HRS4R na Univerzitě Karlově – HR Award

Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R)

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Cílem charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.


Na základě Charty a Kodexu implementují výzkumné instituce napříč Evropou tzv. Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Instituce, kterým se to daří, získají od Evropské komise ocenení "HR Excellence in Research", tzv. HR Award.


Univerzita Karlova získala toto prestižní ocenění v únoru 2019 a jejím cílem je kontinuálně zlepšovat pracovní podmínky a certifikát si udržet.

Přínos implementace HRS4R pro univerzitu a výzkumné pracovníky:

  • zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity pro výzkumné pracovníky

  • mezinárodní atraktivita a viditelnost

  • propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.

  • získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších

  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje

  • rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků

  • vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě

  • zaručení transparentního výběrového řízení při náboru nových výzkumných pracovníků

Průběh projektu

Zdroj: EURAXESS

Dosavadní naplňování akčního plánu

Projektový tým

Jméno

Funkce

e-mail

Tereza Smužová

koordinátorka

Marie Fiantová

HR manažerka

Nikola Burkovská

HR specialistka

Mária Aringerová

analytička HR systémů

Radka Kamenická

personalistka

Řídící výbor (Steering Committee)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D.

člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer, supervize

Mgr. Adéla Jiroudková

vedoucí Evropského centra RUK

Ing. Marie Fiantová

vedoucí personálního odboru RUK

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty (FaF)

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky (MFF)

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

vedoucí Ústavu fonetiky (FF)

Pracovní skupina (Working Group) - koordinátoři na fakultách a součástech

Mgr. Eva Matějcová

Evropské centrum, rektorát

Mgr. Nikola Burkovská

Personální odbor, rektorát

Mgr. Bc. Kateřina Šolcová, Ph.D.

KTF

Mgr. Pavel Moskala, Th.D.

ETF

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

HTF

Lenka Karhanová

1. LF

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

2. LF

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc./Mgr. Veronika Mazurová

3. LF

Ing. Daniela Vyzrálová

LF Plzeň

Ing. Gabriela Hrubecká

LF HK

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

FaF

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

FF

Ing. Kateřina Konečná

PřF

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

MFF

Mgr. Helena Chalupová

PedF

Bc. Angelika Hájková

FSV

Mgr. Jana Štollová

FTVS

Mgr. Jan Tuček

FHS

Ondřej Rydval, M.A., Ph.D.

CERGE

Kontakt

Tereza Smužová, koordinátorka pro HR Award na Univerzitě Karlově

tel. +420 224 491 160


Tento projekt je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu "Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210.Poznámky

1

Interní analýza a výsledky dotazníku byly zaslány hodnotitelům a nejsou veřejné.


Poslední změna: 29. duben 2022 13:53 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám