Řeším projekt

Základní dokumentace; soubory ke stažení

Základní dokumentace

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy upravují realizaci grantového financování

Grantový řád řídí se jím činnost GA UK

Vyhlášení 20. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2023) termínový kalendář


Soubor ke stažení

Formulář žádosti o změnu


Termínový kalendář - 20. kolo soutěže (2023)


Opatřením rektora č. 25/2022 byly stanoveny tyto termíny:

03. 10. 2022 - otevření aplikace pro podávání přihlášek nových projektů, žádostí o pokračování a závěrečných zpráv

15. 11. 2022 - lhůta pro podání přihlášek projektů hromadně za fakultu na rektorát

26. 01. 2023 - lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů hromadně za fakultu na rektorát

17. 04. 2023 - lhůta pro podání závěrečných zpráv hromadně za fakultu na rektorát

Zde uvádíme rektorátní termíny. Pro studenty je závazný fakultní termín podání, který je o několik dní dříve než rektorátní a stanovuje jej děkan fakulty. Informujte se na Vaší fakultě.

jaro 2023 - vyhlášení výsledků soutěže

05 - 07 2023 - vyhlášení hodnocení závěrečných zpráv


Podání Žádosti o pokračování / Závěrečné zprávy / Doplněné závěrečné zprávy


Řešitel je povinen podat v termínech, které upravuje opatření rektora, žádost o pokračování anebo závěrečnou zprávu či doplněnou závěrečnou zprávu (po Hodnocení odloženo). Termín pro podání doplněné závěrečné zprávy je shodný jako pro závěrečnou zprávu a podává se stejným způsobem. Zprávy se podávají prostřednictvím aplikace GA UK.

Stejně jako návrh projektu podávají řešitelé projektu žádosti o pokračování/závěrečné zprávy/doplněnené žávěrečné zprávy na fakultu ve fakultním termínu a v termínech zveřejněných v opatření rektora fakulta na rektorát (GAUK), a to hromadně za celou fakultu.

V žádosti o pokračování/závěrečné zprávě/doplněné závěrečné zprávě uvede řešitel dosažené výsledky. Zprávy by měly obsahovat slovní zhodnocení výsledků, přínos projektu a konkrétní výsledek - formou přílohy řešitel poskytne abstrakt z konference, poster, předběžná data, publikaci (příp. rukopis či potvrzení o přijetí do tisku), eventuelně patent. Na základě uvedených informací v ZZ je možné získat i Hodnocení odloženo. O "hodnocení odloženo" nelze žádat. Toto hodnocení navrhuje zpravodaj výhradně na základě informací uvedených v závěrečné zprávě a rozhoduje o něm Oborová rada a Grantová rada Univerzity.

Výjimečně lze projektu udělit i druhé Hodnocení odloženo. Upozorňujeme, že toto je možné pouze v případě mateřských a rodičovských dovolených nebo v případě dlouhodobé a trvající nemoci (nutné doložit). Pro udělení druhého hodnocení odloženo je nutné zaslat žádost na kancelář GAUK. (Pozn. Od 1. 1. 2023 je vyjmut důvod vliv covidu-19 na řešení projektu).


Podrobně též řešitel okomentuje čerpání financí. Došlo-li v průběhu řešení ke schváleným finančním změnám, je nutné toto uvést a podrobně zdůvodnit. Pokud došlo k nedočerpání finančních prostředků, je nutné tyto finance vrátit GA UK a informaci uvést i v žádosti o pokračování/závěrečné zprávě.

Publikace, vzniklé z projektů GA UK, musí obsahovat afiliaci univerzitě a fakultě a dedikaci GA UK, jinak nebudou považány za výsledky z projektu.

Výroční, závěrečné zprávy a doplněné zárěrečné zprávy jsou hodnoceny zpravodajem projektu, oborovou radou a grantovou radou.


Kritéria hodnocení končících projektů


a) Autorství

autorem/spoluautorem výstupu musí být student z týmu. Pokud je autorem vedoucí projektu, bez studentského řešitele/spoluřešitele – nelze takový výstup považovat za výsledek projektu - neuvádějte jej proto ani do výroční zprávy;


b) Typy výstupů, se kterými lze končící projekt hodnotit jako "splněný"

pouze původní publikace přijatá do tisku, eventuelně patent. V případě sekce C se jedná o publikaci v impaktovaném časopise;


c) Hodnocení

"mimořádně dobrý" (MD) - více významných publikací (dle oboru), v případě sekce C s vysokým IF


"splněný" (SP) - v sekcích A a B původní publikace přijatá do tisku v recenzovaném periodiku, v sekci C původní publikace s IF


"splněno s výhradou" (SV) - zavádí se od 17. kola (2020). Cíle byly splněny pouze částečně.


"hodnocení odloženo" (HO) - závěrečná zpráva obsahuje alespoň rukopis připravený k publikaci. Řešitel podává po roce Doplněnou závěrečnou zprávu. O "hodnocení odloženo" nelze žádat. Toto hodnocení navrhuje zpravodaj na základě informací uvedených v závěrečné zprávě a rozhoduje o něm Oborová rada a Grantová rada Univerzity.

Výjimečně lze projektu udělit i druhé Hodnocení odloženo. Upozorňujeme, že toto je možné pouze v případě mateřských a rodičovských dovolených nebo v případě dlouhodobé a trvající nemoci (nutné doložit). Pro udělení druhého hodnocení odloženo je nutné zaslat žádost na kancelář GAUK. Od 1. 1. 2023 je vyjmut důvod vliv covidu-19 na řešení projektu.


"nesplněný" (NS) - žádný výstup, bez naděje na publikační výstup a/nebo nekorektní čerpání;V případě, že projekt obdržel hodnocení „nesplněno“ či „splněno s výhradou“, je možné do konce následujícího roku, ve kterém byla zhodnocena závěrečná zpráva, doložit relevantní publikační výstupy a zažádat Grantovou radu o změnu hodnocení (platí pro projekty od projektů hodnocených v roce 2022, nevztahuje se na dříve hodnocené projekty - u nich platí původní lhůta). Tj. pro projekty hodnocené v roce 2022 je lhůta do konce roku 2023; pro projekty hodnocené dříve platí lhůta do konce kalendářního roku, ve kterém byly hodnoceny - nelze aplikovat nové pravidlo.


Uvedená kritéria jsou nutnou podmínkou pro udělení výše popsaných hodnocení. Hodnocení projektů je posuzováno individuálně - např. výstupy bez afiliace a dedikace nebudou uznány za výsledek projektu, stejně jako výstupy dedikované pouze jinému projektu GA UK či lišící se tematicky od hodnoceného projektu. Přestože kritéria hodnocení jsou daná – zpravodaj při hodnocení projektu může i přihlédnout k plánovaným výstupům v návrhu projektu, dbejte proto i na náležitou volbu publikační strategie. V návrhu projektu doporučujeme i specifikovat předběžný počet a druhy plánovaných výsledků.


d) Afiliace, dedikace

Afiliace

Smlouva o přidělení finančních prostředků obsahuje závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci univerzitě a příslušné fakultě; publikace, které neobsahují afiliaci ani dedikaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.


Dedikace

je možné u výsledku uvést poděkování několika projektům GA UK či kombinaci poděkování GA UK + jinému poskytovateli, nelze však, aby totožný výstup byl vykazován jako jediný publikační výstup u dvou a více projektů GA UK. Publikace se musí týkat tématu projektu. Aby byl grantový projekt považován za splněný, musí být alespoň jedna publikace vycházející z výsledku projektu. V dedikaci je nutné uvádět číslo projektu, nikoli fakultní číslo nebo zúčtovací číslo. Číslem projektu se rozumí číslo uvedené u projektu v aplikaci.


Publikace, které neobsahují afiliaci ani dedikaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.Oficiální afiliace Univerzity Karlovy je uvedena v Příloze č. 1 Opatření rektora UK č. 24/2018 .Změny ve financovaném projektu


Žádosti se zasílají k rukám předsedy Grantové rady univerzity na adresu GA UK, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 nebo na gauk@ruk.cuni.cz. Žadatel vždy uvede kontaktní adresu, na kterou mu má být písemná odpověď zaslána. Žádost musí obsahovat důvod změny (proč ke změně dochází) a účel změny. Vždy konkrétně uvádějte, jak a proč budou finance využity v nové položce a proč nebudou čerpány dle původního plánu. Při žádosti o změnu financí můžete využít tento vzorový formulář (není povinné): formulář žádosti v českém jazyce / request form. Pro jiné druhy žádostí můžete tento formulář upravit.


U žádosti o změnu vedoucího / hlavního řešitele jsou potřeba i podpisy původního i nově navrhovaného vedoucího / hlavního řešitele. Žádost se zasílá v jednom tiskopise se všemi podpisy. K žádosti je třeba přiložit životopis navrhovaného hlavního řešitele / vedoucího.


Studenti 1. LF, 2. LF, 3. LF, FaF, FSV, MFF a PřF UK žádosti nezasílají přímo na GA UK, ale přes vědecká oddělení svých fakult. Pokud studenti těchto fakult zašlou žádost přímo, GAUK informuje fakultu a žádost může být vrácena. I u ostatních fakult je vhodné kontaktovat referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení fakulty. Pokud bude změna schválena, informaci o změně uvede hlavní řešitel do žádosti o pokračování projektu, nebo závěrečné zprávy o ukončení projektu.


Více informací ke změnám naleznete v oddíle FAQ.


Rozhodnutí na žádosti obdržíte do 30 dnů.


Žádosti o změny probíhajících projektů zasílejte do 30. 11. 2022.


I pro 19. kolo soutěže (2022) je umožněno převádět prostředky z položky Pobytové náklady do jakékoliv jiné položky, i v plné výši, a to bez žádosti. Podmínkou je, aby změny byly účelné, hospodárné, efektivní a související se vzniklou krizovou situací (COVID-19). Změnu je nutné zaevidovat a okomentovat ve výroční / závěrečné zprávě a podmínkou je dodrženi všech limitů dle pravidel GAUK. Pokud nelze zajistit výše uvedené podmínky změny, lze prostředky vrátit GAUK.


Převod z položky Pobytových nákladů lze uskutečnit i v částečné výši. Není též podmínkou převádět finance pouze do jedné položky či v případě stipendií pouze jednomu řešiteli.


Pozn. Od 1. 1. 2023 je možnost převádět pobytové náklady v jakékoliv výši bez žádosti z důvodu COVID-19 zrušena!Přerušení projektu GAUK:


Přerušit řešení projektu GAUK lze z následujících důvodů: mateřská a rodičovská dovolená; dlouhodobé zdravotní důvody; souběh s projektem START (týká se pouze běžících projektů GA UK). Požádat Grantovou radu UK o přerušení řešení projektu je možné pouze na celý kalendářní rok, při případném přerušení na dva roky je nutné zaslat žádost po roce znovu. Žádosti o přerušení řešení projektu adresujte prosím na předsedu Grantové rady UK prostřednictvím Kanceláře GA UK.Kontakty na fakultní referenty


KTF

Mgr. Magdaléna Nová, DiS.

nova@ktf.cuni.cz

ETF

Jarmila Bergstra

bergstra@etf.cuni.cz

HTF

ThDr. Markéta Langer, Ph.D.

marketa.langer@htf.cuni.cz

PF

Bc. Veronika Osúchová

osuchova@prf.cuni.cz

PedF

Mgr. Ivana Metelková

LF1

Mgr. Kamila Kábeleová

kamila.kabeleova@lf1.cuni.cz

LF2

Eva Švehlová

eva.svehlova@lfmotol.cuni.cz

LF3

Kateřina Sojková

katerina.sojkova@lf3.cuni.cz

LFP

Ivana Vodrážková

ivana.vodrazkova@lfp.cuni.cz

LFHK

Hana Horká

horkahan@lfhk.cuni.cz

FaF

Renáta Neznámá

dekanat.vedecke.oddeleni@faf.cuni.cz

FF

Mgr. Lenka Žitková

Mgr. Monika Sechovcová

Mgr. Jiří Tříska

PřF

Bc. Romana Hogenová

romana.hogenova@natur.cuni.cz

MFF

Marie Křížková

FSV

Mgr. Eva Horníčková

eva.hornickova@fsv.cuni.cz

CERGE

Veronika Houdová

veronika.houdova@cerge-ei.cz

FHS

Mgr. Eva Benešová

FTVS

Mgr. Jana Štollová

stollova@ftvs.cuni.cz


Poslední změna: 19. duben 2023 12:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám