Cyklus 2019 - 2023

Druhý cyklus mezinárodního, nezávislého a komplexního hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově je v tuto chvíli v průběhu realizace a jeho výsledky budou dostupné na konci roku 2025. Hodnoceným obdobím jsou roky 2019-2023 a základní hodnocenou jednotkou jsou vědní oblasti tak, jak jsou definovány pro program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na univerzitě Cooperatio. Cílem hodnocení je prostřednictvím mezinárodního srovnání získat správné a ověřitelné informace o kvalitě tvůrčí činnosti na univerzitě a na jejich základě doporučení pro její další rozvoj.


Hodnocení je prováděno v souladu s děním na mezinárodním poli týkajícím se zodpovědného hodnocení tvůrčí činnosti. Univerzita Karlova v roce 2022 vstoupila do Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), čímž se zavázala ke splnění mimo jiné následujícíh podmínek, které má koncepce hodnocení vědy splňovat:


  • uznání rozmanitosti výzkumných aktivit, včetně různých forem výstupů

  • hodnocení výzkumu založené především na kvalitativním hodnocení

  • opuštění nevhodného použití metrik založených na časopisech a publikacích, jako je impakt faktor (JIF) a h-index

  • zajištění nezávislosti a transparentnosti kritérií pro hodnocení


Hodnocení se řídí Opatřením rektora č. 17/2024. Níže je stručně uveden způsob, jakým hodnocení proběhne.

Orgány hodnocení

Nejvyšším orgánem, který řídí hodnoticí proces je Rada pro hodnocení tvůrčí činnosti. Členy Rady jsou významné vědecké osobnosti působicí v zahraničí, které nejsou ve střetu zájmů s hodnocenou jednotkou. Členové Rady jsou zároveň předsedy a místopředsedy Hodnoticích panelů, na jejichž činnost dohlíží. V závěrečné fázi hodnoticího procesu se účastní návštěv na hodnocených jednotkách (tzv. onsite visits) a následně zpracovávají Souhrnné hodnoticí zprávy o vědních oblastech.


Druhým orgánem jsou čtyři Hodnoticí panely - lékařský (MED), přírodovědný (SCI), společenskovědní (SOC) a humanitní (HUM). Panely, tvořené opět významnými vědeckými osobnostmi působícími v zahraničí, provádějí posouzení úrovně jednotlivých vědních oblastí formou písemných posudků a udělení známky z hodnoticí škály.

Způsob hodnocení

Základním podkladem pro hodnocení jsou Sebehodnoticí zprávy vědních oblastí, které zpracovávají zástupci součástí univerzity, které jsou do konkrétní vědní oblasti zapojeny. Zpráva je rozdělena do 5 tematických kapitol následovně:


  • Basic information about the research area

  • Personnel situation

  • Research outputs

  • Research funding, scientific cooperation

  • Impact of research


Jednotlivé kapitoly jsou doplněny nominacemi konkrétních vědeckých výstupů, excelentních osobností, projektů, ukázek společenské relevance či popularizace vědy.

Kromě Sebehodnoticích zpráv vědních oblastí budou mít hodnotitelé k dispozici ještě Souhrnné informace a základní data o univerzitě.


Poté, co panelisté napíši písemné posudky na jednotlivé vědní oblasti, uskuteční se Onsite visits členů Rady na pracovištích jednotlivých vědních oblastí. Tato setkání slouží k doplnění podkladů, vyjasnění informací a k doplňující diskuzi před tím, než budou členové Rady psát Souhrnné zprávy o vědních oblastech.


Poslední změna: 28. březen 2024 15:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám