Řád výběrového řízení

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Obecná ustanovení


1. Pracovní místa akademických pracovníků Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) se obsazují na základě výběrového řízení (§77 odst. 1 zákona o vysokých školách).

2. Na základě výběrového řízení se obsazují i další pracovní (funkční) místa na univerzitě, stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity nebo fakulty anebo určí-li tak rektor a na fakultě děkan.

3. Tento řád se nevztahuje na místa mimořádných profesorů.


Čl. 2

Vypsání výběrového řízení


1. Výběrové řízení vypisuje rektor, na pracovní místo na fakultě děkan.

2. V textu vypsání výběrového řízení musí být přesně určeny podmínky účasti, a to zejména

  a. 

označení pracoviště a pracovního místa,

  b. 

kvalifikační a jiné předpoklady,

  c. 

datum, od něhož má být místo obsazeno, popřípadě nově obsazeno,

  d. 

místo a lhůta pro podání přihlášky,

  e. 

výčet dokladů požadovaných od uchazeče.

3.Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce univerzity, nebo fakulty (je-li vypsáno děkanem) nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášek.


Čl. 3

Komise pro výběrové řízení


1. Do konce lhůty pro podání přihlášek jmenuje vypisovatel komisi pro výběrové řízení (dále jen „komise“) a jejího předsedu. Předseda je členem komise; svolává její zasedání.

2. Komise musí mít lichý počet členů, nejméně tři. Členy komise mohou být vedle akademických pracovníků i ostatní zaměstnanci univerzity nebo další osoby.

3. Při sestavování komise je vypisovatel povinen dbát na vysokou odbornou úroveň a morální bezúhonnost členů komise. Práce komise se může účastnit delegovaný zástupce akademického senátu s hlasem poradním.

4. Podle vlastního uvážení komise může pozvat uchazeče k pohovoru a jde-li o místa akademických pracovníků, může uchazeče vyzvat k uskutečnění veřejné přednášky na univerzitě nebo na fakultě.

5. Komise provede nejpozději do 6 týdnů po uplynutí lhůty k podání přihlášek na podkladě shromážděného materiálu hodnocení uchazečů. Na žádost děkana nebo ředitele další součásti může rektor tuto lhůtu v odůvodněných případech prodloužit.

6. Komise se usnáší formou tajného hlasování; usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů komise. Každý člen komise má jeden hlas.

7. O svém jednání a jeho výsledku pořídí komise zápis. Součástí zápisu je i stanovení pořadí uchazečů včetně odůvodnění. Zápis podepíše předseda a další členové komise; pokud některý z nich má výhrady proti průběhu výběrového řízení nebo jeho výsledku, připojí je k podpisu.

8. Komise může své jednání uzavřít i zjištěním, že někteří nebo všichni uchazeči nejsou na obsazované místo vhodní. Tento závěr a jeho odůvodnění jsou součástí zápisu.

9. Výsledky jednání předloží předseda komise pro výběrové řízení vypisovateli.


Čl. 4

Rozhodnutí vypisovatele


1. Vypisovatel oznámí uchazeči, zda jej na základě výběrového řízení přijímá, či nikoliv, do 30 dnů ode dne, kdy o svých závěrech podle čl. 3 odst. 6 a 8 rozhodla komise. Své rozhodnutí o tom, že výběrové řízení bylo ukončeno výběrem uchazeče, nebo že žádný uchazeč nebyl vybrán, zveřejní vypisovatel v téže lhůtě ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce (čl. 2 odst. 3).

2. Není-li vhodný uchazeč, rozhodne vypisovatel o opakování výběrového řízení.


Čl. 5

Společné ustanovení


Postup při výběrovém řízení na místa obsazovaná též výběrovým řízením podle zvláštního předpisu1 dohodne rektor nebo děkan s orgánem, jemuž přísluší vypsání výběrového řízení podle tohoto zvláštního předpisu.


Čl. 6

Přechodné ustanovení


Výběrová řízení započatá podle dosavadního předpisu, řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. dubna 1999, se dokončí podle tohoto předpisu.


Čl. 7

Závěrečná ustanovení


1. Řád výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. dubna 1999 se zrušuje.

2. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 25. listopadu 2016.

3. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.2

4. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektorPoznámky

1

Např. zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

2

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 20. duben 2018 23:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám