Opatření rektora č. 4/2021

Název:

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2021

K provedení:

-

Gestor:

OVaV

Účinnost:

10. února 2021

[zrušeno OR č. 7/2022]


Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2021

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Opatření upravuje poskytování finanční podpory projektům v rámci konsorcia 4EU+, tzv. minigrantů. Cílem je podpořit jak běžící, tak nové projekty spolupráce mezi univerzitami 4EU+ z finančních prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, schválených v rámci Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) Akademickým senátem UK 26. 6. 2020. Opatření je v souladu s Dlouhodobým strategickým záměrem univerzity a zároveň Mission Statement Aliance 4EU+ přijatým orgány univerzity.


Čl. 2 - Pravidla podání žádosti

Žadatel o finanční podporu musí být zaměstnancem UK s úvazkem minimálně 0,5.


Maximální možná částka, o kterou lze žádat, je 300 tis. Kč.


Do navrhovaného projektu se musí vedle hlavního řešitele na UK zapojit minimálně dva z pěti možných partnerů ve 4EU+.


Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+.


Žádosti musí být podány do 1. 3. 2021.


Čl. 3 - Struktura žádosti

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webu Evropského centra: https://ec.cuni.cz/EC-155.html.


Žádost musí obsahovat:


  a. 

Zapojené univerzity a řešitele (spolupráce může být stávající i nová, ale s již domluvenými partnery)

  b. 

Anotaci a očekávané výsledky projektu

  c. 

Cíl projektu

  d. 

Krátké zdůvodnění souladu projektu s Mission Statement 4EU+

  e. 

Požadovaný rozpočet s jeho stručným odůvodněním

  f. 

Další dlouhodobé zamýšlené financování projektu

  g. 

Písemné vyjádření zájmu o spolupráci od zahraničních pracovišť podepsané řešitelem a vedoucím příslušného pracoviště


Čerpání udělené finanční podpory musí být ukončeno k 30. 11. 2021.


Čl. 4 - Rozhodnutí o žádosti

O udělení podpory rozhoduje rektor na návrh komise ve složení: prorektor pro vědeckou činnost, prorektor pro studijní záležitosti, prorektor pro koncepci studia a prorektor pro evropské záležitosti.


Na základě rozhodnutí rektora bude uzavřena třístranná dohoda mezi UK, hlavním řešitelem projektu a příslušnou fakultou.


Čl. 5 - Jak lze podporu využít

Finanční podporu lze využít k podpoře výzkumných projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podpory výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží v rámci výzkumných týmů, vytváření společných materiálů podporujících virtuální mobilitu nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.


Z přidělené podpory nesmí být hrazeno občerstvení a investice.


Podpora musí být využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na rok 2021.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

Opatření rektora č. 4/2020 se tímto opatřením zrušuje.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem 10. února 2021.V Praze dne 3. února 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektorPříloha - šablona žádosti (pdf) (Charles University Minigrants 2021: Request for support)


.pdf ke staženíPoslední změna: 26. leden 2022 14:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám