Univerzitní granty

Vědecká a výzkumná činnost na UK je financována z řady různých zdrojů. Hlavním z nich je státem poskytovaná institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Převážná část těchto prostředků, dosahujících ročně více než 1,5 mld. Kč, je v rámci univerzity dále alokována na program Cooperatio. Tento program je rozčleněn do 43 vědních oblastí, které zahrnují všechny obory pěstované na UK. Jsou do nich zapojeni akademičtí a vědečtí pracovníci, studenti doktorských, magisterských a v menší míře i bakalářských studijních programů. Cílem těchto programů je udržení a zejména další zlepšování vědeckého výkonu a kvality.


Soutěž Univerzitních výzkumných center (UNCE) je zaměřena na podporu akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Finanční podpora UNCE umožňuje rozvíjet a prohlubovat vědecko-výzkumnou činnost těch center, kde řešitelský kolektiv již dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků. Doba trvání činnosti těchto center je standardně 6 let.


Foto: Centrum dynamiky geosféry (UNCE/SCI/006)

Webové stránky Centra dynamiky geosféry: http://cgd.natur.cuni.cz/


Od roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova také soutěž Primus pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří. Jedním z dlouhodobých cílů je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC).


Hlavním cílem Soutěže vysoce kvalitních monografií je podpora autorů a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Soutěž monografií tak svým charakterem doplňuje stávající systém přidělování institucionálních prostředků vysokým školám a jejich součástem. Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK dvěma jedenáctičlennými odbornými komisemi tak jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech. Hodnocení kvality posuzovaných publikací se promítá do zisku bodů od hodnotící komise a tím i do finančního ohodnocení pro autory publikací a jejich fakulty/součásti UK.


Foto: archiv UK


Již tradičním způsobem financování vědy na Univerzitě Karlově je interní Grantová agentura UK fungující s postupnými obměnami a úpravami v souladu s platnou legislativou již od roku 1993. Jejím hlavním cílem je podpořit studenty v jejich začínající vědecké práci tak, aby byli poté schopni zpracovat a realizovat vědecký projekt i v ostatních grantových agenturách. Vzhledem k tomu, že agentura za dobu své činnosti již získala velmi dobrou pověst, je zájem studentů o vědecké projekty neustále velký.


Také Soutěž specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) je velmi efektivním nástrojem pro podporu výzkumu zejména studentů doktorských studijních programů. Díky této formě podpory z veřejných prostředků je umožněno nejen povzbudit studenty k jejich samostatné vědecké práci, ale zároveň je také velmi přirozeným způsobem vtáhnout hlouběji do odborné činnosti řešitelských týmů. Díky Soutěži SVV se do vědecké činnosti fakult zapojilo mnoho doktorských i magisterských studentů, kteří si osvojili přístup k vědecké literatuře, práci s odborným vybavením fakultních pracovišť a zúčastnili se vybraných prací i terénního výzkumu. Studenti svůj vlastní přínos dokázali doložit především vysokým počtem vlastních nebo spoluřešitelských publikačních výstupů, často i v prestižních zahraničních časopisech.


Poslední změna: 11. duben 2023 10:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám