Státní rigorózní zkouška

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce.

Po vykonání státní rigorózní zkoušky se udělují tyto akademické tituly:


  • v oblasti práva doktor práv (ve zkratce JUDr. uváděné před jménem),

  • v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem),

  • v oblasti přírodních věd doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem),

  • v oblasti farmacie doktor farmacie (ve zkratce PharmDr. uváděné před jménem),

  • v oblasti teologie licenciát teologie (ve zkratce ThLic. uváděné před jménem) nebo doktor teologie (ve zkratce ThDr. uváděné před jménem),

Rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkoušku lze konat v těchto oblastech na fakultách:


Oblast

Fakulta

Získaný titul

PRÁVA

Právnická fakulta

JUDr. – doktor práv

HUMANITNÍCH, PEDAGOGICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Filozofická fakulta

PhDr. – doktor filozofie

HUMANITNÍCH, PEDAGOGICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Pedagogická fakulta

PhDr. – doktor filozofie

HUMANITNÍCH, PEDAGOGICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Fakulta sociálních věd

PhDr. – doktor filozofie

HUMANITNÍCH, PEDAGOGICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Fakulta tělesné výchovy a sportu

PhDr. – doktor filozofie

PŘÍRODNÍCH VĚD

Přírodovědecká fakulta

RNDr. – doktor přírodních věd

PŘÍRODNÍCH VĚD

Matematicko-fyzikální fakulta

RNDr. – doktor přírodních věd

FARMACIE


PŘÍRODNÍCH VĚD

Farmaceutická fakulta

PharmDr. – doktor farmacie


RNDr. - doktor přírodních věd

TEOLOGIE


HUMANITNÍCH, PEDAGOGICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

Katolická teologická fakulta

ThLic. – licenciát teologie


PhDr. - doktor filozofie

TEOLOGIE

Husitská teologická fakulta

ThDr. – doktor teologie

TEOLOGIE

Evangelická teologická fakulta

ThDr. – doktor teologie


Písemnou přihlášku ke zkoušce uchazeč doručí příslušné fakultě. Fakulta uchazeči v příslušné lhůtě sdělí bližší podrobnosti o konání a požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních technologií potřebných k přípravě k této zkoušce.

Náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akad. pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme.

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.


Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita absolventovi vysokoškolský diplom, který může absolvent převzít, mimo jiné, při slavnostní promoci. Mimo promoci lze diplom převzít na rektorátu univerzity, během úředních hodin oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání.

Veškeré bližší informace lze získat na příslušné fakultě.

Rigorózní řád

Bližší informace a přihlášky k rigoróznímu řízení lze získat na příslušné fakultě, nebo na webových stránkách fakult. Podmínky rigorózního řízení jsou určeny Rigorózním řádem UK.Poslední změna: 23. únor 2022 13:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám