Opatření rektora č. 25/2021

Název:

Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 26 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. září 2021


Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

Část I. - Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Čl. 1

Cena rektora Univerzity Karlovy pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (dále jen „Cena pro nejlepší absolventy“) může být udělena vynikajícím absolventům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.


Čl. 2

Cena pro nejlepší absolventy může být každoročně udělena jednomu absolventovi bakalářského studijního programu a jednomu absolventovi magisterského studijního programu v těchto 5 kategoriích:


 • Cena prof. MUDr. Karla Weignera – lékařské programy

 • Cena prof. JUDr. Karla Engliše – společenskovědní a humanitní programy

 • Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského – přírodovědní programy

 • Cena Josefa Dobrovského – teologické programy

 • Cena prof. PhDr. Václava Příhody – učitelské programy


Čl. 3

 1. Návrhy na udělení Ceny pro nejlepší absolventy posuzují komise, které se zřizují pro každou kategorii podle čl. 2.

 2. Členy a předsedy komisí jmenuje na návrh děkanů fakult rektor.

 3. Návrhy na udělení Ceny pro nejlepší absolventy zasílají děkani Odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu (dále jen „OSZS RUK“). Kritériem pro podání návrhu je odborné zaměření a obsah studijního programu.

 4. Návrh na udělení Ceny pro nejlepší absolventy obsahuje:

  • jméno, příjmení absolventa, datum narození, adresu trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování,

  • název studijního programu, popř. studijního oboru,

  • studijní výsledky a hodnocení průběhu studia,

  • seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti,

  • zdůvodnění návrhu na udělení Ceny pro nejlepší absolventy.

 5. Komise posoudí obdržené návrhy a do 31. 12. předloží rektorovi návrhy na ocenění v podobě pořadí jednotlivých uchazečů.

 6. Komise si může prostřednictvím OSZS RUK vyžádat další vyjádření navrhovatele pro potřebu posouzení návrhu.

 7. O udělení Ceny pro nejlepší absolventy a její výši rozhoduje rektor.


Čl. 4

Cena pro nejlepší absolventy je stanovena pro absolventa bakalářského studijního programu minimálně ve výši 20.000,- Kč a pro absolventa magisterského studijního programu minimálně ve výši 40.000,- Kč.


Část II. - Mimořádná cena rektora pro studenty Univerzity Karlovy

Čl. 5

Mimořádná cena rektora pro studenty Univerzity Karlovy (dále jen „Mimořádná cena“) se uděluje:


  a. 

za záslužný čin, popřípadě činnost, vykonanou během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost,

  b. 

za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy či výzkumu nebo

  c. 

za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za vynikající sportovní výsledky na národních a mezinárodních soutěžích.


Čl. 6

 1. Návrhy na udělení Mimořádné ceny zasílají děkani OSZS RUK. Návrh může předložit i rektor.

 2. Návrh na udělení Mimořádné ceny obsahuje:

  • jméno, příjmení studenta, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování,

  • název studijního programu, popř. studijního oboru,

  • zdůvodnění návrhu na udělení Mimořádné ceny.

 3. O udělení Mimořádné ceny a její výši rozhoduje rektor.


Čl. 7

Mimořádná cena je stanovena minimálně ve výši 20.000,- Kč.


Část III. – Bolzanova cena

Čl. 8

 1. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou studentům a absolventům. Uděluje se studentům a absolventům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia.

 2. Soutěž o Bolzanovu cenu vyhlašuje rektor Univerzity Karlovy každoročně 1. května. Rektor může vyhlásit priority zaměření ceny v daném akademickém roce.

 3. Bolzanova cena se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologie, kategorii přírodovědné a kategorii biomedicínské.

 4. Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce, ve kterém byla soutěž vyhlášena. Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně.


Čl. 9

 1. Přihlášku do soutěže podává student či absolvent.

 2. Přihláška obsahuje:

    a. 

  jméno, příjmení studenta/absolventa, rok narození, osobní číslo studenta, adresu trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování,

    b. 

  název práce,

    c. 

  typ práce (bakalářská, diplomová, disertační nebo soutěžní),

    d. 

  název fakulty, školící pracoviště (katedra, ústav),

    e. 

  název studijního programu, popř. studijního oboru,

    f. 

  typ studijního programu (Bc., NMgr., Mgr., Ph.D.).

 3. Přílohy vyžadované k přihlášce jsou:

    a. 

  odborný životopis a seznam publikací autora,

    b. 

  v případě kvalifikačních prací (tj. práce bakalářské, diplomové a disertační), které již byly zveřejněny v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy, identifikační číslo práce odkazující do repozitáře,

    c. 

  v případě kvalifikačních prací (tj. práce bakalářské, diplomové a disertační), které dosud nebyly zveřejněny v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy, nebo byly ze zveřejnění vyloučeny, text práce v elektronické podobě; podepsané vyjádření školitele či vedoucího práce obsahující stručnou charakteristiku soutěžní práce a zdůvodnění její původnosti a tvůrčího přínosu; dále podepsané vyjádření jednoho nebo dvou oponentů k obsahové i formální úrovni práce,

    d. 

  v případě jiných soutěžních prací podepsané vyjádření dvou nebo tří oponentů k obsahové i formální úrovni práce, která mají zhodnotit vynikající tvůrčí přínos a interdisciplinární přesah práce.

 4. K přihlášení práce do soutěže se vyjadřuje fakulta.


Čl. 10

 1. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise pro udělení Bolzanovy ceny.

 2. Komise je minimálně devítičlenná, její členy jmenuje a odvolává rektor. Předsedou komise je zpravidla prorektor pro studijní záležitosti, který určí z řad dalších členů komise místopředsedu. Členství v komisi je čestné a nezastupitelné.

 3. Komisi svolává a její jednání řídí předseda. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů.

 4. Komise projednává pouze ty přihlášky, které mají náležitosti podle čl. 9 tohoto opatření.

 5. Komise si může vyžádat další odborné posudky a stanoviska.

 6. Komise se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Návrh předkládá rektorovi k rozhodnutí.

 7. Organizační a administrativní práce spojené s činností komise zabezpečuje UK Point, který také vede přehled o udělených cenách.


Čl. 11

Bolzanova cena je stanovena minimálně ve výši 40.000,– Kč.


Část IV. – Společná ustanovení

Čl. 12

 1. Návrhy na udělení cen upravených tímto opatřením jsou podávány v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace, a to nejpozději do 31. října.

 2. Studentům jsou ceny přiznávány jako stipendium podle čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, v ostatních případech se ceny udělují podle čl. 26 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy.

 3. Ceny jsou hrazeny z prostředků Univerzity Karlovy.

 4. Ceny vyznamenaným jednotlivcům předává rektor nebo jím pověřený prorektor.

 5. Udělení cen se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení vyznamenaného jednotlivce, důvod udělení ceny a datum jejího udělení. Diplom je opatřen znakem Univerzity Karlovy a podpisem rektora.

 6. Ceny jsou spolu s diplomem rektora předány na slavnostním aktu, např. na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy.


Část V. – Závěrečná ustanovení

Čl. 13

 1. Zrušují se opatření rektora č. 48/2017 a č. 44/2019.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.V Praze dne 17. června 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 18. červen 2021 18:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám