• UK
 • Informační systém

Informační systém

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Tyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřeby.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem, vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému. V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. V roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:

 • Informační systém Studium

  Systém určený studentům, pedagogům, uchazečům o studium na UK i účastníkům programů celoživotního vzdělávání, zajišťující kompletní podporu studijní agendy.

 • Informační systém Věda

  Systém je přístupný všem zaměstnanům a studentům UK, využívají jej především akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů. Zajišťuje podporu pro evidenci a hodnocení tvůrčí činnosti (vnitřní klasifikace vědních oborů, personální vědecké identifikátory, projekty a výsledky, program Cooperatio), administraci interních soutěží v oblasti tvůrčí činnosti a mobilit, evidenci projektů, zaměstnanecké mobility a účastí ve velkých výzkumných infrastrukturách.

 • Repozitář závěrečných prací (jako součást Digitálního repozitáře UK)

  Přehled závěrečných prací obhajovaných na UK, včetně plných textů těchto prací a jejich posudků.

 • Personální systém WhoIs

  Systém WhoIs plní úlohu centrální evidence osob, které mají nějaký vztah k UK (zaměstnanců, studentů, účastníků programů celoživotního vzdělávání, členů orgánů univerzity a fakult atd.), organizační struktury UK a personálních (zejména profesních a kariérních) údajů.

 • Mzdový systém EGJE

  Systém EGJE slouží především k výpočtu mezd.

 • Aplikace Stipendia na podporu ubytování a Sociální stipendia

  Dvojice aplikací určených studentům UK k podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování a žádostí o sociální stipendium.

 • Grantová agentura UK

  Systém určený studentům UK (v magisterském a doktorském studijním programu), sloužící k podávání přihlášek projektů Grantové agentury UK (GAUK) a k další administrativě spojené s celým životním cyklem projektu GAUK.

 • Akreditační databáze a oborové rady

  Aplikace pro evidenci akreditovaných studijních programů a oborů, stavu jejich akreditace, resp. reakreditace, garantů studijních programů a oborů, jmenování členů oborových rad pro doktorské studijní programy/obory a rad garantů pro bakalářské a magisterské studijní programy.

 • Aplikace Erasmus

  Aplikace určená především studentům UK, sloužící k podávání a dalšímu zpracování žádostí o zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+.

 • Elektronická spisová služba

  Systém určený zaměstnancům UK, sloužící jako systém elektronické spisové služby a rovněž k elektronické komunikaci UK s orgány veřejné moci prostřednictvím Informačního systému datových schránek.

 • Vzdělávací portál UK

  Systém je přístupný všem zaměstnancům a studentům UK, jimž zprostředkovává nabídku programů dalšího vzdělávání.

 • Volby a hlasování

  Systém je přístupný vybraným zaměstnancům a studentům v závislosti na tom, které součásti UK a v jakém rozsahu se rozhodly jej využívat. Poskytuje prostředí pro tajné elektronické hlasování ve volbách do akademických senátů či kolejních rad nebo pro hlasování rad či komisí.

 • Elektronická podpisová kniha

  Systém slouží k agregaci dokumentů určených ke schválení vedoucím pracovníkem či jinou osobou v příslušném manažerském postavení. V současné době je provozován v pilotním režimu pouze v rámci vybraných agend a vybraných součástí UK.

 • REHOS - podávání žádostí o ubytování v kolejích

  Systém určený zájemcům o ubytování na kolejích UK - zejména studentům a uchazečům o studium na UK na fakultách v Praze, Hradci Králové a Plzni.

 • Studenti pražských univerzit 1882–1945

  Aplikace slouží pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů o studentech pražských univerzit v letech 1882–1945 - matrik doktorů, rigorózních protokolů, katalogů posluchačů a zkušebních protokolů české a německé univerzity v Praze.

 • Publikační systém Document Globe

  Redakční systém, který slouží pro tvorbu a správu webů Univerzity Karlovy, zejména hlavní stránky UK, webu internetového časopisu iForum, webů některých fakult a jejich kateder a institutů a stránek dalších univerzitních institucí.Poslední změna: 24. duben 2023 13:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám