Opatření rektora UK v roce 2017

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Barevně

jsou vyznačena platná a aktuální opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2017

Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy

-

1.1.2017

2/2017

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy 

Čl.  14 odst.  4  Statutu Univerzity Karlovy

1.1.2017

3/2017

Evidence účastníků programů Progres, upřesnění způsobu výpočtu výše finančních bonifikací programů Progres

Čl. IV odst. 6 a čl. V odst. 6 Zásad programů Progres

1.1.2017

4/2017

Pravidla pro účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově


Čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

6.1.2017

5/2017

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2017

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

15.1.2017

6/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.2.2017

7/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.2.2017

8/2017

Svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.2.2017

9/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.2.2017

10/2017

Svěření nemovitého majetku do správy 2. lékařské fakulty

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.2.2017

11/2017

Změna opatření rektora č. 3/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2015

-

15.2.2017

12/2017

Úprava názvu Univerzity Karlovy v některých opatřeních rektora a zrušení některých opatření rektora

Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon o vysokých školách

1.3.2017

13/2017

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

-

1.3.2017

14/2017

Harmonogram akademického roku 2017/18

Čl. 3 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1.3.2017

15/2017

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

1.3.2017

16/2017

Jednací řád Komise programů pro podporu vědy na UK


-

1.4.2017

17/2017

Zásady soutěže Primus

Čl. 3 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1.4.2017

18/2017

Změna opatření rektora č. 27/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

-

1.4.2017

19/2017

Vyhlášení 2. ročníku soutěže Primus UK (rok 2018)

Čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1.4.2017

20/2017

Odpisový plán Univerzity Karlovy

Čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

1.4.2017

21/2017

Změna Opatření rektora č. 24/2016 - Knihovního řádu

Zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákon, v platném znění

1.4.2017

22/2017

Obsah, způsob předložení a projednání závěrečných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

-

14.4.2017

23/2017

Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

-

1.4.2017

24/2017

Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy

Čl. 31 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy

1.4.2017

25/2017

Pověření ředitelů součástí, kterým byl svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu

-

10.4.2017

26/2017

Novelizace Opatření rektora č. 9/2014  Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze ve znění opatření rektora č. 17/2014

Čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

1.4.2017

28/2017

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

Čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

10.4.2017

29/2017

Změna opatření rektora č. 20/2013

-

1.4.2017

30/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Pedagogické fakulty, 2. lékařské fakulty a Kolejí a menz

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

10.4.2017

31/2017

Evidence výsledků aktivit tvůrčí činnosti

-

1.4.2017

32/2017

Standardy studijních programů Univerzity Karlovy

-

10.4.2017

33/2017

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

-

10.4.2017

35/2017

Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově

-

1.5.2017


Poslední změna: 19. duben 2017 12:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám