Kariéra na UK

Volné pozice


Většina volných pracovních míst je inzerována přímo na fakultních stránkách:
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.


Řešitel Primus a ERC Starting grant, MFF

„Program Primus mi umožnil po doktorátu na Ohio State University a postdoku na Princetonu návrat na Univerzitu Karlovu. Tím pro mne vzniklo místo i zajištění chodu týmu. Přišel jsem do Prahy v září 2017 a rok nato získal od Evropské výzkumné rady takzvaný ERC Starting grant na výzkum interakce dvojhvězd.“


Proč pracovat na UK?

Univerzita Karlova je nejstarší univerzita ve střední Evropě, která si dlouhodobě udržuje vysokou společenskou autoritu a prestiž. Je celosvětově uznávanou přední výzkumnou univerzitou, která propojuje vysokou kvalitu vědy, výzkumu a vzdělávání v mezinárodním i českém měřítku. Je místem, kde jsou pro vědu a vzdělávání využívány moderní metody a technologie.


Univerzita Karlova je největší česká vysoká škola. V současné době na ní studuje přibližně padesát jedna tisíc studentů tj. 13 % všech vysokoškoláků v České republice. Mezinárodní hodnocení Univerzitu Karlovu jako celek pravidelně řadí mezi významné světové univerzity a v rámci některých oborů mezi ty nejvýznamnější. Univerzita Karlova se profiluje jako kosmopolitní univerzita, která je atraktivní jak pro zahraniční studenty, tak i pro akademické a vědecké pracovníky. V rámci internacionalizace je Univerzita Karlova například součástí evropské univerzitní aliance 4EU+, která podporuje nadnárodní meziuniverzitní spolupráci.Na Univerzitě Karlově funguje komplexní systém podpory vědy a výzkumu, který v českém vysokoškolském prostředí nemá obdobu. Univerzita Karlova se v počtu výsledků ve vědě a výzkumu v českém hodnocení vědy pravidelně umísťuje na nejvyšší příčce v rámci českých univerzit. Výzkumné projekty a činnosti tvoří třetinu výnosů Univerzity Karlovy, počet akademických a výzkumných pracovníků činí více než polovinu zaměstnanců UK.


Na Univerzitě Karlově funguje také Evropské centrum, které poskytuje komplexní poradenskou podporu svým výzkumníkům (od vyhledání vhodného grantového schématu, přes podporu při psaní žádosti až po podpis konsorciální smlouvy). Na UK lze také začít působit prostřednictvím různých grantových programů.


Podívejte se na oficiální video Univerzity Karlovy.


Mgr. Otomar Sláma


Ředitel CUIP, s. r. o.

„Zatímco vědci pracují na inovacích, které posouvají společnost kupředu, a kolegové v Centru pro přenos poznatků a technologií tento nápad zpracovávají a rozvíjejí, naší prací je najít vhodného investora. V praxi se tak kupříkladu díky našim vědcům stane z kapaliny ve zkumavce nový lék zachraňující lidské životy. Práce v CUIP pod hlavičkou Univerzity Karlovy je zkrátka poslání, které posouvá lidskou společnost kupředu.“


Co nabízíme

Nabízíme skvělé pracovní podmínky a celou řadu benefitů: 5 týdnů dovolené, 5 dnů osobního rozvoje, stravenky, vnitrouniverzitní slevy a výhody, interní vzdělávání, nabídky rekreace a další. Dále pak špičkově vybavená pracoviště a možnost využívat všech knihoven UK a přístupů k jejich informačním zdrojům. Univerzita Karlova také podporuje vědecké a výzkumné výjezdy akademických pracovníků.


Univerzita Karlova každým rokem nominuje své akademické a vědecké pracovníky i studenty na řadu cen. Některá ocenění jsou udělována přímo univerzitou, některá jsou udělována jinými institucemi, kterým univerzita postupuje své nominace.


Mgr. Zuzana Poláková


Vedoucí UK Pointu

„V UK Pointu ročně odpovíme na 6 000 e-mailových a 3 000 telefonických dotazů, vydáme tisíce studentských a zaměstnaneckých průkazů, uspořádáme přes 100 seminářů a akcí, pečujeme o síť více než 2 200 členů Klubu Alumni a o téměř 500 studentů, kteří využívají některou ze služeb Centra Carolina. Jsou to hezká čísla. Mnohem hezčí je ale pro nás to, že za každým z nich je konkrétní člověk.“


Všichni zaměstnanci mohou zdarma využívat služeb UK Pointu, informačního, poradenského a sociálního centra Univerzity Karlovy, které nabízí množství zajímavých a užitečných informací a služeb. Pro další praktické informace je zaměstnancům k dispozici Příručka pro nové zaměstnance.


Univerzita Karlova získala prestižní ocenění tzv. HR Award. Toto ocenění je udělováno institucím, které se přihlásili k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Na základě Charty a Kodexu implementuje Univerzita Karlova, stejně jako další výzkumné instituce napříč Evropou, tzv. Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), jejímž cílem je kontinuálně zlepšovat kvalitu péče o lidské zdroje, pracovní podmínky a profesní růst výzkumných pracovníků.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.


Rektorka

„Univerzita podporuje návraty zaměstnanců z mateřské a rodičovské dovolené flexibilní pracovní dobou a postupnými návraty, tedy prací na částečný úvazek. Tam, kde to dovoluje charakter pracovní pozice, nabízíme též možnost práce z domova. Na „svém“ Ústavu histologie a embryologie, stejně jako na rektorátním odboru pro studium a záležitosti studentů, který jsem jako prorektorka vedla, jsem dbala na to, abychom kolegyním opravdu nabízeli možnost časného návratu po mateřské. A to tak, jak jim vyhovuje. Již mnohokrát se mi osobně potvrdilo, že právě tyto kolegyně pracují někdy takříkajíc „za deset“, často s ohromnou motivací a velikým nadšením.“


Výběrové řízení pro akademické pracovníky

Výběrové řízení pro akademické pracovníky se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, který je vnitřním předpisem univerzity. Univerzita Karlova se hlásí k zásadám otevřeného, transparentního a věcného výběrového řízení v souladu s Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Při obsazování pracovních míst, a to i po skončení výběrového řízení, jsou zachovány zásady ochrany osobních údajů.


Výběrové řízení bývá zpravidla dvoukolové a uchazeči jsou hodnoceni komisí, kterou jmenuje vypisovatel (na fakultě děkan, jinak rektor). První kolo výběrového řízení zahrnuje hodnocení písemných podkladů uchazeče. Na podkladě získaných poznatků je provedeno hodnocení uchazečů a komise rozhodne, kteří uchazeči splnili podmínky výběrového řízení.


Bc. Angelika Hájková


Vedoucí personálního oddělení FSV

„Pro naše zaměstnance se snažíme vytvářet přátelskou atmosféru a příjemné pracovní prostředí. Děláme vše pro to, aby mohli říci, že jsou rádi, že u nás pracují. Dbáme na to, aby práce u nás všem umožnila sladit pracovní a rodinný život. Šanci získat u nás zaměstnání má každý, kdo hledá práci u stabilního zaměstnavatele, chce uplatnit své znalosti a dovednosti a dále se rozvíjet. Akademická půda je zajímavým a motivujícím prostředím, které to umožňuje. Vždy dodržujeme zásady rovného zacházení.“


V dalším průběhu výběrového řízení komise zpravidla pozve vybrané uchazeče do druhého kola, kterým je pohovor. Komise může uchazeče vyzvat k uskutečnění veřejné přednášky na univerzitě nebo na fakultě. O této možnosti musí být uchazeč předem informován ve zveřejněných podmínkách výběrového řízení.


Komise bere při hodnocení uchazečů v úvahu jejich dosavadní vzdělávací i tvůrčí činnost a zohledňuje také další aspekty jejich celkové odborné praxe, jako např. popularizaci, mobilitu, manažerské dovednosti apod. O svém jednání a jeho výsledku pořídí komise zápis. Součástí zápisu je i stanovení pořadí uchazečů včetně odůvodnění. Poté oznámí univerzita každému uchazeči, zda jej na základě výběrového řízení přijímá, či nikoliv.


U pozic ostatních pracovníků (ne akademických) bývá postup jednodušší a pružnější.


Mgr. Petr Gallus, Ph.D.


Proděkan pro rozvoj ETF

„To, co dělá naši fakultu zajímavou a co ji zároveň dělá evangelickou teologickou, jsou lidé v ní: kolegové v pracovnách, knihovníci a čtenáři v knihovně, studenti v posluchárně a milí lidé v kavárně. Jinak by to byla „jen“ fakulta.“Poslední změna: 13. červen 2023 15:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám