• Uchazeči
  • Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání zahraničního vzdělání

Rozcestník

a) Uznávání zahraničního vzdělání pro uchazeče o studium na UK

Uznávání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení - pouze pro uchazeče o studium na UK

Informace

Formulář

Formy ověření dle států

Kontakty

b) Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (obecná „nostrifikace“)

Toto uznávání je určeno pro všechny absolventy zahraničních vysokých škol, kteří nepotřebují uznání svého zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely dalšího studia na UK (např. v případě uznání pro účely studia na jiné vysoké škole a pro účely zaměstnání v České republice) - viz nížeOrgány, které rozhodují o uznávání

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují zásadně veřejné vysoké školy, které uskutečňují obsahově obdobný studijní program. Soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají.


Doporučujeme žadatelům si před podáním žádosti o uznání svého zahraničního vzdělání zjistit, která veřejná vysoká škola v ČR uskutečňuje studijní program obdobný jejich zahraničnímu studiu:


Přehled fakult Univerzity Karlovy - bakalářské, magisterské a doktorské studium: přehled studijních programů a oborů


Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v ČR.

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově

S platností od 1. 1. 2017 se všechny žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově budou podávat pouze na adrese:


Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Žádosti o Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání jsou zpoplatněny


Je-li žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 89 zákona o vysokých školách podána veřejné vysoké škole, vybírá veřejná vysoká škola dle ustanovení odst. 2 § 90a poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, který činí 3 000 Kč. Poplatek je příjmem veřejné vysoké školy, platí se na její účet.


Možnosti uhrazení poplatku za nostrifikaci:

1. Úhrada převodem na účet Univerzity Karlovy: 190-907907399/0800, vedený u České spořitelny; IBAN CZ66 0800 0001 9009 0790 7399, BIC-Swift GIBACZPX

Jako variabilní symbol prosím uveďte své datum narození ve tvaru DD-MM-RR, do poznámky přidejte jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v pase či občanském průkazu.

Platba je možná v CZK i v zahraniční měně.

Prosím dbejte na to, aby na účet univerzity dorazila plná částka ve výši 3000 Kč (případné bankovní poplatky hradí vždy žadatel)


2. Platba v hotovosti na pokladně rektorátu UK (Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, místnost 501 v 5. patře, paní Sikorová) - platba je možná pouze v CZK (českých korunách).


Pokladní hodiny:

Po 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Út 10:00 - 12:00

St 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Čt 10:00 - 12:00


Je-li v průběhu řízení zjištěno, že rektor není věcně příslušný k rozhodování o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, např. z důvodu, že UK neuskutečňuje obdobný studijní program, poplatek 3000 Kč není žadateli účtován a v případě jeho uhrazení na účet univerzity mu bude vrácen.


Zastavení řízení o žádosti z důvodu nedostatků žádosti, které žadatel ani po vyzvání neodstraní (nejčastěji jde o absenci podkladů rozhodných pro posouzení žádosti), není důvodem pro navrácení poplatku.

Zamítnutí žádosti z důvodu existence podstatných rozdílů mezi porovnávanými studijními programy nezakládá žadateli právo na vrácení poplatku.


V případě držitelů vysokoškolských kvalifikací vydaných vysokými školami v oblasti vojenství uznává zahraniční vysokoškolské vzdělání Ministerstvo obrany; v oblasti bezpečnostních služeb Ministerstvo vnitra (dle § 95 odst. 9 zákona o vysokých školách).


Dle správního řádu si žadatel nemůže podat žádost o uznání téže zahraniční vysokoškolské kvalifikace na více veřejných vysokých škol současně.

Jestliže je žádost veřejnou vysokou školou zamítnuta, může žadatel podat žádost na jinou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově odbdobný studijní program, až poté, co rozhodnutí o zamítnutí žádosi nabylo právní moci (tedy po 15 dnech od jeho doručení).
Uznánávání zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného v zemích, které podepsaly s ČR bilaterální  ekvivalenční dohodu

Slovensko

Platnost vysokoškolských diplomů vydaných ve Slovenské republice se řídí Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v ČR a v SR, publikovanou pod č. 23/2015 Sb.m.s., účinnou od 28. 3. 2015 (dále jen „smlouva“). Ze smlouvy vyplývá, že diplomy vydané vysokými školami ve Slovenské republice se bez dalšího úředního postupu uznávají v České republice za rovnocenné. Pro účely dalšího studia na Univerzitě Karlově se osvědčení o rovnocennosti nevyžaduje. Držitelé dokladů však mohou požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (např. pokud osvědčení vyžaduje zaměstnavatel) veřejnou vysokou školu v ČR (na UK i příslušnou fakultu). K žádosti je třeba přiložit úředně ověřené kopie dokladů o studiu, překlad do českého jazyka se nevyžaduje. Dle ustanovení čl. 11, odst. 3 b) smlouvy, se tato smlouva nevztahuje na slovenské doklady o vysokoškolském vzdělání získané na vysokých školách ve Slovenské republice absolvováním bakalářského, magisterského, inženýrského, doktorského nebo doktorandského studia uskutečňovaného mimo území Slovenské republiky.

Z toho důvodu rektor požaduje od absolventů vysokých škol se sídlem ve Slovenské republice, které uskutečňují výuku i v rámci svých poboček na území České republiky, potvrzení vystavené slovenskou vysokou školou osvědčující, v jakém státě bylo studium absolvované žadatelem uskutečňováno.

Tento požadavek se vztahuje zejména na absolventy Paneurópske vysoké školy, Vysoké školy Danubius a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Splňuje-li žádost všechny náležitosti, rektor UK v takovém případě žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.

Polsko, Maďarsko, Slovinsko

Držitelé maďarských, polských a slovinských dokladů, na něž se vztahují ekvivalenční dohody, mohou doklady používat na území ČR přímo, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, které by vydala veřejná vysoká škola v ČR. Pro účely dalšího studia na vysokých školách v ČR se osvědčení o rovnocennosti dokladů nepožaduje. Pokud to bude držitel zahraničního dokladu přesto považovat za vhodné a nutné, může požádat o jeho uznání veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Splňuje-li žádost všechny náležitosti, rektor žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.

Německo

Držitelé vysokoškolských kvalifikací vydaných v Německu žádají v souladu s Dohodou uzavřenou mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23. 3. 2007) – č. 60/2008 Sb.m.s., o uznání veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Pokud jde o uznání německých vysokoškolských kvalifikací (tj. diplomů) osvědčujících absolutorium akreditovaného studijního programu konkrétního stupně vysokoškolského vzdělání za účelem dalšího studia  a žádost splňuje všechny náležitosti, rektor žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.

V případech, kdy nejde o uznávání za účelem dalšího studia, bude rovnocennost vzdělání posuzována v souladu s Úmluvou – pokud budou shledány podstatné rozdíly mezi porovnávanými studijními programy, může rektor žádost zamítnout.Směrnice generálního ředitele Úřadu práce ČR č. 19. ze 17. 8. 2012, která osvědčování zahraničních diplomů Střediskem pro ekvivalenci dokladů o vzdělání umožňujeUznávání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraničních vysokých školách je upraveno právními předpisy:

  1. Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu podepsaná dne 11. dubna 1997 v Lisabonu, jejíž text v českém jazyce byl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv č. 60/2000 Sb. m. s. (dále jen „Úmluva“)

  2. Mezinárodní smlouvy upravující vzájemné uznávání dokladů o vzdělání

  3. Mezinárodní smlouvy upravující ověřování veřejných listin

  4. Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), § 89,§ 90, §105,§106

  5. Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
Poslední změna: 16. říjen 2019 13:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám