Vyjádření Univerzity Karlovy ke střelbě na Filozofické fakultě UK

Stanovisko Univerzity Karlovy ze dne 4. 7. 2024


Univerzita Karlova se po uplynulých šesti měsících od tragédie na FF UK soustředí na bezpečí a odolnost (21. 6. 2024)


Univerzita Karlova informuje o dalším postupu ve věci vyšetřování tragických událostí na FF UK (17. 6. 2024)


Prosba Univerzity Karlovy o etický přístup a mediální klid (4. 6. 2024)Archiv starších vyjádření (od 21. 12. 2023 do 19. 1. 2024)

Shrnutí aktuální situace spojené s tragickou událostí na FF UK ke dni 19. ledna 2024

(19. 1. 2024)

Vedení Univerzity Karlovy (UK) a vedení Filozofické fakulty UK (FF UK) děkují všem za dosavadní podporu a shrnují aktuální situaci v oblasti finanční a psychosociální podpory, v oblasti zvyšování bezpečnosti v budovách UK a ohledně uvádění budovy FF UK na Palachově náměstí zpět do akademického života.


Ačkoli vedení UK a ani vedení FF UK nemá z pochopitelných důvodů ochrany osobních údajů od Policie ČR (PČR) ani ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS) k dispozici oficiální seznam zraněných (či jejich příbuzných), dokázali jsme zmapovat široký okruh zraněných. Se zraněnými a jejich příbuznými, kteří projevili zájem a jejichž zdravotní stav to dovoluje, jsme v kontaktu. Považujeme za vhodné zdůraznit, že ve veřejném prostoru vedení UK i vedení FF UK stále a pravidelně vyzývá rodiny zraněných a pozůstalé, aby se s UK a FF UK – pokud to bude v jejich silách – spojili na bezplatné informační lince na tel. čísle +420 800 100 790. Nadále vítáme jakoukoli pomoc, která je a bude zraněným poskytována souběžně s pomocí od UK.


Nadační fond (NF UK), který bezprostředně po tragické události vyhlásil sbírku na podporu raněných a rodin zabitých studentů a pedagogů, již od prvního týdne ledna začal poskytovat první část finanční podpory pro pozůstalé. V současné době zároveň probíhá další fáze, a to poskytnutí rychlé finanční pomoci pro zraněné. Tento proces je v běhu, a ještě bude pochopitelně realizován v nejbližších dnech. Pomoc tedy již odešla či odchází nejen pozůstalým, ale i zraněným, s nimiž je UK a NF UK v kontaktu. Správní rada NF UK reaguje velmi pohotově a první vlnu okamžité podpory obvykle vyplácí do 48 hodin od okamžiku, kdy se zasaženými osobami vstoupí do kontaktu. Velká část nadační sbírky se bude rozdělovat ve druhé vlně pomoci, která bude založena na mapování potřeb jednotlivých osob, což vyžaduje čas. UK ve spolupráci s jednotlivými složkami IZS zároveň připravuje poskytnutí finančních prostředků na pomoc psychosociální.


Vedení UK v posledních týdnech intenzivně pracovalo na upřesnění bezpečnostní strategie univerzity i konkrétních opatření reagujících na tragickou událost, a tento týden schválilo aktualizovaný interní bezpečnostní plán pro roky 2024 a 2025. Ve spolupráci s MV ČR vytváří také dlouhodobý bezpečnostní plán zaměřený na budování celkové institucionální odolnosti všech budov UK. Součástí upřesnění bezpečnostní strategie jsou mimo jiné tyto konkrétní kroky: a) zvýšení schopnosti správné reakce v krizových situacích, b) zavedení efektivního systému varování s využitím technologie pro rychlé šíření informací, c) možné úpravy budov pro zvýšení bezpečnosti zaměřené zejména na procedury lockdown a přípravu krizových balíčků, d) zlepšení koordinace po incidentech, e) rozšíření podpory v oblasti psychologického poradenství.


UK pracuje na co nejrychlejší obnově akademického života na Filozofické fakultě UK včetně obnovy výuky v její hlavní budově na Palachově náměstí. Pro vyučující byl připraven metodický materiál Návrat do školy v českém, anglickém a českém znakovém jazyce s doporučeními, jak vést komunikaci a interakci se studenty po neštěstí. K používání metodických materiálů proběhly tři webináře (ve spolupráci s MV ČR a složkami IZS), kterých se účastnilo již zhruba 950 vyučujících. Psychologická podpora na UK formou skupin i individuálních konzultací byla poskytnuta více než 2000 osobám (více než 1100 osob skupinovou prací, více než 200 osob v rámci individuálních konzultací, více než 700 osob formou chatu). Za velmi významnou považujeme pomoc psychologů a interventů MV ČR, IZS a partnerských organizací, neboť ihned po události a až do konce ledna poskytují krizovou intervenci a odborné ošetření traumatické zkušenosti v plné součinnosti s ústředním krizovým štábem UK.


K dispozici jsou již také bližší informace ke studiu a organizaci letního semestru na FF UK. Jejich shrnutí naleznete zde.


Výdej osobních věcí z hlavní budovy FF UK je v tuto chvíli dokončen více než z 90 %. Probíhat bude i nadále, a to po celý únor, každé úterý od 8.00 do 18.00 a každý čtvrtek od 11.00 do 16.00 v UK POINTu, Celetná 13, Praha 1. Ohledně dohledání osobních věcí je možné také kontaktovat PČR na krizové lince +420 974 823 158.


V neděli 21. 1. 2024 se v hlavní budově FF UK na Palachově náměstí bude konat „pootevření fakulty“ jako důstojný rámec připomenutí měsíčního výročí tragických událostí z 21. 12. 2023. V rámci akce bude zájemcům z akademické obce FF UK umožněn částečný a dočasný návrat do jejich domovských prostor v hlavní budově. Na místě bude dále dostupná psychologická podpora ze strany IZS a studujících Katedry psychologie na FF UK (spolek Peerko). Program bude probíhat i mimo budovu FF UK, a to nejen na nám. Jana Palacha, ale i v prostorech UMPRUM (zpracování vosku z votivních svíček zanechaných na pietních místech u Karolina) a u hlavní budovy FF UK. Podrobnější informace naleznete zde.


Souběžně se všemi jmenovanými akcemi běží a bude pokračovat akce Měsíc pro fakultu, jejímž cílem je obnovit vzájemný kontakt studujících a pracovníků FF UK po dobu uzavření hlavní budovy.


Vedení UK i FF UK věnují obnovení akademického života na Filozofické fakultě UK maximální úsilí a stojí za dřívějším prohlášením rektorky UK, prof. Mileny Králíčkové, že naše akademická obec vstupuje do roku 2024 zraněná, ale nezlomená.


UK zveřejňuje informace o sledu událostí z 21. 12. 2023

(9. 1. 2024)

Vedení Univerzity Karlovy (UK) a vedení Filozofické fakulty UK opětovně vyjadřuje poděkování Policii České republiky, která provedla zásah při zcela ojedinělém a brutálním útoku dne 21. 12. 2023 na Filozofické fakultě UK. Je nepochybné, že vzhledem k zásahu na hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha se podařilo zabránit větším ztrátám na lidských životech. Za záchranu životů patří poděkování všem složkám integrovaného záchranného systému. Vedení UK a FF UK také děkuje všem za poskytovanou krizovou intervenci a psychosociální pomoc.


V návaznosti na dnešní tiskovou konferencí na Policejním prezidiu ČR a v souvislosti s dotazy médií dává Ústřední krizový štáb UK (ÚKŠ UK) k dispozici sled důležitých událostí z odpoledne a večera dne 21. 12. 2023.Ústřední krizový štáb UK

Praha, 9. 1. 2024


Za správnost: Václav Hájek, tiskový mluvčí UK

Univerzita vstupuje do nového roku se vztyčenou hlavou

(4. 1. 2024; 18.30)

Vedení Univerzity Karlovy (UK) a Filozofické fakulty UK (FF UK) shrnuje situaci a další kroky.


Záznam setkání vedení UK a FF UK s médii ze dne 4. 1. 2024 v 10.00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy najdete zde.


Hlavní budova FF UK na náměstí Jana Palacha zůstává uzavřena, a to minimálně do konce ledna 2024. Důvodem je zejména technický stav budovy po policejním zásahu, poškození vybavení, zničení více než 130 dveří či nutnost zabezpečení administrativních materiálů a interních dokumentů. To neumožňuje zatím běžný provoz. Řada oprav také vyžaduje specifický přístup. Vedení FF UK ve spolupráci s vedením UK již pochopitelně spustilo nutné opravy či přípravy k zadávání větších oprav. Postupné (částečné) zpřístupnění budovy se předpokládá se začátkem letním semestru.


Výuka na FF UK je do konce zimního semestru, tj. 12. 1. 2024, zrušena. Letní semestr na FF UK začne podle původního harmonogramu akademického roku dne 19. 2. 2024. Není vyloučeno, že výuka v něm bude částečně (zejména z počátku) nahrazena individuálním setkáváním a modifikací do online prostředí. Nicméně je počítáno, že výuka bude v letním semestru rozvržena do všech budov, které FF UK užívá, tedy včetně hlavní budovy. Zde proces může být postupný podle zpřístupňování prostor, které projdou opravou. Výjimku bude tvořit nejvíce dotčené 4. patro hlavní budovy, které bude pravděpodobně uzavřeno po celý letní semestr. Zpřístupnění tohoto patra se plánuje na začátek nového akademického roku 2024/2025. Zvažuje se zde zřízení trvalého pietního místa.


FF UK bude vstřícná vůči studujícím v plnění studijních povinností, např. v termínech plnění studijních povinností, bude moci též využít individuálních studijních plánů. Konkrétní informace studujícím poskytnou vyučující a/nebo vedení příslušného ústavu či katedry FF UK.


Univerzita bezpečnostní situaci nepodceňovala a nepodceňuje. V roce 2020 začala vznikat bezpečnostní analýza pro celkem 189 objektů univerzity – tedy jejích fakult, kolejí, menzči dalších univerzitních budov. Ta byla dokončena v roce 2022. Jednotlivá vhodná doporučení byla postupně implementována, nicméně širší a rychlejší zavádění bylo a je zcela závislé na dostupných finančních prostředcích. Pro vysoké školy (na rozdíl od regionálního školství) neexistoval a neexistuje žádný dotační titul, který by se vztahoval k ochraně tzv. měkkých cílů. UK se nicméně pokusí v rámci možnostídalší vhodná opatření v roce 2024 implementovat, např. rozšíření systému včasného varování, rozšíření nácviku chování osob v krizových situacích, posílení centrální bezpečnostní linky, revize personálního zajištění bezpečnosti v budovách či prohloubení spolupráce se složkami IZS a dalšími organizacemi, zejm. z oblasti bezpečnosti. Od 5. 1. 2024 je také pro případy možných incidentů posílena tzv. linka Bezpečnostního odboru UK na telefonním čísle +420 771 275 564.


Kromě stávající nabídky odborné psychologické a duchovní pomoci zavádí FF UK po konzultaci s odborníky tzv. pedagogicko-psychologickou instruktáž pro zaměstnance (tj. vyučující i další pracovníky), kteří jsou a budou v pravidelném kontaktu se studujícími. Instruktáž poskytne vodítka pro zvládání situací během setkání či atestací atp., a proběhne v pátek 5. 1. 2024 a v pondělí 8. 1. 2024 online. Další termíny instruktáže nebo navazující školení FF UK vypíše podle potřeby. Vedení FF UK ve spolupráci s vedoucími kateder a ústavů avizuje, že udělá všechno pro to, aby byli vyučující se svými studujícími v pravidelném kontaktu a byli jim k dispozici nad rámec centrálně rozesílaných informací.


Krizovou linku ústředního štábu UK od 5. 1. 2024 nahrazuje tzv. Informační linka UK Pointu. Na telefonním čísle 800 100 790 bude připravena nejen široká podpora volajícím, a to každý pracovní den od 9 do 17 hod, ale budou zde i zodpovídány dotazy na výdej osobních věcí zanechaných v hlavní budově FF UK. Mimo uvedenou dobu bude pochopitelně na této lince možno zanechat vzkaz.Výdej osobních věcí probíhá po celý leden 2024 každý čtvrtek od 8.00 do 16.00 a každé úterý od 11.00 do 18.00 v UK POINTu, Celetná 13, Praha 1 (konkrétně 4. 1.; 9. 1.; 11. 1.; 16. 1.; 18. 1.; 23. 1.; 25. 1. a 30. 1. 2024). Prosíme všechny, kteří své osobní věci u výdeje nenašli kompletní či nenašli vůbec, aby kontaktovali přímo krizovou linku PČR: +420 974 823 158. Děkujeme za pochopení.


FF UK zprovozňuje též od 5. 1. 2024 informační e-mailovou adresu info@ff.cuni.cz pro dotazy a podněty studentů a zaměstnanců.


Na Nadační fond UK a sbírku Znesnáze se ke dni 4. 1. 2024 sešla finanční pomoc v hodnotě 73 milionů Kč. Tyto prostředky budou rozděleny v několika fázích. První fáze, tzv. akutní podpora, již aktuálně směřuje na pomoc rodinám obětí a pozůstalým.UK je v kontaktu i s většinou rodin zraněných, kterým UK hodlá rovněž pomoci. UK pochopitelně počítá, že finanční podpora bude v těchto obou případech dlouhodobější. Třetí část podpory bude směřovaná na psychologickou a terapeutickou pomoc.


Návrat akademického života a obnovení náměstí Jana Palacha coby domovského prostoru FF UK je nezbytnou součástí procesu smíření se s tragickou událostí. 4. 1. 2024 tak byla zahájena iniciativa Měsíc pro fakultu coby spontánní aktivita studentstva, studentských spolků, a to nejen z FF UK. Zahájení nastalo pietním průvodem od pietního místa u Karolina k hlavní budově FF UK. Na náměstí Jana Palacha byl také dnes zapálen pietní oheň, který bude hořet po celý měsíc leden.


Dne 5. 1. 2024 v 10 hodin proběhne odklízení svíček a zanechaných předmětů z dosavadního pietního místa u Karolina. V plánu využití k vytvoření pamětního objektu, bude rozpracován právě v rámci aktivit Měsíce pro fakultu. V rámci iniciativy Měsíc pro fakultu proběhne též připomínka prvního měsíce od tragických událostí z 21. 12. 2023.


Jsme zraněni, ale ne zlomeni. Děkujeme, že akademická obec vchází do nového roku se vztyčenou hlavou.


Vedení Univerzity Karlovy a vedení Filozofické fakulty UK

(Praha, 4. 1. 2023; 18.30) 

Univerzita truchlí a nadále zajišťuje pomoc a podporu

(23. 12. 2023; 17.00)

Vedení Univerzity Karlovy (UK) a Filozofické fakulty UK (FF UK) shrnuje situaci a postupy, ke kterým se v uplynulých hodinách univerzita přiklonila.


Hlavní budova Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí je v tuto chvíli zabezpečena, je však z pochopitelných důvodů UZAVŘENA až do odvolání. O dalším postupu budeme informovat a zároveň připomínáme, že vedení FF UK vyhlásilo děkanské volno do 2. 1. 2024 včetně.


Osobní věci, které v odpovídajícím stavu zůstaly v budově po čtvrtečním útoku, jsou dnes (23. 12. 2023) od rána do 20 hodin vydávány na Právnické fakultě UK (PF UK) na nám. Curieových 7 (Praha), za jejíž součinnost děkujeme. Další termín výdeje osobních věcí bude probíhat ve středu 27. 12. 2023 mezi 8 až 12 hod opět v budově PF UK. Zároveň poděkování náleží Českému červenému kříži, který po dohodě s krizovým štábem UK pod dohledem bezpečnostních pracovníků a techniků zajištoval během dnešní noci třídění věcí a jejich převoz na PF UK. Na celé akci se podílela a podílí řada dobrovolníků, i jim patří veliký dík vedení UK a FF UK.


Univerzita stále vyzývá všechny, pokud cítí jakoukoli potřebu psychologické pomoci, aby ji využili – tu nabízí nejen UK (informace najdete zde), ale též bezplatná krizová linka Policie ČR: +974 823 158. Prosíme, neváhejte si říci o pomoc.


Přestože vedení UK (Ústřední krizový štáb UK) obdrželo v posledních hodinách řadu urgencí, aby zveřejnilo seznam jmen obětí čtvrteční tragické střelby, tímto deklaruje, že nebude jména zejména z pietních důvodů zveřejňovat. Jedná se nejen o dohodu s Policií ČR, ale také o ochranu osobních údajů obětí.


Univerzita Karlova děkuje za podporu a soudržnost celého univerzitního společenství a slov útěchy i z řad široké veřejnosti, které přicházejí nejen z České republiky, ale z celého světa. Děkujeme také za finanční podporu, která přichází od stovek dárců do Nadačního fondu UK a aktuálně dosahuje více než 33 miliónů Kč. O konkrétních krocích vynakládání prostředků z Nadačního fondu bude UK transparentně rozhodovat a informovat (z pochopitelných důvodů až na začátku roku 2024).


Vedení Univerzity Karlovy kvituje otevření debat o strategii bezpečnosti na vysokých školách a je připraveno se do ní aktivně zapojit, a také svolání schůzky rektorek a rektorů s ministrem MŠMT ČR, zástupci MV ČR a PČR, kde bude (doufejme) cílem tvorba společné strategie zajišťující bezpečnost vysokých škol a standardy bezpečnosti v budovách.

Velmi si vážíme a děkujeme za nasazení všech, kteří svým dílem pomáhají vyvstalé situace řešit a nalézat cesty, jak se s aktuálním stavem vyrovnat. Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, všem zapojeným z děkanátu FF UK, rektorátu UK, studentkám a studentům FF UK a všech dalších fakult UK, jako i všem lidem, kteří s dobrou vůlí nezištně a ochotně pomáhají. I tato práce pomáhá vyrovnat se s touto strašlivou tragédií.


Vedení UK společně s vedením FF UK opětovně vyslovuje neutuchající lítost a žal nad zmařenými životy a ztrátami, které se nesmazatelně vryly do duší nás všech. Ze srdce vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým, rodinám a přátelům obětí.


Univerzita Karlova bude i dále zajišťovat organizační, materiální a psychologickou podporu všem potřebným, zároveň se bude snažit zajistit všem dotčeným poklidný návrat na akademickou půdu. Univerzita Karlova a naše společnost již nikdy nebude stejná, jakou jsme ji znali do tragických odpoledních hodin dne 21. 12. 2023.


Jsme v duchu s vámi všemi v těchto nelehkých vánočních časech poznamenaných bolestí a ztrátami.

Děkujeme, že jste s námi v těchto těžkých časech.


Ústřední krizový štáb UK

(23. 12. 2023; 17.00)


Univerzita informuje o aktuálním stavu a děkuje za projevy podpory

(22. 12. 2023; 14.30)

Na Univerzitě Karlově dnes (22. 12.) proběhla před hlavním vchodem do budovy Karolina na pražském Ovocném trhu pieta za oběti střelby na Filozofické fakultě UK. K vedení univerzity v čele s rektorkou Milenou Králíčkovou se připojili také zástupkyně a zástupci České konference rektorů a společně s děkankou a vedením FF UK položili u pietního místa věnce. Připojilo se i mnoho dalších představitelů veřejného života, mimo jiné i premiér a ministři vlády ČR, velvyslanci, členové akademické obce a široká veřejnost.


Univerzita zatím nebyla policií ČR oficiálně seznámena s identitou obětí střelby, aby vedení UK mohlo komunikovat tyto informace vedení Filozofické fakulty UK. Nicméně je pochopitelně v kontaktu s dotčenými orgány. Pozůstalé i rodiny zraněných však již Policie ČR kontaktovala. Většina raněných je ve stabilizovaném stavu, jedna osoba je ve vážném stavu.


UK od nočních hodin aktivně spolupracuje na analýze celé situace s odborníkem na ochranu měkkých cílů Zdeňkem Kalvachem. Tzv. měkké cíle označují místa s vysokou koncentrací osob a z podstaty věci obvykle s obtížně zajistitelným zabezpečením, a tedy i zranitelností proti nečekaným násilným útokům, jakému ve čtvrtek 21. 12. 2023 v odpoledních hodinách čelili nevinní na Filozofické fakultě.


V současné chvíli je budova Filozofické fakulty stále nepřístupná, univerzita ji nyní sice od policie převzala, ale zatím byli vpuštěni pouze bezpečnostní pracovníci a technici zjišťující stav a míru poškození budovy. Do budovy zatím není umožněn přístup pro vyzvednutí osobních věcí. Jakmile nastane v této věci posun, a bude možné věci vyzvednout, UK bude neprodleně informovat. Děkujeme za pochopení.


Vedení FF UK vyhlásilo do 2. 1. 2024 děkanské volno.


Nadační fond UK vyhlásil sbírku na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě UK. Univerzita Karlova se nesmírně váží podpory, kterou obětem české i zahraniční instituce, firmy i jednotlivci prostřednictvím Nadačního fondu projevují. Ve sbírce fondu je aktuálně více než 16 milionů korun a další částky jsou přislíbeny. Využití těchto prostředků bude koordinováno s vedením Filozofické fakulty UK. Děkujeme vám všem!


Dnes v 19.30 hod proběhne v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (Křížovnická 4) ekumenická bohoslužba za oběti střelby na Filozofické fakultě UK. Ekumenickou modlitbu povede mons. prof. Tomáš Halík. V sobotu 23. 12. 2023 se pak bude od 11.00 hod v katedrále sv. Víta na Pražském hradě konat requiem za oběti střelby. Akci pořádá pražské arcibiskupství a Hrad. V sobotu 23. 12. 2023 od 15.00 proběhne v kostele sv. Martina ve zdi (Martinská 8, Praha) probíhat ztišení za oběti střelby na Filozofické fakultě UK.


Vedení Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK v tuto chvíli řeší velkou řadu podnětů a dotazů, které s nastalou situací souvisejí. I při enormní snaze o co nejrychlejší vyřízení nyní není možné zaručit rychlé reakce.


Prosíme všechny, zejména média, aby k tématu smrti a rodinám pozůstalých přistupovali citlivě a dali jim nyní potřebný klid, v němž budou moci truchlit. Děkujeme.


V myslích nás všech zůstáváme s rodinami zemřelých i zraněných.


Vedení Univerzity Karlovy a vedení Filozofické fakulty UK

(Praha, 22. 12. 2023; 14.30)

Vyjádření rektorky UK a děkanky FF UK ke střelbě na Filozofické fakultě UK

(21. 12. 2023; 22.40)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vážené studentky, vážení studenti,


v souvislosti s tragickými událostmi, které se dnes udály na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a které měly za následek řadu ztracených a zmařených životů, vyjadřujeme společně s vedením Filozofické fakulty UK hlubokou soustrast všem pozůstalým, kteří ztratili své nejbližší, a jsme nyní v myšlenkách i s blízkými těch, kteří nyní o svůj život bojují.


Rádi bychom také touto cestou vyjádřili svůj velký vděk všem, kteří se zasloužili o to, aby zamezili větším ztrátám na životech, složkám integrovaného záchranného systému a všem zdravotnicím a zdravotníkům, kteří nyní o naše zraněné v nemocnicích pečují.


Jakkoli byl útok tragický a šokující, je třeba zdůraznit, že neexistují žádné důkazy o jeho etnickém či rasovém původu.


Uvědomujeme si, že tato extrémní a nesmírně závažná situace tíživě zasáhla nejen celou akademickou obec Univerzity Karlovy, ale i širokou veřejnost v ČR i v zahraničí. Univerzita Karlova proto nyní nabízí všem svým studentkám a studentům a zaměstnankyním a zaměstnancům rozšířené spektrum podpory formou psychologické pomoci v poradenských centrech a zde.


Vedení Univerzity Karlovy stejně jako vedení Filozofické fakulty UK od prvního okamžiku ve spolupráci s bezpečnostními složkami řešilo danou situaci v rámci rychle zřízeného krizového štábu. Doporučilo také zrušit z pietních důvodů zítřejší (pátek 22. 12. 2023) univerzitní akce včetně výuky. V Karolinu (Ovocný trh 3, Praha) bylo zřízeno pietní místo u kašny, na místě typickém pro setkávání studentů a zaměstnanců.


Nadační fond Univerzity Karlovy také vyhlásil sbírku na podporu rodin obětí, učitelek a učitelů, studentek a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě UK. Přispět můžete ZDE.


Míra násilí, která se dnes na Univerzitě Karlově udála, je pro naši akademickou obec, i pro Českou republiku absolutně nová a zcela šokující. Stůjme proto v těchto těžkých chvílích při sobě. Prosíme všechny, aby se pokusili zachovat rozvahu a klid a znovu vyjadřujeme soustrast všem, jimž ztráta blízkých zlomila srdce.


Jsme s vámi všemi v těchto těžkých chvílích a velmi děkujeme za dosavadní i budoucí podporu.


Za celé vedení Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK


Milena Králíčková, rektorka UK a Eva Lehečková, děkanka FF UK

(Praha, 21. 12. 2023; 22.40)

Vyjádření Univerzity Karlovy ke střelbě na Filozofické fakultě UK

(21. 12. 2023; 18.00)

Dnes v odpoledních hodinách došlo na Univerzitě Karlově (UK) a její Filozofické fakultě ke zcela bezprecedentní situaci, kdy došlo nejen ke zraněním, ale i k obětem na životech. Vedení univerzity situaci společně s vedením Filozofické fakulty ve spolupráci s bezpečnostními složkami řeší od prvních okamžiků, vznikl krizový štáb UK. 

 

Kromě jiného vedení UK důrazně a s okamžitou platností doporučilo zpřísnění bezpečnostních opatření v univerzitních budovách a zároveň zrušení dnešních večerních a zítřejších akcí s předpokládanou účastí více než 20 osob a vyzvalo adekvátně a citlivě přistoupit i k případným zítřejším zkouškám či zápočtům. 

 

K dispozici jsou a budou sítě kontaktů na HELP linky (psychologická pomoc), např. je aktuálně spuštěn krizový chat, kde je poskytována podpora od vyškolených psychologů – krizových interventů a krizová a psychologická podpora a pomoc

 

Truchlíme nad zmařenými životy členů našeho univerzitního společenství, vyjadřujeme hlubokou soustrast všem pozůstalým a jsme v mysli se všemi, kterých se tragédie dotýká.


Prosíme nyní všechny, aby se pokusili zachovat rozvahu a klid a znovu vyjadřujeme soustrast všem, jimž ztráta blízkých zlomila srdce.


Další informace s ohledem na neustále se vyvíjející se situaci budou v dohledné době následovat. 

 

Vedení Univerzity Karlovy

(Praha, 21. 12. 2023; 18.00)

Vyjádření v českém znakovém jazyce

Vyjádření Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK v českém znakovém jazyce a Psychologická pomoc v českém znakovém jazyce:

Poslední změna: 4. červenec 2024 16:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám