Řeším projekt

Termínový kalendář - 21. kolo soutěže (2024)


Opatřením rektora č. 36/2023 byly stanoveny tyto termíny:

02. 10. 2023 - otevření aplikace pro podávání přihlášek nových projektů, žádostí o pokračování a závěrečných zpráv

13. 11. 2023 - lhůta pro podání přihlášek projektů hromadně za fakultu na rektorát

29. 01. 2024 - lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů hromadně za fakultu na rektorát

15. 04. 2024 - lhůta pro podání závěrečných zpráv hromadně za fakultu na rektorát

Zde uvádíme rektorátní termíny. Pro studenty je závazný fakultní termín podání, který je o několik dní dříve než rektorátní a stanovuje jej děkan fakulty. Informujte se na Vaší fakultě.

jaro 2024 - vyhlášení výsledků soutěže

05 - 07 2024 - vyhlášení hodnocení závěrečných zpráv


Byl mi financován projekt / žádost o pokračování. Co teď?

Po vyhlášení výsledků soutěže jsou všichni navrhovatelé / řešitelé pokračujících projektů informováni o financování i nefinancování jejich projektu / žádosti o pokračování automatickým e-mailem z aplikace, a to na e-mail, který si zadali do přihlášky projektu.


Následně zahájíme ve spolupráci s ÚVT UK připravu smlouvy. Až budou smlouvy připravené k podpisu, informuje řešitele jejich fakulta, aby se dostavili je převzít a podepsat.


Bude zahájen převod financí na fakulty.


Podání Žádosti o pokračování / Závěrečné zprávy / Doplněné závěrečné zprávy


Řešitel je povinen podat v termínech, které upravuje opatření rektora, žádost o pokračování anebo závěrečnou zprávu či doplněnou závěrečnou zprávu (po Hodnocení odloženo).

Žádost o pokračování se podávává opět v aplikaci GAUK, a to na fakultu ve fakultním termínu, který určuje děkan fakutly a bývá o několik dní dříve než termín rektorátní. V termínech zveřejněných v opatření rektora podává fakulta žádosti o pokračování na GAUK. Žádosti o pokračování jsou hodnoceny zpravodajem projektu, oborovou radou a grantovou radou. Nepovažujte proto žádosti o pokračování za formalitu. V případě nedostatků mohou být žádosti o pokračování kráceny či zcela ukončeny.

V žádosti o pokračování uvede řešitel dosažené výsledky. Zprávy by měly obsahovat slovní zhodnocení výsledků, přínos projektu a konkrétní výsledek - formou přílohy řešitel poskytn předběžná data, publikaci (příp. rukopis či potvrzení o přijetí do tisku), eventuelně patent. Publikace, vzniklé z projektů GA UK, musí obsahovat afiliaci univerzitě a fakultě a dedikaci GA UK. Pokud byly financovány výjezdy na konference, řešitel doloží abstrakt z konference, poster. Podrobně též řešitel okomentuje čerpání financí. Došlo-li v průběhu řešení k finančním či jiným změnám, je nutné toto uvést a podrobně zdůvodnit. Pokud došlo k nedočerpání finančních prostředků, je nutné tyto finance vrátit GA UK a informaci uvést i v žádosti o pokračování.


Závěrečné zprávy a doplněné závěrečné zprávy

Podávájí se opět v aplikaci GAUK, a to na fakultu ve fakultním termínu, který určuje děkan fakutly a bývá o několik dní dříve než termín rektorátní. V termínech zveřejněných v opatření rektora podává fakulta zprávy na GAUK. Zprávy jsou hodnoceny zpravodajem projektu, oborovou radou a grantovou radou. Termín pro podání doplněné závěrečné zprávy je shodný jako pro závěrečnou zprávu a podává se stejným způsobem.

V závěrečné zprávě/doplněné závěrečné zprávě uvede řešitel dosažené výsledky. Zprávy by měly obsahovat slovní zhodnocení výsledků, přínos projektu a konkrétní výsledek - formou přílohy řešitel poskytne abstrakt z konference, poster, předběžná data, publikaci (příp. rukopis či potvrzení o přijetí do tisku), eventuelně patent. Na základě uvedených informací v ZZ je možné získat i Hodnocení odloženo. O "hodnocení odloženo" nelze žádat formou listinné žádosti. Toto hodnocení navrhuje zpravodaj výhradně na základě informací uvedených v závěrečné zprávě a rozhoduje o něm Oborová rada a Grantová rada Univerzity.

Výjimečně lze projektu udělit i druhé Hodnocení odloženo. Upozorňujeme, že toto je možné pouze v případě mateřských a rodičovských dovolených nebo v případě dlouhodobé a trvající nemoci (nutné doložit). Pro udělení druhého hodnocení odloženo je nutné zaslat žádost na kancelář GAUK. (Pozn. Od 1. 1. 2023 je vyjmut důvod vliv covidu-19 na řešení projektu).


Podrobně též řešitel okomentuje čerpání financí. Došlo-li v průběhu řešení ke schváleným finančním změnám, je nutné toto uvést a podrobně zdůvodnit. Pokud došlo k nedočerpání finančních prostředků, je nutné tyto finance vrátit GA UK a informaci uvést i v žádosti o pokračování/závěrečné zprávě.

Publikace, vzniklé z projektů GA UK, musí obsahovat afiliaci univerzitě a fakultě a dedikaci GA UK.


Afiliace, dedikace

Afiliace

Smlouva o přidělení finančních prostředků obsahuje závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci univerzitě a příslušné fakultě.


Dedikace

U výsledku je možné u výsledku uvést poděkování několika projektům GA UK či kombinaci poděkování GA UK + jinému poskytovateli, nelze však, aby totožný výstup byl vykazován jako jediný publikační výstup u dvou a více projektů GA UK. Publikace se musí týkat tématu projektu. Aby byl grantový projekt považován za splněný, musí být alespoň jedna publikace vycházející z výsledku projektu. V dedikaci je nutné uvádět číslo projektu, nikoli fakultní číslo nebo zúčtovací číslo. Číslem projektu se rozumí číslo uvedené u projektu v aplikaci.


Oficiální afiliace Univerzity Karlovy je uvedena v Příloze č. 1 Opatření rektora UK č.40/2021


Kritéria hodnocení končících projektů


a) Autorství

autorem/spoluautorem výstupu musí být student z týmu. Pokud je autorem vedoucí projektu, bez studentského řešitele/spoluřešitele – nelze takový výstup považovat za výsledek projektu - neuvádějte jej proto ani do výroční zprávy;


b) Typy výstupů, se kterými lze končící projekt hodnotit jako "splněný"

pouze původní publikace přijatá do tisku, eventuelně patent. V případě sekce C se jedná o publikaci v impaktovaném časopise;


c) Hodnocení

"mimořádně dobrý" (MD) - v sekci A knižní publikace ve významném nakladatelství nebo články v recenzovaných časopisech, v případě sekce B a C více významných publikací nebo vynikající prvoautorská práce hlavního řešitele publikovaná v periodiku s vysokým IF (Q1 dle WOS).


"splněný" (SP) - v sekci A a B původní publikace přijatá do tisku v recenzovaném periodiku, v sekci C původní publikace s IF dle WOS.


"splněno s výhradou" (SV) - zavádí se od 17. kola (2020). Cíle byly splněny pouze částečně, nebylo zcela dodrženo zadání.


"hodnocení odloženo" (HO) - závěrečná zpráva obsahuje zdůvodnění zpoždění při přípravě výstupů, přehled hlavních publikovatelných výsledků a rukopis připravované publikace. Řešitel podává po roce Doplněnou závěrečnou zprávu. Toto hodnocení navrhuje zpravodaj na základě informací uvedených v závěrečné zprávě a rozhoduje o něm Oborová rada a Grantová rada Univerzity.

Výjimečně lze projektu udělit i druhé Hodnocení odloženo. Upozorňujeme, že toto je možné pouze v případě mateřských a rodičovských dovolených nebo v případě dlouhodobé a trvající nemoci (nutné doložit). Pro udělení druhého hodnocení odloženo je nutné zaslat žádost na kancelář GAUK. Od 1. 1. 2023 je vyjmut důvod vliv covidu-19 na řešení projektu."nesplněný" (NS) - žádný výstup, bez naděje na včasný publikační výstup a/nebo nekorektní čerpání.V případě, že projekt obdržel hodnocení „nesplněno“ či „splněno s výhradou“, je možné do konce následujícího roku, ve kterém byla zhodnocena závěrečná zpráva, doložit relevantní publikační výstupy a zažádat Grantovou radu o změnu hodnocení (platí pro projekty od projektů hodnocených v roce 2022, nevztahuje se na dříve hodnocené projekty - u nich platí původní lhůta). Tj. pro projekty hodnocené v roce 2022 je lhůta do konce roku 2023; pro projekty hodnocené dříve platí lhůta do konce kalendářního roku, ve kterém byly hodnoceny - nelze aplikovat nové pravidlo.


Uvedená kritéria jsou nutnou podmínkou pro udělení výše popsaných hodnocení. Hodnocení projektů je posuzováno individuálně, zpravodaj při hodnocení projektu přihlíží k plánovaným výstupům v návrhu projektu i k průběhu řešení uvedeného ve výročních zprávách. Doporučujeme realisticky plánovat výstupy projektu uvedené v návrhu projektu.


Změny ve financovaném projektu


Žádosti se zasílají k rukám předsedy Grantové rady univerzity na adresu GA UK, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 nebo na gauk@ruk.cuni.cz. Žadatel vždy uvede kontaktní adresu, na kterou mu má být písemná odpověď zaslána. Žádost musí obsahovat důvod změny (proč ke změně dochází) a účel změny. Vždy konkrétně uvádějte, jak a proč budou finance využity v nové položce a proč nebudou čerpány dle původního plánu. Při žádosti o změnu financí můžete využít tento vzorový formulář (není povinné): formulář žádosti v českém jazyce / request form. Pro jiné druhy žádostí můžete tento formulář upravit.


U žádosti o změnu vedoucího / hlavního řešitele jsou potřeba i podpisy původního i nově navrhovaného vedoucího / hlavního řešitele. Žádost se zasílá v jednom tiskopise se všemi podpisy. K žádosti je třeba přiložit životopis navrhovaného hlavního řešitele / vedoucího.


Studenti 1. LF, 2. LF, 3. LF, FaF, FSV, MFF a PřF UK žádosti nezasílají přímo na GA UK, ale přes vědecká oddělení svých fakult. Pokud studenti těchto fakult zašlou žádost přímo, GAUK informuje fakultu a žádost může být vrácena. I u ostatních fakult je vhodné kontaktovat referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení fakulty. Pokud bude změna schválena, informaci o změně uvede hlavní řešitel do žádosti o pokračování projektu, nebo závěrečné zprávy o ukončení projektu.


Více informací k různým změnám naleznete v oddíle FAQ.


Rozhodnutí na žádosti obdržíte do 30 dnů.


Od 1. 1. 2023 je možnost převádět pobytové náklady v jakékoliv výši bez žádosti z důvodu COVID-19 zrušena!


Bez žádosti lze změnit jednotlivé položky v rozpisu přidělených finančních prostředků podle čl. 1 odst. 6. smlouvy za podmínky, že v daném ukazateli činí změna částky nejvýše 20.000,- Kč (netýká se však přesunů do osobních nákladů – zde je hranice 10 000 Kč.). Pozor! při jakékoliv změně v čerpání je nutné dodržet limity dle pravidel.


Přerušení projektu GAUK:


Přerušit řešení projektu GAUK lze z následujících důvodů: mateřská a rodičovská dovolená; dlouhodobé zdravotní důvody. Požádat Grantovou radu UK o přerušení řešení projektu je možné pouze na celý kalendářní rok, při případném přerušení na dva roky je nutné zaslat žádost po roce znovu. Žádosti o přerušení řešení projektu adresujte prosím na předsedu Grantové rady UK prostřednictvím Kanceláře GA UK (viz výše).Kontakty na fakultní referenty


KTF

Mgr. Magdaléna Nová, DiS.

nova@ktf.cuni.cz

ETF

Jarmila Bergstra

bergstra@etf.cuni.cz

HTF

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

PF

Bc. Veronika Osúchová

osuchova@prf.cuni.cz

PedF

Mgr. Ivana Metelková

LF1

Mgr. Kamila Kábeleová

kamila.kabeleova@lf1.cuni.cz

LF2

Bc. Kamila Procházková

LF3

Kateřina Sojková

katerina.sojkova@lf3.cuni.cz

LFP

Ivana Vodrážková

ivana.vodrazkova@lfp.cuni.cz

LFHK

Hana Horká

horkahan@lfhk.cuni.cz

FaF

Renáta Neznámá

dekanat.vedecke.oddeleni@faf.cuni.cz

FF

Mgr. Monika Sechovcová

Mgr. Jiří Tříska

PřF

Bc. Romana Hogenová

romana.hogenova@natur.cuni.cz

MFF

Marie Křížková

FSV

Mgr. Eva Horníčková

eva.hornickova@fsv.cuni.cz

CERGE

Veronika Houdová

veronika.houdova@cerge-ei.cz

FHS

Mgr. Eva Benešová

FTVS

Veronika Palivcová

palivcova@ftvs.cuni.cz


Poslední změna: 25. duben 2024 10:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám