Opatření rektora UK č. 19/2010

Název:

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2011

K provedení:

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

Účinnost:

30. listopad 2010

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2011Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2011 (dále jen "Zásady" a "UK") se vydávají na základě § 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění a čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 - "Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací".

 2. Tyto Zásady ve smyslu právních předpisů uvedených v odstavci 1 upravují pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských nebo magisterských studijních programů na UK (dále jen "Soutěž" a "Projekty").Čl. 2

Vnitřní grantové financování na UK

 1. Prostředky specifického vysokoškolského výzkumu1 jsou na UK podle Grantového řádu UK2 výhradně zdrojem vnitřního grantového financování3.

 2. Systém vnitřního grantového financování na univerzitě je tvořen

    a. 

  Grantovou agenturou univerzity (dále jen "GA UK"),

    b. 

  Projekty specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen "Projekty SVV").

 3. Pravidla GA UK jsou stanovena v Grantovém řádu UK, opatření rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010 - „Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze“ a v opatření rektora č. 15/2010 - "Vyhlášení 8. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2011)“4.

 4. Pravidla Projektů SVV jsou stanovena v  Grantovém řádu UK, opatření rektora č. 36/2009, ve znění opatření rektora č. 16/2010 - "Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze"44a v opatření rektora č. 17/2010 - "Vyhlášení 2. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2011)“4444434.4.44.

 5. Pravidla GA UK a Pravidla projektů SVV jsou v předpisech UK uvedených v odstavci 2 a v odstavci 3 stanovena tak, aby byla v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 1.5

 6. Konkrétní postup podle předpisů UK uvedených v odstavci 2 a v odstavci 3 musí vždy být v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 1 a zejména musí splňovat všechny podmínky uvedené v čl. 3 písm. b) a c) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021.

 7. Rozdělení prostředků specifického vysokoškolského výzkumu na GA UK a na Projekty SVV bude stanoveno v rozpočtu UK na rok 2011. Toto rozdělení bude stanoveno tak, aby bylo v souladu s odstavcem 5.6


1§ 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění.

2Čl. 13 odst. 3 Statutu UK; Statut UK a Grantový řád UK jsou zveřejněny na "http://www.cuni.cz/UK-2535.html".

3Tím je splněna podmínka uvedená v čl. 3 písm. c) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 - bod 1.

4Zveřejněno na seznamu opatření rektora v roce 2009 - "http://www.cuni.cz/UK-3106.html" a v roce 2010 - http://www.cuni.cz/UK-3418.html.

5Podmínka uvedená v čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 - bod 1 je obsažena v čl. 6 odst. 2, 8 a 9 Grantového řádu (GA UK), resp. v čl. 2 písm. a) opatření rektora č. 36/2009, v platném znění (Projekty SVV), - bod 2 je obsažena v čl. 6 odst. 3 Grantového řádu (GA UK), resp. v čl. 2 písm. b) opatření rektora č. 36/2009, v platném znění (Projekty SVV), - bod 3 je obsažena v čl. 6 odst. 3 Grantového řádu (GA UK), resp. v čl. 2 písm. c) opatření rektora č. 36/2009, v platném znění (Projekty SVV), - bod 4 je obsažena v čl. 6 odst. 3 Grantového řádu (GA UK), resp. v čl. 2 písm. d) opatření rektora č. 36/2009, v platném znění (Projekty SVV), - bod 5 je obsažena v čl. 5 odst. 2 opatření rektora č. 34/2009, v platném znění (GA UK), resp. v čl. 2 písm. e) a f) opatření rektora č. 36/2009, v platném znění (Projekty SVV), - bod 6 je obsažena v čl. 5 odst. 3 opatření rektora č. 34/2009, v platném znění (GA UK), resp. v čl. 2 písm. g) opatření rektora č. 36/2009, v platném znění (Projekty SVV), - bod 7: uvedená možnost se nepřipouští

6Tímto budou tedy též splněny podmínky podle čl. 3 písm. c) bod 2 a 3 usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021, viz čl. 2 odst. 3 opatření rektora č. 34/2009, v platném znění (GA UK) a čl. 2 písm. h) a i) opatření rektora č. 36/2009, v platném znění (Projekty SVV) .
Čl. 3

Zveřejnění údajů o podporovaných studentských projektech a o výsledcích těchto projektů

 1. Údaje o podporovaných projektech v rámci GA UK a o užití prostředků specifického vysokoškolského výzkumu budou zveřejněny do 15. února 2012.7

 2. Údaje o podporovaných projektech v rámci Projektů SVV a o užití prostředků specifického vysokoškolského výzkumu budou zveřejněny do 15. února 2012.8

 3. Údaje o vyhodnocení výsledků dosažených z prostředků užití prostředků specifického vysokoškolského výzkumu9 budou zveřejněny do 31. března 2012.


7Tyto údaje budou zveřejněny na "http://www.cuni.cz", sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK".

8Tyto údaje budou zveřejněny na "http://www.cuni.cz", sekce "Věda a výzkum/Projekty SVV".

9Čl. 4 odst. 3 usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021.
V Praze dne 29. listopadu 2010

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám