Pravidla GA UK

Základní dokumentace; soubory ke stažení

Základní dokumentace

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy upravují realizaci grantového financování

Grantový řád řídí se jím činnost GA UK

Vyhlášení 18. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2021) termínový kalendář


( Principles of Activities of the Grant Agency of Charles University, Grant Rules and

Call for the 18th round of applications of the Grant Agency of Charles University (2021) )


Soubory ke stažení

Náhled přihlášky v rámci aplikace GA UK - verze v anglickém jazyce. Nejedná se o formulář pro podání! Přihláška se podává výhradně elektronicky přes aplikaci GA UK.

Formulář žádosti o změnu financí


Soutěž GA UK

GA UK je financován z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu. Ten rozlišuje studentské vědecké (grantové) projekty a studentské vědecké konference. Zatímco v soutěži SVV jsou možné oba typy těchto projektů, z prostředků GA UK je možné hradit pouze vědecké (grantové) projekty - není tedy možné z GA UK hradit uspořádání konferencí či workshopů. Přihlášku projektu GA UK může podat pouze student Univerzity Karlovy.


Zahájení řízení na udělení grantů se vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají výhradně prostřednictvím aplikace GA UK přístupné z www.is.cuni.cz/webapps , aplikace Vás provede všemi kolonkami projektu, rozpracovaný projekt lze ukládat. Aplikace se otevírá pro založení návrhu zhruba od října, přístup k příručkám je v rámci aplikace již dříve. Konkrétní lhůty pro podávání projektů stanovuje každoročně opatření rektora. V termínech zveřejněných v tomto opatření podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu fakultní referenti. Navrhovatel podává přihlášku dle  fakultních termínů, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu). Doporučujeme s fakultním odd. vědy před podáním projektu úzce spolupracovat – řada fakult pořádá pro své studenty informační schůzky před začátkem soutěže. Vyhlášení výsledků bývá na jaře příštího kalendářního roku.


Termínový kalendář - 18. kolo soutěže (2021)

07. 10. 2020 - otevření aplikace pro podávání přihlášek nových projektů, žádostí o pokračování a závěrečných zpráv

16. 11. 2020 - lhůta pro podaní přihlášek projektů hromadně za fakultu na rektorát

27. 01. 2021 - lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů hromadně za fakultu na rektorát

08. 04. 2021 - lhůta pro podání závěrečných zpráv hromadně za fakultu na rektorát

Pro studenty je závazný fakultní termín podání, který je o několik dní dříve než rektorátní a stanovuje jej děkan fakulty.

jaro 2021 - vyhlášení výsledků soutěže

05 - 06 2021 vyhlašení hodnocení závěrečných zpráv


Grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté. Přihlášku může podat student UK ve standardní době magisterského nebo doktorského studia. Student, který má přerušeno studium, nemůže podat přihlášku. Na přihlášce jsou dále uvedena jména a další údaje o osobách, které mají být členy navrhovaného řešitelského týmu. Pokud není osoba uvedena v týmu, nelze jí vyplatit z grantu mzdu/odměnu/stipendia. Bakalářským studentům nelze podle pravidel MŠMT stipendia vyplácet. Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu - jiný akademický pracovník, kterým, má - li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce. Počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.


Student magisterského studia může započít v řešení projektu a v řešení pokračovat jako student doktorského studia. V období mezi ukončením magisterského studia a zahájením doktorského studia nemůže v souvislosti s řešením projektu provádět žádné faktické, např. finanční, operace. Jakmile se stane řádným studentem doktorského studia na UK, může v práci na projektu v plném rozsahu pokračovat.


Základní podmínky soutěže


Základní dva údaje, které jsou podmínkou k tomu, aby student mohl vstoupit do aplikace GA UK, jsou osmimístné číslo studenta UK a heslo, které student získá při obdržení průkazu studenta UK. Průkazy studentům vydávají jednotlivá výdejní centra. Kompletní informace k této problematice je zveřejněna na samostatné stránce průkazů UK. V případě zapomenutí hesla je třeba postupovat podle instrukcí uvedených na stránce Centrálních autentizačních služeb UK.

Navrhovatel projektu musí znát čísla osoby i u ostatních členů řešitelského kolektivu - pomocí čísla osoby se vkládá člen týmu v aplikaci GA UK do přihlášky. V případě vedoucího projektu musí navrhovatel uvést i jeho e-mail.


Přihlášku může navrhovatel podat buď v českém (slovenském) jazyce nebo v anglickém jazyce (je doporučováno zvláště v sekci B a C) - podle výběru jazyka použije navrhovatel i příslušnou verzi formuláře (nelze podat návrh projektu v anglickém jazyce v českém formuláři a naopak; text přihlášky také nesmí být v různých jazycích. Životopisy v anglické verzi musí být pouze v angličtině).


Navrhovatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele.

Hlavním řešitelem přihlášky projektu může být student ve standardní době magisterského nebo doktorského studia; přerušené studium se do standardní doby studia nezapočítává.


Student může v pozici hlavního řešitele souběžně řešit nejvýše jeden projekt. Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně a může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně. Pokud se student již podílí na řešení jednoho projektu, může být uveden nejvýše na dvou přihláškách současně, pokud se podílí na řešení dvou projektů, může být uveden pouze na jedné přihlášce a pokud se podílí na řešení tří projektů, nemůže být na přihlášce uveden.


Student (v doktorském studijním programu i v kombinované formě studia) může v rámci položky „finanční požadavky“ požadovat stipendium na výzkum, což blíže upravuje Stipendijní řád UK.


Navrhovatel v přihlášce uvádí studijní program, ve kterém studuje, a pracoviště, na kterém bude projekt řešit. Projekt zařadí do příslušné Sekce oborové rady. Uvede, zda je projekt interdisciplinární či nikoliv (interdisciplinarita se týká sekcí - A/B/C. Nikoliv různých skupin v rámci jedné sekce, např. A-PP/A-FGM). Tyto projekty nejsou nijak zvyhodněny oproti ostatním - přihláška je podána do hlavní sekce, ale zpravodaj projektu vybere jednoho z oponentů projektu i z vedlejší sekce.


Pokud již navrhovatel podával v minulosti návrh projektu, uvede jeho číslo. Navrhovatel projektu může do přihlášky uvést též jména oponentů, kteří nemají jeho projekt posuzovat.


Vyplněnou přihlášku musí odsouhlasit též školitel navrhovatele (souhlas probíhá elektronicky v rámci aplikace GA UK. Žádost o souhlas odejde vedoucímu automaticky poté, co navrhovatel projektu zanese vedoucího a jeho e-mail do projektu).


Součástí přihlášky projektu je mimo jiné:


  • Čestné prohlášení pro navrhovatele grantového projektu:

"Prohlašuji, že jsem tuto přihlášku zpracoval/a samostatně a že mi není známo, že by cíle tohoto projektu byly shodné s jiným projektem financovaným nebo navrhovaným GA UK nebo jinou grantovou agenturou. Beru na vědomí, že pokud dochází k tematické podobnosti či návaznosti na končící, probíhající či jiný navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvést a vysvětlit v části "Vysvětlení návaznosti na jiné projekty řešené vedoucím a navrhovatelem". Jsem si vědom/a, že bez svolení vedoucího projektu nesmí být text projektu poskytnut osobě mimo řešitelský kolektiv.” Vedoucí projektu potvrdí, že s tímto čestným prohlášením souhlasí.


  • Životopis řešitele i vedoucího projektu:

Životopis vedoucího projektu musí obsahovat 10 nejvýznamnějších publikací za posledních pět let. Součástí životopisu vedoucího projektu pro lékařské a přírodovědné  obory je celkový počet citací a h-index podle WoS. V humanitních a sociálních vědách lze uvést počty citací zjištěných u jiných databází, např. SCOPUS nebo ERIH. GR UK doporučuje uvádět i identifikátor ORCID (případně i u navrhovatele projektu) a/nebo Researcher ID.


  • Vyjádření Etické komise nebo Formulář projekt pokusu:

Vyjádření Etické komise se požaduje, pouze pokud jsou součástí projektu klinické zkoušky. Přikládá se k přihlášce projektu - elektronicky jako příloha v rámci návrhu projektu v aplikaci GA UK. Pro několik projektů podaných jedním pracovištěm je přípustné jedno schválení Etickou komisí, avšak kopie tohoto souhlasu musí být součástí každé grantové přihlášky. Vyjádření Etické komise musí být vždy aktuální (nelze použít např. vyjádřejní Etické komise nepřijatého návrhu projektu při novém podání projektu v dalším roce).


Pokud jsou v projektu plánované práce se zvířaty, nepoužívá se vyjádření Etické komise, ale formulář projektu pokusu. Ten se přikládá až k přijatému projektu (řešitel jej dodá v listinné podobě na vědecké oddělení své fakulty, kde budou formuláře evidovány).Podání návrhu a soutěžní řízení


Navrhovatel podá přihlášku na fakultní odd. vědy v termínu určeném fakultou. K podané přihlášce se vyjádří děkan fakulty zda:


a. přihláška nového projektu je v souladu se strategickými záměry fakulty a univerzity;

b. lze zajistit projektu potřebné provozní zázemí a z prostředků pracovišť fakulty a

c. personální složení pracovního týmu je přiměřené stanoveným cílům.


Nesouhlasí-li děkan příslušné fakulty s podáním přihlášky, musí toto své stanovisko odůvodnit; v takovém případě se daná přihláška zařadí do evidence, ale neposuzuje se ani jinak nehodnotí.


Přihláška projektu je přiřazena tzv. zpravodaji. Zpravodaj není ze stejného pracoviště jako navrhovatel projektu. Přihlášku projektu odešle zpravodaj k posouzení nejméně dvěma oponentům, kteří jsou odborníky v dané problematice a též nesmí být ze stejného pracoviště jako navrhovatel projektu. U interdisciplinárních projektů zajistí zpravodaj oponenta z hlavní i vedlejší sekce. Oponenti projekt posoudí především podle následujících hledisek:


a. vědecká závažnost a aktuálnost projektu;

b. zpracování návrhu projektu a reálnost cílů řešení;

c. koncepce a metodika řešení;

d. přiměřenost finančních nákladů.


Po získání dostatečného počtu oponentur je přihláška hodnocena zpravodajem projektu. Zpravodaj posuzuje kvalitu projektu i oponentských posudků.


Přihláška je dále posuzována v rámci skupiny dané sekce oborové rady. Poté je hodnocena oborovu radou a následně grantovou radou univerzity. Výsledky GR potvrzuje Kolegium rektora.


Jelikož oponenti i zpravodajové mohou vycházet pouze z informací uvedených v projektu, je nutné veškeré pasáže přihlášky vypracovat s ohledem na tento fakt.


Žadatel bude vyrozuměn o udělení, nebo neudělení, resp. pokračování, vyřazení, nebo ukončení grantového projektu e-mailem. Smlouvu o podmínkách užití finančních prostředků přidělených z rozpočtu Univerzity Karlovy na řešení grantového projektu v rámci Grantové agentury Univerzity Karlovy podepisuje řešitel na fakultě. Následně může zahájit čerpání finančních prostředků. Pro informace o zahájení čerpání finančních prostředků sledujte www stránky Vaší fakulty nebo se obraťte na ekonomické oddělení Vaší fakulty. Předpokládaný termín vyhlášení výsledků grantové soutěže GA UK: duben daného akademického roku.


Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nedoporučení grantového projektu k financování lze podat do 30 dnů od vyhlášení výsledků. Žádosti se zasílájí na Grantovou radu univerzity na adresu GA UK (viz níže). Rozhodnutí na žádosti obdržíte do 30 dnů.


Finanční prostředky


Návrh na požadované finanční prostředky je uváděn vždy pro aktuální rok řešení. Max. výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu na rok, činí 300.000,- Kč. Finační prostředky se dělí na:

- mzdové prostředky, ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění

- stipendijní prostředky

- pobytové náklady (dříve cestovné). V rámci položky pobytové náklady se uvádějí prostředky navrhované na jízdné a ubytování studenta řešitele i studentů členů řešitelského kolektivu. Není stanoven žádný limit na žádaný objem financí.

- další neinvestiční náklady

- doplňkové (dříve režijní) náklady podle čl. 5 odst. 2 Zásad činnosti GA UK pro fakultu, na které je hlavní řešitel zapsán nebo na které je školitel nebo akademický pracovník zařazen. Doplňkové náklady tvoří 15 % přímých (tj. v předcházejících bodech uvedených) nákladů projektu. Navrhovatel částku nezadává, aplikace ji dopočítá automaticky.


Upozornění: pokud Vám nejde zadat určitá částka v konkrétní položce, ujistěte se, že jste nepřekročil/a limit na projekt. Zkontrolujte též zadané částky – aplikace v takovém případě může automaticky krátit jednotlivé položky.Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, jsou tyto:


a. mzdové prostředky a ostatní osobní náklady: nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 5 odst. 3 Zásad


b. prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele,


Tyto částky jsou včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) až b) činí více než 60 %.


V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout :


a. formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40.000 Kč,


b. formou stipendií nejvýše 100.000 Kč,


c. formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nebo stipendií nejvýše 100.000 Kč.Pokud je projekt financován, finance jsou přiděleny vždy na jeden kalendářní rok a nelze je přesouvat do dalšího roku řešení. Nedočerpané finance se vrací přes fakultu zpět na GA UK.


Studuje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva uzavíraná mezi univerzitou a hlavním řešitelem. Hlavní řešitel je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků. Nestuduje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva mezi univerzitou a akademickým pracovníkem podle čl. 7 odst. 3 Grantového řádu, kterou též podepisuje hlavní řešitel. Odpovědnost tohoto akademického pracovníka a hlavního řešitele za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků upravuje smlouva.


Změny ve financovaném projektu

Žádosti se zasílají k rukám předsedy Grantové rady univerzity na adresu GA UK, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1. Žadatel vždy uvede kontaktní adresu, na kterou mu má být písemná odpověď zaslána. Žádost musí obsahovat důvod změny (proč ke změně dochází) a účel změny. Při žádosti o změnu můžete využít tento formulář (není povinné): formulář žádosti v českém jazyce / request form. Studenti 1. LF, 2. LF, 3. LF, FaF, FSV, MFF a PřF UK žádosti nezasílají přímo na GA UK, ale přes vědecká oddělení svých fakult. I u ostatních fakult je vhodné kontaktovat referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení fakulty. Pokud bude změna schválena, informaci o změně uvede hlavní řešitel do žádosti o pokračování projektu, nebo závěrečné zprávy o ukončení projektu.

Více informací ke změnám naleznet v oddíle FAQ.


Podání Žádosti o pokračování / Závěrečné zprávy / Doplněné závěrečné zprávy

Řešitel je povinen podat v termínech, které upravuje opatření rektora, žádost o pokračování anebo závěrečnou zprávu či doplněnou závěrečnou zprávu (po Hodnocení odloženo). Termín pro podání doplněné závěrečné zprávy je shodný jako pro závěrečnou zprávu a podává se stejným způsobem. Zprávy se podávají prostřednictvím aplikace GA UK. Pro řešitele jsou opět závázné fakultní termíny, které bývají dříve, než termíny rektorátní. Stejně jako návrh projektu podávají řešitelé projektu žádosti o pokračování/závěrečné zprávy/doplněnené žávěrečné zprávy na fakultu ve fakultním termínu a v termínech zveřejněných v opatření rektora fakulta na rektorát (GAUK), a to hromadně za celou fakultu.

V žádosti o pokračování/závěrečné zprávě/doplněné závěrečné zprávě uvede řešitel dosažené výsledky. Zprávy by měly obsahovat konkrétní výsledek - formou přílohy řešitel poskytne abstrakt z konference, poster, předběžná data, publikaci (příp. rukopis či potvrzení o přijetí do tisku), eventuelně patent. Podrobně též okomentuje čerpání financí. Pokud došlo k nedočerpání finančních prostředků, je nutné tyto finance vrátit GA UK a informaci uvést i v žádosti o pokračování/závěrečné/doplněné závěrečné zprávě.

Publikace, vzniklé z projektů GA UK musí obsahovat afiliaci univerzitě a fakultě a dedikaci GA UK, jinak nebudou považány za výsledky z projektu. Výroční i závěrečné zprávy jsou hodnoceny zpravodajem projektu, oborovou radou a grantovou radou.

Kritéria hodnocení končících projektů

a) Autorství

autorem/spoluautorem výstupu musí být student z týmu. Pokud je autorem vedoucí projektu, bez studentského řešitele/spoluřešitele – nelze takový výstup považovat za výsledek projektu - neuvádějte jej proto ani do výroční zprávy;


b) Typy výstupů, se kterými lze končící projekt hodnotit jako "splněný"

pouze původní publikace přijatá do tisku, eventuelně patent. V případě sekce C se jedná o publikaci v impaktovaném časopise;


c) Hodnocení

"mimořádně dobrý" - více významných publikací (dle oboru), v případě sekce C s vysokým IF


"splněný" - v sekcích A a B původní publikace přijatá do tisku v recenzovaném periodiku, v sekci C původní publikace s IF


"splněno s výhradou" - zavádí se od 17. kola (2020). Cíle byly splněny pouze částečně.


"hodnocení odloženo" - závěrečná zpráva obsahuje alespoň rukopis připravený k publikaci. Řešitel podává po roce Doplněnou závěrečnou zprávu. O "hodnocení odloženo" nelze žádat. Toto hodnocení navrhuje zpravodaj na základě informací uvedených v závěrečné zprávě a rozhoduje o něm Oborová rada a Grantová rada Univerzity. Výjimečně lze projektu udělit i druhé Hodnocení odloženo. Upozorňuje, že toto je možné pouze v případě mateřských a rodičovských dovolených nebo v případě dlouhodobé a trvající nemoci (nutné doložit), a to vždy na základě písemné žádosti řešitele na Grantovou radu Univerzity.


"nesplněný" - žádný výstup, bez naděje na publikační výstup a/nebo nekorektní čerpání;


Uvedená kritéria jsou nutnou podmínkou pro udělení výše popsaných hodnocení. Hodnocení projektů je posuzováno individuálně - např. výstupy bez afiliace a dedikace nebudou uznány za výsledek projektu, stejně jako výstupy dedikované pouze jinému projektu GA UK či lišící se tematicky od hodnoceného projektu.


d) Afiliace, dedikace

Smlouva o přidělení finančních prostředků obsahuje závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci univerzitě a příslušné fakultě; publikace, které neobsahují afiliaci ani dedikaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.


Dedikace

je možné u výsledku uvést poděkování několika projektům GA UK či kombinaci poděkování GA UK + jinému poskytovateli, nelze však, aby totožný výstup byl vykazován jako jediný publikační výstup u dvou a více projektů GA UK. Publikace se musí týkat tématu projektu. Aby byl grantový projekt považován za splněný, musí být alespoň jedna publikace vycházející z výsledku projektu.


Oficiální afiliace Univerzity Karlovy je uvedena v Příloze č. 1 Opatření rektora UK č. 24/2018 .


Poslední změna: 7. červenec 2020 14:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám