Praktické stáže v akademickém roce 2017/2018

Praktické stáže (Traineeships) jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. S takovými partnerskými institucemi musí být podepsána inter-institucionální dohoda o spolupráci a na jejím základě se studenti majíci zájem o praktickou stáž učastní výběrových řizení na domácích fakultách.


Kdo

Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově. Prioritou UK je zprostředkovat praktické stáže studentům, kteří mají praxi jako součást svého studijního programu.

Kde

Praktickou stáž mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu.

Kdy

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku Bc studia.

Na jak dlouho

Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku 2 měsiců se považuje 60 dní.

Jak často

V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, Mgr/NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců (resp 24 měsíců u 5ti letých Mgr. programů), přičemž těchto 12 (resp.24) měsíců může tvořit praktická stáž (Student Mobility for Traineeship), studijní pobyt (Student Mobility for Studies) a/nebo kombinace těchto aktivit. Možnost druhého výjezdu mohou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.


Výběrová řízení a nominace studentů v roce 2017/2018

Realizace praktické stáže v rámci programu Erasmus+ vyžaduje určitý administrativní postup, pro jehož zjednodušení používá Univerzita Karlova webovou aplikaci. Prostřednictvím této aplikace má každý účastník programu Erasmus+ možnost sledovat jednotlivé administrativní kroky (stav své přihlášky). Webová aplikace programu Erasmus+ používá údaje Studentského Informačního Systému (SIS) a údaje inter-institucionální dohody, na níž je student nominován.


Výběrová řízení pro obsazení míst na praxe jsou v kompetenci jednotlivých fakult, resp. jejich součástí (katedry, instituty, ústavy), tyto výběrová řízení vyhlašují, zajišťují rovný přístup a transparentní výběr studentů. Výsledkem výběrového řízení je seznam úspěšných uchazečů v podobě pořadníku (preferenčního seznamu) studentů do jednotlivých zemí. Studenti se hlásí do výběrových řízení podle stanovených podmínek výběrové komise. Dodatečná výběrová řízení - v případě nevyčerpaných přidělených měsíců a zbylých finančních prostředků je bude možné otevřít pro obsazení dalších míst v LS 2017/2018.


Nominace studentů:

* Studenti, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením na fakultě mohou být nominováni do programu Erasmus+ traineeship.

* Nominaci studentů provádí s pověřením děkana fakultní koordinátor programu Erasmus+.

* Nominace do programu Erasmus+ zároveň zakládá nárok studenta na přiznání finanční podpory.


Založení přihlášky - WEBOVÁ APLIKACE


Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace z nabízených institucí v rámci jednoho období (zimní /letní semestr) a fakulty UK, na které je zapsán.

Při výběru by se měl uchazeč orientovat podle oboru svého studia.


Podání přihlášky prostřednictvím webové aplikace Erasmus+ https://is.cuni.cz/webapps


Přístup do aplikace získá student na základě uvedení čísla osoby (osmi-místné číslo na průkazu studenta - kartě ISIC - pod fotografií) a hesla, jež mu bylo přiděleno při výdeji průkazu.

V případě změny, ztráty nebo vypršení platnosti hesla je možné získat nové heslo prostřednictvím Centrální autentizační služby UK na https://ldap.cuni.cz/index.php.


Webová aplikace pro založení přihlášek na praktické stáže v programu Erasmus+ na ZS a LS 2017/2018 je otevřena od 1.3.2017. Výsledky výběrových řízení oznamuje fakultní koordinátor programu Erasmus+ a jsou také uvedeny ve webové aplikaci (stav nominován / nenominován).
Pracovní plán praxe - Learning Agreement for Traineeship


Pracovní plán praxe v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který má student na UK. Uznány mohou být pouze praxe, které mají ekvivalent v rámci studijního programu na UK.

Praktická stáž může mít podobu povinnou, povinně volitelnou nebo volitelnou. Specifika a náplň praktické stáže je třeba pečlivě vypsat do webové aplikace. Tím se vyplní zároveň i dokument training agreement, který je nedílnou součástí přihlášky na praktickou stáž. Tento formulář si student vytiskne pomocí online aplikace a nechá schválit garantem studijního progamu a podepsat proděkanem pro studijní záležitosti. Přihláška je automaticky generována ve formátu .pdf a může být po vyplnění vytištěna přímo z webové aplikace. I v případě praktických stáží je nezbytné ověřit si požadavky partnerské instituce, která může vyžadovat vlastní formuláře týkající se zejména ubytování, pojištění nebo pracovní doby.
O přijetí na praktickou stáž informuje studenta partnerská instituce zpravidla zasláním potvrzené přihlášky zpět. O akceptaci na stáž také rozhoduje "zvací dopis" přímo z pracoviště, kde bude student praktikovat. Tyto zmíněné dokumenty jsou většinou doručeny přímo na adresu studenta. Pokud budou dodány na fakultu nebo Evropskou kancelář příslušní koordinátoři budou studenta o této skutečnosti informovat.On-line jazyková podpora OLS (On-line Linguistic Support)

V případě, že hlavním jazykem studijního pobytu je některý z jazyků dostupných v tzv. OLS (Online Linguistic support), je účastník povinen provést vlastní online jazykové hodnocení před a po ukončení studijního pobytu. Tato podmínka se nevztahuje na rodilé mluvčí a pro jasně odůvodněné případy. Pro nižší úroveň než B2 je systémem automaticky přidělen povinný online jazykový kurz od EU, jehož doporučená minimální účast je 2 hodiny týdně. Účastník s vyšší úrovní se do tzv. OLS online jazykového kurzu může přihlásit. V tomto případě se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k co nejlepšímu využití této služby. Přístup do online systému získá účastník na požádání v podobě jazykové licence.


Převod stipendia na eurový účet

Přiznané stipendium bude studentovi převedeno na jeho eurový účet, který student uvede v online Erasmus přihlášce. Tento účet může být aktivován u jakékoli banky v ČR. Výše finanční podpory je stanovena ve finančních dokumentech - v Rozhodnutí děkana o přiznaném stipendiu a v Účastnické smlouvě. Vyplnění čísla účtu ( v případě jiné banky než KB a.s. také IBAN a SWIFT kódu) do online Erasmus přihlášky studenta je jednou z podmínek vystavení Účastnické smlouvy a převodu stipendia.


Jedna z možností je aktivace ročního studentského účtu u KB a.s.

Pro aktivaci účtu student předloží u jedné z níže uvedených poboček KB a.s.

a/ přihlášku na praktickou stáž (learning agreement for traineeship) potvrzenou vysílající institucí a akceptační dopis z pracoviště

b/ občanský průkaz

c/ studijní průkaz nebo jiný doklad stvrzující totožnost (pas, ISIC karta atd.)


Návštěvu na pobočce je nutné v čas předem telefonicky dohodnout s kontaktní osobou.


Praha - Dlouhá 34, 110 00  Praha 1

Kontaktní osoby:

Marcel Vanduch

Tomáš Krška

ředitel pobočky

bankovní poradce

e-mail:

telefon:

+420

955 547 501

+420

955 511 111

Otvírací doba

PO - PÁ

9:00 - 16:00

 • Hotovostní výběr na níže uvedených pobočkách – ZDARMA

  Praha - Příkopy 33, Spálená 51, Staroměstské nám. 24, Malostranské nám. 23

  Hradec Králové - Čelakovského 642

  Plzeň - Goethova 2704/1


Hradec Králové - Čelakovského 642, 502 16  Hradec Králové

Kontaktní osoby:

Matouš Téra


ředitel pobočky

Michaela Křížová

bankovní poradce

e-mail:

telefon:

+420

955 567 307

+420

955 567 305


Otvírací doba

PO a ST

ÚT, ČT a PÁ

8:30 - 17:30

8:30 - 16:30


Plzeň - Goethova 2704/1, 305 95 Plzeň

Kontaktní osoby:

Patrik Bělohlavý

Alena Elizabet Čépé

Daniela Kottová

Ben Thanh

Nguyen


ředitel pobočky

bankovní poradce

bankovní poradce

bankovní poradce

e-mail:

telefon:

+420 955 577 150

+420 955 577 162

+420 955 577 477

+420 955 577 324

Otvírací doba

PO,ST

ÚT, ČT, PÁ

8:30 - 18:00

8:30 - 17:00Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

Diferenciace finanční podpory do jednotlivých zemí v roce 2017/2018 je upřesněna dle kategorii: sazby podle států


Po doručení přihlášky potvrzené partnerskou institucí a obdržení akceptačního dopisu ze zahraničního pracoviště může být studentovi přiznáno účelové stipendium na podporu praktické stáže v zahraničí na základě "Rozhodnutí děkana". Návrhem Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia je pověřen fakultní koordinátor .
Účastnická smlouva o převodu účelového stipendia na účet studenta

Řádné užití přiznaného stipendia a podmínky jeho vyplacení jsou upraveny Účastnickou smlouvou v souladu s Kvalifikačními podmínkami programu Erasmus+ dle Opatření rektora č. 34/2015 a Všeobecnými smluvními podmínkami programu Erasmus+. Účastnickou smlouvou student uzavírá s UK prostřednictvím Evropské kanceláře Odboru pro zahraniční styky RUK v Praze, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1.


Podmínkou přípravy Účastnické smlouvy k podpisu je řádně vyplněná online Erasmus přihláška studenta a potvrzené Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia. O možnosti podpisu a převzetí Účastnické smlouvy bude student informován emailem na adresu studenta uvedenou v aplikaci.


Podmínkou uzavření Účastnické smlouvy a následného vyplacení stipendia je:

Podmínkou vyplacení stipendia je předložení:


 • Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

 • Potvrzené přihlášky ( Learning agreement for traineeship )

 • Akceptačního dopisu od partnerské instituce ( pracoviště v zahraničí )


Společně s jedním originálem Účastnické smlouvy student zároveň obdrží

* Potvrzení o nominaci do programu Erasmus+ (Erasmus+ Nomination Letter) v anglickém jazyce pro úřady (cizinecká policie) v zahraničí.

Podle pravidel EU je povinností studenta přihlásit se na oddělení cizinecké policie v místě kde bude stážovat do 30 dnů od jeho příjezdu.Zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu

Čeští občané mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č.1408/71 a č.574/72. V jakékoliv zemi EU je však nezbytné počítat s tzv. spoluúčastí pacienta.

Z těchto důvodů je povinností studenta zajistit si pojištění veškerých léčebných výdajů platného pro cílovou zemi. Od 1. 6. 2004 platí novela zmíněných Nařízení, která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V souvislosti s výkonem pracovní stáže v zahraničí si student také zajistí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, které je platné pro zahraniční pracoviště.Prodloužení pobytu

Prodloužení pobytu na praktické stáži


Prodloužení praktické stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ může být realizováno

a) bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv.zero-grant). Student se statutem programu Erasmus+ může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus+ nabízí. Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) tedy nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku. Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt.


b) s přiznanou finanční podporou. Pro uskutečnění prodloužení zašle student fakultnímu koordinátorovi souhlas s prodloužením pobytu potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro návazné období), ve webové aplikaci doplní plán stáže odpovídající navazujícímu období a zašle garantovi studijního programu ke schválení. Fakultní koordinátor po obdržení obou dokumentů prodlouží období stáže ve webové aplikaci. Pokud jsou studentovi přiznány dodatečné finanční prostředky na návazné období, vystaví fakultní koordinátor dodatek k rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia. Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK zašle studentovi k podpisu Dodatek k Účastnické smlouvě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu.Povinnosti po návratu

Podle závazků vyplývajících z Účastnické smlouvy musí student po návratu ze stáže vyplnit závěrečnou hodnotící zprávu a předložit Evropské kanceláři Odboru pro zahraniční styky RUK následující dokumenty:

 • Přehled dosažených výsledků a popis náplně pobytu - aneb formou certifikátu z praktické stáže - nebo též hodnotící zpráva od vedoucího pracoviště

  Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.

 • Dokument potvrzující období pobytu na praktické stáži v zahraničí:

  Confirmation of Erasmus+ traineeship - Formulář vymezující nezbytné náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D

  V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia.

  Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.

 • Závěrečná zpráva: vyplněním do nové centrální celoevropské databáze (tzv. systém Mobility Tool/ EU Survey). Pokyny k vyplnění zprávy student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází v době, kdy končí svůj pracovni pobyt v zahraničí.

  Dotazník (Erasmus+ zprávy z mobilit studentů) pro DZS (Dům zahraniční spolupráce)Absolventské stáže

Ve spolupráci s konsorciem Educa (www.educaops.eu) nabízíme stáže pro naše studenty – budoucí absolventy. Účastníci budou vybíráni mezi studenty, kteří budou teprve absolvovat; před státnicemi je třeba, aby řádně vybraní studenti odevzdali také náležitě vyplněný registrační formulář (přihlášku). Výběrové řízení probíhá primárně na fakultách; pokud počet studentů vybraných na fakultní úrovni převýší počet nabízených míst, dojde k druhému kolu výběrového řízení na úrovni rektorátu. Studenti si mohou místo praktické stáže najít sami, prostřednictvím kontaktů Univerzity, nebo mohou využít kontaktů konsorcia Educa. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta. Absolventská stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců. Absolventskou stáž je možné realizovat do 12 měsíců od absolutoria.
Poslední změna: 21. duben 2017 12:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám