HRS4R na Univerzitě Karlově – HR Award

Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R)

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Cílem charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.


Na základě Charty a Kodexu implementují výzkumné instituce napříč Evropou tzv. Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Instituce, kterým se to daří, získají od Evropské komise ocenení "HR Excellence in Research", tzv. HR Award.


Univerzita Karlova získala toto prestižní ocenění v únoru 2019 a jejím cílem je kontinuálně zlepšovat pracovní podmínky a certifikát si udržet.

Přínos implementace HRS4R pro univerzitu a výzkumné pracovníky:

 • zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity pro výzkumné pracovníky

 • mezinárodní atraktivita a viditelnost

 • propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.

 • získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších

 • zvýšení kvality péče o lidské zdroje

 • rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků

 • vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě

 • zaručení transparentního výběrového řízení při náboru nových výzkumných pracovníků

Průběh projektu

 • Dopis, kterým se UK zavázala k implementaci HRS4R - 11/2017

 • Zpracování interní analýzy a akčního plánu - 12/2017-10/2018

 • Odeslání interní analýzy1 a akčního plánu Evropské komisi k zhodnocení - 15/11/2018

 • Výsledek hodnocení "s malými připomínkami" - 20/12/2018

 • Odeslání upravených dokumentů - 01/02/2019

 • Evropská komise udělila HR Award - 05/02/2019

 • Implementace akčního plánu (Gannt Chart) - 24 měsíců (02/2019-05/2021)

 • Sebehodnocení a revidovaný akční plán - deadline: 05/02/2021

 • Implementace revidovaného akčního plánu - 36 měsíců

 • Obnovení certifikátu s návštěvou hodnotitelů - 36 měsíců po zaslání sebehodnocení a revidovaného akčního plánu

Zdroj: EURAXESS

Dosavadní výstupy

Termín realizace

12/2017-05/2021 (42 měsíců)

Realizační tým projektu

Jméno

Funkce

e-mail

Tereza Svobodová

koordinátorka

Adéla Jiroudková

vzdělávací aktivity, zahraniční cesty (t. č. na MD)

Marie Fiantová

HR

Pavel Senderák

vzdělávací aktivity

Eva Matějcová

vzdělávací aktivity

Barbora Kykalová

administrativa

Řídící výbor (Steering Committee)

MUDr. Milan Prášil, MBA

kancléř UK, supervize projektu

Mgr. et Mgr. Tereza Svobodová

koordinátorka projektu, kancelář rektora


Mgr. Adéla Jiroudková

vedoucí Evropského centra RUK (momentálně na mateřské dovolené)

Ing. Marie Fiantová

vedoucí personálního odboru RUK

MUDr. Josef Fontana

člen kolegia rektora, student PhD (3. LF)

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty (FaF)

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky (MFF)

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

vedoucí Ústavu fonetiky (FF)

Pracovní skupina (Working Group) - koordinátoři na fakultách

Mgr. Eva Matějcová

Evropské centrum, rektorát

Mgr. Pavel Senderák, Ph.D.

Evropské centrum, rektorát

Mgr. Bc. Kateřina Šolcová, Ph.D.

KTF

Mgr. Pavel Moskala, Th.D.

ETF

ThLic. Lukáš Nosek, Th.D.

HTF

Mgr. David Sanetrník

PF

Lenka Karhanová

1. LF

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

2. LF

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc./Mgr. Veronika Hájková

3. LF

Ing. Daniela Vyzrálová

LF Plzeň

Bc. Petra Pšeničková

LF HK

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

FaF

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

FF

Ing. Kateřina Konečná

PřF

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

MFF

Mgr. Helena Chalupová

PedF

Bc. Angelika Hájková

FSV

Mgr. Jana Štollová

FTVS

Mgr. Jan Tuček

FHS

Ondřej Rydval, M.A., Ph.D.

CERGE

Kontakt

Tereza Svobodová, koordinátorka pro HR Award na Univerzitě Karlově

tel. +420 224 491 160


Tento projekt je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu "Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210.Poznámky

1

Interní analýza a výsledky dotazníku byly zaslány hodnotitelům a nejsou veřejné.


Poslední změna: 11. září 2019 14:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám