Často kladené otázky (FAQ)


Od kdy se mohou podávat přihlášky nových projektu?

Vyhlášení nového kola soutěže GA UK se řídí Opatřením rektora UK. Sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte bližší informace.


Jaké typy projektů lze v GA UK žádat?

Pouze vědecké projekty. Není možné z GA UK financovat uspořádání konferencí, letních škol, workshopů, sympozií nebo přípravu koncertů a výstav. Výstavy lze uznat jako výstup GA UK, pouze pokud je výstupem též odborný katalog k výstavě (s citacemi a popisem badatelského postupu). K uspořádání konferencí slouží soutěž SVV.


Jaké jsou limity v položce "pobytové náklady"?

Žádné. Není stanoven žádný objem finančních prostředků.


Je součástí přihlášky projektu souhlas etické komise či schválení projektu pokusů?

Tyto náležitosti navrhovatel projektu vyřizuje prostřednictvím fakulty.

Pokud jsou součástí projektu klinické zkoušky, je povinnost přiložit ve formě přílohy ke grantové přihlášce Souhlas etické komise. Pro několik projektů podaných jedním pracovištěm je přípustné jedno schválení Etickou komisí, avšak kopie tohoto souhlasu musí být součástí každé grantové přihlášky.

V případě práce se zvířaty se schválený kompletní projekt pokusů předkládá pouze u projektů přijatých k financování. Schválené žádosti budou řešitelé zasílat na vědecké oddělení fakulty, kde budou dokumenty evidovány.


Je možné podávat projekt i v jiném jazyce?

Aplikace nabízí na výběr českou a anglickou mutaci. Je však nutné dodržet výběr jazyka ve zvolené verzi přihlášky - nelze v anglické verzi vyplňovat text česky a v české anglicky; a to ani částečně. Životopisy v anglické verzi přihlášky se vkládají též pouze v angličtině. V české verzi přihlášky jsou životopisy přípustné i anglicky (resp. česky, slovensky, anglicky).


Jakým termínem se má řešitel řídit při podávání přihlášky, žádosti o pokračování, závěrečné zprávy či doplněné závěrečné zprávy?

Je nutné se řídit fakultním termínem, který bývá zpravidla dříve, než je stanoven rektorátní termín. Zkontaktujte referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení Vaší fakulty.


Koho mám zkontaktovat a jak mám postupovat v případě přidělení grantového projektu?

Obraťte se prosím na referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení Vaší fakulty, kde budete podepisovat smlouvu.


Žádosti o změnu:

Žádosti se zasílají k rukám předsedy Grantové rady univerzity na adresu GA UK, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1. Žadatel vždy uvede kontaktní adresu, na kterou mu má být písemná odpověď zaslána. Žádost musí obsahovat důvod změny (proč ke změně dochází) a účel změny.

Při žádosti o změnu můžete využít tento formulář (není povinné): formulář žádosti / request form

Studenti 1. LF, 2. LF, 3. LF, FaF, FSV, MFF a PřF UK žádosti nezasílají přímo na GA UK, ale přes vědecká oddělení svých fakult. I u ostatních fakult je vhodné kontaktovat referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení fakulty.

Pokud bude změna schválena, informaci o změně uvede hlavní řešitel do žádosti o pokračování projektu, nebo závěrečné zprávy o ukončení projektu.

Grantová rada univerzity rozhodla na svém zasedání dne 16. 04. 2020, že je možné pro tento rok převádět prostředky z položky Pobytové náklady do jakékoliv jiné položky, i v plné výši, a to bez žádosti. Podmínkou je, aby změny byly účelné, hospodárné, efektivní a související se vzniklou krizovou situací (COVID-19). Změnu je nutné zaevidovat a okomentovat ve výroční zprávě a podmínkou je dodrženi všech limitů dle pravidel GAUK. Pokud nelze zajistit výše uvedené podmínky změny, lze prostředky vrátit GAUK.


  • Žádost o změnu v rozpočtu

kromě konkrétní výše částky uveďte i nové využití (např. z pobytových nákladů do ostatních neinvestičních prostředků za účelem nákupu konkretních prostředků k řešení projektu).


  • Žádost o změnu vedoucího projektu

žádost musí obsahovat souhlas stávajícího (původního) i nově navrženého vedoucího projektu a číslo osoby navrhovaného vedoucího.


  • Žádost o změnu hlavního řešitele

žádost musí obsahovat souhlas stávajícího (původního) i nově navrženého hlavního řešitele a vedoucího projektu. Žádosti se posuzují individuálně vzhledem ke konkrétnímu projektu, nemusí být vždy schváleny.


  • Žádost o změnu spoluřešitele

O změnu spoluřešitele se žádat nemusí. Informaci o změně uvede hlavní řešitel do žádosti o pokračování projektu, nebo závěrečné zprávy o ukončení projektu. Nového spoluřešitele vloží hlavní řešitel do týmu pomocí čísla osoby.


Lze měnit řešitelský kolektiv při založení závěrečné zprávy?

Řešitelský kolektiv v posledním roce řešení není možné měnit v aplikaci, změny je nutné zdůvodnit v rámci závěrečné zprávy projektu.


Jaké číslo projektu se má uvádět v případě psaní žádostí o změnu či v poděkování?

Je potřeba psát číslo grantového projektu, jak je uvedeno v aplikaci, nikoliv zúčtovací čísla fakult či čísla smluv.


Zbyly mi nedočerpané finance. Co mám dělat?

Nedočerpané finance se vrací přes fakultu zpět na GA UK.


Kam se mám obrátit v případě potřeby vrácení žádosti o pokračování?

Ve věci vrácení žádosti o pokračování se obracejte na referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení Vaší fakulty.


Kdy se mohou vložit výsledky v případě projektu, který byl označen jako „HO“ – hodnocení odloženo?

Výsledky je možné vkládat od vyhlášení nového kola soutěže GA UK, které se řídí Opatřením rektora UK. Hlavní řešitel může výsledky vkládat určitou dobu i po ukončení studia.


Mohou se čerpat finanční prostředky při přechodu hlavního řešitele z magisterské formy studia do doktorské?

V období mezi ukončením magisterského studia a zahájením doktorského studia (časově asi 3 měsíce) řešitel ani nikdo z řešitelského týmu nemůže v souvislosti s řešením projektu provádět žádné faktické, např. finanční, operace.


Lze z projektů GA UK hradit účast na workshopech a konferencích?

Workshopy a konference se proplácí pouze v případě aktivní účasti řešitele (přednáška, článek ve sborníku, poster). Plánované náklady musí být součástí přihlášky.


Lze z projektů GA UK hradit členské poplatky v odborných společnostech?

Členské poplatky v odborných společnostech lze hradit pouze hlavnímu řešiteli, který je v doktorském studijním programu. Plánované náklady musí být již součástí přihlášky.


Jak upravím e-mail evidovaný v projektu?

Úpravu provedete ve WhoIS nebo v rámci aplikace GA UK (zde použijete ikonku ozubeného kolečka vpravo nahoře). V "Možnostech" kliknete na řádek "Moje osobní a kontaktní údaje". V zobrazené kartě vyberete "Kontakty" a vložíte Vaší správnou E-mailovou adresu.


Příklad zkrácených poděkování (dedikace):

Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (projekt č…).

The study was supported by the Charles University, project GA UK No…


Afiliace:

Oficiální afiliace Univerzity Karlovy je uvedena v Příloze č. 1 Opatření rektora UK č. 24/2018


Poslední změna: 27. květen 2020 07:53 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám