Novinky

16. 09. 2020 Informace ke vztahu soutěže GA UK a Programu Start

Projekt v Programu Start a projekt v soutěži GA UK nemůže být řešen zároveň stejným hlavním řešitelem. Ostatní členové týmu Start mohou být řešiteli projektů GA UK, které nejsou tematicky shodné.

Bude-li podán úspěšně projekt shodného tématu do obou soutěží, vzdá se řešitel realizace projektu GA UK. Je-li hlavním řešitelem projektu Start hlavní řešitel již běžícího projektu GA UK, a to na zcela shodné téma, bude řešení jeho projektu GA UK předčasně ukončeno nebo prodlouženo do maximální celkové doby 3 let řešení.

Dvojí dedikace budoucích výstupů z projektů Start i GA UK není možná v případě, kdy se řešitelské týmy obou projektů zcela překrývají, nebo jsou řešeny v identických časových periodách.

Zároveň nesmí být projekty Start spolufinancovány finančními prostředky poskytovanými MŠMT na účelovou podporu Specifického vysokoškolského výzkumu, tedy ze soutěží SVV a GA UK.17. 08. 2020 Informace ke Smlouvám

Vážení řešitelé, dovolujeme si vás informovat, že ve smlouvách o podmínkách užití finančních prostředků, které jste od nás obdrželi pro tento rok, došlo k následujícím úpravám, které rozšiřují autorská práva řešitelů a usnadňují využití výsledků GAUK:

Čl.6. odst. 2

„V případě, kdy je výsledkem řešení projektu autorské školní dílo, zavazuje se hlavní řešitel zajistit univerzitě majetkové právo k poměrnému užití díla. Současně dává univerzita autorovi právo jednat o licenčních smlouvách s nakladateli a vydavateli za účelem užití předmětného díla pro nekomerční účely.“

Čl. 6. odst. 3 je zrušen.

Podepsané smlouvy v původním znění vracejte prosím i nadále prostřednictvím svých fakult na GA UK.07. 07. 2020 Vyhlášení výsledků záverečných zpráv soutěže GA UK za rok 2020

Řešitelé a vedoucí projektu byli informováni automatickým e-mailem z aplikace GA UK.29. 06. 2020 Vyhlášení nového kola soutěže pro rok 2021 - Opatření rektora 31/202029. 05. 2020 Nové Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy - Opatření rektora 20/202016. 04. 2020 Informace pro řešitele s ohledem na krizovou situaci (COVID-19):

Čerpání prostředků z položky "Pobytové náklady"


Grantová rada univerzity rozhodla na svém zasedání dne 16. 04. 2020, že je možné pro 17. kolo soutěže (2020) převádět prostředky z položky Pobytové náklady do jakékoliv jiné položky, i v plné výši, a to bez žádosti. Podmínkou je, aby změny byly účelné, hospodárné, efektivní a související se vzniklou krizovou situací (COVID-19). Změnu je nutné zaevidovat a okomentovat ve výroční zprávě a podmínkou je dodrženi všech limitů dle pravidel GAUK. Pokud nelze zajistit výše uvedené podmínky změny, lze prostředky vrátit GAUK.


Převod z položky Pobytových nákladů lze uskutečnit i v částečné výši. Není též podmínkou převádět finance pouze do jedné položky či v případě stipendií pouze jednomu řešiteli.


Možnost převodu se týká pouze letošního roku řešení vzhledem k pandemii COVID-19.


Pozn.: Finanční prostředky jsou dle MŠMT určené na kalendářní rok, nelze je převádět do příštího roku.


11. 03. 2020 Vyhlášení výsledků soutěže GA UK za rok 2020


V 17. kole soutežě GA UK - 2020 bylo podáno 940 přihlášek nových projektů a 477 žádostí o pokračování.

Čtyři přihlášky nových projektů nebyly doporučeny děkany fakult a dvě byly zrušeny - jedna z důvodu ukončení studia navrhovatele, jedna z důvodu překryvu s projektem GA ČR. Celkem tedy bylo hodnoceno 934 přihlášek nových projektů.


Podpořeno bylo 331 nových projektů, což činí 35,2% úspěšnost, a 474 žádostí o pokračování (275 žádostí o pokračování z roku 2019 a 199 z roku 2018). Dva pokračující projekty byly ukončeny bez finančních prostředků, jeden nebude financován na základě žádosti řešitele.


Všichni navrhovatelé budou informováni e-mailem. Ohledně čerpání finančních prostředků kontaktujte fakultní oddělení vědy.
Poslední změna: 22. září 2020 11:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám