Grantová agentura UK

GA UK: English version: https://cuni.cz/UKEN-753.html


Systém vnitřního grantového financování na Univerzitě Karlově je tvořen mimo jiné Grantovou agenturou univerzity (GA UK).

GA UK zahájila svou činnost v roce 1993 a je interní grantovou agenturou UK, která podporuje vysokoškolský výzkum svých studentů. Je financována z prostředků MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ten rozlišuje studentské vědecké (grantové) projekty a studentské vědecké konference. Zatímco v soutěži SVV jsou možné oba typy těchto projektů, z prostředků GA UK je možné hradit pouze vědecké (grantové) projekty.


Zahájení soutěže se každoročně vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, zhruba od října do listopadu. Konkrétní data opět každoročně stanovuje opatření rektora. V termínech zveřejněných v tomto opatření se podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu. Pro podání přihlášky na fakultu jsou pro navrhovatele závazné fakultní termíny, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu - lhůtu pro podání přihlášek stanovuje děkan fakulty). Opatření rektora jsou vystaveny na webových stránkách Univerzity Karlovy a zveřejněny též na stránkách GA UK.


Podrobnější informace o soutěži zde: soutěž GAUK


Realizaci grantového financování upravují Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy, které po projednání ve vědecké radě univerzity vydává svým opatřením rektor; činnost GA UK se řídí Grantovým řádem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016, na němž se usnesl Akademický senát UK jako na vnitřním předpisu a který byl registrován MŠMT.


Administrativní zajištění činnosti GA UK zabezpečuje rektorát - odbor pro vědu a výzkum, kancelář GA UK. Na zabezpečování grantového financování se podílejí Grantová rada univerzity, Dozorčí rada a Oborové rady GA UK - pro společenskovědní, přírodovědnou a lékařskou vědní oblast.
Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR vydává v říjnu 2020 studii


Grantová podpora a doktorské studium:

analýza dat Grantové agentury Univerzity Karlovy

Autor: Václav Korbel

Studie CERGE-EI prováděná na anonymizovaných datech projektů prokázala, že GAUK pomáhá studentům v úspěšném dokončení postgraduálního studia. PhD studenti, kteří podali návrh projektu GAUK, měli úspěšnost dokončení studia 60%, tedy vyšší, než ti, kteří návrh projektu nepodali. Zároveň ti studenti, kteří grant GAUK obdrželi, měli úspěšnost dokončení PhD studia vyšší o dalších 10-20 % (tedy 70-80 %).


Více informací naleznete ve studii samotné ZDE


Poslední změna: 17. září 2021 09:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám