Rovné příležitosti

Univerzita Karlova se k rovnému zacházení a zákazu diskriminace hlásí hned v několika svých základních dokumentech – ve svém Statutu, Etickém kodexu, ale i kolektivní smlouvě a Základních principech personální politiky.


Přestože se tématu univerzita dlouhodobě věnuje, rozhodla se mj. na základě nejnovějších požadavků pro účast v evropských grantových schématech přijmout komplexní strategii, Plán rovných příležitostí/Plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan, GEP), a to na základě důkladného auditu aktuálního stavu.

Co je GEP a jaké jsou jeho stěžejní náležitosti?

 • veřejný dokument, ve kterém se instituce zavazuje ke zlepšení genderové rovnosti

 • přidělení zodpovědnosti za jednotlivé úkoly

 • vyčleněné finanční zdroje

 • sběr dat a monitoring

 • součástí je zvyšování povědomí - tréninky, školení

Jaká témata má GEP pokrývat?

 • work-life balance a organizační kultura

 • genderová vyváženost ve vedení a rozhodování

 • nábor a kariérní rozvoj

 • genderová dimenze ve výzkumu

 • opatření proti sexuálnímu obtěžování, genderově podmíněnému násilí a dalším případům nežádoucího chování

Plán rovných příležitostí na UK

Univerzita Karlova na genderovém auditu a plánu rovných příležitostí spolupracuje s externími expertkami a experty z Psychologického ústavu Akademie věd ČR a Genderového informačního centra NORA.

Genderový audit

Genderový audit probíhal na univerzitě v období července až prosince 2021 a skládal se ze tří částí:

 • analýza dokumentů a webových stránek univerzity (desk research)

 • analýza statistik k odměňování a typům úvazků

 • dotazníkové šetření ke spokojenosti zaměstnankyň a zaměstnanců

Audit se zaměřil na tato témata:

 • cíle a hodnoty organizace

 • genderová vyváženost jazyka a vizuální prezentace

 • personální politika

 • odměňování

 • kvalita pracovního prostředí

 • pracovní zdraví

 • slaďování osobního a pracovního života

 • kultura organizace a vztahy na pracovišti

Dotazníkového šetření se zúčastnilo přes 2 500 zaměstnankyň a zaměstnanců. Návratnost mezi akademickými a vědeckými pracovníky a lektory dosáhla 16 %, mezi ostatními zaměstnanci dokonce přes 24 %. Velmi si ceníme takto vysoké míry zpětné vazby, která nám umožnila založit další kroky na názorech a zkušenostech zaměstnankyň a zaměstnanců.


Zpráva obsahující klíčové výstupy z auditu bude zveřejněna do února 2022.

Plán rovných příležitostí

Plán rovných příležitostí bude zpracován na základě zjištění z auditu a bude schválen postupně vedením univerzity, děkankami a děkany v rámci rozšířeného kolegia rektorky a Akademickým senátem univerzity v březnu 2022.

Kontakt

Tereza Smužová, kancelář rektora

Zdroje informací

 • NKC - Národní kontaktní centrum Gender a věda

 • Horizont Evropa - informace k genderové rovnosti v evropském výzkumu a inovacích a podmínkám pro účast v Horizontu Evropa

 • She figures - aktuální statistiky k genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru zpracovené Evropskou komisí

 • Standardy genderového auditu - Úřad vlády ČRPoslední změna: 22. prosinec 2021 13:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám