Specifický vysokoškolský výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou přihlášit všechny fakulty UK a CERGE.

Harmonogram

11. kolo

rok 2020

10. kolo

rok 2019

Zahájení příslušného kola soutěže

30. 8. 2019

1. 12. 2018

Lhůta pro hromadné podání návrhů na rektorát

31. 1. 2020

31. 1. 2019

Předložení návrhů rektorovi UK do

16. 3. 2020

11. 3. 2019

Lhůta pro podání závěrečných a průběžných zpráv na rektorát

12. 2. 2021

31. 1. 2020


- Pro podávání návrhů na fakultě stanoví termín příslušný děkan. Tato lhůta musí připadnout na období po 15. lednu daného roku a děkan ji vyhlašuje do 15. prosince roku předchozího.

- Výsledky Soutěže SVV se zveřejňují každoročně do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu Akademickým senátem UK.

- Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanovuje rovněž příslušný děkan.

Formuláře a výkazy

11. kolo

rok 2020

10. kolo

rok 2019

Formulář návrhu projektu

2020-P

2019-P

Formulář návrhu konference

2020-K

2019-K

Formulář fakultní přihlášky

2020-F

2019-F

Formulář průběžné/závěrečné zprávy řešitele

2019-ZR

Formulář průběžné/závěrečné zprávy fakulty

2019-ZF

Souhrnné informace za UK

2019-SI

Informace o využití účelové podpory

2019-ZZ


Nedílnou součástí každého podaného návrhu jsou tyto přílohy:

- Popis studentského vědeckého projektu

- Strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let


Nedílnou součástí závěrečné zprávy řešitele jsou tyto přílohy:

- Slovní zhodnocení výsledků a přínosů projektu/konference

- Seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu

(uvádí se např. články v recenzovaném odborném periodiku, ve sborníku, odborné knihy nebo jejich kapitoly, patent, apod.)

- Seznam členů řešitelského týmu.


Doporučený rozsah pro každou z těchto příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany.

Výchozí dokumentace

Soutěž SVV se v jednotlivých letech řídí následujícími opatřeními rektora UK a dalšími zde uvedenými dokumenty:


11. kolo

rok 2020

10. kolo

rok 2019

Zásady studentské grantové soutěže

28/2019

56/2018

Zásady uskutečňování projektů SVV

05/2019

17/2016

Vyhlášení příslušného kola SVV

29/2019

55/2018

Manuál SVV

2020-M

2019-M

Šablona řešitelské smlouvy

2020-S

2019-S

Dodatek řešitelské smlouvy

---

2019-D


- Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. 8. 2009 k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na SVV

- Pravidla pro poskytování účelové podpory na SVV

- K pravidlům poskytování podpory na SVV

- Grantový řád UK (VI. úplné znění ze dne 14. 12. 2016)

- Zápisy z jednání Grantové rady UK


Další informace naleznete také na stránce často kladených otázek.


Informace o uplynulých ročnících 2010-2012, 2013-2015 a 2016-2018, stejně jako seznam řešených projektů naleznete na samostatných stranách.


Poslední změna: 2. červen 2020 12:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám