Studentské průkazy


Barva podkladu:

zelená, modrá

Určeno:

studentům UK

Platnost:

Po celou dobu nepřetržitého trvání studia na Univerzitě Karlově, nejvýše však devět let od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni vydání průkazu. Změna studijního programu nebo fakulty, na které student studuje, nemá na platnost průkazu vliv. Po ukončení studia nebo po přerušení studia je student povinen průkaz vrátit; po ukončení přerušení studia student tentýž průkaz znovu bezplatně obdrží.


Varianty:

- průkaz studenta UK

- průkaz studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card). určený studentům prezenční formy studia

- průkaz studenta UK s licencí ALIVE, určený studentům kombinované či distanční formy studia


Průkaz studenta může být vydán pouze jeden.

K průkazu studenta UK (s licencí ISIC/ALIVE nebo bez, dále jen "průkaz") budou bezplatně vydávány kupóny stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost studenta ke konkrétní fakultě; kupóny se standardně vydávají na studijním oddělení fakulty při zápisu do ročníku. Kupón označující daný akademický rok je platný v období od 1. července před začátkem akademického roku do 31. října následujícího po konci akademického roku. Bez platného kupónu je průkaz neplatný a nelze jím studium na UK prokazovat. Fakulta může zpřístupnění některých svých objektů, zařízení, vybavení nebo informačních technologií, jakož i služeb, které poskytuje, vázat nejen na předložení platného průkazu, ale i na předložení kupónu stvrzujícího příslušnost k dané fakultě.

Cena:

zdarma - průkaz studenta UK

zdarma - kupón stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost studenta ke konkrétní fakultě

230,- Kč - průkaz studenta UK s licencí ISIC/ALIVE


Prodloužení platnosti licence ISIC (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši.

Příslušenství:

pouzdro zdarma

Výdej průkazu:

Praha, Informační, poradenské a sociální centrum UK, Opletalova 38,

Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3,

Dále podle dohody s příslušnou fakultou nebo další součástí též v případě potřeby prostřednictvím mobilního výdejního centra po určené období.


Informace o provozních hodinách a kontaktech výdejních center


Opakovaný výdej:

průkaz studenta UK - 200 Kč

průkaz studenta UK s licencí ISIC/ALIVE - 430 Kč

kupón - 20 Kč

pouzdro - 10 Kč


Výměna průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo z důvodu selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem je zdarma.

Ukončení platnosti předchozích karet:

Platnost všech dosavadních karet vydávaných v rámci UK a plnících funkci průkazu skončila 31. prosince 2003. Případné výjimky mohou být opatřením děkana fakulty nebo ředitele součásti učiněny u zcela specifických lokálních aplikací, kde to vyžaduje jejich provozování a kde ani v součinnosti s Ústavem výpočetní techniky UK (ÚVT UK) nelze zajistit jiné řešení.


Interní předpisUK:

Používání průkazů na UK se řídí Opatřením rektora č. 18/2019.Poslední změna: 11. červen 2019 16:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám