Specifický vysokoškolský výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou přihlášit všechny fakulty UK a CERGE.

Harmonogram


rok 2021

11. kolo

rok 2020

10. kolo

rok 2019

Zahájení příslušného kola soutěže

---

30. 8. 2019

1. 12. 2018

Lhůta pro hromadné podání návrhů na rektorát

---

31. 1. 2020

31. 1. 2019

Předložení návrhů rektorovi UK do

19. 3. 2021

16. 3. 2020

11. 3. 2019

Lhůta pro podání závěrečných a průběžných zpráv na rektorát

11. 2. 2022

12. 2. 2021

31. 1. 2020


- Pro podávání návrhů na fakultě stanoví termín příslušný děkan. Tato lhůta musí připadnout na období po 15. lednu daného roku a děkan ji vyhlašuje do 15. prosince roku předchozího.

- Výsledky Soutěže SVV se zveřejňují každoročně do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu Akademickým senátem UK.

- Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanovuje rovněž příslušný děkan.

Formuláře a výkazy


rok 2022


rok 2021

11. kolo

rok 2020

10. kolo

rok 2019

Formulář návrhu projektu

---

---

2020-P

2019-P

Formulář návrhu konference

---

---

2020-K

2019-K

Formulář fakultní přihlášky

2022-F

2021-F

2020-F

2019-F

Formulář průběžné/závěrečné zprávy řešitele

2021-ZR

2020-ZR

2019-ZR

Formulář průběžné/závěrečné zprávy fakulty

2021-ZF

2020-ZF

2019-ZF

Souhrnné informace za UK

---

2019-SI

Informace o využití účelové podpory

2020-ZZ

2019-ZZ


Nedílnou součástí každého podaného návrhu jsou tyto přílohy:

- Popis studentského vědeckého projektu

- Strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let


Nedílnou součástí závěrečné zprávy řešitele jsou tyto přílohy:

- Slovní zhodnocení výsledků a přínosů projektu/konference

- Seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu

(uvádí se např. články v recenzovaném odborném periodiku, ve sborníku, odborné knihy nebo jejich kapitoly, patent, apod.)

- Seznam členů řešitelského týmu.


Doporučený rozsah pro každou z těchto příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany.

Výchozí dokumentace

Soutěž SVV se v jednotlivých letech řídí následujícími opatřeními rektora UK a dalšími zde uvedenými dokumenty:rok 2022


rok 2021

11. kolo

rok 2020

10. kolo

rok 2019

Zásady studentské grantové soutěže

46/2021

50/2020

28/2019

56/2018

Zásady uskutečňování projektů SVV

05/2019

05/2019

05/2019

17/2016

Vyhlášení příslušného kola SVV

---

---

29/2019

55/2018

Manuál SVV

---

---

2020-M

2019-M

Šablona řešitelské smlouvy

---

2020-S

2019-S

Dodatek řešitelské smlouvy

2022-D

2021-D

---

2019-D


- Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. 8. 2009 k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na SVV

- Pravidla pro poskytování účelové podpory na SVV

- K pravidlům poskytování podpory na SVV

- Grantový řád UK (VI. úplné znění ze dne 14. 12. 2016)

- Zápisy z jednání Grantové rady UK


Další informace naleznete také na stránce často kladených otázek.


Informace o uplynulých ročnících 2010-2012, 2013-2015 a 2016-2018, stejně jako seznam řešených projektů naleznete na samostatných stranách.


Poslední změna: 29. březen 2022 09:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám