Cyklus 2014 - 2018

HODNOCENÍ 2014-2018


První kolo hodnocení, které bylo dokončeno v březnu 2021, bylo realizováno v rámci projektu Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV, Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210, aktivita KA3: Strategické nastavení a rozvoj systému vnitřního hodnocení vědecké činnosti na UK a zybývalo se výsledky výzkumu z období let 2014-2018. Cílem bylo zhodnotit jednotlivé vědní oblasti i obory dle vnitřní klasifikace UK, a také jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy UK. Předmětem hodnocení je na prvním místě odborná úroveň jednotlivých oborů a vědních oblastí v mezinárodním srovnání, ale také zázemí a celkový kontext jednotlivých součástí univerzity. Posouzení úrovně a kvality se posuzuje na základě výstupů pěti základních hodnotících nástrojů, kterými jsou:


 • ukazatele tvůrčí činnosti (personální zajištění, výsledky tvůrčí činnosti, řešené granty a projekty, studijní programy, počet studenů a absolventů)

 • bibliometrická analýza

 • peer review (posudky tvůrčích výsledků)

 • sebeevaluační zprávy jednotlivých součástí UK

 • on-site návštěvy hodnotitelů na jednotlivých součástech UK (z důvodu pandemických opatření byla všechny organizována on-line formou)


Orgány hodnocení

Hodnocení zajišťují 3 hlavní hodnotící orgány:


 • Nejvyšším orgánem projektu hodnocení vědy je Rada hodnocení tvůrčí činnosti (Board) jejímiž členy jsou významní zahraniční odborníci.

  • Rada stanovila odborné parametry hodnocení.

  • Rada dohlížela na jeho průběh a zpracovala Závěrečnou zprávu - hodnocení jednptlivých součástí UK.

  • Rada jmenovala jednotlivé členy odborných hodnotících panelů.

 • Jednotlivé vědní oblasti a obory jsou rozčleněny do čtyř odborných panelů (Expert panels) – humanitní, společenskovědní, přírodovědný a lékařský. Jejich členy jsou uznávaní odborníci převážně ze zahraničí.

  • Panely organizovaly průběh peer review.

  • Panely provedly posouzení úrovně oborů a vědních oblastí a své výstupy předkládají Radě.

 • Jednotlivé posudky výsledků (peer review) poskytují odborným panelům jimi schválení posuzovatelé (Reviewers). Každému jsou přiřazeny konkrétní výsledky tvůrčí činnosti, které nezávislí posuzovatelé zhodnotí udělením známky ze stanovené čtyřstupňové škály.


Administrativně technickou podporu hodnocení na úrovni univerzity zabezpečuje:


Dalším orgánem hodnocení jsou jednotlivé součásti univerzity. Jimi jmenovaní koordinátoři:

 • organizují a koordinují průběh celého hodnotícího procesu ze strany součástí,

 • kontrolují věcnou správnost procesu a vyjadřují se k výstupům hodnocení,

 • kontrolují věcnou správnost procesu a vyjadřují se k výstupům hodnocení,


Způsob hodnocení

Jednotlivé výsledky tvůrčí činnosti byly hodnoceny pomocí bibliometrické analýzy, výstupů peer review, nebo kombinací obou způsobů. Shrnutí informací o jednoltivých součástech UK a nutný kontext vypracovala každá fakulta a ústav sebeevaluační zprávu. Z důvodu potřeby doplnění podkladů došlo během řešení projektuke dvěma návštěvám hodnotitelů na místě výkonu konkrétní tvůrčí činnosti, které byy z důvodu protiopandemických opatření organizovány on-line formou..


Bibliometrická analýza byla zpracována na základě bibliometrických ukazatelů četnosti tvůrčí činnosti a její kvality odvozené od významu časopisů, v nichž byly výsledky publikovány, a od jejich citačních ohlasů. Je zpracována formou analytických sestav a případně též slovního vyjádření, a to zvlášť za jednotlivé obory a vědní oblasti, a také souhrnně za jednotlivé součásti. Součástí bibliometrické zprávy je pro každý obor také vnitřní srovnání úrovně oboru na univerzitě s úrovní, jež dosahují vybraná referenční pracoviště.


Peer review znamená posouzení vybraných výsledků mezinárodně uznávanými odborníky (posuzovateli). Každý výsledek hodnotí dva posuzovatelé a přiřadí výsledku jeden ze čtyř stupňů hodnocení, doplněný stručným slovním odůvodněním. Výstupem peer review hodnocení jsou souhrnné přehledy zařazení výsledků.


Sebeevaluační zpráva součástí měla za cíl popsat její poslání, vizi a cíle v oblasti tvůrčí činnosti, vědní politiku součásti se zvláštní pozorností věnovanou studentům doktorského studia, postdoktorským pracovníkům, ustavování nových výzkumných skupin či škol a získávání zahraničních studentů a pracovníků. Dále také finanční zabezpečení tvůrčí činnosti, uvedení nejvýznamnějších řešených grantů a projektů, personální politiku, kvalifikační růst, propojení tvůrčí činnosti se vzdělávací činností, společenský význam tvůrčí činnosti včetně uvedení nejdůležitějších výsledků, jejich dopadů a aplikací, nejvýznamnější získaná ocenění, postavení rozvíjených vědních oblastí v národním a mezinárodním srovnání, SWOT analýzu tvůrčí činnosti a záměr jejího dalšího rozvoje.

Výstupy hodnocení

Výstupem hodnocení je více než 40 samostatných zpráv.

 • Panely vypracovaly 22 Zpráv o hodnocení vědní oblasti, které posuzovaly úroveň vědy na jednotlivých součástech univerzity. Zprávy byly odevzdány v srpnu 2020.

 • Finálním výstupem je 21 Hodnotících zpráv součástí, které vypracovala Rada, a které popisují a hodnotí úroveň jednotlivých oborů, vědních oblastí a součástí (vždy pomocí čtyřstupňové hodnotící škály – A, B, C, D). Zprávy obsahují četná doporučení pro další rozvoj tvůrčí činnosti na součástech a univerzitě jako celku. Tyto zprávy byly dokončeny během března 2021.

 • Executive summary – úvodní text k výstupům hodnotícího procesu, shrnutí hodnotících zpráv jednotlivých součástí a doporučení k dalšímu rozvoji vědecké práce na Univerzitě Karlově.


Výstupy hodnocení byly využity jako podklad pro:

 • přípravu strategických dokumentů,

 • další rozvoj oborů a vědních oblastí,

 • přípravu programů na podporu vědy,

 • rozhodování o financování tvůrčí činnosti,

 • akreditaci oblastí vzdělávání apod.


Odkazy


Poslední změna: 8. leden 2024 13:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám