SVV 2010-2012

Harmonogram

3. kolo

rok 2012

2. kolo

rok 2011

1. kolo

rok 2010

Zahájení příslušného kola soutěže

15. 11. 2011

15. 11. 2010

1. 1. 2010

Lhůta pro hromadné podání návrhů na rektorát

31. 1. 2012

28. 1. 2011

15. 2. 2010

Předložení návrhů rektorovi UK do

12. 3. 2012

7. 3. 2011

15. 3. 2010

Lhůta pro podání závěrečných zpráv na rektorát

25. 1. 2013

27. 1. 2012

28. 1. 2011


- Pro podávání návrhů na fakultě stanoví termín příslušný děkan. Tato lhůta musí připadnout na období po 15. lednu daného roku a děkan ji vyhlašuje do 30. listopadu roku předchozího.

- Výsledky Soutěže SVV se zveřejňují každoročně do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu Akademickým senátem UK.

- Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanovuje rovněž příslušný děkan.

Formuláře a výkazy

3. kolo

rok 2012

2. kolo

rok 2011

1. kolo

rok 2010

Formulář návrhu projektu

2012-P

2011-P

2010-P

Formulář návrhu konference

2012-K

2011-K

2010-K

Formulář fakultní přihlášky

2012-F

2011-F

2010-F

Formulář závěrečné zprávy řešitele

2012-ZR

2011-ZR

2010-ZR

Formulář závěrečné zprávy fakulty

2012-ZF

2011-ZF

2010-ZF

Souhrnné informace za UK

2012-SI

2011-SI

2010-SI

Informace o využití účelové podpory

2012-ZZ

2011-ZZ

2010-ZZ


Nedílnou součástí každého podaného návrhu jsou tyto přílohy:

- Popis studentského vědeckého projektu

- Strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let


Nedílnou součástí závěrečné zprávy řešitele jsou tyto přílohy:

- Slovní zhodnocení výsledků a přínosů projektu/konference

- Seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu

(uvádí se např. články v recenzovaném odborném periodiku, ve sborníku, odborné knihy nebo jejich kapitoly, patent, apod.)


Doporučený rozsah pro každou z těchto příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany.

Výchozí dokumentace

Soutěž SVV se v jednotlivých letech řídí následujícími opatřeními rektora UK a dalšími zde uvedenými dokumenty:


3. kolo

rok 2012

2. kolo

rok 2011

1. kolo

rok 2010

Zásady studentské grantové soutěže

19/2011

19/2010

38/2009

Zásady uskutečňování projektů SVV

16/2010

16/2010

36/2009

Vyhlášení příslušného kola SVV

13/2011

17/2010

37/2009

Manuál SVV

2012-M

2011-M

2010-M

Šablona řešitelské smlouvy

2012-S

2011-S

2010-S


- Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. 8. 2009 k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na SVV

- Pravidla pro poskytování účelové podpory na SVV

- K pravidlům poskytování podpory na SVV

- Grantový řád UK(V. úplné znění ze dne 23. 11. 2009)

- Zápisy z jednání Grantové rady UK


Další informace naleznete také na stránce často kladených otázek.


Zpět na hlavní stránku soutěže.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208






Jak k nám