Opatření rektora č. 12/2020

Název:

Statut Komisí programů pro podporu vědy na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

OVaV

Účinnost:

15. dubna 2020


Statut Komisí programů pro podporu vědy na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Komise programů pro podporu vědy na Univerzitě Karlově (dále jen „komise“ a „UK“) jsou poradními orgány UK, které se podílejí na zajištění kvality a transparentnosti posuzování a hodnocení interních programů pro podporu vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti na UK (dále jen „programů pro podporu vědy“).

 2. Působnost komisí se vztahuje na všechny programy pro podporu vědy1 s výjimkou programů, jejichž zásady nebo jiné závazné předpisy stanoví odlišný postup posuzování či hodnocení.

 3. Komise jsou celkem tři a liší se podle svého oborového zaměření takto:

    a. 

  komise pro oblast humanitních a společenských věd („HUM“),

    b. 

  komise pro oblast lékařských věd vč. biomedicíny („MED“) a

    c. 

  komise pro oblast přírodních věd, matematiky a informatiky („SCI“).


Čl. 2 - Úloha komisí

 1. Úkolem komisí je zejména odborné posuzování a hodnocení podaných přihlášek a návrhů projektů či programů2, dále průběžných, bilančních a závěrečných zpráv podpořených projektů a programů v rámci jednotlivých programů pro podporu vědy na UK (dále jen „projekty“), případně i dalších souvisejících dokumentů.

 2. U přihlášek a návrhů projektů komise posuzuje zejména jejich kvalitu a soulad s podmínkami daného programu pro podporu vědy. Komise se vyjadřuje k tomu, zda má být projekt podpořen, případně za jakých podmínek. Pokud to vyplývá z pravidel daného programu pro podporu vědy, stanoví komise také pořadí projektů, popř. doporučí výši podpory.

 3. Na základě předložených průběžných, bilančních nebo závěrečných zpráv komise posuzuje zejména kvalitu realizace daného projektu a kvalitu zpracování samotné zprávy, dále soulad realizace s přihláškou či návrhem projektu a s pravidly daného programu pro podporu vědy, případně i další aspekty realizace.

 4. Komise posuzuje také další dokumenty související s programy pro podporu vědy, například žádosti o prodloužení financování projektů nebo přehledy vynaložených finančních prostředků. Může být rovněž požádána o stanovisko v případě závažných problémů při realizaci konkrétního projektu. Komise se může vyjadřovat také k celkové úspěšnosti programů pro podporu vědy, včetně případných návrhů na úpravu jejich pravidel.

 5. Závěry z jednání komise mají formu doporučení, která jsou podkladem pro rozhodování rektora UK nebo Vědecké rady UK.


Čl. 3 - Členství v komisích

 1. Komise jsou složeny z významných členů akademické obce UK a zástupců dalších významných vědeckých institucí. Při sestavování komisí je dbáno na to, aby byly zastoupeny klíčové vědní oblasti rozvíjené na UK náležící do gesce dané komise dle čl. 1 odst. 3.

 2. Členství v komisi je neslučitelné s funkcí rektora UK, prorektora UK, děkana fakulty UK, proděkana pro vědeckou nebo grantovou agendu fakulty UK a ředitele vysokoškolského ústavu (dále jen „VŠ ústavu“) UK.

 3. Návrh na nového člena komise podávají rektorovi UK členové Kolegia rektora UK, děkani fakult a ředitelé VŠ ústavů UK, členové Vědecké rady UK a vědeckých rad fakult a VŠ ústavů UK a členové Mezinárodní rady UK. Nominace se podávají prostřednictvím prorektora pro vědeckou činnost UK.

 4. Členové komise jsou po projednání Kolegiem rektora UK a po schválení Vědeckou radou UK jmenováni rektorem UK na dobu neurčitou.

 5. Členství v komisi zaniká

    a. 

  oznámením člena komise o rezignaci na členství,

    b. 

  odvoláním člena komise rektorem.


Čl. 4 - Činnost komisí

 1. Komise se při své činnosti řídí tímto statutem, účinnými opatřeními rektora, která se vztahují k jednotlivým programům pro podporu vědy, jednacím řádem komisí (dále jen „jednací řád“), případně i dalšími souvisejícími předpisy a metodickými pokyny.

 2. Činnost komise je realizována především ve formě zasedání. V případě, že není možné nebo účelné svolat zasedání, může se komise po souhlasu předsedy nebo místopředsedy usnášet per rollam. V odůvodněných případech je možná i účast na zasedání prostřednictvím vzdáleného přístupu (videokonference).

 3. Členství v komisi je nezastupitelné.

 4. Komise si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, podrobnosti stanoví jednací řád. Při jednání o některých společných záležitostech komisí dle čl. 1 odst. 3 může komisi zastupovat její předseda a/nebo místopředseda.

 5. Posuzované projekty a další podklady podle čl. 2 odst. 1 jsou rozděleny mezi jednotlivé komise uvedené v čl. 1 odst. 3 podle jejich oborového zaměření. Každý posuzovaný projekt náleží do gesce jedné komise. V případě mezioborových nebo multioborových projektů se na posuzování mohou podílet i vybraní členové jiné komise, než do jejíž gesce byl projekt zařazen. V odůvodněných případech může být projekt přeřazen do gesce jiné komise.

 6. Členové komisí vypracovávají k posuzovaným projektům posudky. V odůvodněných případech může být vypracováním posudku ke konkrétnímu projektu pověřen externí posuzovatel.

 7. Členové komisí i externí posuzovatelé mají nárok na finanční odměnu za vykonanou práci.

 8. Všechny komise dle čl. 1 odst. 3 náležejí do gesce prorektora pro vědeckou činnost UK, v adekvátním rozsahu poskytuje součinnost prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK. Po administrativně-organizační stránce zajišťuje činnost komisí odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK (dále jen „OVaV“). Po stránce informačně-technologické zajišťuje podporu a provoz platformy3 sloužící k posuzování a hodnocení programů pro podporu vědy Ústav výpočetní techniky UK.

 9. Podrobnosti o činnosti komisí, zejména o způsobu jejich jednání, usnášení a posuzování jednotlivých projektů, stanoví jednací řád, který vydá OVaV a zveřejní jej na webových stránkách UK po projednání s komisemi.


Čl. 5 - Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Osoby, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření členy Komise programů pro podporu vědy na UK dle čl. II odst. 4 opatření rektora č. 16/2017, se automaticky stávají členy komisí dle tohoto opatření. Příslušnost členů k jednotlivým komisím dle čl. 1 odst. 3 odpovídá jejich příslušnosti k dílčím komisím dle čl. IV opatření rektora č. 16/2017.

 2. Tímto opatřením se ruší opatření rektora č. 16/2017.

 3. Toto opatření bylo projednáno dne 10. 3. 2020 Kolegiem rektora UK a dne 26. 3. 2020 Vědeckou radou UK.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. 4. 2020.
V Praze dne 27. března 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke staženíPoznámky

1

Zejména programy Progres, UNCE a Primus.

2

V souvislosti s programy Progres platí označení „přihlášky“ a „programy“, v souvislosti se soutěžemi UNCE a Primus označení „návrhy“ a „projekty“.

3

V současnosti příslušná část informačního systému IS Věda.


Poslední změna: 14. duben 2020 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám