Oborové rady GA UK

Grantová agentura UK má 3 oborové rady - pro společenskovědní (OR A), pro přírodovědnou (OR B) a pro lékařskou (OR C) vědní oblast.


OR A přijímá projekty oborů společenských věd

ekonomických věd (EK), filologie, mediální studia (FGM), historie, etnologie (HE), informatiky (INF), psychologie, pedagogiky (PP), sociologie, politologie (SP) a teologie, filozofie, práva (TFP).


OR B přijímá projekty oborů přírodních věd

biologie (BIO), fyziky (FYZ), geověd (GEO), chemie (CH) a matematiky (MAT).

Pro přehlednost uvedeny rovněž zkratky oborů.


OR C přijímá projekty oborů lékařských věd.


Činnost

Podrobnosti o činnosti oborových rad GA UK upřesňuje čl. 6 Grantový řád UK ze dne 14. prosince 2016:

Členy oborových rad jmenuje rektor z osob navržených vědeckými radami fakult a vysokoškolských ústavů. Nejméně jeden člen oborové rady není zaměstnancem univerzity.


Oborová rada si ze svých členů zvolí svého předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, jinak v rozsahu předsedou určeném.


Funkční období členů oborové rady je tříleté. Funkci předsedy nebo místopředsedy oborové rady může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.


Rektor může na návrh předsedy oborové rady člena této oborové rady odvolat. Předseda oborové rady takový návrh podá, jestliže člen oborové rady závažným způsobem neplní své povinnosti.


Oborová rada projednává žádosti o pokračování grantových projektů a návrhy nových grantových projektů a zajišťuje jejich posouzení.


U žádosti o pokračování grantového projektu oborová rada s přihlédnutím k hodnocení zpravodajů navrhuje:

a) pokračování grantového projektu s přidělením finančních prostředků v předpokládané výši,

b) pokračování grantového projektu s přidělením finančních prostředků v nižší než předpokládané výši,

c) ukončení grantového projektu v případě, kdy výroční zpráva o řešení vykazuje závažné nedostatky nebo čerpání finančních prostředků bylo v závažném rozporu s pokyny anebo došlo-li ke změně řešitelského týmu, kterou bylo dotčeno ustanovení čl. 7 odst. 2 nebo 3 Grantového řádu UK a nebyla-li jinou změnou zjednána náprava,

d) vyřazení grantového projektu v případě, kdy by ukončením byly dosavadní výsledky znehodnoceny; oborová rada navrhne přidělení finančních prostředků v minimální výši na dokončení grantového projektu.


U přihlášek nových grantových projektů oborová rada s přihlédnutím k hodnocení zpravodaje a posuzovatelů sestavuje jejich pořadí a u projektů, které navrhuje přijmout, uvede návrh výše finančních prostředků. Zpravodaj je oborovou radou jmenován pro skupinu oborově příbuzných návrhů grantových projektů. Nejméně dva posuzovatelé jsou oborovou radou určeni pro danou přihlášku grantového projektu; jednomu posuzovateli může být přiděleno více přihlášek.


Oborová rada dále zejména

kontroluje využívání přidělených grantových prostředků u jednotlivých projektů,

provádí hodnocení všech ukončených grantových projektů na základě jejich posouzení,

v mezích své působnosti se zabývá podněty a připomínkami týkajícími se činnosti GA UK.


Zasedání oborové rady svolává a jednání řídí její předseda. Ze zasedání oborové rady se pořizuje zápis, který se předává GR a DR.


Oborová rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení oborové rady je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina z přítomných členů.


Termíny zasedání ve 21. kole soutěže:

1. zasedání OR

2. zasedání OR


3. zasedání OR

A: 5. 12., 10. hod,

Zelená posluchárna

A: 27. 2., 10. hod,

Zelená posluchárna

A: 5. 6., 10 hod,

Zelená posluchárna

B: 7. 12., 10. hod,

Zelená posluchárna

B: 29. 2., 10. hod,

Zelená posluchárna

B: 3. 6., 10 hod,

Zelená posluchárna

C: 8. 12., 10. hod,

Zelená posluchárna

C: 28. 2., 10. hod,

Zelená posluchárna

C: 7. 6., 10 hod,

Zelená posluchárna


Složení OR

Sekce A


Předseda

prof. PhDr.

Pokorný

Jiří

CSc.

HE - Historie, Etnologie

Místopředseda

prof. doc. PhDr.

Havránek

Tomáš

Ph.D.

EK - Ekonomické vědy

Členové

doc. PhDr.

Havránková

Zuzana

Ph.D.

EK - Ekonomické vědy

doc. PhDr.

Chytilová

Julie

Ph.D.

EK - Ekonomické vědy

PhDr. Mgr.

Kukačka

Jiří

Ph.D.

EK - Ekonomické vědy

doc. Ing.

Pytliková

Mariola

Ph.D.

EK - Ekonomické vědy

PhDr.

Schwarz

Jiří

Ph.D.

EK - Ekonomické vědy

Ing.

Srholec

Martin

Ph.D.

EK - Ekonomické vědy

doc.

Žigić

Krešimir

Ph.D.

EK - Ekonomické vědy

doc. Mgr.

Heczková

Libuše

Ph.D.

FGM - Filologie, mediální studia

Mgr.

Ježková

Tereza

Ph.D.

FGM - Filologie, mediální studia

Mgr.

Macková

Veronika

Ph.D.

FGM - Filologie, mediální studia

Mgr.

Shavit

Anna

Ph.D.

FGM - Filologie, mediální studia

doc. Mgr.

Štichauer

Pavel

Ph.D.

FGM - Filologie, mediální studia

PhDr.

Vránková

Kamila

Ph.D.

FGM - Filologie, mediální studia

PhDr.

Altová

Blanka

Ph.D.

HE - Historie, Etnologie

Mgr.

Daniel

Ondřej

Ph.D.

HE - Historie, Etnologie

doc. PhDr.

Holá

Mlada

Ph.D.

HE - Historie, Etnologie

doc. Mgr.

Květina

Petr

Ph.D.

HE - Historie, Etnologie

prof. PhDr.

Matoušek

Václav

CSc.

HE - Historie, Etnologie

prof. PhDr.

Mikulec

Jiří

CSc.

HE - Historie, Etnologie

prof. PhDr.

Nešpor

Zdeněk

Ph.D.

HE - Historie, Etnologie

doc. Mgr.

Spurný

Matěj

Ph.D.

HE - Historie, Etnologie

Mgr.

Svoboda

Karel

Ph.D.

HE - Historie, Etnologie

PhDr.

Valkoun

Jaroslav

Ph.D.

HE - Historie, Etnologie

Mgr.

Antolík

Ján

Ph.D.

INF - Informatika

doc. RNDr.

Fiala

Jiří

Ph.D.

INF - Informatika

doc. RNDr.

Hoksza

David

Ph.D.

INF - Informatika

RNDr.

Klímek

Jakub

Ph.D.

INF - Informatika

doc. Ing.

Král

Pavel

Ph.D.

INF - Informatika

doc. RNDr.

Pecina

Pavel

Ph.D.

INF - Informatika

RNDr.

Švancara

Jiří

Ph.D.

INF - Informatika

Dr.

Volec

Jan

INF - Informatika

PhDr.

Jahodová

Gabriela

Ph.D.

PP - Psychologie, Pedagogika

Mgr.

Kafková

Helena

Ph.D.

PP - Psychologie, Pedagogika

Doc. PaeDr.

Klenková

Jiřina

Ph.D.

PP - Psychologie, Pedagogika

Mgr.

Kmentová

Milena

Ph.D.

PP - Psychologie, Pedagogika

PhDr.

Kotlík

Kamil

Ph.D.

PP - Psychologie, Pedagogika

PhDr. Mgr.

Kříž

Jaroslav

MBA

PP - Psychologie, Pedagogika

PaedDr.

Kubiatko

Milan

Ph.D.

PP - Psychologie, Pedagogika

doc. Mgr.

Mudrák

Jiří

Ph.D.

PP - Psychologie, Pedagogika

doc. Mgr. et Mgr.

Seberová

Alena

Ph.D.

PP - Psychologie, Pedagogika

PhDr.

Sojka

Pavel

Ph.D.

PP - Psychologie, Pedagogika

PhDr.

Uličná

Klára

Ph.D.

PP - Psychologie, Pedagogika

PhDr.

Buben

Radek

Ph.D.

SP - Sociologie, Politologie

Mgr.

Ezzeddine

Petra

Ph.D.

SP - Sociologie, Politologie

doc. Mgr.

Grygar

Jakub

Ph.D.

SP - Sociologie, Politologie

Mgr.

Charvát

Jan

M.A., Ph.D.

SP - Sociologie, Politologie

PhDr. Mgr.

Lupač

Petr

Ph.D.

SP - Sociologie, Politologie

Mgr. et Mgr.

Novák

Arnošt

Ph.D.

SP - Sociologie, Politologie

PhDr.

Slačálek

Ondřej

Ph.D.

SP - Sociologie, Politologie

PhDr.

Szobi

Pavel

Ph.D.

SP - Sociologie, Politologie

PhDr.

Vinopal

Jiří

Ph.D.

SP - Sociologie, Politologie

doc. PhDr. ThDr.

Bravená

Noemi

Th.D., Ph.D.

TFP - Teologie, Filozofie, Práva

prof.

Čapek

Filip

Ph.D.

TFP - Teologie, Filozofie, Práva

doc. ThLic. Mgr.

Červenková

Denisa

Th.D.

TFP - Teologie, Filozofie, Práva

doc. JUDr.

Frinta

Ondřej

Ph.D.

TFP - Teologie, Filozofie, Práva

Mgr.

Kobová

Ĺubica

M.A., Ph.D.

TFP - Teologie, Filozofie, Práva

PhDr.

Lyčka

Milan

Ph.D.

TFP - Teologie, Filozofie, Práva

doc. PhDr.

Prázný

Aleš

Ph.D.

TFP - Teologie, Filozofie, Práva

doc. Mgr.

Rybák

David

Ph.D.

TFP - Teologie, Filozofie, Práva

doc. JUDr.

Svobodová

Magdaléna

Ph.D.

TFP - Teologie, Filozofie, Práva

doc. JUDr.

Šouša

Jiří

Ph.D.

TFP - Teologie, Filozofie, Práva


Sekce B

Předseda

doc. RNDr.

Drozd

Zdeněk

Ph.D.

FYZ - Fyzika

Místopředseda

doc. RNDr.

Vinkler

Michal

Ph.D.

BIO - Biologie

Členové

prof. RNDr.

Albrechtová

Jana

Ph.D.

BIO - Biologie

RNDr.

Brzobohatá

Hana

Ph.D.

BIO - Biologie

Mgr.

Dobeš

Jan

Ph.D.

BIO - Biologie

doc. RNDr.

Hrdý

Ivan

Ph.D.

BIO - Biologie

PharmDr.

Jirkovská

Anna

Ph.D.

BIO - Biologie

doc. Mgr.

Koukol

Ondřej

Ph.D.

BIO - Biologie

Mgr.

Macek

Martin

Ph.D.

BIO - Biologie

RNDr.

Mašek

Tomáš

Ph.D.

BIO - Biologie

doc. Ing.

Matoušková

Petra

Ph.D.

BIO - Biologie

doc. MVDr.

Melter

Oto

Ph.D.

BIO - Biologie

doc. RNDr.

Pešta

Martin

Ph.D.

BIO - Biologie

RNDr.

Reifová

Radka

Ph.D.

BIO - Biologie

Mgr.

Straka

Jakub

Ph.D.

BIO - Biologie

Mgr.

Šímová

Irena

Ph.D.

BIO - Biologie

RNDr.

Šmahel

Michal

Ph.D.

BIO - Biologie

RNDr.

Šťáhlavský

František

Ph.D.

BIO - Biologie

prof. MUDr. Mgr.

Tonar

Zbyněk

Ph.D.

BIO - Biologie

Mgr.

Truksa

Jaroslav

Ph.D.

BIO - Biologie

RNDr.

Tylová

Edita

Ph.D.

BIO - Biologie

PharmDr.

Urbánková Rathouská

Jana

Ph.D.

BIO - Biologie

PharmDr.

Vokřál

Ivan

Ph.D.

BIO - Biologie

Ing.

Vomastek

Tomáš

Ph.D.

BIO - Biologie

Mgr.

Žárský

Jakub

Ph.D.

BIO - Biologie

doc. RNDr.

Dudík

Jaroslav

Ph.D.

FYZ - Fyzika

doc. RNDr.

Havela

Ladislav

CSc.

FYZ - Fyzika

Mgr.

Hubička

Zdeněk

Ph.D.

FYZ - Fyzika

prof. RNDr.

Janeček

Miloš

CSc.

FYZ - Fyzika

RNDr.

Jurčáková

Klára

Ph.D.

FYZ - Fyzika

doc. RNDr.

Mojzeš

Peter

CSc.

FYZ - Fyzika

doc. RNDr.

Ostatnický

Tomáš

Ph.D.

FYZ - Fyzika

RNDr.

Ryabov

Artem

Ph.D.

FYZ - Fyzika

doc. RNDr.

Schmoranzer

David

Ph.D.

FYZ - Fyzika

doc. Ing.

Soldán

Pavel

Dr.

FYZ - Fyzika

prof. RNDr.

Zahradník

Jiří

DrSc.

FYZ - Fyzika

doc. Mgr.

Drahota

Petr

Ph.D.

GEO - Geovědy

RNDr.

Jeníček

Michal

Ph.D.

GEO - Geovědy

JUDr. et Mgr.

Máca

Vojtěch

Ph.D.

GEO - Geovědy

Mgr.

Margold

Martin

Ph.D.

GEO - Geovědy

RNDr.

Netrdová

Pavlína

Ph.D.

GEO - Geovědy

doc. RNDr.

Vilhelm

Jan

CSc.

GEO - Geovědy

RNDr.

Vindušková

Olga

Ph.D.

GEO - Geovědy

Mgr.

Závada

Prokop

Ph.D.

GEO - Geovědy

RNDr.

Bařinka

Cyril

Ph.D.

CH - Chemie

Mgr.

Hromadová

Magdaléna

Ph.D.

CH - Chemie

doc. PharmDr.

Chocholouš

Petr

Ph.D.

CH - Chemie

Mgr.

Jakubík

Jan

Ph.D.

CH - Chemie

RNDr.

Kozlík

Petr

Ph.D.

CH - Chemie

PharmDr.

Matouš

Petr

Ph.D.

CH - Chemie

RNDr.

Míšek

Jiří

Ph.D.

CH - Chemie

doc. PharmDr.

Nováková

Veronika

Ph.D.

CH - Chemie

doc. PharmDr.

Štěrbová

Petra

Ph.D.

CH - Chemie

doc. Mgr.

Holub

Štěpán

Ph.D.

MAT - Matematika

doc. RNDr.

Komárek

Arnošt

Ph.D.

MAT - Matematika

doc. RNDr.

Tichý

Petr

Ph.D.

MAT - Matematika

doc. RNDr.

Zelený

Miroslav

Ph.D.

MAT - Matematika


Sekce C


Předseda:

doc. MUDr.

Bušek

Petr

Ph.D.

Místopředseda:

doc. MUDr.

Suchánek

Jakub

Ph.D.

Členové:

doc. MUDr.

Angerová

Yvona

MBA,Ph.D.

doc. Mgr.

Baláš

Jiří

Ph.D.

doc. MUDr.

Bouček

Jan

Ph.D.

doc. MUDr.

Brunerová

Ludmila

Ph.D.

doc. PharmDr.

Červený

Lukáš

Ph.D.

doc. MUDr.

Čížková

Dana

Ph.D.

doc. RNDr.

Dolejská

Monika

Ph.D.

prof. RNDr.

Hampl

Václav

DrSc.

doc. RNDr.

Heneberg

Petr

Ph.D.

Ing.

Hložková

Kateřina

Ph.D.

doc. RNDr.

Hofman

Jakub

Ph.D.

doc. RNDr.

Hrdý

Jiří

Ph.D.

doc. PharmDr.

Hronek

Miloslav

Ph.D.

MUDr.

Karvunidis

Thomas

Ph.D.

MUDr.

Klímová

Aneta

Ph.D.

MUDr.

Kopeček

Miloslav

Ph.D.

prof. Ing.

Kremláček

Jan

Ph.D.

doc. RNDr.

Krulová

Magdaléna

Ph.D.

doc. MUDr.

Laššuthová

Petra

Ph.D.

prof. MUDr.

Liška

Václav

Ph.D.

RNDr.

Macháček

Miloslav

Ph.D.

prof. MUDr.

Mičuda

Stanislav

Ph.D.

RND.

Moško

Tibor

P.D.

doc. MUDr.

Muchová

Lucie

Ph.D.

prof. MUDr.

Netuka

David

Ph.D.

prof. MUDr.

Osmančík

Pavel

Ph.D.

doc. PaedDr.

Pavlů

Dagmar

CSc.

doc. MUDr.

Radocha

Jakub

Ph.D.

doc. PhDr.

Řasová

Kamila

Ph.D.

doc. MUDr.

Sedláková

Iva

Ph.D.

prof. MUDr.

Sláma

Jiří

Ph.D.

doc. MUDr.

Souček

Onřej

Ph.D.

doc. MUDr.

Svatoň

Martin

Ph.D.

doc. MUDr.

Šafka Brožková

Dana

Ph.D.

doc. MUDr.

Šťastný

Eduard

Ph.D.

doc. MVDr.

Vaculín

Šimon

Ph.D.

doc. MUDr. Ing.

Větrovský

Tomáš

Ph.D.

prof. MUDr.

Zachoval

Roman

Ph.D.

Poslední změna: 22. únor 2024 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám