Průkazy externích uživatelů služeb


Barva podkladu:

červená

Určeno:

osobám, které mají s UK uzavřenu dohodu o provedení práce, osobám, které mají mít možnost vstupu do objektů UK, aniž by k UK měly jiný vztah, účastníkům programů celoživotního vzdělávání, zahraničním krátkodobým hostům, studentům jiných vysokých škol ubytovaným v kolejích UK, hostům ubytovaným v kolejích UK, externím strávníkům menz UK, externím čtenářům knihoven UK a dalším osobám, které mají zájem využívat služeb poskytovaných univerzitou (dále jen "externí uživatelé").

Platnost:

Platnost průkazů podle bodu 1 je omezena na dobu devíti let ode dne vydání uvedeného na průkazu. Platnost průkazů podle bodu 3 je omezena na dobu pěti let ode dne jejich registrace.


Nepersonalizované průkazy vracejí jejich držitelé po skončení platnosti nebo po pominutí účelu, pro které jim byl průkaz zapůjčen, fakultě nebo další součásti UK, která jim tento průkaz zapůjčila.


Varianty:

- "personalizované průkazy" - opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií a podpisovým pruhem. Personalizovaný průkaz je nepřenosný a může jej využívat pouze osoba, jejíž osobní údaje jsou uvedeny na průkazu .

- "nepersonalizované průkazy" - opatřené čárovým kódem, názvem fakulty nebo další součásti UK, na niž je použití tohoto průkazu omezeno, a případně identifikací služby, k jejímuž využití je průkaz určen. Nepersonalizovaný průkaz je přenosný a může jej využívat libovolná osoba, které byl fakultou nebo další součástí UK průkaz zapůjčen.


Vydání personalizovaného průkazu je vázáno na poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním v Informačním systému UK. K tomuto poskytnutí může dojít buď ve výdejním centru a/nebo na fakultě nebo další součásti UK, která takto získané údaje poskytne výdejnímu centru.


Kromě průkazů podle bodu 1 může být jako průkaz externího uživatele uznán i průkaz studenta nebo průkaz zaměstnance jiné vysoké školy v ČR, pokud je osazen bezkontaktním čipem technicky kompatibilním s čipem, kterým jsou osazeny průkazy uvedené v bodě 1, a pokud byl tento průkaz na UK zaregistrován jako průkaz externího uživatele ve výdejním centru.


Cena:

personalizovaný průkaz - 200 Kč (první vydání).

nepersonalizovaný průkaz - 160 Kč (první vydání)


Cenu za první vydání personalizovaného průkazu uhradí buď držitel průkazu při jeho vydání ve výdejním centru průkazů, a/nebo fakulta nebo další součást UK, která požádala o vydání průkazu pro danou osobu a skutečnost, že osoba nemá za průkaz zaplatit ve výdejním centru, vyznačila v poskytnutých údajích.


K průkazům externích uživatelů podle bodu mohou být bezplatně vydávány kupony stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost externího uživatele ke konkrétní fakultě, pokud o to fakulta projeví zájem a zajistí výdej těchto kuponů. Kupón označující daný akademický rok je platný v období od 1. července předcházejícího začátku akademického roku do 31. října následujícího po ukončení akademického roku. Fakulta může zpřístupnění některých svých objektů, zařízení, vybavení nebo informačních technologií, jakož i služeb, které poskytuje, vázat nejen na předložení platného průkazu, ale i na předložení kupónu stvrzujícího příslušnost k dané fakultě.


Výdej průkazu:

Praha, UK Point, Celetná 13

Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76,

Informace o provozních hodinách a kontaktech výdejních center


Opakovaný výdej:

personalizovaný průkaz UK - 200 Kč


Náhradu za opakovaný výdej průkazu zaplatí externí uživatel ve výdejním centru průkazu, a to i v případě, že cenu za první vydání jeho průkazu hradila fakulta nebo další součást UK. Výměna průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo z důvodu selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem je zdarma.

Náhrada za nové vydání karty se nehradí v případě, kdy externí uživatel služeb doloží protokol od Policie ČR o krádeži průkazu.

Interní předpisUK:

Používání průkazů na UK se řídí Opatřením rektora č. 39/2023.
Poslední změna: 6. září 2023 15:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám