Orgány a útvary zapojené v implementaci HR Award na UK


Mezi hlavní útvary které dbají o implementaci akčního plánu a udržení prestižního ocenění HR Excellence in Research patří: řídící výboru, pracovní skupina a projektový tým. Do implementace akčního plánu HRS4R je však zapojeno mnoho orgánů a útvarů napříč univerzitou.


Projektový tým HR Award (2024).
Projektový tým HR Award (2024).


Řídící výbor (Steering Committee)

Řídící výbor dohlíží na přípravu a naplňování akčních plánů pro strategii lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R) a schvaluje všechny důležité dokumenty.


osoba

funkce/součást

předsedající, prorektor pro strategii a rozvoj

kvestor

členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj

Filozofická fakulta

Farmaceutická fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

studentka doktorského studia

Rektorát, Odbor pro vědu a výzkum, vedoucí

Rektorát, Personální a mzdové oddělení, vedoucí

Rektorát, Odbor analýz a strategií, vedoucí


Pracovní skupina (Working Group) - koordinátoři na fakultách a součástech

Pracovní skupina (koordinátorky a koordinátoři na fakultách a součástech Univerzity Karlovy) slouží jako platforma v oblasti strategie lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R), na které jsou s fakultami a součástmi UK projednávána všechna důležitá témata a dokumenty. Její členky a členové zároveň poskytují zpětnou vazbu Řídícímu výboru a Projektovému týmu.


osoba

součást

Katolická teologická fakulta

Evangelická teologická fakulta

Husitská teologická fakulta

Právnická fakulta

-

1. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta

Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálních věd

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fakulta humanitních studií

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium

Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy


Projektový tým

Projektový tým zajišťuje a koordinuje přípravu a naplňování akčních plánů pro strategii lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R).


osoba

funkce

předsedající, prorektor pro strategii a rozvoj

členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj

Rektorát, Personální a mzdové oddělení, vedoucí

Rektorát, UK POINT, vedoucí

Rektorát, Odbor analýz a strategií, vedoucí

Rektorát, UK POINT, tajemnice Rady pro rovné příležitosti

Rektorát, Personální a mzdové oddělení

Rektorát, Personální a mzdové oddělení

Rektorát, UK POINT

Rektorát, Odbor analýz a strategií


Další zapojené orgány a útvary a jejich zapojení


Rektorka

Popis: Nejvyšší představitel akademické samosprávy, stojí v čele univerzity.

Zapojení: Rektorka je pravidelně informována o jednotlivých krocích implementace, ke kterým se vyjadřuje.

Kolegium rektorky

Popis: Stálý poradní orgán rektorky, který zasedá přibližně každý týden. Skládá se z prorektorů, kancléřky, kvestora, předsedy Akademického senátu UK, zástupce studentů a několika dalších členů pověřených určitou agendou.

Zapojení: Členové kolegia jsou součástí týmů, které připravují podklady pro jednotlivé kroky spadající do jejich agendy. Následně předkládají tyto podklady ke schválení celému kolegiu rektorky. Navíc je kolegium pravidelně informováno o stavu naplňování akčního plánu a možných rizicích či překážkách.

Rozšířené kolegium rektorky

Popis: Stálý poradní orgán rektorky, který zasedá přibližně jednou za měsíc. Skládá se z členů kolegia rektorky, děkanů fakult a ředitelů dalších součástí univerzity.

Zapojení: Díky dokumentům předkládaným rozšířenému kolegiu rektorky je možné informovat vedení všech fakult a dalších součástí o klíčových krocích implementace HRS4R a zejména pak zajišťovat koordinaci napříč celou institucí.

Porada tajemníků

Popis: Stálý poradní orgán kvestora, který projednává zejména ekonomické a provozní otázky. Skládá se z tajemníků všech fakult.

Zapojení: Díky dokumentům předkládaným tomuto orgánu je možné lépe diskutovat konkrétní kroky HRS4R a přenášet je přímo na fakulty, např. k ekonomům, děkanům či personalistům. Zároveň toto grémium poskytuje i důležitou zpětnou vazbu k jednotlivým aktivitám a možnostem jejich implementace.

Akademický senát UK

Popis: Má 70 členů, z toho 34 studentů a 36 akademiků, kteří jsou voleni akademickou obcí. Přijímá hlavní rozhodnutí, volí rektora, schvaluje rozpočet, vnitřní předpisy a strategický záměr univerzity.

Zapojení: Akademickému senátu jsou překládány všechny změny vnitřních předpisů i strategické dokumenty univerzity. Senát je také informován o krocích, které univerzitu v souvislosti s udržením certifikátu čekají, projednává akční plán a každoročně jeho naplňování. Projednává nové akční plány.

Ombudsmanka

Zapojení: Ombudsmanka je ochránkyně práv studentek, studentů, zaměstnankyň a zaměstnanců v situacích, ve kterých jejich zájmy a oprávněné nároky mohou být, jsou nebo byly ohroženy v důsledku nevhodného nebo rozdílného zacházení, konfliktní situace, nečinnosti orgánů, které měly konat, a podobně. V rámci HRS4R se podílí na činnostech spojených s kultivací systému ochrany práv studentek a studentů, zaměstnankyň a zaměstnanců na UK.

Rada pro rovné příležitosti UK

Popis: Rada pro rovné příležitosti je poradním orgánem rektorky a příslušného prorektora či člena kolegia rektorky, jenž má svěřenu agendu rovných příležitostí.

Zapojení: Rada zejména poskytuje stanoviska, doporučení a zpětnou vazbu v oblasti rovných příležitostí a zprostředkovává informace mezi rektorkou, rektorátem UK a jednotlivými fakultami a dalšími součástmi. Rada nemá žádné výkonné pravomoci.

Personální a mzdové oddělení na rektorátu UK

Popis: Zastává zejména metodickou a koordinační roli napříč univerzitou.

Zapojení: Vedoucí je členem Řídícího výboru. Pracovníci personálního odboru se účastní především práce na implementaci v oblasti náboru a správy HR, v tom i personálního informačního systému WhoIs.

Odbor pro studium a záležitosti studentů rektorátu, zejména Oddělení doktorského studia

Zapojení: Oddělení doktorského studia se podílí především na všech krocích zacílených na doktorandy, zejména pak jejich vzdělávání a lepším informování.

Odbor pro vědu a výzkum, zejména Evropské centrum rektorátu

Popis: Určuje strategii výzkumu, připravuje interní grantová schémata, pomáhá při žádostech o projekty v rámci národních i mezinárodních grantových schémat

Zapojení: Vedoucí je členkou Řídícího výboru. Pracovníci se zabývají v rámci HRS4R zejména vzděláváním akademiků, podporou grantových možností, kroky k navýšení úspešnosti při podávání grantů a dobré praxi při výzkumu, připravují nové kolo mezinárodně garantovaného hodnocení vědecké práce na UK. Do jejich působnosti spadá i Komise pro etiku ve výzkumu a postdoktorandi.

UK Point, Staff Welcome Centre rektorátu

Popis: Informační, poradenské a sociální centrum, nabízí služby pro studující, absolventky a absolventy i zaměstnankyně a zaměstnance

Zapojení: S pracovníky CU Staff Welcome Centra je konzultována především situace zahraničních zaměstnankyň a zaměstnanců, možnosti jejich získání v rámci náboru a také služby nabízené jak zahraničním zaměstnankyním a zaměstnancům nastupujícím na UK, tak administrativním pracovnicím a pracovníkům fakult (např. agenda víz, daní apod.).

- V gesci UK Pointu je dále agenda genderové rovnosti a udržitelného rozvoje.

Odbor analýz a strategií

Popis: Zabezpečuje přípravu analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje univerzity a k formulaci jejích cílů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, přípravu podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů, přípravu hlavních strategických dokumentů univerzity, včetně zabezpečení hodnocení jejich naplňování.

Zapojení: V naplňování HRS4R má odbor koordinační roli. Zároveň zabezpečuje, aby opatření a cíle akčního plánu byla propisována do celouniverzitní strategie, případně i naopak, poskytuje potřebné podklady a pomáhá s realizací šetření mezi zaměstnankyněmi a zaměstnanci či studentkami a studenty.

Ústřední knihovna

Popis: Kromě koordinace běžné knihovnicko-informační agendy má na starost i Open Access a open science, nakládání s daty.

Zapojení: Zaměstnankyně a zaměstnanci Ústřední knihovny, zejména Centra pro podporu open science se podílejí na aktivitách týkajících metodického vedení fakult v otázkách otevřené vědy a správy výzkumných dat, přípravě metodických materiálů, podpoře při přípravě data management planu apod.

Ústav výpočetní techniky

Popis: Do jeho agendy spadá jak veškerá IT infrastruktura, tak informační systémy.

Zapojení: Ústav výpočetní techniky vyvíjí veškeré změny v personálním informačním systému a zajišťuje potřebnou IT podporu.

DPO (Data Protection Officer)

Popis: Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů na UK

Zapojení: Je zodpovědná za celou agendu týkající se implementace GDPR na UK včetně stížností. V rámci HRS4R je zapojena zejména ohledně nakládání s osobními údaji v rámci správy vědeckých dat a v oblasti HR.

Administrativní zaměstnanci na fakultách, zejména personalisté

Zapojení: Personalisté na fakultách jsou ti, kteří reálně připravují a participují při hodnocení akademických pracovníků, administrují výběrová řízení a pracují s personálním informačním systémem, proto byli zásadní konzultační skupinou i těmi, kdo reálně kroky na fakultách implementují.

Akademičky a akademici/výzkumnice a výzkumníci

Zapojení: Kromě jejich zapojení v rámci Řídícího výboru, Pracovní skupiny a orgánů popsaných výše se účastní i ad hoc konzultačních skupin k jednotlivým implementačním krokům, probíhají mezi nimi šetření. Někteří se na Projektový tým sami obracejí s návrhy a připomínkami, které jsme jsou následně využívány pro další postup.


Kontakt

RNDr. Věra Šťastná, Ph.D., koordinátorka pro HR Award na Univerzitě Karlově

tel. +420 224 491 770


Tento projekt je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu "Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210.Poslední změna: 17. květen 2024 18:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám