• UK
 • Obnova akademického života na UK

Obnova akademického života na UK

21. června 2024 uplynulo půl roku od tragického útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, při kterém bylo zmařeno 14 životů studujících i zaměstnankyň a zaměstnanců Univerzity Karlovy a dalších 25 osob bylo zraněno. Univerzita reflektuje šest uplynulých měsíců a pokračuje v budování bezpečného prostředí, připravenosti a odolnosti.


Univerzita Karlova v posledních měsících zvýšila dostupnost psychosociální podpory, ale soustředí se také na oblast informovaného přístupu k traumatu. Sdílením užitečných kontaktů UK nadále pokračuje v poskytování psychologické pomoci a podpory na UK i mimo UK.


Podpora je dostupná pro studující, vyučující a zaměstnankyně a zaměstnance z celé Univerzity Karlovy. Neváhejte se i nadále v případě potřeby na odbornou krizovou pomoc obracet.


Na této stránce naleznete průběžně aktualizované informace, které se týkají obnovy akademického života na UK po tragédii z 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě UK.


For English click here


Obnova akademického života na FF UK

Na webu Filozofické fakulty UK jsou pravidelně aktualizovány veškeré informace k výuce, studiu, možnostem psychosociální podpory, bezpečnosti, pietním místům a další.


Více informací naleznete zde.

Bezpečnost na vysokých školách

Na stránkách MŠMT je možné najít metodiku ministerstva vnitra k ochraně měkkých cílů a další bezpečnostní standardy, principy a metodiky, které již byly v oblasti bezpečnosti vytvořeny. Dále jsou zde k dispozici i záznamy webinářů k tématu zvýšení odolnosti na vysokých školách, které spoluorganizovala UK.


Metodiky a záznamy webinářů


Bezpečnost na UK


Bezpečnost je na UK koordinována z centrální úrovně Bezpečnostním odborem, který následně komunikuje s bezpečnostními koordinátory na jednotlivých fakultách a součástech.Bezpečné prostředí | Infografika s pokyny


Tématu bezpečnosti na UK se věnují tyto články:


Od tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uběhlo pět měsíců a největší česká univerzita přijala řadu opatření. Nejen s těmi přijatými, ale i budoucími, čtenáře v rozhovoru, který vyšel 20. 5. 2024, seznamují šéf Ústředního krizového štábu UK Otomar Sláma a bezpečnostní expert Zdeněk Kalvach.


Tématu psychické, sociální a fyzické bezpečnosti na vysokých školách se věnovalo hned několik seminářů a konferencí, kterých se účastnili zástupci a zástupkyně UK nebo je přímo organizovali. Konaly se jako reakce na tragickou střelbu z 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě UK. Více se dočtete v článku vydaném 23. 5. 2024.


V oblasti ochrany měkkých cílů UK vychází z aktuálních metodik Ministerstva vnitra České Republiky pro ochranu měkkých cílů, poznatků získaných při zpracování bezpečnostních analýz pro objekty UK zpracované v letech 2020 – 2023 a schváleného aktualizovaného Bezpečnostního plánu UK pro roky 2024-2025. Opatření se orientují na posílení systémů varování, posílení správné a okamžité reakce při incidentech a na zmírnění dopadu po incidentu:


 • Školení pro zaměstnance, vrátné a bezpečnostní pracovníky

 • Diskuzní setkání pro studentky a studenty a akademické senátory a senátorky

 • Školení od PČR

 • Cvičení krizových štábu

 • Nácviky evakuace a AMOK

 • SWOT analýzy pro implementaci jednotlivých bezpečnostních opatření

 • Rozvoj systému KISS (Krizový Informační a Svolávací Systém)

 • Inovace systému managementu incidentů

 • Vydání nového Plánu krizové připravenosti

 • Příprava centrálního operačního střediska

Psychosociální podpora

Odborná psychologická a duchovní pomoc a podpora v souvislosti s tragickými událostmi na Filozofické fakultě pro studující a zaměstnané je poskytována od prvních hodin a dní od tragédie. Odbornou pomoc nabízejí poradny Univerzity Karlovy, jednotlivá fakultní pracoviště a duchovní provázení nabízí také Centrum péče o duši. 


Poradny v Centru Carolina


Podpora pro studenty a zaměstnance v rámci obnovy akademického života na FF UK


Kontaktní email psych.pomoc@cuni.cz pro poptávky na psychologické či psychiatrické poradenství v rámci UK


Duchovní podpora (nejen) v Centru péče o duši


Odborná krizová pomoc mimo UK


Doporučení na podporu psychického zdraví po tragické události


Kontakty pro krizovou pomoc přímo v českém znakovém jazyce nebo s tlumočením z/do českého znakového jazyka nebo se simultánním přepisem


Již v prvním týdnu po tragédii na UK pomoc poskytovalo více než 190 psychologů a interventů. Jenom v prvních osmi týdnech po tragédii nějakou formu pomoci vyhledalo víc než 4 000 osob a experti a expertky ošetřili více než 6 500 psychologických a krizových intervencí.  


Od prvních hodin po tragédii až do konce ledna 2024 fungoval také chat psychologické podpory Univerzity Karlovy pro studující i zaměstnané, na který se mohl kdokoliv obrátit a vyhledat podporu. Obracet se studující a zaměstnaní mohli také na specializovaný email, na který se mohli také obracet. Klíčové informace byly také dostupné ve znakovém jazyce. 


Univerzitu Karlovu také okamžitě podpořila odborná veřejnost. Krizovou pomoc nabídla celá řada organizací, jako je Národní ústav duševního zdraví, Český červený kříž, Bílý kruh bezpečí, Český institut pro psychotraumatologii a EMDR, Probační a mediační služba, či organizace jako Remedium, InIustitia, Dlouhá cesta nebo Vigvam. 


Velkou pomocí byly také studentské iniciativy, které vznikly po prosincový událostech. Studentský spolek Peerko, který se zformoval ze studujících psychologie, poslední šest měsíců poskytuje krátká podpůrná setkání pro sdílení pocitů, základní psychologickou pomoc a předání užitečných zdrojů a kontaktů. Podporu členové a členky spolku poskytovali aktivně přímo na chodbách Filozofické fakulty. Studující Fakulty tělesné výchovy a sportu také zřídili charitativní iniciativu Hřeje mě pohyb, která prostřednictvím sportovních aktivit sbírala prostředky právě na fungování spolku Peerko. 


Studující se také zapojovali do dobrovolnických aktivit přímo na svých fakultách nebo prostřednictvím Dobrovolnického centra Univerzity Karlovy. Dobrovolnické centrum UK v prvních dnech poptávalo dobrovolníky skrz jednoduchý formulář. Okamžitě se hlásily desítky jednotlivců ochotných pomáhat. Jejich pomoc jsme potřebovali při přípravě EMDR skupin (navigace, uspořádání místností apod.), které začaly hned v následujících dnech a stále probíhají. Dobrovolnické centrum UK zprostředkovalo pomoc dobrovolníků a dobrovolnic i pro aktivity organizované např. Studentskou radou Filozofické fakulty UK.  

Informační bezpečíDoporučení na podporu psychického zdraví po tragické události | Univerzita Karlova (pdf)


Univerzita Karlova aktivně a pravidelně informuje studující a zaměstnané o aktuálních událostech a dostupných zdrojích pomoci. Bezodkladně spustila webovou stránku s kompletními a aktuálními informacemi, hned druhý den po tragédii zřídila linku Krizového štábu a mimořádnou bezplatnou informační linku pro studující, zaměstnané i veřejnost, která nabízela svou pomoc. Dále posílila zajištění standardních komunikačních kanálů (informační linka Univerzity Karlovy, informační email Univerzity Karlovy) a zajistila psychologickou chatovou podporu.  


Byl vytvořen leták Doporučení na podporu psychického zdraví po tragické události, který byl v tištěné formě distribuován na pietních místech a elektronicky sdílen ke studentům a zaměstnaným všemi dostupnými kanály. Jedním z nich bylo Mimořádné vydání newsletteru s kompletním přehledem nabízené pomoci. Klíčové informace byly i nadále komunikovány prostřednictvím pravidelných newsletterů, které univerzita rozesílala českým i zahraničním studujícím a zaměstnaným. Aktivně také informovala a informuje na sociálních sítích univerzity.  


Následovalo informační zajištění vydávání osobních věcí zanechaných v budově FF UK po útoku, zpracování návodů a doporučení: letáky se základními kroky, jak pomoci osobám v krizi, vyvěšené ve všech budovách, informace Jdu poprvé do budovy, brožura Návrat do školy: Komunikace se studenty po neštěstí pro vyučující a další.  


Velkou úlohu sehrávají akce na podporu vyrovnání se s tragédií, kde dochází k šíření informací formou sdílení a je nutné je tedy dobře informačně zajistit. Univerzita poskytuje i prostory pro možnost setkávání se bez konkrétního cíle.  


Důležitým a speciálním informačním aspektem je také komunikace se zraněnými a pozůstalými, které se ujalo vedení Univerzity Karlovy a trvá doposud.  


Prezentace o informačním bezpečí

Finanční podpora z Nadačního fondu UK

V Nadačním fondu UK se v rámci pomoci zasaženým tragédií na FF UK dosud shromáždilo 86 milionů korun (stav platný k 27. 5. 2024). Pro rodiny pozůstalých do tohoto data schválila Správní rada Nadačního fondu UK alokaci ve výši 37 milionů korun. Ke dni 27. 5. 2024 bylo rodinám pozůstalých převedeno 18 milionů korun. U zbývající částky probíhá specifikace podmínek a uzavírání smluv s rodinami. Předpokládáme, že pro rodiny pozůstalých proběhne schválení dalšího příspěvku v rámci třetí fáze. Mezi zraněné bylo v rámci první rychlé finanční podpory rozděleno 2,25 milionů korun, druhá fáze finanční podpory je poskytována dle individuálních potřeb zraněných.


Finanční pomoc byla poskytnuta všem 14 rodinám obětí střelby a v tuto chvíli celkem 20 rodinám zraněných, univerzita však aktivně komunikuje se všemi 24 rodinami. Spolupráce nadále pokračuje.


Více informací naleznete na stránkách Nadačního fondu UK.

Jak se vyrovnat s tragédií? Zkušenosti ze zahraničí

Zkušenosti, jak pracovat s následky tragédie, načerpali představitelé UK a FF UK během dubnového setkání se zástupkyněmi Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies. Norské centrum zastupovaly Synne Øien Stensland a Grete Anita Dyb.

Pieta: Nikdy nezapomeneme...

Nikdy nezapomeneme...


Čtrnáct srdcí, čtrnáct originálních a inspirativních životních příběhů se zastavilo 21. prosince roku 2023 během tragédie na Filozofické fakultě UK. Na ty, kteří tak nečekaně a pro všechny z nás nepochopitelně přišli o život, ale nikdy nezapomeneme. Jejich příběhy si chceme stále připomínat. Proto jsme poprosili jejich nejbližší, aby s námi sdíleli svoje vzpomínky na ty, jež tak nečekaně odešli.


Medailonky obětí střelby na Filozofické fakultě UK


Tiché místo


Ve 4. patře hlavní budovy FF UK vzniklo tzv. Tiché místo. Toto dočasné pietní místo bylo vytvořeno jako klidný prostor pro všechny, kteří chtějí uctít památku osob zesnulých při tragické prosincové události.


Více informací o Tichém místě


Pietní místo na náměstí Jana Palacha


Půl roku po tragické události na Filozofické fakultě UK bude na náměstí Jana Palacha představeno dočasné pietní místo věnované vzpomínce na oběti prosincového útoku. Jeho ústředním bodem bude cca tři metry vysoký kamenný objekt. „Nechceme připomínat čin, který nás před půl rokem zasáhl, vzpomínáme na ty, které jsme tehdy ztratili. Jejich odchod zasáhl naši fakultu, naše kolegyně a kolegy z Univerzity Karlovy i jiných institucí a velkou část veřejnosti. Chceme jim i sobě nabídnout místo, kde lze obětem věnovat vzpomínku,“ říká děkanka FF UK Eva Lehečková. Veřejným pietním místem FF UK odpovídá na zásadní potřebu, kterou nyní vyjadřují rodiny obětí a další zasažení.


Více informací o dočasném pietním místě


Pietní akce, další pietní místa a zpracování pietních předmětů

 • Univerzita Karlova a Filozofická fakulta UK děkovaly za soudržnost a podporu |Ve Velké aule Karolina dne 23. května proběhlo poděkování za podporu a soudržnost všem lidem z Karlovky, kteří se snaží zlepšovat atmosféru v univerzitním společenství po tragické události. Více v článku zde.

 • Poděkování dobrovolníkům a dobrovolnicím za obnovu chodu Filozofické fakulty | V podvečer 2. května 2024 proběhlo v prostorech Kampusu Hybernská poděkování dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří se zapojili do obnovy chodu Filozofické fakulty po loňské tragické události. Více v článku zde.

 • Německý prezident Frank-Walter Steinmeier uctil památku obětí střelby na FF UK | Více v článku zde.

 • I díky Nadačnímu fondu Univerzity Karlovy na to nejsme sami | Poděkování dárcům a přispěvovatelům Nadačního fondu Univerzity Karlovy. Více v článku zde.

 • Zuzana Čaputová se poklonila památce obětí prosincové střelby | Prezidentka se 18. března zastavila na FF UK. Více v článku zde.

 • Prezident Macron uctil památku obětí střelby na FF UK | Kytici s francouzskou trikolorou položil před hlavní budovu Filozofické fakulty UK Emmanuel Macron. Francouzský prezident tak při své návštěvě Prahy v úterý 5. března uctil památku obětí tragédie, která se na fakultě stala v prosinci loňského roku. Více v článku zde.

 • Pietní vzpomínka a společný projev úcty u Filozofické fakulty UK | 14. února 2024, sem v doprovodu rektorky Mileny Králíčkové zamířily dvě významné političky: Roberta Metsolaová, předsedkyně Evropského parlamentu, a Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Položením květin pod pamětní desku Jana Palacha společně uctily památku obětí z 21. prosince 2023. Více v článku zde.

 • Prezident Petr Pavel navštívil zázemí studujících Filozofické fakulty UK | V rámci akce Měsíc pro fakultu navštívil prezident Petr Pavel v pondělí 29. ledna 2024 přítomné studující v prostorách komunitních mobilních místností na náměstí Jana Palacha. Více v článku zde.

 • Pootevření fakulty 21. 1. 2024 | Měsíc po tragické události na Filozofické fakultě UK, v neděli 21. ledna 2024 v 11 hodin, se akademická komunita shromáždila k připomínce a uctění památky zesnulých. Zároveň pro studující a vyučující „pootevřela“ fakultu a umožnila částečný vstup do prostor hlavní budovy FF UK, kde až do 16.00 probíhal program pro návštěvníky. Více v čánku zde.

 • Umělecké zpracování pietních předmětů | Dne 5. 1. dopoledne proběhlo odklízení svíček a zanechaných předmětů z dosavadních pietních míst. Materiál bude použit k vytvoření pamětního objektu.

 • Symbolický přesun světla | Měsíc pro fakultu započal 4. 1. 2024 coby spontánní aktivita studentstva a studentských spolků, a to nejen z FF UK. Zahájení iniciativy nastalo 4. 1. pietním průvodem od pietního místa u Karolina směrem na náměstí Jana Palacha, kde účastníci symbolicky objali budovu. Více v článku zde.

 • Pietní oheň | Na náměstí Jana Palacha byl 4. 1. 2024 zapálen pietní oheň, který zde hořel po celý měsíc. Více v článku zde.

 • Ekumenická rada církví věnovala památce obětí útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jejich blízkým novoroční ekumenickou bohoslužbu. Bohoslužba se konala v pondělí 1. 1. 2024 večer v Husově sboru CČSH na Vinohradech.

 • V sobotu 23. 12. dopoledne se v katedrále sv. Víta na Pražském hradě konalo requiem za oběti střelby na Filozofické fakultě UK. Zváni byli všichni, kteří chtěli takto uctít památku obětí. Akci pořádalo pražské arcibiskupství a Hrad. Proslov k uctění obětí střelby pronesla i rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Celé znění proslovu ke stažení zde.

 • V sobotu 23. 12. odpoledne probíhalo v kostele sv. Martina ve zdi ztišení za oběti střelby na Filozofické fakultě UK.

 • V pátek 22. 12. večer proběhla v kostele Nejsvětějšího Salvátora ekumenická modlitba za oběti střelby na Filozofick fakultě UK pod vedením mons. prof. Tomáše Halíka.

 • Na Univerzitě Karlově proběhla v pátek 22. 12. dopoledne před hlavním vchodem do budovy Karolina na Ovocném trhu pieta za oběti střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. K vedení univerzity v čele s rektorkou Milenou Králíčkovou se připojili také zástupci České konference rektorů.

Akademická obec zraněná, ale ne zlomená

V Modré posluchárně Karolina se 5. března 2024 uskutečnila přednáška Akademická obec zraněná, ale ne zlomená, určená všem členům akademické obce. Společně se přednášející i posluchači věnovali tématu podpory a vyrovnávání se s prosincovou událostí na Filozofické fakultě.Záznam z přednášky 5. 3. 2024

Studentské aktivity

Peerko | Studentská psychologická pomoc


Peerko, spolek studentů psychologie z Univerzity Karlovy, vznikl v reakci na tragické události 21. 12. 2023. Svou pomoc cílí především na studenty-spolužáky, vyučující a další univerzitní zaměstnance, ale na všechny, kterých se událost dotkla. Vzájemná pomoc, podpora, budování resilience a vytvoření příjemné atmosféry jsou základními stavebními kameny pro obnovení chodu Filozofické fakulty a navrácení se do co možná nejvšednějšího života.


Více informací o spolku naleznete zde.Hřeje mě pohyb


V úterý 9. dubna se na atletickém oválu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy uskutečnilo páté pokračování charitativní akce „Hřeje mě pohyb“. Tento rok akce zdůraznila solidaritu a podporu mezi studenty a fakultami po tragických událostech z konce minulého roku. Akce, kterou letos pořádali studenti pro studenty, zdolala vzdálenost 1929 kilometrů. Tato vzdálenost symbolizuje rok přesídlení Filozofické fakulty na Náměstí Jana Palacha a zároveň počet kilometrů, které dělí Prahu od Atén, kolébky filozofie.


Více informací o akci naleznete zde.Dobrovolnictví


Dobrovolníci a dobrovolnice sehráli a sehrávají velkou roli v obnovování chodu Filozofické fakulty UK. Více informací o dobrovolnictví na univerzitě a možnostech jak se zapojit, se dozvíte na webových stránkách dobrovolnického centra UK.


Dobrovolnické centrum UK

Vyjádření Univerzity Karlovy ke střelbě na Filozofické fakultě UK

Původní, průběžně aktualizovaná i novější vyjádření vedení univerzity k tragickým událostem na Filozofické fakultě ve čtvrtek 21. prosince 2023 najdete na této stránce.


Poslední změna: 20. červen 2024 22:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám