Hodnocení vědy na UK

V souladu se svým posláním klade Univerzita Karlova velký důraz na zvyšování kvality vědecké, výzkumné a své další tvůrčí činnosti. Jedním z nástrojů ke splnění těchto cílů je hodnocení vědy, které má zajistit potřebné informace k zabezpečení mezinárodně srovnatelné kvality oborů na jednotlivých fakultách a celkově k posílení postavení univerzity jako významné evropské výzkumné instituce.


Aktuálně probíhající hodnocení je realizováno v rámci projektu Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV, Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210, aktivita KA3: Strategické nastavení a rozvoj systému vnitřního hodnocení vědecké činnosti na UK a zkoumá výsledky výzkumu z období let 2014-2018. Cílem je zhodnocení jednotlivých vědních oblastí i oborů dle vnitřní klasifikace UK. Předmětem hodnocení je na prvním místě odborná úroveň jednotlivých oborů a vědních oblastí v mezinárodním srovnání, ale také zázemí a celkový kontext jednotlivých součástí. Úroveň oborů se odvozuje od kvality jednotlivých výsledků. Ty jsou posuzovány na základě výstupů hodnotících nástrojů, kterými jsou:

 • ukazatele tvůrčí činnosti (personální zajištění, výsledky tvůrčí činnosti, řešené granty a projekty, studijní programy, počet studenů a absolventů)

 • bibliometrická analýza

 • peer review (posudky tvůrčích výsledků).

Výsledná úroveň součástí je posuzována na základě výsledků hodnocení úrovně oborů, a také na základě vlastní hodnotící zprávy, která zahrnuje také hledisko společenské relevance, potenciál dalšího rozvoje, strategii apod.

Orgány hodnocení

Na projektu hodnocení vědy se podílí několik orgánů.


 • Nejvyšším orgánem projektu hodnocení vědy je Rada hodnocení tvůrčí činnosti (Board) jejímiž členy jsou významní zahraniční odborníci.

  • Rada stanovila odborné parametry hodnocení.

  • Rada dohlíží na jeho průběh a zpracovává závěrečnou zprávu.

  • Rada také jmenuje jednotlivé členy odborných hodnotících panelů.

 • Jednotlivé vědní oblasti a obory jsou rozčleněny do čtyř odborných panelů (Expert panels) – humanitní, společenskovědní, lékařský a přírodovědný. Jejich členové jsou uznávaní odborníci převážně ze zahraničí.

  • Panely zajišťují průběh hodnocení a připravují výstupy peer review.

  • Panely provádějí posouzení úrovně oborů a vědních oblastí a své výstupy předkládají Radě.

 • Jednotlivé posudky výsledků (peer review) poskytují odborným panelům jimi schválení posuzovatelé (Reviewers). Každému jsou přiřazeny konkrétní výsledky tvůrčí činnosti, které nezávislí posuzovatelé zhodnotí udělením známky ze stanovené čtyřstupňové škály.


Administrativně technickou podporu hodnocení na úrovni univerzity zabezpečuje:


Dalším orgánem hodnocení jsou jednotlivé součásti univerzity. Jimi jmenovaní koordinátoři:

 • organizují a koordinují průběh celého hodnotícího procesu ze strany součástí,

 • kontrolují věcnou správnost procesu a vyjadřují se k výstupům hodnocení,

 • a v první fázi hodnocení také navrhovaly členy hodnotících panelů i posuzovatele.

Způsob hodnocení

Jednotlivé výsledky tvůrčí činnosti jsou hodnoceny pomocí bibliometrické analýzy, pomocí peer review, nebo kombinací obou způsobů. Z důvodu případné potřeby doplnění podkladů může dojít také k návštěvě hodnotitelů na místě výkonu konkrétní tvůrčí činnosti.


Bibliometrická analýza je zpracována na základě bibliometrických ukazatelů četnosti tvůrčí činnosti a její kvality odvozené od významu časopisů, v nichž byly výsledky publikovány, a od jejich citačních ohlasů. Je zpracována formou analytických sestav a případně též slovního vyjádření, a to zvlášť za jednotlivé obory a vědní oblasti, a také souhrnně za jednotlivé součásti. Součástí bibliometrické zprávy je pro každý obor také vnitřní srovnání úrovně oboru na univerzitě s úrovní, jež dosahují vybraná referenční pracoviště.


Peer review znamená posouzení vybraných výsledků mezinárodně uznávanými odborníky (posuzovateli). Každý výsledek hodnotí dva posuzovatelé a přiřadí výsledku jeden ze čtyř stupňů hodnocení, doplněný stručným slovním odůvodněním. Výstupem peer review hodnocení jsou souhrnné přehledy zařazení výsledků.

Výstupy hodnocení

Výstupem hodnocení bude několik obsáhlých zpráv.

 • Jednak zpráva o hodnocení vědní oblasti posuzující její úroveň na jednotlivých součástech univerzity.

 • Dále vlastní hodnotící zpráva součástí, popisující její poslání, vizi a cíle v oblasti tvůrčí činnosti, vědní politiku součásti se zvláštní pozorností věnovanou studentům doktorského studia, postdoktorským pracovníkům, ustavování nových výzkumných skupin či škol a získávání zahraničních studentů a pracovníků. Dále také finanční zabezpečení tvůrčí činnosti, uvedení nejvýznamnějších řešených grantů a projektů, personální politiku, kvalifikační růst, propojení tvůrčí činnosti se vzdělávací činností, společenský význam tvůrčí činnosti včetně uvedení nejdůležitějších výsledků, jejich dopadů a aplikací, nejvýznamnější získaná ocenění, postavení rozvíjených vědních oblastí v národním a mezinárodním srovnání, SWOT analýzu tvůrčí činnosti a záměr jejího dalšího rozvoje.

 • Finálním výstupem bude závěrečná zpráva popisující a hodnotící úroveň jednotlivých oborů, vědních oblastí a součástí (vždy pomocí čtyřstupňové hodnotící škály – A, B, C, D). Bude také obsahovat doporučení pro další rozvoj tvůrčí činnosti na univerzitě. Závěrečná zpráva bude předána do 22. 12. 2020 k projednání orgánům univerzity.

 • Executive summary – úvodní text k výstupům hodnotícího procesu, shrnutí hodnotících zpráv jednotlivých součástí a doporučení k dalšímu rozvoji vědecké práce na Univerzitě Karlově (ke stažení)


Výstupy hodnocení budou sloužit jako podklad pro:

 • přípravu strategických dokumentů,

 • rozvoj oborů a vědních oblastí,

 • přípravu programů na podporu vědy,

 • rozhodování o financování tvůrčí činnosti,

 • akreditaci oblastí vzdělávání apod.

Odkazy

 • Opatření rektora č. 44/2018 ve znění OR č. 8/2019.

 • Přílohy téhož opatření rektora (schéma průběhu hodnocení, metodická pravidla, popis hodnotící škály)

 • Rozdělení oblastí a oborů do odborných panelů

 • Interactive guide – průvodce hodnocením

 • IS Věda– informační systém, ve kterém hodnocení probíhá


Poslední změna: 30. březen 2021 10:33 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám