Opatření rektora UK č. 16/2010

Název:

Změna Opatření rektora č. 36/2009

K provedení:

čl. 6a odst. 1 Grantového řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. listopad 2010

[zrušeno OR č. 5/2019]


Změna Opatření rektora č. 36/2009


 1. Opatření rektora č. 36/2009, Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově, se mění takto:

  Změna Opatření rektora č. 36/2009

  1. V čl. 2 písm. b) se slova „jsou studenti doktorských“ nahrazují slovy „jsou nejméně tři studenti doktorských,“ a slova „nebo studenti magisterských“ se nahrazují slovy „dále studenti magisterských“.

  2. V čl. 2 písm. f) se slova „může činit nejvýše“ nahrazují slovy „může činit nejméně 400 tis. Kč, nejvýše však“.

  3. V čl. 3 odst. 4 písmeno d) zní: „d) náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku, náklady na služby a provozní náklady,“.

  4. V čl. 3 odst. 4 se písmena e) a f) zrušují a stávající písmeno g) se označuje jako písmeno e).

  5. V čl. 3 odst. 4 písm. e) se slova „celkových nákladů“ nahrazují slovy „nákladů uvedených pod písmeny a) až d)“.

  6. V čl. 3 se na konec doplňuje nový odstavec 5, který zní: „5. Účast téhož studenta ve dvou nebo více projektech není přípustná, nejde-li o osobu studující ve více doktorských studijních programech současně.“.

 2. Toto opatření bylo projednáno ve Vědecké radě Univerzity Karlovy dne 24. června 2010 a v Akademickém senátu Univerzity Karlovy dne 15. října 2010.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2010.

 4. Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově ve znění platném k 15. listopadu 2010 jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.V Praze dne 12. listopadu 2010


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UKPříloha Opatření č. 16/2010


Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

ve znění Opatření rektora č. 36/2009 a č. 16/2010


Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (dále jen "Soutěž SVV") upravují náležitosti, o kterých tak stanoví Grantový řád Univerzity Karlovy (dále jen "Grantový řád" a "univerzita") a další podrobnosti o Soutěži SVV.Čl. 2

Základní ustanovení

Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. V souladu s právními předpisy se stanovují následující podmínky Soutěže SVV:

  a. 

hlavním řešitelem projektu je akademický pracovník UK,

  b. 

dalšími členy řešitelského týmu jsou nejméně tři studenti doktorských studijních programů, dále studenti magisterských studijních programů UK anebo akademičtí pracovníci nebo vědečtí, výzkumní a vývojoví anebo další tvůrčí pracovníci UK,

  c. 

počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu,

  d. 

doba řešení projektu je jeden rok,

  e. 

projekt může být ve formě studentského vědeckého projektu, nebo studentské vědecké konference,

  f. 

podpora studentského vědeckého projektu může činit nejméně 400 tis. Kč, nejvýše však 3 000 tis. Kč, podpora studentské vědecké konference nejvýše 1 000 tis. Kč,

  g. 

podíl osobních nákladů nebo výdajů včetně stipendií studentů doktorských nebo magisterských studijních programů na celkových osobních nákladech nebo výdajích včetně stipendií hrazených v rámci způsobilých nákladů1) projektu činí více než 60 procent; na projekty studentské vědecké konference se tento požadavek nevztahuje,

  h. 

podíl prostředků, které lze přidělit fakultě na studentské vědecké konference činí nejvýše 20 procent z celkových prostředků přidělených dané fakultě,

  i. 

prostředky pro zabezpečení Soutěže SVV se zvlášť nevyčleňují.

1) § 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. a usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. srpna 2009.Čl. 3

Podávání přihlášek a rozdělení finančních prostředků

 1. Přihlášky projektů se podávají hromadně prostřednictvím fakulty.

 2. Jde-li o studentský vědecký projekt, je součástí přihlášky projektu

    a. 

  popis projektu,

    b. 

  seznam členů řešitelského kolektivu - studentů doktorských a magisterských studijních programů a akademických a vědeckých pracovníků,

    c. 

  stručný životopis hlavního řešitele, včetně nejdůležitějších publikací za posledních deset let,

    d. 

  specifikace požadovaných finančních prostředků,

    e. 

  vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 1).

 3. Jde-li o projekt studentské vědecké konference, je součástí přihlášky

    a. 

  stručná charakteristika konference

  1. organizátor,

  2. účel konference,

  3. cílová skupina,

  4. předpokládaný počet aktivních účastníků - studentů doktorských nebo magisterských studijních programů, akademických a vědeckých pracovníků,

  5. místo a termín konání,

    b. 

  specifikace požadovaných finančních prostředků,

    c. 

  předpokládané rozdělení prostředků na jednotlivé fakulty, jde-li o projekt vícefakultní studentské konference,

    d. 

  vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 1).

 4. Finanční prostředky se dělí na

    a. 

  mzdové prostředky a ostatní osobní náklady,

    b. 

  odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši stanovené právními předpisy a na tvorbu sociálního fondu ve výši 2%,

    c. 

  stipendia2),

    d. 

  náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku, náklady na služby a provozní náklady,

    e. 

  doplňkové a režijní náklady režii ve výši maximálně 25% nákladů uvedených pod písmeny a) až d).

 5. Účast téhož studenta ve dvou nebo více projektech není přípustná, nejde-li o osobu studující ve více doktorských studijních programech současně.


2) čl. 9 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.Čl. 4

Posuzování přihlášek, smlouva

 1. Děkan fakulty se vyjadřuje zejména ke skutečnosti, zda

    a. 

  navrhovaný projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty,

    b. 

  lze zajistit projektu potřebné provozní zázemí prostřednictvím pracovišť fakulty a

    c. 

  personální složení pracovního týmu je přiměřené stanoveným cílům.

 2. Přihláška projektu je posouzena Grantovou radou UK, která zejména hodnotí zda

    a. 

  projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity,

    b. 

  projekt splňuje kritéria Soutěže SVV a

    c. 

  odborná úroveň řešitele a finanční náklady jsou přiměřené stanoveným cílům.

  Přihláška projektu, která neobsahuje všechny požadované údaje, a kde nebyla zjednána na výzvu náprava, nebude hodnocena.

 3. Návrh na udělení, neudělení nebo ukončení projektu předkládá Grantová rada rektorovi; v případě udělení je součástí stanoviska Grantové rady návrh výše přidělených prostředků.

 4. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje smlouva uzavíraná mezi univerzitou, fakultou a hlavním řešitelem.


Čl. 5

Závěrečná zpráva

 1. Závěrečné zprávy projektů se podávají hromadně prostřednictvím fakulty.


 2. Závěrečná zpráva o ukončení projektu obsahuje zejména

    a. 

  celkové slovní zhodnocení výsledků a přínosu projektu,

    b. 

  seznam studentů řešitelského týmu, kteří v daném roce úspěšně absolvovali magisterské či doktorské studium, jde-li o studentský vědecký projekt,

    c. 

  seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu,

    d. 

  přehled vynaložených finančních prostředků.Čl. 6

Termíny


Termín vyhlášení soutěže, termíny pro podávání přihlášek, termín pro předložení návrhu Grantové rady UK rektorovi i termín pro podání závěrečné zprávy se každoročně stanoví opatřením rektora. Vtomto opatření se mohou stanovit též další termíny a administrativní náležitosti.

.doc ke stažení


Poslední změna: 20. únor 2019 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám