Opatření rektora UK v roce 2020

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2020

Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje v rámci Univerzity Karlovy

-

15.1.2020

Pers. odbor

2/2020

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 4/2022]

-

1.2.2020

PO

3/2020

Statut Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

[zrušeno OR č. 14/2022]

-

1.2.2020

OVV

4/2020

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020

[zrušeno OR č. 4/2021]

-

15.1.2020

OVaV

5/2020

Změna opatření rektora č. 19/2018 – Manuál pro doktorské studium

-

20.1.2020

OSZS

6/2020

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 3/2021]

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

1.2.2020

OZV

7/2020

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově – změna opatření rektora č. 41/2014

Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1.2.2020

OVAK, PO

8/2020

Harmonogram akademického roku 2020/21

[změněno OR č. 51/2020]

[zrušeno OR č. 10/2022]

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1.3.2020

OSZS

9/2020

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

[zrušeno OR č. 11/2022]

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

1.3.2020

OSZS

10/2020

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 15/2023], [změněno OR č. 30/2023]

[zrušeno OR č. 27/2023]

-

18.2.2020

OZV

11/2020

Harmonogram akademického roku 2019/20 stanovený v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR

[zrušeno OR č. 30/2021]

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

26.3.2020

OSZS

12/2020

Statut Komisí programů pro podporu vědy na Univerzitě Karlově

-

15.4.2020

OVaV

13/2020

Posuzování plagiátorství na UK

Etického kodexu, Řádu habilitačního řízení a řízení pro jmenování profesorem

6.4.2020

Kancelář rektora

14/2020

Výkon práce z domova (home office)

[změněno OR č. 40/2020]

[zrušeno OR č. 32/2022]

-

15.4.2020

Personální odbor

15/2020

Pojem „akademický pracovník“ na Univerzitě Karlově

§ 70 zákona o vysokých školách

1.5.2020

Kancelář rektora / personální odbor / kancelář kvestora

16/2020

Změna opatření rektora č. 38/2018 – Podpora pobytů zahraničních „post-doc“ výzkumníků na UK z Fondu post-doc pobytů

[zrušeno OR  č. 15/2021]

-

1.5.2020

OZV

17/2020

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy

[zrušeno OR  č. 12/2021]

Čl. 14 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

15.5.2020

PO

18/2020

Změna Opatření rektora č. 24/2018 - Evidence tvůrčí činnosti na UK

[zrušeno OR č. 40/2021]

-

1.7.2020

OVaV

19/2020

Zásady programu Start

[změněno OR č. 11/2021]

-

1.7.2020

OVaV

20/2020

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 35/2021]

-

1.6.2020

OVaV

21/2020

Statut Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

§ 91 odst. 4 písm. b) zákona o vysokých školách a čl. 11 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.6.2020

OZV

22/2020

Dodatek č. 5 k Opatření rektora č. 52/2017

[zrušeno OR č. 57/2021]


Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy


1.6.2020

PO

23/2020

Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem

29.5.2020

OSZS

24/2020

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021

[změněno OR č. 49/2020]

[zrušeno OR č.26/2022]

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2020

OSZS

25/2020

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2020/2021

[zrušeno OR č.27/2022]

čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2020

OSZS

26/2020

Změna Opatření rektora č. 53/2018 – Statut Rady sportu Univerzity Karlovy

-

1.7.2020

KR

27/2020

Pravidla doručování písemností veřejnou vyhláškou na fakultách a dalších součástech UK

§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

22.6.2020

PO/DPO

28/2020

Pravidla pro kalkulaci a refundaci nákladů za plnění poskytované mezi součástmi univerzity v přímé souvislosti s realizací projektů financovaných z fondů EU a obdobných finančních nástrojů

-

1.7.2020

EO

29/2020

Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci

-

1.7.2020

KR

30/2020

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

-

1.7.2020

OVZ

31/2020

Vyhlášení 18. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2021)

[Zrušeno OR č. 42/2022]

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1.10.2020

OVaV

32/2020

Změna opatření rektora č. 25/2017 o pověření ředitelů k jednání za Univerzitu Karlovu

[zrušeno OR č. 5/2022]

-

2.7.2020

PO

33/2020

Opatření k provedení opatření rektora č. 13/2018

[zrušeno OR č. 43/2023]

-

15.7.2020

PO

34/2020

Změna OR č. 20/2018 - Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

[zrušeno OR č. 36/2021]

-

1.9.2020

OSZS

35/2020

Změna opatření rektora č. 25/2019 – Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem ve znění opatření č. 33/2019

[změněno OR č. 42/2021]

[Zrušeno OR č. 25/2023]

-

1.10.2020

OSZS

36/2020

Podpora podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

[Zrušeno OR č. 8/2023]

-

1.10.2020

OVaV

37/2020

Způsob podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

[Zrušeno OR č. 9/2023]

-

1.10.2020

OVaV

38/2020

Režimové opatření – uzavírání budov

[Zrušeno OR č. 43/2022]

-

1.10.2020

SBZ

39/2020

Evidence veřejných zakázek a soutěží ve vědě a výzkumu s omezením počtu možných přihlášek na jedno IČO

-

15.10.2020

OVaV, OZV

40/2020

Preventivní epidemiologická a karanténní opatření na rektorátu UK a na dalších součástech UK

[zrušeno OR č. 37/2021]

-

13.10.2020

Pers. odbor

41/2020

Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity

[změněno OR č. 13/2022 a OR č. 17/2023 a 21/2023]

-

1.12.2020

PO

42/2020

Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením – „Přihláška zdarma“

[Změněno OR č. 35/2023]

Čl. 1 odst. 4 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy

1.11.2020

OSZS / UK Point

43/2020

Opatření rektora o podrobnostech hybridního zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy

Ust. § 7 odst. 1 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

20.10.2020

OVaV

44/2020

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 39/2023]

-

1.11.2020

ÚVT, UK Point

45/2020

Úprava výměry dovolené zaměstnancům vykonávajícím pedagogickou činnost na UK

Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2021

Pers. odb.

46/2020

Vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 30/2021]

Čl. 66a a násl. Statutu UK

5.11.2020

Kancelář rektora

47/2020

Statut Stipendia Václava Havla

[zrušeno OR č. 24/2022]

-

15.12.2020

OZV

48/2020

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2021

[zrušeno OR č. 50/2020]

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

1.1.2021

OVaV

49/2020

Změna opatření rektora č. 24/2020 - Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021

[zrušeno OR č.26/2022]

-

1.12.2020

OSZS

50/2020

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2021

[zrušeno OR č. 46/2021 od 1.1.2022]

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 a usnesení vlády ze dne 30. září 2019 č. 697

1.1.2021

OVaV

51/2020

Změna opatření rektora č. 8/2020 - Harmonogram akademického roku 2020/21

[zrušeno OR č. 10/2022]

-

18.12.2020

OSZS

52/2020

Zásady programů Progres

[Zrušeno OR č. 43/2022]

-

1.1.2021

OVaV

53/2020

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus

[zrušeno OR č. 48/2021 od 1.1.2022]

-

1.1.2021

OVaV

54/2020

Dodatek č. 6 k Opatření rektora č. 52/2017

[zrušeno OR č. 57/2021]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.1.2021

PO

55/2020

Zásady soutěže Primus

[zrušeno OR č. 49/2021]

-

1.1.2021

OVaV

56/2020

Vyhlášení 6. ročníku soutěže Primus UK (rok 2022)

[zrušeno OR č. 50/2021]

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1.1.2021

OVaV

57/2020

Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 30/2021]

Čl. 66a a násl. Statutu UK

1.1.2021

KR


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum – nyní UK Point

KR - Kancelář rektora

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPřihlášení k odběru novinek


Chcete dostávat do e-mailu informace o nově zveřejněných opatřeních rektora a některých dalších aktualitách v předpisech?

Pak pošlete, prosím, svůj e-mail na .


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektora


Poslední změna: 10. leden 2024 08:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám