Rozvoj, strategie, výstavba

Univerzita Karlova má 17 fakult (čtrnáct v Praze, dvě v Hradci Králové a jednu v Plzni), tři vysokoškolské ústavy, šest dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost či pro poskytování informačních služeb, pět celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení univerzity.Za posledních více než deset let investovala Univerzita Karlova celkem 7 mld. Kč, z toho více než 2 mld. Kč z vlastních zdrojů (FRM): 60 % prostředků bylo vynaloženo na rekonstrukce a obnovu stavební infrastruktury; 12 % prostředků bylo určeno na pořízení strojů, přístrojů a zařízení. Rekonstrukce, modernizace a obnova stávajících budov byla v řadě případů i příspěvkem k ochraně historického kulturního dědictví České republiky.


V souladu se svou historicky vzniklou dislokací usiluje Univerzita Karlova o svůj další rozvoj především v podobě výstavby tzv. minikampusů. Klíčovým záměrem je koncentrovat kapacity, zajišťovat moderní přístrojové vybavení univerzitních pracovišť a lépe využívat synergie oborů pěstovaných na univerzitě.


Oblast strategického rozvoje pak vyžaduje, aby Univerzita Karlova byla připravena nejen reagovat, ale také proaktivně ovlivňovat vývoj systému terciárního vzdělávání v České republice. Podobné platí i o mezinárodním, zejména evropském, kontextu, vzhledem k narůstající míře participace a angažovanosti Univerzity Karlovy v mezinárodních organizacích (např. OECD, EK) a asociacích (např. EUA, UNICA), která si již nevystačí se spontánním přizpůsobováním či ad hoc reagováním. Vnitřní vývoj Univerzity Karlovy navíc vyžaduje, aby byly vědomě a reflektovaně vyvažovány podmínky pro uplatnění specifik narůstajícího počtu oborů i škály činností fakult a pracovišť a podmínky posilující soudržnost univerzity.


Uvedené podmínky zvýrazňují potřebu kvalitních analýz relevantních trendů a vlivů, případně provedení různých šetření stavu. Tyto činnosti zajišťuje Odbor analýz a strategií Rektorátu UK. Součástí strategického rozvoje Univerzity Karlovy je rovněž podpora projektové agendy zahrnující projekty financované ze strukturálních fondů EU, rozvojových programů MŠMT, Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) a dalších fondů v rámci EHP.


Základem pro investičně rozvojovou činnost je dokumentace celouniverzitního programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Univerzity Karlovy, která je zpracována a průběžně aktualizována Odborem výstavby Rektorátu UK.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám