Bolzanova cena

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tématickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.

Výsledky 23. ročníku

Ve 23. ročníku (2015–2016) byly vybrány celkem tři práce.

 • V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

  „The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom“

  Mgr. et Mgr. Veroniky Dulíkové, Ph.D. z Filozofické fakulty

 • V kategorii přírodovědné byla vybrána práce:

  „Bounding Helly numbers via Betti numbers“

  RNDr. Zuzany Patákové, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty

 • V kategorii lékařské (biomedicínské) byla vybrána práce:

  „Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku “

  Mgr. Zuzany Ptáčkové, Ph.D. z Farmaceutické fakulty

Všem oceněným blahopřejeme!

Jak se zúčastnit?

Do 30. září 2016 předá kandidát studijnímu oddělení fakulty:

 • 1x přihlášku

 • 1x práci v tištěné podobě

 • 1x práci v elektronické podobě (na CD, případně ID zveřejněné práce v repozitáři)

 • 1x posudky v elektronické podobě (na CD, případně ID zveřejněné práce v repozitáři), dle článku 2, odst. 2 Statutu Bolzanovy ceny)

 • 1x posudky v tištěné podobě (dle článku 2, odst. 2 Statutu Bolzanovy ceny)

 • odborný životopis a seznam publikací předkladatele (zejména u doktorandů)

 • předložená práce musí být zpracována v akademickém roce 2015/2016 (tj. práce v tomto období dokončená či publikovaná, u kvalifikačních prací v tomto období obhájená) a nominována do soutěže pouze jednou

Studijní oddělení fakulty předává shromážděné práce s přílohami a průvodním dopisem děkana do 15. října 2016 Informačnímu, poradenskému a sociálnímu centru UK v Celetné 13.


Vyhlášení laureátů soutěže a vítězných prací proběhne na slavnostním předání cen na Vědecké radě UK v prostorách Karolina na Ovocném trhu.

Statut Bolzanovy ceny

Udělování ceny se řídí Statutem Bolzanovy ceny ve znění opatření rektora č. 17/2008, 13/2013 a 23/2015, který je platný od 15. 5. 2015.


Poslední změna: 16. únor 2017 09:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám