Průkazy zaměstnanců
Barva podkladu:

oranžová (bez licence, s licencí ITIC) nebo modrá (s licencí ALIVE)

Určeno:

zaměstnancům UK a osobám, které mají s UK uzavřenou dohodu o pracovní činnosti (dále jen "zaměstnanec")

Platnost:

Doba trvání pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti, nejvýše však na dobu devíti let od vyznačeného data vydání. Má-li zaměstnanec pracovně-právní vztah nebo dohodu o pracovní činnosti uzavřenou na více fakultách nebo součástech UK, bude mu průkaz vydán na každé této fakultě nebo součásti s tím, že v rámci Informačního systému UK bude zabezpečena jednotná identifikace zaměstnance a všech jemu vydaných průkazů. Při ukončení pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti je zaměstnanec povinen průkaz vrátit.

Varianty:

- průkaz zaměstnance UK

- průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC (International Teacher Identity Card)

- průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE


Průkaz s licencí ITIC může být zaměstnanci pro dané období vydán nejvýše jeden. Možnost vydání tohoto průkazu je omezena na akademické nebo pedagogické pracovníky s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba platnosti je alespoň dvanáct měsíců.


Průkaz s licencí ALIVE může být zaměstnanci pro dané období vydán nejvýše jeden a pouze v případě, že zaměstnanci není současně vydán průkaz s licencí ITIC (a to ani tehdy, pokud platnost licence ITIC vyznačená na průkazu již uplynula). Možnost vydání tohoto průkazu je omezena na zaměstnance UK, jejichž pracovněprávní vztah k žádné fakultě nebo další součásti UK nezakládá právo na získání průkazu zaměstnance s licencí ITIC.

Cena:

zdarma - průkaz zaměstnance UK

230 Kč - průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC

230 Kč - průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE


Prodloužení platnosti licence ITIC / ALIVE (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši.

Výdej průkazu:

Praha, UK Point, Celetná 13

Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3,

Plzeň, LF v Plzni, Centrum informačních technologií, Lidická 1, Plzeň (Průkazy zaměstnanců Lékařské fakulty v Plzni).

Dále podle dohody s příslušnou fakultou nebo další součástí též v případě potřeby prostřednictvím mobilního výdejního centra po určené období.


Informace o provozních hodinách a kontaktech výdejních center


Opakovaný výdej:

průkaz zaměstnance UK - 200 Kč

průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC/ALIVE - 430 Kč (200,- cena karty a 230,- za licenci)


Výměna průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo z důvodu selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem je zdarma.

Ukončení platnosti předchozích karet:

Nestanovil-li děkan fakulty nebo ředitel další součásti dřívější termín, skončila platnost všech dosavadních karet vydávaných zaměstnancům v rámci UK a plnících funkci průkazu zaměstnance dnem 30. června 2005; tyto karty nelze již od 1. ledna 2005 nově vydávat. Případné výjimky (z tohoto) mohou být opatřením děkana fakulty nebo ředitele součásti učiněny u zcela specifických lokálních aplikací, kde to vyžaduje jejich provozování a kde ani v součinnosti s Ústavem výpočetní techniky UK (ÚVT UK) nelze zajistit jiné řešení. Děkan fakulty nebo ředitel součásti může svým opatřením stanovit, že využívání některých služeb poskytovaných fakultou nebo další součástí je vázáno na používání průkazu zaměstnance.

Interní předpisUK:

Používání průkazů na UK se řídí Opatřením rektora č. 44/2020.Poslední změna: 1. listopad 2020 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám