UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Soutěž Univerzitních výzkumných center (UNCE) je zaměřena především na podporu mladých perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Finanční podpora UNCE umožňuje rozvíjet a prohlubovat vědecko-výzkumnou činnost těch center, kde řešitelský kolektiv již dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.

První kolo soutěže bylo vyhlášeno v roce 20111, podpořené projekty byly realizovány od roku 2012 s termínem ukončení k 31. 12. 2017.2


Aktuálně je na Univerzitě Karlově řešeno celkem 20 projektů třetího kola univerzitních výzkumných center, které započaly svoji činnost v roce 2024 (rok 2024 byl tedy prvním rokem jejich realizace) a jsou koncipovány jako šestileté, s předpokládaným ukončením k 31. 12. 2029. Projekty univerzitních center jsou realizovány na 11 fakultách a 1 vysokoškolském ústavu Univerzity Karlovy, a je na ně ročně poskytnuto 135 mil. Kč.


Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je určena řešitelským kolektivům, které již prokazatelně dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků. V rámci jednoho centra může být více menších týmů, které vzájemně spolupracují na řešení společného, nebo příbuzného tématu. Každé centrum je řízeno hlavním řešitelem projektu (předkaldatel projektové žádosti), a to společně se seniorními spoluřešitely, kteří společně zajišťují předávání znalostí a zkušeností juniorským spoluřešitelům. Seniorští řešitelé musejí mít min. 0,75 úvazek na UK (část tohoto úvazku musí být na UNCi, a také je možné část tohoto úvazku realizovat v rámci nemocnic či na společném pracovišti UK a Akademie věd ČR, v. v. i). Juniorští spoluřešitelé jsou akademičtí nebo vědečtí pracovníci/pracovnice univerzity s titulem Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, avšak nejdéle do konce osmého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém tento titul obdrželi.


Jaká jsou nejdůležitější kritéria soutěžního návrhu?

- cíle projektu, ambice řešitelského kolektivu, metody, jedinečnost a přínos pro univerzitu,

- osoba předkladatele soutěžního návrhu - předchozí výsledky v mezinárodním srovnání, zahraniční zkušenosti, předchozí profesní zkušenosti; případně předchozí hodnocení UNCE,

- soulad návrhu s výzkumným zaměřením pracoviště, přínos pro další rozvoj fakulty/ústavu,

- složení řešitelského kolektivu, přiměřenost navrhovaného vytížení mladých vědců (hlavní řešitelé mohou tvořit projektový tým v průběhu realizace projektu. Jednotlivé pozice v projektu lze proto v návrzích popsat poměrně obecně).


Jak je projekt financován?

Každý projekt může žádat až o max. 7 mil. Kč/rok. Univerzita poskytuje finanční prostředky na činnost projektu, mimo mzdových prostředků seniorních řešitelů. Mzdové prostředky seniorních řešitelů jsou financovány kofinancováním Univerzity (nejvýše z 50 % požadovaných mzdových prostředků pro seniorní řešitele) a fakulty/VŠ ústavu. Fakulta/VŠ ústav se podílí na financování mzdových prostředků seniorů/seniorek nejméně z 50 %.


Jak předložit soutěžní návrh?

Soutěžní návrh projektu je předkládán rektorátu UK prostřednictvím informačního systému IS Věda zde: https://is.cuni.cz/veda. Pro přihlášení se užívá identifikační číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK (CAS).

V sekci Manuály a Návody je zveřejněn Manuál pro předkladatele soutěžních návrhů. Tento je dobrým pomocníkem při zakládání a přípravě soutěžního návrhu. Manuál také odpovídá na nejčastější dotazy spojené s přípravou soutěžního návrhu.


Jak probíhá hodnocení soutěžních návrhů?

Hodnocením soutěžních návrhů je pověřena Komise programů pro podporu vědy na UK. Každý návrh projektu je posuzován dvěma hodnotiteli/hodnotitelkami a následně zpravodajem/zpravodajkou, který je vždy členem komise. Ostatní členové/členky komise mají právo přístupu a komentáře ke všem návrhům projektů daného panelu. V případě zájmu mají právo vypracovat doplňující hodnocení jakéhokoli návrhu v daném panelu. Komise v diskusi projedná každý návrh projektu a jeho hodnocení. Soutěžní návrhy jsou posuzovány se zvýšeným zřetelem na možný konflikt zájmů. Následně Komise vypracuje výsledné pořadí projektů, včetně návrhu na udělení či neudělení finanční podpory. U projektů, které navrhne podpořit, vyjádří souhlas s výší finančních prostředků nebo doporučí jejich úpravu. Dále určí projekty, kterým může být udělena podpora v případě uvolnění dodatečných finančních prostředků (například neuzavřením dohody s žadatelem o jiný lépe hodnocený projekt).


Chtěli byste vědět víc?

Pokud ano, obraťte se na referenta programu UNCE na fakultě/VŠ ústavu, kde chcete Váš projekt realizovat. Případně na celouniverzitního koordinátora programu UNCE, .


Výchozí dokumentace:

odkaz online

ke stažení

Zásady univerzitních výzkumných center UNCE

OR 19/2023

stáhnout

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2024


OR 8/2024


stáhnout


Formuláře:

formuláře ke stažení

Průběžná zpráva UNCE

dostupná v roce 2026

Závěrečná zpráva UNCE

dostupná v roce 2028

GDPR consent form

stáhnout


Přehled udělených projektů UNCE:

počet projektů v kole

období řešení projektů

1. kolo UNCE

27

2012 - 2017

2. kolo UNCE

27

2018 - 2023

3. kolo UNCE

20

2024 - 2029

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITY

HARMONOGRAM PRO ROK 2024

1. 1.

• započetí činnosti podpořených projektů 3. kola

do 1. 4.

• termín pro odevzdání závěrečných zpráv projektů 2. kola včetně přehledu vynaložených finančních prostředků, a to včetně údajů o změnách ve složení seniorů a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu

po celý rok

• kontrola činnosti center 3. kola zejména prostřednictvím seminářů s prezentacemi výsledků juniorů


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poznámky

1

v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015, usnesením Rozšířeného kolegia rektora UK ze dne 20. 6. 2011 a usnesením Vědecké rady UK ze dne 30. 6. 2011

2

s výjimkou projektu č. 204009, který byl (v souladu s původním plánem) ukončen k 31. 12. 2016


Poslední změna: 20. červen 2024 17:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám