Cooperatio

Cooperatio je nový program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově, který od 1. 1. 2022 nahradí současné programy Progres (jež končí k 31. 12. 2021). Klíčovým dokumentem je opatření rektora č. 18/2021 – Zásady programu Cooperatio, které bylo projednáno 19. 4. 2021 Rozšířeným kolegiem rektora, 29. 4. 2021 Vědeckou radou UK, 30. 4. 2021 Akademickým senátem UK a vstoupilo v účinnost 5. 5. 2021.


Program je založen na oborovém členění. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio sestává ze 43 vědních oblastí v rámci 4 panelů (humanitní vědy – „HUM“, společenské vědy – „SOC“, přírodní vědy, matematika a informatika – „SCI“, lékařské vědy – „MED“). Vědní oblasti se dále člení na obory a zahrnují všechny vědní obory, které budou na univerzitě v příštích 5 letech systematicky rozvíjeny.

Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio byla dne 25. 2. 2021 schválena Vědeckou radou UK; dne 27. 5. 2021 Vědecká rada UK schválila také přihlášení fakult a vysokoškolských ústavů UK k vědním oborům programu Cooperatio.


Hlavním cílem programu je kromě zajištění kvality a rozvoje vědních oborů také zmírnění fragmentace vědních oborů v rámci UK. Cooperatio bude nástrojem pro podporu komunikace, koordinace a spolupráce všech fakult a vysokoškolských ústavů UK, na nichž je určitý obor rozvíjen. Díky oborovému členění bude zajištěna kompatibilita s vnitřním hodnocením tvůrčí činnosti UK. Z dlouhodobějšího hlediska je záměrem i lepší provázání vědních oblastí se studijními programy. Dalšími důležitými aspekty Cooperatia jsou jeho nesoutěžní charakter (vlastní i programům Progres) a inkluzivní princip znamenající, do programu budou zapojeni všichni akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorského studia UK.


V rámci Cooperatia bude rozdělována převážná část finančních prostředků, které univerzita získává od státu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Většina prostředků bude fakultami a vysokoškolskými ústavy alokována na vědní oblasti a obory, do nichž budou zapojeny; menší část budou moci součásti UK využít na své strategické priority v oblasti tvůrčí činnosti (např. podpora mezioborové či mezinárodní spolupráce, spoluúčast v nově udělených projektech Primus, podpora nového vědeckého týmu apod.).


Program Cooperatio bude uskutečňován v pětiletých cyklech, s prvním cyklem v období roků 2022–2026.


Kontaktní e-mailová adresa:
Poslední změna: 24. srpen 2021 11:33 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám