• UK
 • Rovné příležitosti

Rovné příležitosti

Univerzita Karlova se k rovnému zacházení a zákazu diskriminace hlásí hned několika svými základními dokumenty:


Správa agendy

Člen kolegia rektorky

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.

člena kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Rada pro rovné příležitosti

Jedním z prvních kroků v rámci plánu rovných příležitostí bylo vytvoření Rady pro rovné příležitosti. Rada je zřízena Opatřením rektora č. 31/2022 Statut Rady pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy a je poradním orgánem rektorky a příslušného prorektora či člena kolegia rektorky, jenž má svěřenu agendu rovných příležitostí. Působností Rady je zejména poskytování stanovisek, doporučení a zpětné vazby v oblasti rovných příležitostí a zprostředkovávání informací mezi rektorkou, rektorátem UK a jednotlivými fakultami a dalšími součástmi. Rada nemá žádné výkonné pravomoci.


Rada má minimálně sedmnáct členů. Členy Rady jmenuje rektorka především z kandidátů, které mohou navrhnout fakulty a další součásti (dále jen „fakulty“). Každá fakulta může navrhnout rektorce jednoho kandidáta. Jednoho člena Rady jmenuje rektorka na návrh Akademického senátu UK.


Předsedkyně Rady pro rovné příležitosti

doc. Věra Sokolová, Ph.D.


Členové Rady pro rovné příležitost

Ing. Luděk Knorr

KTF

JUDr. Daniel Bartoň, Ph.D.

ETF

Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.

HTF

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

PF

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

1.LF

MUDr. Eva Fürstová

2.LF

prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

3.LF

Mgr. Michaela Kulišová

LFP

doc. MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph.D.

LFHK

PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.

FaF

Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.

FF

Mgr. Ondřej Švarc

PřF

RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.

MFF

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

PedF

doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.

FSV

Ing. Lenka Henebergová

FTVS

doc. Věra Sokolová, Ph.D.

FHS

Mgr. Alena Bičáková, Ph.D.

CERGE

PhDr. Marek Brčák, Ph.D.

ÚDAUK

Mgr. Jan Makovský, Ph.D.

CTS

RNDr. Jana Dlouhá, CSc.

COŽP

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

UJOP

Mgr. Tomáš Konečný

AS UK


Stálí hosté

Mgr. Zuzana Poláková - vedoucí odboru UK Point

Mgr. Adéla Jiroudková - vedoucí odboru pro vědu a výzkum


Plán rovných příležitostí na UK

Plán rovných příležitostí byl vypracován na základě důkladného auditu, na kterém univerzita spolupracovala s externími expertkami a experty z Psychologického ústavu Akademie věd ČR a Genderového informačního centra NORA. Před jeho přijetím byl projednán Kolegiem rektorky, Rozšířeným kolegiem rektorky a Akademickým senátem UK. Plán rovných příležitostí byl následně přijat dne 1. dubna 2022.


Audit rovných příležitostí

Genderový audit probíhal na univerzitě v období července až prosince 2021 a skládal se ze tří částí:

 • analýza dokumentů a webových stránek univerzity (desk research)

 • analýza statistik k odměňování a typům úvazků

 • dotazníkové šetření ke spokojenosti zaměstnankyň a zaměstnanců

Audit se zaměřil na tato témata:

 • cíle a hodnoty organizace

 • genderová vyváženost jazyka a vizuální prezentace

 • personální politika

 • odměňování

 • kvalita pracovního prostředí

 • pracovní zdraví

 • slaďování osobního a pracovního života

 • kultura organizace a vztahy na pracovišti

Dotazníkového šetření se zúčastnilo přes 2 500 zaměstnankyň a zaměstnanců. Návratnost mezi akademickými a vědeckými pracovníky a lektory dosáhla 16 %, mezi ostatními zaměstnanci dokonce přes 24 %. Velmi si ceníme takto vysoké míry zpětné vazby, která nám umožnila založit další kroky na názorech a zkušenostech zaměstnankyň a zaměstnanců.


Zprávu z auditu naleznete zde.


Co je Plán rovných příležitostí?

 • veřejný dokument, ve kterém se instituce zavazuje ke zlepšení genderové rovnosti

 • přidělení zodpovědnosti za jednotlivé úkoly

 • vyčleněné finanční zdroje

 • sběr dat a monitoring

 • součástí je zvyšování povědomí - tréninky, školení

Jaká témata má pokrývat?

 • work-life balance a organizační kultura

 • genderová vyváženost ve vedení a rozhodování

 • nábor a kariérní rozvoj

 • genderová dimenze ve výzkumu

 • opatření proti sexuálnímu obtěžování, genderově podmíněnému násilí a dalším případům nežádoucího chování


Zdroje informací

 • NKC - Národní kontaktní centrum Gender a věda

 • Horizont Evropa - informace k genderové rovnosti v evropském výzkumu a inovacích a podmínkám pro účast v Horizontu Evropa

 • She figures - aktuální statistiky k genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru zpracovené Evropskou komisí

 • Standardy genderového auditu - Úřad vlády ČRPoslední změna: 17. listopad 2022 11:59 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám