Financování vědy v ČR

Obecně

Financování vědy v rámci ČR se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dále pravidly poskytovatelů, což jsou jednotlivá ministerstva a agentury, jako Grantová agentura ČR nebo Technologická agentura ČR. Tematicky se soutěže liší dle zaměření ministerstev a agentur, které soutěže vyhlašují. Ve všech typech soutěží dosahují žadatelé - výzkumníci z Univerzity Karlovy velmi dobrých výsledků.


Více informací o aktuálních soutěžích naleznete na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - (IS VaVal).


POZOR! V rámci některých veřejných soutěží může být subjekt (IČO) uchazečem pouze v jednom návrhu projektu bez ohledu na jeho roli (hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka). Pokud se bude uchazeč vyskytovat ve více projektech, nebude žádný projekt s výskytem tohoto uchazeče přijat do veřejné soutěže – z tohoto důvodu je nutné, aby zájemci o účast v této soutěži neprodleně kontaktovali pracovníky s odpovědností za granty v součástech UK nebo Odbor pro vědu a výzkum, aby byla zajištěna koordinace účasti v soutěži za celou UK.


Více k omezením počtu přihlášek na jedno IČO


Pokud máte jakýkoli dotaz či pochybnost o tom, jestli a jak se do soutěže přihlásit, co vyplnit, koho se zeptat, koho o tom informovat, co je k přihlášení zapotřebí apod., neváhejte se obrátit na oddělení podpory vědy ať už na vašich fakultách či institutech nebo přímo na rektorátu. Vždy je lepší se zeptat a nepřijít o možnost zúčastnit se soutěže a získat nemalé finanční prostředky na svůj výzkum.


Univerzita Karlova má mnohaleté zkušenosti s podáváním žádostí i získáváním těchto projektů, nebojte se zeptat kolegů.


Kontaktní osobou pro všechny níže uvedené projekty je na Odboru pro vědu a výzkum RUK PhDr. Blanka Kovářová


GA ČR

Grantová agentura České republiky • samostatná státní instituce podporující základní vědecký výzkum v ČR

 • granty v trvání 1 až 5 let, každoročně vyhlašované veřejné soutěže

 • podporuje vědecké projekty napříč všemi vědními obory základního výzkumu

 • vědní obory jsou rozčleněny do 39 hodnoticích panelů, u EXPRO projektů pak 8 oborových komisí vymezených Statutem GA ČR

 • UK se úspěšně účastní těchto projektů již od roku 1996

 • typy projektů:

  • Standardní

  • POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF)

  • JUNIOR STAR

  • Mezinárodní - LA

  • Mezinárodní - bilaterální

  • Podpora ERC žadatelů

  • EXPRO

 • aktuální výzvy a termíny

 • kontakty GA ČR


TA ČR

Technologická agentura ČR • organizační složka státu, zřízena v roce 2009

 • centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů

 • hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR

 • mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou

 • projekty jsou vyhlašovány na národní i mezinárodní úrovni

 • UK se účastní programů TA ČR svými projekty od roku 2010

 • TA ČR vyhlašuje velké množství programů s různým zaměřením – ať už se jedná o nanomedicínu, životní prostředí, společenské vědy nebo informační a komunikační technologie – proto je třeba sledovat aktuální výzvy.

 • kontakty TA ČR


Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (dále jen "AZV") • zřízena 1. dubna 2014

 • organizační složka státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky

 • samostatná účetní jednotka jejímž základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví

 • tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

 • program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu naleznete zde

 • aktuální veřejné soutěže

 • zadávací dokumentace


Národní agentura pro zemědělský výzkum

 • NAZV zabezpečuje již od roku 1994 národní dotace projektů výzkumu a vývoje financovaných z účelových prostředků Ministerstva zemědělství

 • v současné době jsou Ministerstvem zemědělství podporovány projekty VaV probíhající v Programu ZEMĚ: Program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025 AKTUÁLNÍ 5. VS - do 5.5.2021

 • "ZEMĚ" má podpořit inovativní zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií. Tato vize je naplňována pomocí tří klíčových oblastí:

  • Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji

  • Udržitelné zemědělství a lesnictví

  • Udržitelná produkce potravin


Ministerstvo kultury

 • v rámci MK jsou podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje zaměřené na oblast národní identity a kulturního dědictví

 • program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 ("NAKI II")

 • více o NAKI II najdete na stránkách MK

 • vizí Programu je prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje dosáhnout zachování a udržitelné rozvíjení specifické národní a kulturní identity i integrity a kulturního dědictví v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století a v podmínkách očekávaných globálních změn

 • výsledky vyhlášených soutěží najdete zde


Ministerstvo vnitra


Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • TRIO je programem MPO na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie

 • shrnutí pro příjemce programu TRIO

 • nový program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

 • hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

 • více o programu TREND

 • nový program na podporu inovací The Country for the Future se zaměří na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a bude mimo jiné podporovat usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví

 • více o programu The Country for the Future


Ministerstvo dopravy


Ministerstvo životního prostředí


MŠMT NÁRODNÍ PODPORA VAVAI


Menší dotační výzvy/ veřejné zakázky


Poslední změna: 4. listopad 2022 13:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám