• UK
 • Rovné příležitosti

Rovné příležitosti

Univerzita Karlova se k rovnému zacházení a zákazu diskriminace hlásí hned několika svými základními dokumenty:


Plán rovných příležitostí na UK

Plán rovných příležitostí byl vypracován na základě důkladného auditu, na kterém univerzita spolupracovala s externími expertkami a experty z Psychologického ústavu Akademie věd ČR a Genderového informačního centra NORA. Před jeho přijetím byl projednán Kolegiem rektorky, Rozšířeným kolegiem rektorky a Akademickým senátem UK. Plán rovných příležitostí byl následně přijat dne 1. dubna 2022.


Audit rovných příležitostí

Genderový audit probíhal na univerzitě v období července až prosince 2021 a skládal se ze tří částí:

 • analýza dokumentů a webových stránek univerzity (desk research)

 • analýza statistik k odměňování a typům úvazků

 • dotazníkové šetření ke spokojenosti zaměstnankyň a zaměstnanců

Audit se zaměřil na tato témata:

 • cíle a hodnoty organizace

 • genderová vyváženost jazyka a vizuální prezentace

 • personální politika

 • odměňování

 • kvalita pracovního prostředí

 • pracovní zdraví

 • slaďování osobního a pracovního života

 • kultura organizace a vztahy na pracovišti

Dotazníkového šetření se zúčastnilo přes 2 500 zaměstnankyň a zaměstnanců. Návratnost mezi akademickými a vědeckými pracovníky a lektory dosáhla 16 %, mezi ostatními zaměstnanci dokonce přes 24 %. Velmi si ceníme takto vysoké míry zpětné vazby, která nám umožnila založit další kroky na názorech a zkušenostech zaměstnankyň a zaměstnanců.


Zprávu z auditu naleznete zde.


Co je Plán rovných příležitostí?

 • veřejný dokument, ve kterém se instituce zavazuje ke zlepšení genderové rovnosti

 • přidělení zodpovědnosti za jednotlivé úkoly

 • vyčleněné finanční zdroje

 • sběr dat a monitoring

 • součástí je zvyšování povědomí - tréninky, školení

Jaká témata má pokrývat?

 • work-life balance a organizační kultura

 • genderová vyváženost ve vedení a rozhodování

 • nábor a kariérní rozvoj

 • genderová dimenze ve výzkumu

 • opatření proti sexuálnímu obtěžování, genderově podmíněnému násilí a dalším případům nežádoucího chování


Kontakt

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj

Zdroje informací

 • NKC - Národní kontaktní centrum Gender a věda

 • Horizont Evropa - informace k genderové rovnosti v evropském výzkumu a inovacích a podmínkám pro účast v Horizontu Evropa

 • She figures - aktuální statistiky k genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru zpracovené Evropskou komisí

 • Standardy genderového auditu - Úřad vlády ČRPoslední změna: 3. duben 2022 15:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám