HR Award - HRS4R

Univerzita Karlova se zařadila mezi výzkumné instituce, které získaly prestižní evropský certifikát HR Excellence in Research Award.

Přínos implementace HRS4R pro univerzitu a výzkumné pracovníky:

- zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity pro výzkumné pracovníky

- mezinárodní atraktivita a viditelnost

- propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.

- získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších

- zvýšení kvality péče o lidské zdroje

- rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků

- vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě

- zaručení transparentního výběrového řízení při náboru nových výzkumných pracovníků

Dosavadní výstupy projektu

Akční plán HRS4R Univerzity Karlovy

O ocenění bylo usilováno v rámci projektu OP VVV  Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210, jehož klíčovou aktivitou je „nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award“. Projekt je řešen od 1. 12. 2017.

Termín realizace

12/2017-05/2021 (42 měsíců)

Realizační tým


Jméno

Funkce

e-mail

Tereza Svobodová

koordinátorka

Adéla Jiroudková

vzdělávací aktivity, zahraniční cesty

Marie Fiantová

HR

Pavel Senderák

vzdělávací aktivity

Eva Matějcová

vzdělávací aktivity

Barbora Kykalová

administrativa

Kontaktní osoby za jednotlivé fakulty a součásti UK

KTF

Kateřina Šolcová

ETF

Pavel Moskala

HTF

Lukáš Nosek

PF

David Sanetrník

LF1

Lenka Karhanová

LF2

Jan Trka

LF3

Michal Anděl, Veronika Hájková

LFHK

Petra Pšeničková

LFP

Daniela Vyzrálová

FaF

Petr Solich

FF

Radek Skarnitzl

PřF

Kateřina Konečná

MFF

Jan Trlifaj

PedF

Helena Chalupová

FSV

Natálie Švarcová

FTVS

Jana Štollová

FHS

Jan Tuček

CERGE

Ondřej Rydval

HR Excellence in Research Award

Ocenění uděluje Evropská komise výzkumným pracovištím jako značku kvalitního řízení lidských zdrojů, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručuje profesionální, přátelské a etické pracovní prostředí. Certifikát může nalákat na univerzitu ještě více zahraničních vědců a výzkumných pracovníků. Zvyšuje také celkovou prestiž vysoké školy. Nejdůležitějšími body personální politiky je otevřené a transparentní přijímání nových zaměstnanců, profesní vzdělávání a dvojjazyčnost instituce.


Ocenění HR Excellence in Research Award není přiděleno na neomezenou dobu, instituce se v pravidelných intervalech zodpovídá Evropské komisi z dosažených výsledků a musí svůj certifikát obhájit. Pravidelně si tak nastavuje další cíle rozvoje na poli lidských zdrojů.Certifikace HR AWARD potvrzuje, že instituce plní podmínky Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, což je důležité i pro získávání evropských dotací na výzkum.

K PROCESU ZÍSKÁNÍ OCENĚNÍ

Univerzita Karlova se v listopadu 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem bylo získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z těchto principů.

Univerzita vypracovala v průběhu roku 2018 interní GAP analýzu, jež měla za úkol přiblížit současnou praxi na univerzitě s Chartou a Kodexem, a současně připravila akční plán na postup implementace opatření směřujících k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu. Součástí GAP analýzy bylo i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci univerzity. 

Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi  15. 11. 2018   

Získání ocenění HR Excellence in Research Award 5. 2. 2019


Evropská charta pro výzkumné pracovníky je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Cílem charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.

Poslední změna: 14. květen 2019 15:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám