Specifický vysokoškolský výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou přihlášit všechny fakulty UK a CERGE.

Harmonogram

10. kolo

rok 2019

9. kolo

rok 2018

Zahájení příslušného kola soutěže

1. 12. 2018

1. 12. 2017

Lhůta pro hromadné podání návrhů na rektorát

31. 1. 2019

31. 1. 2018

Předložení návrhů rektorovi UK do

11. 3. 2019

9. 3. 2018

Lhůta pro podání závěrečných a průběžných zpráv na rektorát

31. 1. 2020

31. 1. 2019


- Pro podávání návrhů na fakultě stanoví termín příslušný děkan. Tato lhůta musí připadnout na období po 15. lednu daného roku a děkan ji vyhlašuje do 15. prosince roku předchozího.

- Výsledky Soutěže SVV se zveřejňují každoročně do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu Akademickým senátem UK.

- Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanovuje rovněž příslušný děkan.

Formuláře a výkazy

10. kolo

rok 2019

9. kolo

rok 2018

Formulář návrhu projektu

2019-P

2018-P

Formulář návrhu konference

2019-K

2018-K

Formulář fakultní přihlášky

2019-F

2018-F

Formulář průběžné/závěrečné zprávy řešitele

2018-ZR

Formulář průběžné/závěrečné zprávy fakulty

2018-ZF

Souhrnné informace za UK

2018-SI

Informace o využití účelové podpory

2018-ZZ


Nedílnou součástí každého podaného návrhu jsou tyto přílohy:

- Popis studentského vědeckého projektu

- Strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let


Nedílnou součástí závěrečné zprávy řešitele jsou tyto přílohy:

- Slovní zhodnocení výsledků a přínosů projektu/konference

- Seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu

(uvádí se např. články v recenzovaném odborném periodiku, ve sborníku, odborné knihy nebo jejich kapitoly, patent, apod.)

- Seznam členů řešitelského týmu.


Doporučený rozsah pro každou z těchto příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany.

Výchozí dokumentace

Soutěž SVV se v jednotlivých letech řídí následujícími opatřeními rektora UK a dalšími zde uvedenými dokumenty:


10. kolo

rok 2019

9. kolo

rok 2018

Zásady studentské grantové soutěže

56/2018

69/2017

Zásady uskutečňování projektů SVV

17/2016

17/2016

Vyhlášení příslušného kola SVV

55/2018

70/2017

Manuál SVV

2019-M

2018-M

Šablona řešitelské smlouvy

2019-S

2018-S

Dodatek řešitelské smlouvy

2019-D

2018-D


- Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. 8. 2009 k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na SVV

- Pravidla pro poskytování účelové podpory na SVV

- K pravidlům poskytování podpory na SVV

- Grantový řád UK (VI. úplné znění ze dne 14. 12. 2016)

- Zápisy z jednání Grantové rady UK


Další informace naleznete také na stránce často kladených otázek.


Informace o uplynulých ročnících 2010-2012, 2013-2015 a 2016-2018 naleznete na samostatných stranách.


Poslední změna: 29. březen 2019 10:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám