HRS4R na Univerzitě Karlově – HR Award

Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R)

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Cílem charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.


Na základě Charty a Kodexu implementují výzkumné instituce napříč Evropou tzv. Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Instituce, kterým se to daří, získají od Evropské komise ocenení "HR Excellence in Research", tzv. HR Award.


Univerzita Karlova získala toto prestižní ocenění v únoru 2019 a jejím cílem je kontinuálně zlepšovat pracovní podmínky a certifikát si udržet.

Přínos implementace HRS4R pro univerzitu a výzkumné pracovníky:

  • zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity pro výzkumné pracovníky

  • mezinárodní atraktivita a viditelnost

  • propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.

  • získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších

  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje

  • rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků

  • vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě

  • zaručení transparentního výběrového řízení při náboru nových výzkumných pracovníků

Průběh projektu

Zdroj: EURAXESS

Dosavadní naplňování akčního plánu

Projektový tým

Jméno

Funkce

e-mail

Josef Fontana

člen KR

Lenka Henebergová

členka KR

Iveta Bayerová

UK POINT

Nikola Burkovská

Personální a mzdové oddělení

František Lukáš

vedoucí Personálního a mzdového oddělení

Jana Lungová

Personální a mzdové oddělení

Tereza Smužová

kancelář rektorky

Věra Šťastná

vedoucí OAS

Simona Teplá

UK POINT

Magdalena Turková

kancelář rektorky

Řídící výbor (Steering Committee)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D.

(předsedající)

člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer

Mgr. František Lukáš

vedoucí Personálního a mzdového oddělení RUK

Mgr. Adéla Jiroudková

Odbor pro vědu a výzkum RUK

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Filozofická fakulta

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Farmaceutická fakulta

RNDr. Věra Šťastná, Ph.D.

vedoucí Odboru analýz a strategií RUK

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

Ing. Lenka Henebergová

členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj

Mgr. Martin Boukal

student doktorského studia

Pracovní skupina (Working Group) - koordinátoři na fakultách a součástech

Jana Ferbyová

KTF

Mgr. Pavel Moskala, Th.D.

ETF

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

HTF

Bc. Iveta Zichová

PF

Ing. Petra Bernardová - Eva Janovská

1. LF

Ing. Olga Folková

2. LF

prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

3. LF

Ing. Daniela Vyzrálová

LFP

Ing. Gabriela Hrubecká

LFHK

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

FaF

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

FF

Ing. Kateřina Konečná

PřF

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

MFF

Mgr. Ivana Metelková

PedF

Bc. Angelika Hájková

FSV

Mgr. Jana Štollová

FTVS

Mgr. Jan Tuček, Ph.D.

FHS

Ondřej Rydval, M.A., Ph.D.

CERGE

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

ÚDAUK

RNDr. Věra Šťastná, Ph.D.

RUK

Kontakt

Magdalena Turková, koordinátorka pro HR Award na Univerzitě Karlově

tel. +420 224 491 425


Tento projekt je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu "Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210.Poznámky

1

Interní analýza a výsledky dotazníku byly zaslány hodnotitelům a nejsou veřejné.


Poslední změna: 18. září 2023 14:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám