Chci si podat projekt

Základní dokumentace; soubory ke stažení

Základní dokumentace

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy upravují realizaci grantového financování

Grantový řád řídí se jím činnost GA UK

Vyhlášení 21. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2024) termínový kalendář

Statut cen za mimořádný vědecký výsledek dosažený v rámci účelové podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy

Soubory ke stažení

Informace k podání přihlášky

Information on submitting an application for new projects

Návod pro navrhovatele: založení a podání přihlášky projektu

Náhled přihlášky v rámci aplikace GA UK - verze v anglickém jazyce. Nejedná se o formulář pro podání! Přihláška se podává výhradně elektronicky přes aplikaci GA UK.

Termínový kalendář - 21. kolo soutěže (2024)

Opatřením rektora č. 36/2023 byly stanoveny tyto termíny:

02. 10. 2023 - otevření aplikace pro podávání přihlášek nových projektů, žádostí o pokračování a závěrečných zpráv

13. 11. 2023 - lhůta pro podání přihlášek projektů hromadně za fakultu na rektorát

29. 01. 2024 - lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů hromadně za fakultu na rektorát

15. 04. 2024 - lhůta pro podání závěrečných zpráv hromadně za fakultu na rektorát

Zde uvádíme rektorátní termíny. Pro studenty je závazný fakultní termín podání, který je o několik dní dříve než rektorátní a stanovuje jej děkan fakulty. Informujte se na Vaší fakultě.

jaro 2024 - vyhlášení výsledků soutěže

05 - 07 2024 - vyhlášení hodnocení závěrečných zpráv


Základní podmínky soutěže

Doporučujeme se před podáním projektu seznámit s pravidly (základní dokumentace, informace na stránkách včetně FAQ) a spolupracovat s fakultním odd. vědy – řada fakult pořádá pro své studenty informační schůzky před začátkem soutěže.


Přihlášky nových projektů se podávají výhradně prostřednictvím aplikace GA UK přístupné z www.is.cuni.cz/webapps. Aplikace se otevírá pro založení návrhu zhruba od října, přístup k příručkám je v rámci aplikace již dříve. Konkrétní lhůty pro podávání projektů stanovuje každoročně opatření rektora. V termínech zveřejněných v tomto opatření podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu fakultní referenti. Navrhovatel podává přihlášku dle  fakultních termínů, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu).


Přihlášku projektu může podat student ve standardní době magisterského či doktorského studia. Projekt lze ale dokončit i po překročení standardní doby studia. Student, který má přerušeno studium, nemůže podat přihlášku. Přerušené studium se do standardní doby studia nezapočítává. Přihlášky projektů by měli podávat pouze studenti, kteří neplánují ukončit studium v průběhu řešení. Navrhovaná délka řešení projektu by měla být v souladu i s předpokládanou délkou studia. Pokud navrhovatel ukončí studium v průběhu výběrového řízení či v období před vyhlášením výsledků, bude projekt zrušen.


Student magisterského studia může započít v řešení projektu a v řešení pokračovat jako student doktorského studia. V období mezi ukončením magisterského studia a zahájením doktorského studia nemůže v souvislosti s řešením projektu provádět žádné faktické, např. finanční, operace. Jakmile se stane řádným studentem doktorského studia na UK, může v práci na projektu v plném rozsahu pokračovat.

Povinným členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu, jiný akademický pracovník, kterým, má-li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce. Školitel žadatele však nemusí být nutně vedoucím projektu - musí však být členem řešitelského kolektivu z řad "nestudentů".

V přihlášce mohou být uvedeni další spoluřešitelé z řad studentů i "nestudentů". Maximální počet spoluřešitelů není omezen. Počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu však musí být alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. Pokud však není osoba uvedena v týmu, nelze jí vyplatit z grantu mzdu/odměnu/stipendia. Bakalářským studentům nelze podle pravidel MŠMT stipendia vyplácet.

Všechny členy týmu zanese navrhovatel do přihlášky projektu pomocí čísla osoby zaměstnance UK (nestudenty) / studenta UK (studenty). Pokud je např. vedoucím externista, je nutné zřízení čísla osoby zařídit předem na personálním odd. fakulty, na které navrhovatel studuje.


Grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté.


Přihlášku může navrhovatel podat buď v českém (slovenském) jazyce nebo v anglickém jazyce (je doporučováno zvláště v sekci B a C) - podle výběru jazyka použije navrhovatel i příslušnou verzi formuláře (nelze podat návrh projektu v anglickém jazyce v českém formuláři a naopak; text přihlášky také nesmí být v různých jazycích). Životopisy v anglické verzi musí být pouze v angličtině.


Navrhovatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele - student může v pozici hlavního řešitele souběžně řešit nejvýše jeden projekt. Může se podílet na řešení nejvýše tří projektů současně a může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně. Pokud se student již podílí na řešení jednoho projektu, může být uveden nejvýše na dvou přihláškách současně, pokud se podílí na řešení dvou projektů, může být uveden pouze na jedné přihlášce a pokud se podílí na řešení tří projektů, nemůže být na přihlášce uveden. Pokud řeší student končící projekt, může si podat nový návrh projektu – končící projekt se nezapočítává.


Student (v doktorském studijním programu i v kombinované formě studia) může v rámci položky „finanční požadavky“ požadovat stipendium na výzkum, což blíže upravuje Stipendijní řád UK. Pravidla a limity v rámci projektů GA UK upravují Zásady.


Navrhovatel v přihlášce uvádí studijní program, ve kterém studuje, a pracoviště, na kterém bude projekt řešit. Projekt zařadí do příslušné Sekce oborové rady. Uvede, zda je projekt interdisciplinární či nikoliv (interdisciplinarita se týká sekcí - A/B/C; nikoliv různých skupin v rámci jedné sekce, např. A-PP/A-FGM). Tyto projekty nejsou nijak zvýhodněny oproti ostatním - přihláška je podána do hlavní sekce, ale zpravodaj projektu vybere jednoho z oponentů projektu i z vedlejší sekce.


V případě opakovaného podání obdobného projektu, nepřijatého k financování v minulých kolech soutěže GAUK, uvede navrhovatel číslo tohoto nepřijatého projektu/projektů.


Navrhovatel projektu může do přihlášky uvést též jména oponentů, kteří nemají jeho projekt posuzovat.


Vyplněnou přihlášku musí odsouhlasit též vedoucí projektu (souhlas probíhá elektronicky v rámci aplikace GA UK. Žádost o souhlas odejde vedoucímu automaticky poté, co navrhovatel projektu zanese vedoucího a jeho e-mail do projektu). Pokud je uveden nespravný e-mail, žádost neodejde!


Součástí přihlášky projektu je mimo jiné:


 • Čestné prohlášení navrhovatele grantového projektu:

Prohlašuji, že jsem tuto přihlášku zpracoval/a samostatně a není mi známo, že by cíle tohoto projektu byly shodné s jiným projektem financovaným/ucházejícím se o financování GA UK či jinou grantovou agenturou.

Beru na vědomí, že pokud dochází k tematické podobnosti nebo návaznosti na probíhající či navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvést a vysvětlit v části "Vysvětlení návaznosti na jiné projekty řešené vedoucím a navrhovatelem". Seznámil/a jsem všechny členy řešitelského kolektivu s obsahem navrhovaného projektu a jsem si vědom/a, že bez svolení vedoucího projektu nesmí být text projektu poskytnut osobě mimo řešitelský kolektiv.


Vedoucí projektu ve své verzi aplikace též potvzuje, že s tímto čestným prohlášením souhlasí.


Dále navrhovatel zaškrtne, že souhlasí s podmínkami, včetně kritérií pro závěrečné hodnocení přijatého projektu. Kritéria jsou k nahlédnutí zde. • Životopis řešitele i vedoucího projektu:

Povinnou přílohou přihlášky je stručný životopis hlavního řešitele a vedoucího projektu, včetně seznamu nejvýše deseti nejvýznamnějších publikací za posledních pět let. Součástí životopisu vedoucího projektu pro lékařské a přírodovědné  obory je celkový počet citací a h-index podle WoS. V humanitních a sociálních vědách lze uvést počty citací zjištěných u jiných databází, např. SCOPUS nebo ERIH. GR UK doporučuje uvádět i identifikátor ORCID (případně i u navrhovatele projektu) a/nebo Researcher ID.


 • Vyjádření Etické komise nebo Formulář projekt pokusu:

Vyjádření Etické komise se požaduje, pouze pokud jsou součástí projektu klinické zkoušky. Přikládá se k přihlášce projektu - elektronicky jako příloha v rámci návrhu projektu v aplikaci GA UK. Pro několik projektů podaných jedním pracovištěm je přípustné jedno schválení Etickou komisí, avšak kopie tohoto souhlasu musí být součástí každé grantové přihlášky. Vyjádření Etické komise musí být vždy aktuální (nelze použít např. vyjádřejní Etické komise nepřijatého návrhu projektu při novém podání projektu v dalším roce).


Pokud jsou v projektu plánované práce se zvířaty, nepoužívá se vyjádření Etické komise, ale formulář projektu pokusu. Ten se přikládá až k přijatému projektu (řešitel jej dodá v listinné podobě na vědecké oddělení své fakulty, kde budou formuláře evidovány).Finanční prostředky

Požadované finanční prostředky se uvádí vždy pro aktuální rok řešení. Max. výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu na rok, činí 300.000,- Kč. V případě financování návrhu projektu jsou finance přiděleny vždy na jeden kalendářní rok a nelze je přesouvat do dalšího roku řešení. Nedočerpané finance se vrací přes fakultu zpět na GA UK.


Finační prostředky se dělí na:

 • mzdové prostředky, ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění

 • stipendia

 • pobytové náklady

  Není stanoven žádný limit na žádaný objem financí. Lze hradit pouze studentským řešitelům; vedoucím pouze ve zcela výjimečných a dobře zdůvodněných případech. Zahrnují náklady na jízdné a ubytování. Nelze žádat kurzy, školení, školné. Konference, letní a zimní školy a workshopy je možné financovat pouze s deklarovanou aktivní účastí řešitele. Studentům, kteří nemají s fakultou uzavřenou pracovní smlouvu, nelze hradit diety, stravné, kapesné.

 • ostatní neinvestiční náklady

  Jedná se o materiální náklady, např. laboratorní a kancelářský materiál; literatura; drobný hmotný majetek; publikační náklady včetně poplatků za open access; služby; konferenční poplatky; výpočetní technika - pouze v odůvodněných případech. Náklady na respondenty / probandy formou služeb (respondenty / probandy není možno financovat formou odměn nebo dohod (DPČ a DPP), neboť v takovém případě by tyto osoby podle pravidel MŠMT musely být vedeny jako členové řeš. kolektivu).

 • doplňkové náklady

  Podle čl. 5 odst. 2 Zásad činnosti GA UK pro fakultu, na které je hlavní řešitel zapsán nebo na které je školitel nebo akademický pracovník zařazen. Doplňkové náklady tvoří 15 % přímých (tj. v předcházejících bodech uvedených) nákladů projektu. Navrhovatel částku nezadává, aplikace ji dopočítá automaticky.


Upozornění: pokud Vám nejde zadat určitá částka v konkrétní položce, ujistěte se, že jste nepřekročil/a limit na projekt. Zkontrolujte též zadané částky – aplikace v takovém případě může automaticky krátit jednotlivé položky.


Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, jsou tyto:


a. mzdové prostředky a ostatní osobní náklady včetně odvodů:

nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 5 odst. 3 Zásad.


b. prostředky na stipendia:

nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele,


Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) až b) činí více než 75 %.


V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout :


a. formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40.000 Kč,


b. formou stipendií nejvýše 100.000 Kč,


c. formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nebo stipendií nejvýše 100.000 Kč.Do požadovaných nákladů nelze zahrnout:

 • náklady nesouvisející s řešením projektu;

 • náklady, jejichž cena přesahuje cenu v místě a čase obvyklou;

 • dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění vyšším než 80 000,- Kč (viz OR 41/2022);

 • výpočetní techniku v neodůvodněných případech;

 • počítačové programy, které může poskytnout fakulta;

 • náklady na odměny či dárky pro respondenty;

 • školení, kurzy a školné;

 • přípravu koncertů, výstav, konferencí atd.;

 • úhradu cestovného a pobytových nákladů pro přijíždějící osoby;

 • náklady na pohoštění, náklady na reprezentaci;

 • konference, workshopy a letní / zimní školy bez aktivní účasti;

Studuje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva uzavíraná mezi univerzitou a hlavním řešitelem. Hlavní řešitel je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků. Nestuduje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva mezi univerzitou a akademickým pracovníkem podle čl. 7 odst. 3 Grantového řádu, kterou též podepisuje hlavní řešitel. Odpovědnost tohoto akademického pracovníka a hlavního řešitele za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků upravuje smlouva.

Podání návrhu a soutěžní řízení

Navrhovatel podá přihlášku na fakultní odd. vědy v termínu určeném fakultou. K podané přihlášce se vyjádří děkan fakulty zda:


a. přihláška nového projektu je v souladu se strategickými záměry fakulty a univerzity;

b. lze zajistit projektu potřebné provozní zázemí a z prostředků pracovišť fakulty a

c. personální složení pracovního týmu je přiměřené stanoveným cílům.


Nesouhlasí-li děkan příslušné fakulty s podáním přihlášky, musí toto své stanovisko odůvodnit; v takovém případě se daná přihláška zařadí do evidence, ale neposuzuje se ani jinak nehodnotí.


Proces posuzování grantové přihlášky:Přihláška projektu je přiřazena tzv. zpravodaji. Zpravodaj není ze stejného pracoviště jako navrhovatel projektu. Přihlášku projektu odešle zpravodaj k posouzení nejméně dvěma oponentům, kteří jsou odborníky v dané problematice a též nesmí být ve třetu zájmů. U interdisciplinárních projektů zajistí zpravodaj oponenta z hlavní i vedlejší sekce. Oponenti projekt posoudí především podle následujících hledisek:


a. vědecká závažnost a aktuálnost projektu;

b. zpracování návrhu projektu a reálnost cílů řešení;

c. koncepce a metodika řešení;

d. přiměřenost finančních nákladů.


Po získání dostatečného počtu oponentur je přihláška hodnocena zpravodajem projektu. Zpravodaj posuzuje kvalitu projektu i oponentských posudků.


Přihláška je dále posuzována v rámci skupiny dané sekce oborové rady. Poté je hodnocena oborovu radou a následně grantovou radou univerzity. Výsledky GR potvrzuje Kolegium rektora.


Jelikož oponenti i zpravodajové mohou vycházet pouze z informací uvedených v projektu, je nutné veškeré pasáže přihlášky vypracovat s ohledem na tento fakt.


Žadatel bude vyrozuměn o udělení nebo neudělení grantu e-mailem. Smlouvu o podmínkách užití finančních prostředků přidělených z rozpočtu Univerzity Karlovy na řešení grantového projektu v rámci Grantové agentury Univerzity Karlovy podepisuje řešitel na fakultě. Následně může zahájit čerpání finančních prostředků. Pro informace o zahájení čerpání finančních prostředků sledujte www stránky Vaší fakulty nebo se obraťte na ekonomické oddělení Vaší fakulty. Předpokládaný termín vyhlášení výsledků grantové soutěže GA UK: březen až duben daného akademického roku.


Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nedoporučení grantového projektu k financování lze podat do 15 dnů od vyhlášení výsledků. Žádosti se zasílají na Grantovou radu univerzity na adresu gauk@ruk.cuni.cz Rozhodnutí na žádosti obdržíte do 30 dnů.
Kontakty na fakultní referenty


KTF

Mgr. Magdaléna Nová, DiS.

nova@ktf.cuni.cz

ETF

Jarmila Bergstra

bergstra@etf.cuni.cz

HTF

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

viktorie.slovakova@htf.cuni.cz

PF

Bc. Veronika Osúchová

osuchova@prf.cuni.cz

PedF

Mgr. Ivana Metelková

LF1

Mgr. Kamila Kábeleová

kamila.kabeleova@lf1.cuni.cz

LF2

Bc. Kamila Procházková

LF3

Kateřina Sojková

katerina.sojkova@lf3.cuni.cz

LFP

Ivana Vodrážková

ivana.vodrazkova@lfp.cuni.cz

LFHK

Hana Horká

horkahan@lfhk.cuni.cz

FaF

Renáta Neznámá

dekanat.vedecke.oddeleni@faf.cuni.cz

FF

Mgr. Monika Sechovcová

Mgr. Jiří Tříska

PřF

Bc. Romana Hogenová

romana.hogenova@natur.cuni.cz

MFF

Marie Křížková

FSV

Mgr. Eva Horníčková

eva.hornickova@fsv.cuni.cz

CERGE

Veronika Houdová

veronika.houdova@cerge-ei.cz

FHS

Mgr. Eva Benešová

FTVS

Veronika Palivcová

palivcova@ftvs.cuni.czPoslední změna: 23. duben 2024 13:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám