Plán rovných příležitostí

Plán rovných příležitostí na UK

Plán rovných příležitostí byl vypracován na základě důkladného auditu, na kterém univerzita spolupracovala s externími expertkami a experty z Psychologického ústavu Akademie věd ČR a Genderového informačního centra NORA. Před jeho přijetím byl projednán Kolegiem rektorky, Rozšířeným kolegiem rektorky a Akademickým senátem UK. Plán rovných příležitostí byl následně přijat dne 1. dubna 2022.Audit rovných příležitostí

Genderový audit probíhal na univerzitě v období července až prosince 2021 a skládal se ze tří částí:


 • analýza dokumentů a webových stránek univerzity (desk research)

 • analýza statistik k odměňování a typům úvazků

 • dotazníkové šetření ke spokojenosti zaměstnankyň a zaměstnanců


Audit se zaměřil na tato témata:


 • cíle a hodnoty organizace

 • genderová vyváženost jazyka a vizuální prezentace

 • personální politika

 • odměňování

 • kvalita pracovního prostředí

 • pracovní zdraví

 • slaďování osobního a pracovního života

 • kultura organizace a vztahy na pracovišti

Dotazníkového šetření se zúčastnilo přes 2 500 zaměstnankyň a zaměstnanců. Návratnost mezi akademickými a vědeckými pracovníky a lektory dosáhla 16 %, mezi ostatními zaměstnanci dokonce přes 24 %. Velmi si ceníme takto vysoké míry zpětné vazby, která nám umožnila založit další kroky na názorech a zkušenostech zaměstnankyň a zaměstnanců.


Zprávu z auditu naleznete zde.


Co je Plán rovných příležitostí?

 • veřejný dokument, ve kterém se instituce zavazuje ke zlepšení genderové rovnosti

 • přidělení zodpovědnosti za jednotlivé úkoly

 • vyčleněné finanční zdroje

 • sběr dat a monitoring

 • součástí je zvyšování povědomí - tréninky, školení

Jaká témata má pokrývat?

 • work-life balance a organizační kultura

 • genderová vyváženost ve vedení a rozhodování

 • nábor a kariérní rozvoj

 • genderová dimenze ve výzkumu

 • opatření proti sexuálnímu obtěžování, genderově podmíněnému násilí a dalším případům nežádoucího chováníKontrola plnění Plánu rovných příležitostí

To, jak se daří plnit jednotlivé cíle Plánu, podléhá pravidelné kontrole. Na začátku roku vždy probíhá komplexní zhodnocení stavu naplňování cílů, které byly nastaveny pro předešlý rok, nebo které se mají plnit průběžně po celou dobu trvání Plánu. V lednu 2023 proběhla první celková evaluace pro rok 2022. Stav naplňování Plánu rovných příležitostí byl předložen Kolegiu rektorky, následně Rozšířenému kolegiu rektorky a Akademickému senátu UK.


Poslední změna: 24. leden 2024 13:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám