• UK
  • Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality


Podle zákona o vysokých školách je vysoká škola povinna zavést a udržovat systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a vědecké činnosti, jakož i činností souvisejících, a pravidelně uskutečňovat jejich hodnocení. Tato oblast přitom náleží do její samosprávné působnosti.Účely a principy


Univerzita Karlova, její vedení a členky i členové její akademické obce jsou si vědomi zavazujících tradic nejstaršího vysokoškolského učení východně od Rýna a severně od Alp, stejně jako šlechetných úmyslů, s nimiž ji český král a pozdější římský císař Karel IV. v polovině 14. století zakládal. Poslání a tradice jsou pro Univerzitu Karlovu výzvou, aby soustavně dbala na kvalitu svých činností.


Posláním Univerzity Karlovy je šíření vzdělanosti a ochrana poznaného, pěstování svobodného myšlení, nezávislého vědeckého bádání i svébytné umělecké tvorby a všestranná podpora tvůrčího ducha lidské společnosti.


Za klíčové pokládá Univerzita Karlova svobodu bádání i vzdělávací činnosti stejně jako svoji integritu, autonomii a nezávislost, silnou akademickou samosprávu, důraz na etické principy vědecké a pedagogické práce i řízení a záruku akademických svobod. Proto principy, z nichž univerzita v oblasti zajišťování a hodnocení kvality dlouhodobě vychází, jsou zejména respekt k vnitřním kulturám, prostředím fakult, dalších součástí i specifikům pěstovaných oborů, zapojování akademických pracovníků, studentů, absolventů a dalších relevantních aktérů do zajišťování a hodnocení kvality, transparentnost, věcnost, odbornost a etičnost hodnocení, kritické posuzování, které je založeno na ověřených údajích a zasazeno do kontextu a maximální míra zveřejňování všech věcí, které se zajišťováním kvality souvisejí. Cílem těchto principů je podpora kultury instituce založené na silné akademické samosprávě, sounáležitosti a partnerství mezi jednotlivci, součástmi i obory, vzájemné komunikaci a respektu.


Účelem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě Karlově je podpora rozvoje univerzity, a to v souladu s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání a vědecké činnosti, jež podporují rozvoj jedince a jeho přípravu na život ve stále komplexnější společnosti, učitele, jeho rozvoj a spolupráci se studenty ve svobodném akademickém prostředí a přípravu absolventů, kteří se dokáží uplatnit na domácím i mezinárodním trhu práce a kteří dokáží pracovat s nejnovějšími poznatky, uchovávat, šířit a dále posouvat dosavadní výsledky, jichž lidstvo dosáhlo, v oblasti vědecké, technické, kulturní i společenské.


Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova velmi silně dbá na principy akademické samosprávy jak ve vztahu k vnějšímu prostředí, tak ve vztahu ke svému vnitřnímu uspořádání, inspiraci v oblasti zajišťování a hodnocení kvality čerpá zejména z přístupu používaného Evropskou asociací univerzit, který vychází ze Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, neboť zohledňuje, že kvalita vysoké školy by se měla odvíjet od jejího poslání a zaměření, a nabízí základní principy, jimiž by zajišťování a hodnocení kvality mělo být vedeno, nikoli vymezení kvality platné pro všechny instituce a situace.


Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality


Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy je vymezen vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.


Vzdělávací činnost


Ve vzdělávací oblasti tvoří první část systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality minimální požadavky na kvalitu vzdělávací činnosti, jež kromě zákona o vysokých školách a jeho prováděcích předpisů zahrnují oblast akreditací studijních programů a oblastí vzdělávání, jak jsou vymezeny zejména v Akreditačním řádu univerzity, oblast přijímacího řízení a studia, jak jsou vymezeny v Řádu přijímacího řízení pro uchazeče a Studijním a zkušebním řádu univerzity, a nároky kladené na habilitační a jmenovací řízení.


Druhou část systému pak tvoří nástroje podporující rozvoj vzdělávací činnosti, kde jsou prověřenými prvky systému zpětná vazba od studujících a zpětná vazba od absolventek a absolventů získané na základě šetření a průběžné sledování podmínek, průběhu a výsledků přijímacího řízení a studia. Od roku 2021 rovněž každoročně běží šetření mezi studujícími, jejichž studium bylo předčasně ukončeno, aniž by daný studijní program dokončili.


Všechny uvedené komponenty představují podklady pro pravidelné hodnocení jednotlivých studijních programů.


Předmětem hodnocení jsou i programy celoživotního vzdělávání, a to zejména na základě zpětné vazby.


Tvůrčí činnost


V oblasti zajišťování kvality tvůrčí činnosti univerzita odpovídá zejména za stav a rozvoj vědních oblastí a oborů, zatímco rozvoj jednotlivých pracovišť je především v kompetenci fakult a dalších součástí. Klíčovou komponentou je komplexní celouniverzitní systém financování výzkumu, který se zaměřuje zejména na podporu rozvoje vědních oborů uskutečňovaných na univerzitě (program Cooperatio), vytvoření podmínek pro dlouhodobou koncepční práci excelentních týmů (UNCE), zakládání nových laboratoří a vědeckých skupin či škol (PRIMUS) a na vědeckou činnost studujících (Grantová agentura Univerzity Karlovy, program Start a Projekty specifického vysokoškolského výzkumu). Tento systém přitom soustavně dbá na kvalitu před přijetím projektu k financování, během jeho řešení, a to formou průběžných zpráv a bilančních zpráv, a v neposlední řadě při veřejných obhajobách závěrečných zpráv či výsledků. Zastřešujícím orgánem zde je Komise programů pro podporu vědy.


Další důležitou složkou systému zajišťování kvality v této oblasti vědy je od roku 2018 univerzitní systém mezinárodně garantovaného hodnocení, jež je ukotven v opatření rektora Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově. V prvním cyklu hodnocení (2019-2021) bylo prostřednictvím národního a zejména mezinárodního srovnání získat správné a ověřitelné informace o kvalitě tvůrčí činnosti na univerzitě a na jejich základě doporučení pro její další rozvoj. Při hodnocení byly jako opory využity výsledky celkem pěti nástrojů, jimiž byly ukazatele tvůrčí činnosti, vlastní hodnotící zpráva součásti, bibliometrická analýza, peer review a návštěva na místě.


Podpůrné činnosti


Nedílnou součástí systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je na Univerzitě Karlově i oblast podpůrných činností, k nimž patří například správa a řízení univerzity, využívání zdrojů, infrastruktura, informační systémy, informační a poradenské služby, služby v oblasti přenosu poznatků a technologií, služby knihoven, nakladatelská a ediční činnost, služby kolejí a menz či zázemí pro sportovní činnost. Hodnocení těchto činností probíhá na univerzitě pomocí různých dílčích nástrojů, například formou zpětné vazby od uživatelů příslušných služeb či bilančních zpráv.


Součástí hodnocení podpůrných činností je i systém pravidelného hodnocení zaměstnankyň a zaměstnanců. Ve vztahu k těm, k jejichž náplni práce patří vzdělávací či tvůrčí činnost, jej vymezuje opatření rektora Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově jakožto celouniverzitní rámec, ve kterém se mohou fakulty a další součásti pohybovat, a systém nastavit specificky pro obory, ve kterých uskutečňují studijní programy či výzkum. Obdobný systém pro hodnocení činnosti zaměstnankyň a zaměstnanců pracujících na podpůrných pozicích je zaveden na Rektorátu a vybraných součástech, jeho zavedené na celé univerzitě je připravováno.


Organizační a personální zajištění


Garantem celého systému zajišťování a hodnocení kvality Univerzity Karlovy je Rada pro vnitřní hodnocení. Rada pro vnitřní hodnocení zejména spravuje oblast akreditací, ověřuje, zda jsou naplňovány požadavky univerzity na kvalitu vzdělávací činnosti ve studijních programech a provádí její hodnocení, připravuje a schvaluje aplikace pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality do podoby pravidel specifických pro jednotlivé oblasti vzdělávání a vědní obory, schvaluje potřebné metodické materiály a dále rozvíjí systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na univerzitě. Její činnost se řídí zákonem o vysokých školách, Statutem univerzity, Řádem rady pro vnitřní hodnocení a dalšími vnitřními předpisy. Vědecká rada a Mezinárodní rada se zabývají zejména rozvojem a hodnocením tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy. Všechny klíčové dokumenty jsou projednávány Akademickým senátem univerzity.


Na úrovni kolegia rektorky je koordinátorem v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání, jenž spolupracuje s ostatními věcně příslušnými členkami a členy tohoto poradního orgánu rektorky a také s fakultami a dalšími součástmi v rámci rozšířeného kolegia rektorky. Na úrovni fakult je pak zavedena síť kontaktních osob pro oblast zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.


Význačnou roli v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality zastává garantka či garant studijního programu. V podmínkách Univerzity Karlovy se jedná o osobu, která ve spolupráci s orgány příslušné fakulty dbá o obsahovou a metodickou kvalitu studijního programu, o řádné uskutečňování jeho výuky podle platné akreditace, jakož i o jeho rozvíjení a pravidelné hodnocení. Za svou činnost zodpovídá jak fakultě, tak i univerzitě reprezentované Radou pro vnitřní hodnocení.


Podpůrné zázemí pro univerzitu vyvářejí věcně příslušná pracoviště rektorátu, jež spolupracují s odpovídajícími pracovišti fakult a dalších součástí.


Vnitřní hodnocení kvality činnosti


K celistvému propojení mezi systémem zajišťování kvality a rozvojem Univerzity Karlovy dochází ve strategickém záměru univerzity. Příprava tohoto dokumentu představuje dlouhý proces. V případě aktuálně platného strategického záměru trvala přibližně dva roky, přičemž byla zahájena syntézou všech výsledků a podkladů, které univerzita v předchozím období v rámci oblasti zajišťování kvality získala. Univerzitní strategický záměr je pro každý rok konkretizován prostřednictvím plánu realizace, který rovněž projednávají všechna klíčová grémia. Univerzita každý rok zpracovává bilanční zprávu, jak se jí jednotlivé priority a aktivity dařilo naplňovat, resp. z jakých příčin či důvodů tomu tak nebylo; její nedílnou součástí je i vyhodnocení ukazatelů obsažených ve strategickém záměru. Dalšími dokumenty, které obsahují výsledky vnitřního hodnocení kvality, jsou zpráva o vnitřním hodnocení a sebehodnotící zpráva popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků vyplývajících ze standardů pro institucionální akreditaci. Vedle těchto komplexních analýz a dokumentů si Univerzita Karlova zpracovává řadu dílčích studií, jež se dotýkají vybraných témat.


Zprávy vnitřním o hodnocení Univerzity Karlovy
Vnější hodnocení kvality činnosti


Vnější hodnocení činnosti vzdělávací, vědecké a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy může dle zákona o vysokých školách provádět Národní akreditační úřad pro vysoké školství, dle jejího statutu pak všeobecně uznávaná instituce, přičemž charakter tohoto hodnocení je zpravidla mezinárodní.


Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy, 2016-2017


V akademickém roce 2016-2017 byla činnost Univerzity Karlovy hodnocena v rámci programu Institutional Evaluation Programme, který zajišťuje Evropská asociace univerzit a který je zařazen v Evropském registru kvality (EQAR) a je plným členem evropské sítě pro kvalitu (ENQA). V prvním fázi byla na základě široké vnitrouniverzitní diskuse (vedení univerzity a fakult, samosprávné orgány, zástupkyně a zástupci akademické obce) připravena vlastní hodnotící zpráva, jež analyzovala a hodnotila, jak Univerzita Karlova spravuje a rozvíjí svou vzdělávací činnost, vědeckou činnost a internacionalizaci. Tato zpráva byla schválena Radou pro vnitřní hodnocení a následně projednána Vědeckou radou a Akademickým senátem univerzity. Ve druhé fázi univerzitu v průběhu jarních měsíců roku 2017 dvakrát navštívil mezinárodní tým. Na tomto základě byla mezinárodním týmem připravena závěrečná zpráva, která je rovněž zveřejněna na internetových stránkách Institutional Evaluation Programme. Zpráva obsahuje celkem vacet tři doporučení. V červenci 2018 Univerzita Karlova zaslala hodnotícímu týmu navazující zprávu, v níž popisuje, která z doporučení se rozhodla přijmout a kam se jí v mezidobí podařilo dospět.Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy, 2019-2020


V průběhu roku 2019 Univerzita Karlova podstoupila v rámci Institutional Evaluation Programme následné hodnocení (follow-up evaluation), jehož závěry byly využity při přípravě nového strategického záměru pro léta 2021-2025. V první polovině roku nejprve vypracovala vlastní hodnoticí zprávu, která se soustředila na reflexi změn od počátečního hodnocení, na přelomu října a listopadu univerzitu navštívil hodnoticí tým Evropské asociace univerzit, závěrečnou zprávu univerzita obdržela v lednu 2020. V polovině roku 2021 pak Univerzita Karlova zaslala Evropské asociaci univerzit navazující zprávu, která popisuje, jak se univerzita vypořádala s obdrženými doporučeními.Národní hodnocení tvůrčí činnosti, 2019-2021


V rámci národního hodnocení výzkumných organizací byly v období let 2019-2021 vystaveny vnějšímu posouzení kvalita institucionálního zázemí pro rozvoj tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově a společenský přínos jejího výzkumu. Hodnocení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajišťoval mezinárodní evaluační panel. Nejdůležitějším podkladem byly sebehodnotící zprávy zpracované jak za univerzitu, tak i za jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy, nad nimiž proběhly kritické diskuse mezi panelem a univerzitními zástupknyěmi/zástupci. Toto hodnocení bylo dokončeno v lednu roku 2021, kdy panel schválil evaluační zprávu Univerzity Karlovy, která byla následně postoupena ministerstvu. Spolu s výstupy z hodnocení vybraných výsledků pomocí peer review a z bibliometrického posouzení se tato zpráva stala podkladem pro souhrnné hodnocení Univerzity Karlovy podle Metodiky M17+.


Dokumenty


Zákon o vysokých školách a jeho prováděcí předpisyVnitřní předpisyOpatření rektoraZpráva o vnitřním hodnocení a její dodatky
Analýzy a studie


Poslední změna: 16. leden 2024 10:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám