• UK
  • Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality


Podle zákona o vysokých školách je vysoká škola povinna zavést a udržovat systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a vědecké činnosti, jakož i činností souvisejících, a pravidelně uskutečňovat jejich hodnocení. Tato oblast přitom náleží do její samosprávné působnosti.Účely a principy


Univerzita Karlova, její vedení a členové její akademické obce jsou si vědomi zavazujících tradic nejstaršího vysokoškolského učení východně od Rýna a severně od Alp, stejně jako šlechetných úmyslů, s nimiž ji český král a pozdější římský císař Karel IV. v polovině 14. století zakládal. Poslání a tradice jsou pro Univerzitu Karlovu výzvou, aby soustavně dbala na kvalitu svých činností.


Posláním Univerzity Karlovy je šíření vzdělanosti a ochrana poznaného, pěstování svobodného myšlení, nezávislého vědeckého bádání i svébytné umělecké tvorby a všestranná podpora tvůrčího ducha lidské společnosti.


Za klíčové pokládá Univerzita Karlova svobodu bádání i vzdělávací činnosti stejně jako svoji integritu, autonomii a nezávislost, silnou akademickou samosprávu, důraz na etické principy vědecké a pedagogické práce i řízení a záruku akademických svobod. Proto principy, z nichž univerzita v oblasti zajišťování a hodnocení kvality dlouhodobě vychází, jsou zejména respekt k vnitřním kulturám, prostředím fakult, dalších součástí i specifikům pěstovaných oborů, zapojování akademických pracovníků, studentů, absolventů a dalších relevantních aktérů do zajišťování a hodnocení kvality, transparentnost, věcnost, odbornost a etičnost hodnocení, kritické posuzování, které je založeno na ověřených údajích a zasazeno do kontextu a maximální míra zveřejňování všech věcí, které se zajišťováním kvality souvisejí. Cílem těchto principů je podpora kultury instituce založené na silné akademické samosprávě, sounáležitosti a partnerství mezi jednotlivci, součástmi i obory, vzájemné komunikaci a respektu.


Účelem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě Karlově je podpora rozvoje univerzity, a to v souladu s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání a vědecké činnosti, jež podporují rozvoj jedince a jeho přípravu na život ve stále komplexnější společnosti, učitele, jeho rozvoj a spolupráci se studenty ve svobodném akademickém prostředí a přípravu absolventů, kteří se dokáží uplatnit na domácím i mezinárodním trhu práce a kteří dokáží pracovat s nejnovějšími poznatky, uchovávat, šířit a dále posouvat dosavadní výsledky, jichž lidstvo dosáhlo, v oblasti vědecké, technické, kulturní i společenské.


Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova velmi silně dbá na principy akademické samosprávy jak ve vztahu k vnějšímu prostředí, tak ve vztahu ke svému vnitřnímu uspořádání, inspiraci v oblasti zajišťování a hodnocení kvality čerpá zejména z přístupu používaného Evropskou asociací univerzit, který vychází ze Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, neboť zohledňuje, že kvalita vysoké školy by se měla odvíjet od jejího poslání a zaměření, a nabízí základní principy, jimiž by zajišťování a hodnocení kvality mělo být vedeno, nikoli vymezení kvality platné pro všechny instituce a situace.


Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality


Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy je vymezen vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.


Vzdělávací činnost


Ve vzdělávací oblasti tvoří první část systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality minimální požadavky na kvalitu vzdělávací činnosti, jež kromě zákona o vysokých školách a jeho prováděcích předpisů zahrnují oblast akreditací studijních programů a oblastí vzdělávání, jak jsou vymezeny zejména v Akreditačním řádu univerzity, oblast přijímacího řízení a studia, jak jsou vymezeny v Řádu přijímacího řízení pro uchazeče a Studijním a zkušebním řádu univerzity, a nároky kladené na habilitační a jmenovací řízení.


Druhou část systému pak tvoří nástroje podporující rozvoj vzdělávací činnosti, kde jsou prověřenými prvky systému zpětná vazba od studentů a zpětná vazba od absolventů získané na základě šetření a průběžné sledování podmínek, průběhu a výsledků přijímacího řízení a studia. Pilotně bylo na konci roku 2021 zahájeno šetření mezi studenty, kteří předčasně opustili studium, tj. aniž by daný studijní program dokončili.


Všechny uvedené komponenty představují podklady pro pravidelné hodnocení jednotlivých studijních programů.


Předmětem hodnocení jsou i programy celoživotního vzdělávání, a to zejména na základě zpětné vazby od jeho účastníků a absolventů.


Tvůrčí činnost


V oblasti zajišťování kvality tvůrčí činnosti univerzita odpovídá zejména za stav a rozvoj vědních oborů, zatímco rozvoj jednotlivých pracovišť je především v kompetenci fakult a dalších součástí. Klíčovou komponentou je komplexní celouniverzitní systém financování výzkumu, který se zaměřuje zejména na podporu rozvoje vědních oborů uskutečňovaných na univerzitě (program Cooperatio), vytvoření podmínek pro dlouhodobou koncepční práci excelentních týmů (UNCE), zakládání nových laboratoří a vědeckých skupin či škol (PRIMUS), podporu vynikajících osobností (Donatio Universitatis Carolinæ) a na vědeckou činnost studentů (Grantová agentura Univerzity Karlovy, program Start a Projekty specifického vysokoškolského výzkumu). Tento systém přitom soustavně dbá na kvalitu před přijetím projektu k financování, během jeho řešení, a to formou průběžných zpráv a bilančních zpráv, a v neposlední řadě při veřejných obhajobách závěrečných zpráv či výsledků. Zastřešujícím orgánem zde je Komise programů pro podporu vědy.


Další důležitou složkou systému zajišťování kvality v této oblasti vědy je od roku 2018 univerzitní systém mezinárodně garantovaného hodnocení, jež je ukotven v opatření rektora Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově. Jeho cílem přitom je prostřednictvím národního a zejména mezinárodního srovnání získat správné a ověřitelné informace o kvalitě tvůrčí činnosti na univerzitě a na jejich základě doporučení pro její další rozvoj, jeho účelem pak přispět k zabezpečení kvality oborů srovnatelné s tou, jakou dosahují přední evropské vysoké školy a jiné výzkumné instituce, a k jejímu dalšímu zlepšování.


Úroveň oboru se odvozuje zejména od kvality jeho výsledků, příspěvku k dosažení výsledků jiných oborů v rámci mezioborové spolupráce a postavení v národním a mezinárodním srovnání, úroveň vědní oblasti je posuzována na základě úrovně příslušných oborů a souhrnných údajů o dané oblasti, úroveň součásti je posuzována zejména na základě posouzení úrovně oborů, kterými se soustavně zabývá, a dále s přihlédnutím k ukazatelům tvůrčí činnosti a vlastní hodnotící zprávě součásti, ze kterých vyplývají informace o koncepci, strategii, organizaci tvůrčí činnosti, její společenské relevanci, potenciálu jejího rozvoje a toho, jak daná součást v oblasti tvůrčí činnosti přispívá k naplňování priorit univerzity stanovených jejím platným strategickým záměrem.


Při hodnocení se jako opory využívají výsledky celkem pěti nástrojů, jimiž jsou ukazatele tvůrčí činnosti, vlastní hodnotící zpráva součásti, bibliometrická analýza, peer review a návštěva na místě.


První cyklus hodnocení, který se zaměřil na tvůrčí činnost mezi lety 2014-2018, na Univerzitě Karlově proběhl mezi lety 2019-2021.


Podpůrné činnosti


Nedílnou součástí systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je na Univerzitě Karlově i oblast podpůrných činností, k nimž patří například správa a řízení univerzity, využívání zdrojů, infrastruktura, informační systémy, informační a poradenské služby, služby v oblasti přenosu poznatků a technologií, služby knihoven, nakladatelská a ediční činnost, služby kolejí a menz či zázemí pro sportovní činnost. Hodnocení těchto činností probíhá na univerzitě pomocí různých dílčích nástrojů, například formou zpětné vazby od uživatelů příslušných služeb, bilanční zprávy o činnosti součástí, které konkrétní službu zajišťují, či každoroční zprávy o činnosti vybraných součástí.


Významnou součástí hodnocení podpůrných činností je systém pravidelného hodnocení zaměstnanců. Ve vztahu k zaměstnancům, k jejichž náplni práce patří vzdělávací či tvůrčí činnost, jej vymezuje opatření rektora Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově jakožto celouniverzitní rámec, ve kterém se mohou fakulty a další součásti pohybovat, a systém nastavit specificky pro obory, ve kterých uskutečňují studijní programy či výzkum. Paralelně je, v souladu s požadavkem strategického záměru pro období let 2021-2025, připravován obdobný systém pro hodnocení činnosti ostatních zaměstnanců. Pilotní hodnocení všech zaměstnanců rektorátu proběhlo v roce 2021.


Organizační a personální zajištění


Jelikož většina prvků systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality a správy univerzity je v případě Univerzity Karlovy uplatňována na fakultách a dalších součástech, úlohou vedení univerzity a jejích orgánů je především dbát zájmu univerzity jako celku, vytyčovat základní rámec pro její rozvoj a poskytovat podporu fakultám a dalším součástem.


Garantem celého systému zajišťování a hodnocení kvality Univerzity Karlovy je Rada pro vnitřní hodnocení. Rada pro vnitřní hodnocení zejména spravuje oblast akreditací, ověřuje, zda jsou naplňovány požadavky univerzity na kvalitu vzdělávací činnosti ve studijních programech a provádí její hodnocení, připravuje a schvaluje aplikace pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality do podoby pravidel specifických pro jednotlivé oblasti vzdělávání a vědní obory, schvaluje potřebné metodické materiály a dále rozvíjí systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na univerzitě. Její činnost se řídí zákonem o vysokých školách, statutem univerzity, Řádem rady pro vnitřní hodnocení a dalšími vnitřními předpisy. Vědecká rada a Mezinárodní rada se zabývají zejména rozvojem a hodnocením vědecké činnosti Univerzity Karlovy. Všechny klíčové dokumenty jsou projednávány Akademickým senátem univerzity.


Na úrovni kolegia rektora je koordinátorem v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, jež spolupracuje s ostatními věcně příslušnými členy tohoto poradního orgánu rektora a také s fakultami a dalšími součástmi v rámci rozšířeného kolegia rektora.


Na úrovni fakult pověřuje koordinaci činností souvisejících se systémem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality děkan vybraného zaměstnance, zpravidla člena kolegia děkana, obdobně postupuje i ředitel další součásti.


Význačnou roli v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality zastává garant studijního programu. V podmínkách Univerzity Karlovy je garant akademickým pracovníkem, který zásadním způsobem ručí za kvalitu a za řádné uskutečňování garantovaného studijního programu. Ve spolupráci s orgány příslušné fakulty dbá o obsahovou a metodickou kvalitu studijního programu, o řádné uskutečňování jeho výuky podle platné akreditace, jakož i o jeho rozvíjení a pravidelné hodnocení. Za svou činnost zodpovídá jak vlastní fakultě, tak i univerzitě reprezentované Radou pro vnitřní hodnocení.


Podpůrné zázemí pro univerzitu vyvářejí věcně příslušná pracoviště rektorátu, jež spolupracují s odpovídajícími pracovišti fakult a dalších součástí.


Vnitřní hodnocení kvality činnosti


K celistvému propojení mezi systémem zajišťování kvality a rozvojem Univerzity Karlovy dochází ve strategickém záměru univerzity. Příprava tohoto dokumentu představuje dlouhodobý a náročný proces. V případě aktuálně platného trvala přibližně dva roky, přičemž byla zahájena syntézou všech výsledků a podkladů, které univerzita v předchozím období v rámci oblasti zajišťování kvality získala. Univerzitní strategický záměr je pro každý rok konkretizován prostřednictvím plánu realizace, který rovněž projednávají všechna klíčová grémia. Univerzita každý rok zpracovává bilanční zprávu, jak se jí jednotlivé priority a aktivity dařilo naplňovat, resp. z jakých příčin či důvodů tomu tak nebylo. Od zprávy za rok 2021 bude její nedílnou součástí i vyhodnocení ukazatelů obsažených ve strategickém záměru.


Dalšími důležitými dokumenty, které obsahují výsledky vnitřního hodnocení kvality, jsou zpráva o vnitřním hodnocení a sebehodnotící zpráva popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků vyplývajících ze standardů pro institucionální akreditaci.


Vedle těchto komplexních analýz a dokumentů si Univerzita Karlova zpracovává řadu dílčích studií, jež se dotýkají vybraných témat, ať již jsou připravovány každoročně (například zpráva o přijímacím řízení, hodnocení doktorského studia či zpráva o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity Karlovy) či v odlišném časovém intervalu (například šetření mezi absolventy).


Zprávy o hodnocení činnosti Univerzity Karlovy
Vnější hodnocení kvality činnosti


Vnější hodnocení činnosti vzdělávací, vědecké a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy může dle zákona o vysokých školách provádět Národní akreditační úřad pro vysoké školství, dle jejího statutu pak všeobecně uznávaná instituce, přičemž charakter tohoto hodnocení je zpravidla mezinárodní.


Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy, 2016-2017


V akademickém roce 2016/2017 byla činnost Univerzity Karlovy hodnocena v rámci programu Institutional Evaluation Programme, který zajišťuje Evropská asociace univerzit a který je zařazen v Evropském registru kvality (EQAR) a je plným členem evropské sítě pro kvalitu (ENQA). V prvním fázi byla na základě široké vnitrouniverzitní diskuse (vedení univerzity a fakult, samosprávné orgány, zástupci akademických pracovníků a studentů) připravena vlastní hodnotící zpráva, jež analyzovala a hodnotila, jak Univerzita Karlova spravuje a rozvíjí svou vzdělávací činnost, vědeckou činnost a internacionalizaci. Tato zpráva byla schválena Radou pro vnitřní hodnocení a následně projednána Vědeckou radou a Akademickým senátem univerzity. Ve druhé fázi univerzitu v průběhu jarních měsíců roku 2017 dvakrát navštívil mezinárodní tým. Na tomto základě byla mezinárodním týmem připravena závěrečná zpráva, která je rovněž zveřejněna na internetových stránkách Institutional Evaluation Programme. Zpráva obsahuje celkem dvacet tři doporučení. V červenci 2018 Univerzita Karlova zaslala hodnotícímu týmu navazující zprávu, v níž popisuje, která z doporučení se rozhodla přijmout a kam se jí v mezidobí podařilo dospět.Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy, 2019-2020


V průběhu roku 2019 Univerzita Karlova podstoupila v rámci Institutional Evaluation Programme následné hodnocení (follow-up evaluation), jehož závěry byly využity při přípravě nového strategického záměru pro léta 2021-2025. V první polovině roku nejprve vypracovala vlastní hodnoticí zprávu, která se soustředila na reflexi změn od počátečního hodnocení, na přelomu října a listopadu univerzitu navštívil hodnoticí tým Evropské asociace univerzit, závěrečnou zprávu univerzita obdržela v lednu 2020. V polovině roku 2021 pak Univerzita Karlova zaslala Evropské asociaci univerzit navazující zprávu, která popisuje, jak se univerzita vypořádala s obdrženými doporučeními.Národní hodnocení tvůrčí činnosti, 2019-2021


V rámci národního hodnocení výzkumných organizací byly v období let 2019-2021 vystaveny vnějšímu posouzení kvalita institucionálního zázemí pro rozvoj tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově a společenský přínos jejího výzkumu. Hodnocení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajišťoval mezinárodní evaluační panel složený z vynikajících zahraničních odborníků. Nejdůležitějším podkladem byly sebehodnotící zprávy zpracované jak za univerzitu, tak i za jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy, nad nimiž proběhly kritické diskuse mezi členy panelu a univerzitními zástupci (např. vedoucí pracovníci, členové významných vědeckých týmů, začínající badatelé, studenti doktorského studia). Toto hodnocení bylo dokončeno v lednu roku 2021, kdy panel schválil evaluační zprávu Univerzity Karlovy, která byla následně postoupena ministerstvu. Spolu s výstupy z hodnocení vybraných výsledků pomocí peer review a z bibliometrického posouzení se tato zpráva stala podkladem pro souhrnné hodnocení Univerzity Karlovy podle Metodiky M17+.


Klíčové dokumenty


Zákon o vysokých školách a jeho prováděcí předpisyVnitřní předpisyOpatření rektoraStrategické dokumentyZpráva o vnitřním hodnocení a její dodatky
Důležité odkazy
Poslední změna: 4. leden 2023 13:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám