Opatření rektora č. 17/2024

Název:

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově za roky 2019 až 2023

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

26. března 2024


Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově za období let 2019 až 2023

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) v souladu se svým posláním1 klade trvalý důraz na zvyšování kvality vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“).

 2. S cílem podpořit rozvoj širokého spektra oborů na fakultách a vysokoškolských ústavech (dále jen „součást“), přispět k tomu, aby jejich úroveň odpovídala mezinárodním standardům dle Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025,2 a posílit postavení univerzity jako významné evropské výzkumné instituce, je na univerzitě podle čl. 7 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy (dále jen „Pravidla“) zavedeno hodnocení tvůrčí činnosti (dále jen „hodnocení“).

 3. Předmětem hodnocení je také posouzení naplňování účelů programu na podporu vědy a výzkumu Cooperatio (dále jen „program Cooperatio“), jak je stanoveno v čl. 6 opatření rektora č. 22/2023, Zásady programu Cooperatio.3


Čl. 2 Základní principy a vymezení hodnocení

 1. Cílem hodnocení je prostřednictvím mezinárodního srovnání získat správné a ověřitelné informace o kvalitě tvůrčí činnosti na univerzitě a na jejich základě doporučení pro její další rozvoj.

 2. Období, za něž se hodnocení provádí, je vymezené celými kalendářními roky, a to konkrétně lety 2019 až 2023.

 3. Hodnocení je prováděno v souladu s aktivitami na mezinárodním poli týkajícími se zodpovědného hodnocení tvůrčí činnosti (v mezinárodním prostředí známém jako responsible research assessment, popsanými v dokumentu Agreement on Reforming Research4, jehož je univerzita signatářem a na jehož naplňování stojí sdružení Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), jehož je univerzita členem. Je tedy založeno především na kvalitativním hodnocení, uznává rozmanitost výzkumných aktivit, je nezávislé a transparentní.

 4. Hodnocenou jednotkou jsou vědní oblasti podle struktury univerzitního programu Cooperatio (dále jen “vědní oblasti”).5


Část II ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ HODNOCENÍ

Čl. 3 Rada pro hodnocení tvůrčí činnosti

 1. Rada pro hodnocení tvůrčí činnosti (dále jen „Rada“) je nejvyšším orgánem, který řídí hodnoticí proces.

 2. Rada zejména:

    a. 

  dohlíží na průběh hodnocení z hlediska dodržování jeho principů, pravidel a organizace,

    b. 

  v případě nutnosti upozorňuje panelisty na nedostatky, zejména věcně nesprávné skutečnosti, vnitřní rozpory či rozdílné nároky uplatňované při posuzování úrovně jednotlivých vědních oblastí,

    c. 

  rozhoduje sporné záležitosti,

    d. 

  účastní se Návštěvy na místě podle podmínek stanovených v čl. 10 tohoto opatření,

    e. 

  provádí kalibraci Panely navržených hodnocení, zpracovává Souhrnnou hodnoticí zprávu o vědní oblasti, včetně udělení finální známky dle hodnoticí škály uvedené v Příloze č. 2 tohoto opatření,

    f. 

  zpracovává a postupuje rektortorovi univerzity Souhrnnou závěrečnou zprávu podle čl. 13 tohoto opatření.

 3. Pro ustavení Rady platí, že:

    a. 

  její složení zaručuje odbornou kompetenci pro posouzení vědních oblastí,

    b. 

  jejími členy jsou významné vědecké osobnosti působící v zahraničí,

    c. 

  členové nejsou ve střetu zájmů ve vztahu k hodnoceným vědním oblastem a součástem (viz Přílohu č. 3 tohoto opatření).

 4. Členy Rady jmenuje a odvolává rektor univerzity po předchozím projednání ve Vědecké radě univerzity.

 5. Jednání Rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje Rada.

 6. První jednání Rady svolává rektor univerzity.

 7. Jednání Rady se může účastnit člen Rady pro vnitřní hodnocení univerzity v roli pozorovatele.


Čl. 4 Hodnoticí panely

 1. Hlavní výkonnou složkou hodnoticího procesu jsou Hodnoticí panely (dále jen „Panel“). V návaznosti na strukturu vědních oblastí se ustavují Panely:

    a. 

  humanitní,

    b. 

  společenskovědní,

    c. 

  lékařský a

    d. 

  přírodovědný.

 2. Pro ustavení Panelu platí, že:

    a. 

  počet jeho členů je odvozen od počtu vědních oblastí, které spadají do jeho působnosti,

    b. 

  jeho členy jsou významné vědecké osobnosti působící v zahraničí,

    c. 

  jeho členové nejsou ve střetu zájmů ve vztahu k hodnoceným vědním oblastem a součástem (viz Přílohu č. 3 tohoto opatření).

 3. Předsedy a místopředsedy Panelů jmenuje a odvolává rektor univerzity z členů Rady.

 4. Ostatní členy Panelů jmenuje a odvolává rektor univerzity.

 5. Pro každý Panel je Radou pro vnitřní hodnocení univerzity nominován její člen, který se může účastnit jednání Panelu v roli pozorovatele.

 6. Rozdělení vědních oblastí mezi Panely odpovídá vnitřní klasifikaci univerzity6 .

 7. Panely provádějí posouzení úrovně vědních oblastí na základě jednotlivých hodnoticích nástrojů, zejména Sebehodnoticích zpráv vědních oblastí7 (dále jen “Sebehodnoticí zprávy”).

 8. Výstupem hodnocení úrovně vědních oblastí jednotlivými Panely jsou písemné posudky a návrh celkové známky pro vědní oblast dle čl. 11 tohoto opatření. Tyto výstupy jsou předloženy Radě a Radě vědní oblasti.


Čl. 5 Rady vědních oblastí

 1. Rada vědní oblasti (dále jen „Rada VO“)8 odpovídá za vypracování Sebeodnoticí zprávy podle stanoveného formuláře, který tvoří Přílohu č. 4 tohoto opatření.

 2. Koordinátor Rady VO9 zajišťuje spolupráci jejích členů ze všech součástí zapojených do dané vědní oblasti.

 3. Členové Rady VO zajišťují komunikaci s vedením jednotlivých součástí během práce na Sebehodnoticí zprávě.

 4. Rada VO předkládá Sebehodnoticí zprávu k projednání vědeckým radám příslušných zapojených součástí, příp. obdobným orgánům těchto součástí a zapracovává jejich připomínky. Projednané znění Sebehodnoticí zprávy předkládá k vyjádření a závěrečnému schválení děkanovi/řediteli příslušné součásti.

 5. Rada VO vypořádává doplňující dotazy Panelů k Sebeodnoticí zprávě.

 6. Rada VO se účastní Návštěvy na místě se členy Rady.


Čl. 6 Součásti

 1. Součásti poskytují součinnost potřebnou pro zajištění průběhu hodnocení podle náležitostí stanovených tímto opatřením, konkrétně:

    a. 

  podílejí se na zajištění správnosti a úplnosti informací, na jejichž základě je hodnocení uskutečňováno,

    b. 

  spolupracují s Radou VO při tvorbě Sebehodnoticí zprávy a

    c. 

  její zástupci se účastní Návštěvy na místě se členy Rady.

 2. Součásti mohou předkládat Radě podněty týkající se nedodržování či porušování pravidel hodnocení.


Čl. 7 Administrativně-technická podpora

 1. Administrativně-technickou podporu pro hodnocení na úrovni univerzity zabezpečují:

    a. 

  Odbor pro vědu a výzkum Rektorátu univerzity (dále jen „OVaV“),

    b. 

  Odbor analýz a strategií Rektorátu univerzity (dále jen „OAS“) a

    c. 

  Ústav výpočetní techniky univerzity (dále jen „ÚVT“).

 2. OVaV zajišťuje:

    a. 

  metodickou podporu účastníků hodnocení, kterými jsou členové Rady, členové Panelů, Rady VO a zástupci hodnocených součástí,

    b. 

  zázemí pro činnost Rady a Panelů,

    c. 

  dokument obsahující souhrnné informace a základní data o univerzitě dle čl. 8 tohoto opatření,

    d. 

  podporu při organizaci Návštěvy na místě podle čl. 10 tohoto opatření,

    e. 

  smluvní zajištění spolupráce se členy Rady a Panelů.

 3. OAS zajišťuje:

    a. 

  zpracování bibliometrizovatelných dat uvedených v Sebehodnoticí zprávě (viz Přílohu č. 5 tohoto opatření),

    b. 

  zpracování dat pro výpočet vah pro přepočet známek vědních oblastí na zapojené součásti dle Přílohy č. 6 tohoto opatření.

 4. ÚVT zajišťuje:

    a. 

  přípravu dat pro ukazatele tvůrčí činnosti uvedené v Sebehodnoticí zprávě (viz Přílohu č. 5 tohoto opatření),

    b. 

  přípravu dat pro výpočet vah pro přepočet známek vědních oblastí na zapojené součásti dle Přílohy č. 6 tohoto opatření,

    c. 

  technickou podporu součástem při evidenci dat v databázi IS Věda, se kterými se v průběhu hodnocení pracuje.


Část III HODNOTICÍ NÁSTROJE

Čl. 8 Souhrnné informace a základní data o univerzitě

 1. Souhrnné informace a základní data o univerzitě jsou hodnotitelům předloženy jako dokument zahrnující následující informace a přehledy:

    a. 

  základní informace o univerzitě,

    b. 

  organizační struktura univerzity,

    c. 

  souhrnné přehledy:

  1. osob podílejících se na tvůrčí činnosti,

  2. výsledků tvůrčí činnosti,

  3. základních finančních ukazatelů,

  4. doktorských studijních programů a počtů jejich studentů a absolventů.

 2. Tento dokument je zpracován na úrovni Rektorátu univerzity a předložen Panelům a Radě.


Čl. 9 Sebehodnoticí zpráva vědní oblasti

 1. Sebehodnoticí zpráva vědní oblasti (dále jen „Sebehodnoticí zpráva“ nebo „Zpráva“) je vypracována Radou VO podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 4 tohoto opatření a s ohledem na rozdělení vědních oblastí do příslušných kategorií podle Přílohy č. 7 tohoto opatření.

 2. Zpráva se zpracovává v anglickém jazyce.

 3. Zpráva popisuje a poskytuje komentář k:

    a. 

  základním údajům o vědní oblasti, tj. její struktuře, vnitrouniverzitní spolupráci, publikační struktuře, cílům v oblasti tvůrčí činnosti atd.,

    b. 

  personální situaci vědní oblasti, s pozorností věnovanou juniorním výzkumníkům a s uvedením klíčových osob,

    c. 

  výsledkům tvůrčí činnosti, včetně uvedení konkrétních výstupů a komentářů k nim,

    d. 

  finančnímu zabezpečení vědní oblasti včetně uvedení nejvýznamnějších řešených grantů a projektů,

    e. 

  aplikovanému výzkumu a společenskému dopadu tvůrčí činnosti v dané vědní oblasti včetně uvedení nejdůležitějších výsledků, jejich dopadů a užití,

    f. 

  silným stránkám, slabým stránkám, příležitostem a rizikům v dané vědní oblasti a

    g. 

  záměru dalšího rozvoje tvůrčí činnosti ve vědní oblasti.

 4. Zpráva obsahuje základní datové ukazatele, ke kterým Rada VO poskytuje komentář. Tyto ukazatele jsou zpracovány podle metodiky, která tvoří Přílohu č. 5 tohoto opatření.

 5. Zpráva je před odevzdáním na OVaV, jehož prostřednictvím je poskytnuta Panelům, projednána vědeckými radami příslušných součástí a schválena děkany/řediteli všech součástí zapojených do dané vědní oblasti.


Čl. 10 Návštěva na místě

 1. Za účelem doplnění podkladů nezbytných pro správné posouzení úrovně vědní oblasti je Radou organizována Návštěva na místě.

 2. Návštěvy na místě se účastní členové Rady z příslušného Panelu, členové Rady VO a zástupci každé součásti, která je do hodnocené vědní oblasti zapojena a pozorovatel příslušného Panelu nominovaný Radou pro vnitřní hodnocení univerzity dle čl. 4 odst. 5 tohoto opatření.

 3. Informace o Návštěvě na místě, včetně náležitostí a obsahu jednání, je Radám VO a součástem poskytnuta Radou v dostatečném časovém předstihu, zpravidla jeden měsíc před jejím konáním.


Část IV VÝSTUPY HODNOCENÍ

Čl. 11 Písemné posudky vědních oblastí

 1. Pro každou vědní oblast jsou zpracovány nejméně dva písemné posudky s uvedením dílčích známek pro jednotlivé části Sebehodnoticí zprávy a souhrnné známky a nejméně dvě další hodnocení v podobě udělení dílčích a souhrnných známek bez písemného posudku.

 2. Posudky zpracovávají přidělení členové Panelu na základě posouzení Sebehodnoticí zprávy.

 3. Posudky a známky jsou diskutovány v rámci Panelu a na jejich základě je navržena celková známka pro danou vědní oblast. Celková známka vychází z aritmetického průměru všech souhrnných známek navržených hlavními a vedlejšími panelisty bez zahrnutí jedné nejhorší navržené známky, s možnou úpravou o jeden mezistupeň na základě rozhodnutí a zdůvodnění Panelu (hodnoticí stupnice a hodnoticí škála jsou popsány v Příloze č. 2 tohoto opatření).

 4. Posudky se zpracovávají v anglickém jazyce.

 5. Posudky a známky jsou předloženy Radě a Radě VO před konáním Návštěvy na místě.

 6. Známky jsou udělovány dle hodnoticí škály, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto opatření.


Čl. 12 Souhrnná hodnoticí zpráva o vědní oblasti

 1. Rada zpracuje Souhrnnou hodnoticí zprávu o každé hodnocené vědní oblasti.

 2. Souhrnná hodnoticí zpráva o každé jednotlivé vědní oblasti vychází z písemných posudků panelistů a z diskuze během Návštěvy na místě.

 3. Souhrnná hodnoticí zpráva o vědní oblasti obsahuje finální známku pro vědní oblast, která může být Radou na základě odůvodnění upravena o jeden mezistupeň oproti celkové známce navržené Panelem.

 4. Souhrnné hodnoticí zprávy o jednotlivých vědních oblastech jsou přílohou Souhrnné závěrečné zprávy za univerzitu dle čl. 13 tohoto opatření.


Čl. 13 Souhrnná závěrečná zpráva o hodnocení tvůrčí činosti na univerzitě

 1. Rada zpracuje Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě, která shrne hodnoticí proces a jeho hlavní výstupy.

 2. Souhrnná závěrečná zpráva o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě obsahuje také doporučení pro další rozvoj tvůrčí činnosti na univerzitě.

 3. Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě předkládá Rada rektorovi univerzity, na jehož návrh je dále projednána Mezinárodní radou univerzity, Vědeckou radou univerzity a Radou pro vnitřní hodnocení univerzity.

 4. Souhrnná závěrečná zpráva o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě je po projednání v univerzitních orgánech podle odstavce 3 zpřístupněna členům akademické obce, její hlavní závěry se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek univerzity.

 5. Výstupy hodnocení uvedené v Souhrnné závěrečné zprávě o hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě jsou využívány jako podklad zejména pro:

    a. 

  přípravu strategických dokumentů,

    b. 

  rozvoj oborů a vědních oblastí,

    c. 

  vnitřní správu univerzity a jejích součástí,

    d. 

  přípravu programů na podporu vědy podle čl. 7 odst. 1 až 5 Pravidel,

    e. 

  rozhodování o financování tvůrčí činnosti z prostředků institucionální podpory,10

    f. 

  podporu excelence,

    g. 

  rozvoj vzdělávací činnosti univerzity.


Část V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 14

 1. Pro přepočet celkových známek vědních oblastí na zapojené součásti se postupuje podle metodiky uvedené jako Příloha č. 6.

 2. Nedílnou součástí tohoto opatření jsou tyto přílohy:

    a. 

  Příloha č. 1 – Časový harmonogram průběhu hodnocení,

    b. 

  Příloha č. 2 – Hodnoticí škála pro posouzení vědní oblasti,

    c. 

  Příloha č. 3 – Střet zájmů u účastníků hodnocení,

    d. 

  Příloha č. 4 – Vzor pro vypracování Sebehodnoticí zprávy,

    e. 

  Příloha č. 5 – Metodická pravidla pro tvorbu ukazatelů tvůrčí činnosti,

    f. 

  Příloha č. 6 – Přepočet známek vědních oblastí na zapojené součásti,

    g. 

  Příloha č. 7 – Rozdělení vědních oblastí do kategorií.

 3. K návrhu tohoto opatření se v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 19 Pravidel vyjádřila Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy dne 28. února 2024.

 4. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 26. března 2024.


V Praze dne 22. března 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka


.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poznámky

1

Čl. 2 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění.

2

https://cuni.cz/UK-11185.html

3

Opatření rektora č. 22/2023, Zásady programu Cooperatio.

4

https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf

5

Opatření rektora č. 22/2023, Zásady programu Cooperatio.


6

Část II Opatření rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.

7

Zpráva, o které hovoří odst. 9-16, čl. 7 Pravidel.

8

Čl. 7 až 10 opatření rektora č. 22/2023, Zásady programu Cooperatio.

9

Tamtéž.

10

§ 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Poslední změna: 25. březen 2024 13:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám