• Věda a výzkum

Věda a výzkum


Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou středoevropského regionu, která za svoji podstatu považuje jednotu výuky a vědy. Univerzita si je vědoma toho, že pouze kvalitní vědecko-výzkumná činnost zajistí, aby výuka byla vedena odborníky, kteří jsou schopni seznámit studenty s nejnovějšími poznatky a trendy ve svých oborech.


Přední vědní obory Univerzity Karlovy:

  • fyzická a sociální geografie, geoinformatika a kartografie

  • výzkum kardiovaskulárních onemocnění

  • egyptologie, výzkum civilizací, komplexity a resilience

  • krize racionality a moderní myšlení 

  • modelování racionální nepozornosti v ekonomii

  • modelování (nano)materiálů

  • částicová a jaderná fyzika

  • aplikované počítačové vědy

  • vzácná hereditární onemocnění

  • neurovědy


V oblasti vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově došlo v roce 2017 k zásadním změnám, neboť v předcházejím roce byl schválen nový systém podpory rozvoje vědních oborů a financování vědy. Tento systém je založen na strategické podpoře spolupracujících vědních oborů (program Progres), podpoře mladých vědců, ideálně přicházejících ze zahraničních univerzit (program Primus), podpoře excelentních týmů s mladými spolupracovníky (program UNCE) a na individuální podpoře pro významné seniorní vědce (Donatio Universitatis Carolinæ) a autory významných publikací (Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK).


V současné době působí na UK padesát výzkumných infrastruktur, definovaných buď jako vědecká centra, nebo jako součásti evropských nebo světových sítí sloužících ke sdílení dat. V roce 2016 se fakulty a součásti Univerzity Karlovy stejně jako v předchozích letech zapojovaly rovněž do grantových programů Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR, jakož i do rezortních programů jednotlivých ministerstev.


Na univerzitě (popř. její německé větvi) v minulosti studovali anebo působili čtyři nositelé Nobelovy ceny (Albert Einstein, Gerty a Carl Corieovi, Jaroslav Heyrovský), ale i v současnosti je UK přední vědeckou institucí České republiky. V poslední době vytváří přibližně třetinu vědeckých výsledků České republiky a ještě větší podíl citací (které reflektují kvalitu vědeckých výsledků).


Obdobný obrázek poskytuje i hodnocení vědeckých institucí prováděné vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace, data Českého statistického úřadu. Ostatně i skutečnost, že nejuznávanější světové žebříčky řadí UK mezi 2 procenta nejlepších univerzit všech kontinentů, odráží hlavně vlastní vědecký výkon a kvalitu.


Důležitým předpokladem vědecké práce je adekvátní financování. Univerzita Karlova získává z veřejných zdrojů prostředky tzv. institucionálního financování, které je založeno na dosavadním vědeckém výkonu. Tyto prostředky financují programy Progres, jejichž cílem je strategické posilování hlavních vědních směrů. Menší část těchto prostředků je využita na cílenou podporu zejména mladých vědců na špičkových pracovištích UK (tzv. UNCE) a program PRIMUS, který má na UK přivést mladé vědec převážně z ciziny.


Kromě těchto prostředků je nezbytné tzv. účelové financování čili grantová podpora jednotlivých vědeckých projektů, ať už z národních zdrojů Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky a další), či ze zahraničí (např. rámcové programy EU, včetně ERC). Na podporu rozvoje samostatné vědecké práce studentů, zejména doktorandů, má UK zřízenu vlastní interní Grantovou agenturu Univerzity Karlovy. S financováním částečně i souvisí problematika přenosu vědeckého poznání k praktickému využití, které na UK pomáhá zabezpečovat zejména Centrum pro přenos poznatků a technologií.


Dalším důležitým aspektem vědecké práce je kvalifikační růst akademických pracovníků. Tato část webových stránek proto obsahuje i informace o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem. Tituly docentů a profesorů z UK se tradičně těší velkému respektu.

Poslední změna: 5. prosinec 2018 11:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám