Oborové rady GA UK

Grantová agentura UK má 3 oborové rady - pro společenskovědní (OR A), pro přírodovědnou (OR B) a pro lékařskou (OR C) vědní oblast.OR A přijímá projekty oborů společenských věd, zejména:

ekonomických věd (EK), filologie, mediální studia (FGM), historie, etnologie (HE), informatiky (INF), psychologie, pedagogiky (PP), sociologie, politologie (SP) a teologie, filozofie, práva (TFP).

Pro přehlednost uvedeny rovněž zkratky oborů.


OR B přijímá projekty oborů přírodních věd, zejména:

biologie (BIO), fyziky (FYZ), geověd (GEO), chemie (CH) a matematiky (MAT).

Pro přehlednost uvedeny rovněž zkratky oborů.


OR C přijímá projekty oborů lékařských věd.

Činnost

Podrobnosti o činnosti oborových rad GA UK upřesňuje čl. 6 Grantový řád UK ze dne 14. prosince 2016:Členy oborových rad jmenuje rektor z osob navržených vědeckými radami fakult a vysokoškolských ústavů. Nejméně jeden člen oborové rady není zaměstnancem univerzity.


Oborová rada si ze svých členů zvolí svého předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, jinak v rozsahu předsedou určeném.


Funkční období členů oborové rady je tříleté. Funkci předsedy nebo místopředsedy oborové rady může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.


Rektor může na návrh předsedy oborové rady člena této oborové rady odvolat. Předseda oborové rady takový návrh podá, jestliže člen oborové rady závažným způsobem neplní své povinnosti.


Oborová rada projednává žádosti o pokračování grantových projektů a návrhy nových grantových projektů a zajišťuje jejich posouzení.


U žádosti o pokračování grantového projektu oborová rada s přihlédnutím k hodnocení zpravodajů navrhuje:

a) pokračování grantového projektu s přidělením finančních prostředků v předpokládané výši,

b) pokračování grantového projektu s přidělením finančních prostředků v nižší než předpokládané výši,

c) ukončení grantového projektu v případě, kdy výroční zpráva o řešení vykazuje závažné nedostatky nebo čerpání finančních prostředků bylo v závažném rozporu s pokyny anebo došlo-li ke změně řešitelského týmu, kterou bylo dotčeno ustanovení čl. 7 odst. 2 nebo 3 Grantového řádu UK a nebyla-li jinou změnou zjednána náprava,

d) vyřazení grantového projektu v případě, kdy by ukončením byly dosavadní výsledky znehodnoceny; oborová rada navrhne přidělení finančních prostředků v minimální výši na dokončení grantového projektu.


U přihlášek nových grantových projektů oborová rada s přihlédnutím k hodnocení zpravodaje a posuzovatelů sestavuje jejich pořadí a u projektů, které navrhuje přijmout, uvede návrh výše finančních prostředků. Zpravodaj je oborovou radou jmenován pro skupinu oborově příbuzných návrhů grantových projektů. Nejméně dva posuzovatelé jsou oborovou radou určeni pro danou přihlášku grantového projektu; jednomu posuzovateli může být přiděleno více přihlášek.


Oborová rada dále zejména

kontroluje využívání přidělených grantových prostředků u jednotlivých projektů,

provádí hodnocení všech ukončených grantových projektů na základě jejich posouzení,

v mezích své působnosti se zabývá podněty a připomínkami týkajícími se činnosti GA UK.


Zasedání oborové rady svolává a jednání řídí její předseda. Ze zasedání oborové rady se pořizuje zápis, který se předává GR a DR.


Oborová rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení oborové rady je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina z přítomných členů.


Sekce A - společenské vědy

Skupina

Delegát

Zaměstnavatel

předseda

Pokorný Jiří,Prof.PhDr.,CSc.

HE

PedF

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

místopředseda:

Havránek Tomáš,Prof.PhDr.,Ph.D.

EK

FSV

IES FSV UK

jméno člena:

Baxa Jaromír,PhDr.,Ph.D.

EK

FSV

IES FSV UK

Geršl Adam,Doc.PhDr.,Ph.D.

EK

FSV

IES FSV UK

Havránková Zuzana,Doc.PhDr.,Ph.D.

EK

FSV

IES FSV UK

Chytilová Julie,Doc.PhDr.,Ph.D.

EK

FSV

IES FSV UK

Pytlíková Mariola,Doc.Ing.,Ph.D.

EK

FSV

CERGE-EI

Srholec Martin,Ing.,Ph.D.

EK

FSV

CERGE-EI

Žigić Krešimir,Doc.,Ph.D.

EK

FSV

CERGE-EI

Heczková Libuše,Doc.Mgr.,Ph.D.

FGM

FF

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

Chalupský Petr,Doc.PhDr.,Ph.D.

FGM

PedF

KAJL, PedF UK

Shavit Anna,Mgr.Ph.D.

FGM

FSV

IKSŽ, FSV UK

Supa Markéta,Mgr.,MA.,Ph.D.

FGM

FSV

KMS, Institut komunikač. studií a žurnalistiky FSV UK

Štichauer Pavel,Doc.Mgr.,Ph.D.

FGM

FF

Ústav románských studií FF UK

Daniel Ondřej,Mgr.,Ph.D.

HE

FF

Ústav světových dějin, FF UK

Holá Mlada,Doc.PhDr.,Ph.D.

HE

FF

Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UK

Kepartová Jana,Doc.PhDr.,CSc.

HE

PedF

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

Kotková Olga,PhDr.,Ph.D.

HE

KTF

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

Nešpor Zdeněk,Prof.PhDr.,Ph.D.

HE

FHS

Pracoviště oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny FHS UK

Spurný Matěj,Doc.Mgr.,Ph.D.

HE

FF

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Svátek Jaroslav,Mgr.,Ph.D.

HE

FF

Ústav českých dějin FF UK

Svoboda Karel,Mgr.,Ph.D.

HE

FSV

Institut mezinárodních studií FSV UK

Valkoun Jaroslav,PhDr.,Ph.D.

HE

FF

Ústav světových dějin FF UK

Fiala Jiří,Doc.RNDr.,Ph.D.

INF

MFF

Katedra aplikované matematiky MFF UK

Hoksza David,Doc.RNDr.,Ph.D.

INF

MFF

Katedra softw. inženýrství MFF UK

Maršálek Petr,prof.RNDr.MUDr,Ph.D.

INF

1.LF

Ústav patolog. fyziologie 1. LF UK

Král Pavel,Doc.Ing.,Ph.D.

INF

MFF

Katedra informatiky a výpočetní techniky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Kuboň Vladislav,Doc.RNDr.,Ph.D.

INF

MFF

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK

Parízek Pavel,Doc.RNDr.,Ph.D.

INF

MFF

Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů MFF UK

Švancara Jiří,Mgr.,Ph.D.

INF

MFF

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK

Volec Jan,Dr.

INF

MFF

Katedra matematiky FJFI ČVUT

Hádková Kateřina,Doc.PhDr.,Ph.D.

PP

PedF

Katedra speciální pedagogiky PedF UK

Jahodová Gabriela,PhDr.,Ph.D.

PP

PedF

SŠ Hradec Králové

Kmentová Milena,Mgr.,Ph.D.

PP

PedF

Katedra hudební výchovy PedF UK

Kotlík Kamil,PhDr.,Ph.D.

PP

FTVS

Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tělesné výchovy a sportu FTVS UK

Krámská Lenka,Doc.PhDr.Mgr.,Ph.D.

PP

FF

Neurocentrum, Nemocnice na Homolce

Kubiatko Milan,PaedDr.,Ph.D.

PP

PřF

Žilinská univezita v Žilině

Novotná Jarmila,Prof.RNDr.,CSc.

PP

PedF

Katedra matematiky a didaktika matematiky PedF UK

Seberová Alena,Doc.Mgr. et Mgr.,Ph.D.

PP

PedF

Katedra preprimární a primární pedagogiky PedF OU

Sojka Pavel,PhDr.,Ph.D.

PP

PedF

KČJ, PedF UK

Uhl Skřivanová, Věra, Ph.Dr., Ph.D.

PP

PedF

ZČU, FPE Katedra výtvarné výchovy


Veteška Jaroslav,Prof.PhDr.,Ph.D., MBA

PP

PedF

Centrum školského managementu PedF UK

Bednář Miloš,Doc.PhDr.,Ph.D.

SP

FTVS

Katedra kinantropologie a humanitních věd FTVS UK

Ezzeddine Petra, Mgr.,Ph.D.

SP

FHS

Katedra obecné antropologie FHS UK

Grygar Jakub,Doc.Mgr.,Ph.D.

SP

FSV

Institut sociologických studií FSV UK

Charvát Jan,Mgr.,M.A.,Ph.D.

SP

FSV

Institut politologických studií FSV UK

Lupač Petr,Mgr.,Ph.D.

SP

FF

Katedra sociologie FF UK

Podaná Zuzana,Mgr.,Ph.D.

SP

FF

Katedra sociologie FF UK

Weiss Tomáš,Doc.Mgr.,M.A.,Ph.D.

SP

FSV

Katedra evropských studií FSV UK

Bravená Noemi,PhDr.ThDr.,Th.D.,Ph.D.

TFP

HTF

Katedra praktické teologie HTF UK

Čapek Filip,Doc.,Ph.D.

TFP

ETF

Katedra Starého zákona ETF UK

Červenková Denisa,Doc.ThLic.Mgr.,Th.D.

TFP

KTF

Katedra systematické teologie a filozofie KTF UK

Dolista Josef,Prof.Dr.,Ph.D.,dr. h. c.

TFP

HTF

Katedra filosofie HTF UK

Frinta Ondřej,Doc.JUDr.,Ph.D.

TFP

PF

Katedra občanského práva PF UK

Lyčka Milan,PhDr.,Ph.D.

TFP

FF

Ústav filozofie a religionistiky FF UK

Pfeiffer Magdalena,Doc.JUDr.Mgr.,Ph.D.

TFP

PF

Katedra obchodního práva PF UK

Rybák David,Doc.Mgr.,Ph.D.

TFP

PedF

Katedra občanské výchovy a filozofie PedF UK

Svobodová Magdaléna,JUDr.,Ph.D.

TFP

PF

Katedra evropského práva PF UK

Šouša Jiří,Doc.JUDr.,Ph.D.

TFP

PF

Katedra právních dějin PF UKSekce B - přírodní vědy

Skupina

Delegát

Zaměstnavatel

předseda:

Půta František,Doc.RNDr.,CSc.

BIO

PřF

Katedra buněčné biologie PřF UK

místopředseda:

Drozd Zdeněk,Doc.RNDr.,Ph.D.

FYZ

MFF

KDF MFF UK

jméno člena:

Albrechtová Jana,Prof.RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Brzobohatá Hana,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Archeologický ústav AV ČR

Doleželová Eva,PharmDr.,Ph.D.

BIO

FaF

SUKL

Dostál Petr,Mgr.,Ph.D.

BIO

PřF

AV ČR

Fér Tomáš,Mgr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra botaniky PřF UK

Hála Michal,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Hančárová Miroslava,Mgr.,Ph.D.

BIO

2. LF

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK

Jirkovská Anna,PharmDr.,Ph.D.

BIO

FaF

Katedra biochemických věd FaF UK

Koukol Ondřej,Doc.Mgr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra botaniky PřF UK

Matoušková Petra,Doc.Ing.,Ph.D.

BIO

FaF

Katedra biochemických věd, FaF UK

Pešta Martin,Doc.RNDr.,Ph.D.

BIO

LF PL

Ústav biologie LF UK v Plzni

Reifová Radka,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra zoologie PřF UK

Rösel Daniel,Doc.RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra buněčné biologie PřF UK

Straka Jakub,Mgr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra zoologie PřF UK

Šťáhlavský František,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra zoologie PřF UK

Šuťák Róbert,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Biocev katedra parazitologie PřF UK

Tlapáková Tereza,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra buněčné biologie PřF UK

Tonar Zbyněk,Prof.MUDr.Mgr.,Ph.D.

BIO

LF PL

Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni

Tropek Robert,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra ekologie PřF UK

Vinkler Michal,Doc.RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra zoologie PřF UK

Vokřál Ivan,PharmDr.,Ph.D.

BIO

FaF

Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK

Vopálenský Václav,Mgr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

Čížek Jakub,Prof.Mgr.,Ph.D.

FYZ

MFF

Katedra fyziky nízkých teplot MFF UK

Dudík Jaroslav,Doc.RNDr.,Ph.D.

FYZ

MFF

Astonomický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Hanyková Lenka,Doc.RNDr., Dr.

FYZ

MFF

Katedra makromolekulární fyziky MFF UK

Havela Ladislav,Doc.RNDr.,CSc.

FYZ

MFF

Katedra fyziky kondenzovaných látek MFF UK

Hubička Zdeněk,Mgr.,Ph.D.

FYZ

MFF

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Janeček Miloš,Prof.RNDr.,CSc.

FYZ

MFF

Katedra fyziky materiálů MFF UK

Jurčáková Klára,RNDr.,Ph.D.

FYZ

MFF

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Mojzeš Peter,Doc.RNDr.,CSc.

FYZ

MFF

Fyzikální ústav MFF UK

Soldán Pavel,Doc.Ing.,Dr.

FYZ

MFF

Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK

Trojánek František,Doc.RNDr.,Ph.D.

FYZ

MFF

Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK

Zahradník Jiří,Prof.RNDr.,DrSc.

FYZ

MFF

Katedra geofyziky MFF UK

Drahota Petr,Doc.Mgr.,Ph.D.

GEO

PřF

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK

Jeřábek Petr,Doc.RNDr.,Ph.D.

GEO

PřF

Ústav petrologie a strukturní geologie PřF UK

Kliment Zdeněk,Doc.RNDr.,CSc.

GEO

PřF

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

Kovanda Jan,Mgr.,Ph.D.

GEO

CŽP

CŽP UK

Margold Martin,Mgr.,Ph.D.

GEO

PřF

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

Netrdová Pavlína,RNDr.,Ph.D.

GEO

PřF

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

Vilhelm Jan,Doc.RNDr.,CSc.

GEO

PřF

Ústav hydrologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK

Vindušková Olga,RNDr.,Ph.D.

GEO

PřF

Ústav pro životní prostředí PřF UK

Hromadová Magdaléna,Mgr.,Ph.D.

CH

PřF

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Chocholouš Petr,Doc.PharmDr.,Ph.D.

CH

FaF

Katedra analytické chemie FaF UK

Kozlík Petr,RNDr.,Ph.D.

CH

PřF

Katedra analytické chemie PřF UK

Míšek Jiří,RNDr.,Ph.D.

CH

PřF

Katedra organické chemie PřF UK

Nováková Veronika,Doc.PharmDr.,Ph.D.

CH

FaF

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy FaF UK

Špulák Marcel,PharmDr.,Ph.D.

CH

FaF

Katedra anorganické a organické chemie FaF UK

Štěrbová Petra,Doc.PharmDr.,Ph.D.

CH

FaF

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy FaF UK

Hlávka Zdeněk,Doc.RNDr.,Ph.D.

MAT

MFF

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK

Holub Štěpán,Doc.Mgr.,Ph.D.

MAT

MFF

Katedra algebry MFF UK UK

Tichý Petr,Doc.RNDr,Ph.D.

MAT

MFF

Katedra numerické matematiky MFF

Zelený Miroslav,Doc.RNDr.,Ph.D.

MAT

MFF

Katedra matemat. analýzy MFF UKSekce C - lékařské vědy

Delegát

Zaměstnavatel

předseda:

Bartoš Aleš,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

3. LF

Neurologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK

místopředseda:

Bušek Petr,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

1. LF

Ústav hygieny 3. LF UK

jméno člena:

Anděl Michal,Prof.MUDr.,CSc.

-

3. LF

Ústav hygieny 3. LF UK

Bouček Jan,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

1. LF

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK

Heller Jan,Prof.MUDr.,CSc.

-

FTVS

Biomedicínská laboratoř FTVS UK

Heneberg Petr,Doc.RNDr.,Ph.D.

-

3. LF

II. interní klinika 3. LF UK a FNKV

Hofman Jakub,Doc.RNDr.,Ph.D.

-

FaF

Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK

Hrabák Jaroslav,Prof. Ing.,Ph.D.

-

LF PL

Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Hrdý Jiří,Doc.RNDr.,Ph.D.

-

1. LF

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK

Hronek Miloslav,Doc.PharmDr.,Ph.D.

-

FaF

Katedra biologických a lékařských věd FaF UK

Jiruška Přemysl,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

2. LF

Ústav fyziologie 2. LF UK

Kacerovská Musilová Ivana,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

LF HK

Porodnická a gynekologická klinika LF HK UK

Kočka Viktor,Doc.MUDr.,Ph.D.,FESC

-

3. LF

III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Králová Věra,Doc.RNDr.,Ph.D.

-

LF HK

Ústav lékařské biologie a genetiky LF HK

Krulová Magdaléna,Doc.RNDr.,Ph.D.

-

PřF

Katedra buněčné biologie PřF UK

Kříž Jiří, Doc.MUDr.,Ph.D.

-

2. LF

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Laššuthová Petra,MUDr.,Ph.D.

-

2. LF

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole

Lišková Petra,Prof.MUDr.,MD,Ph.D.

-

1. LF

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK

Lopot František,Ing.,Ph.D.

-

FTVS

Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK

Macháček Miloslav,RNDr. Ph.D.

-

FaF

Katedra biochemických věd FaF UK

Mareš Jan,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

LF PL

I. interní klinika LF UK v Plzni

Muchová Lucie,Doc.MUDr.Ph.D.

-

1. LF

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK

Netuka David,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

1. LF

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

Mičuda Stanislav,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

LF HK

Ústav farmakologie LF HK UK

Novotný Jiří,Doc.RNDr.,DSc.

-

PřF

Katedra fyziologie PřF UK

Radocha Jakub,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

LF HK

IV. interní hematologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Řasová Kamila,Doc.PhDr.,Ph.D.

-

3. LF

Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV

Sláma Jiří,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

1. LF

Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK

Suchánek Jakub,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

LF HK

Stomatologická klinika FN HK

Svozílková Petra,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

1. LF

Oční klinika 1. LF UK

Škvárová Karolina,RNDr.,Ph.D.

-

2. LF

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK

Šteffl Michal,Doc.Mgr.,PhD.

-

FTVS

FTVS UK

Trejtnar František,Prof.PharmDr.,CSc.

-

FaF

FaF UK, katedra farmakologie a toxikologie FaF UK

Tůmová Pavla,RNDr.,Ph.D.

-

1. LF

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK

Vaculín Šimon,Doc.MVDr.,Ph.D.

-

3. LF

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Vargová Lýdia,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

2. LF

Ústav neurověd 2. LF UK

Zachoval Roman,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

1. LF

Urologická klinika Fakultní nemocnice Vinohrady

Žaloudíková Marie,MUDr.,Ph.D.

-

2. LF

Ústav fyziologie 2. LF UK


Složení k 16. 11. 2021


Termíny zasedání:


1. zasedání OR v 19. kole:

2. zasedání OR v 19. kole:

3. zasedání OR v 19. kole:

A: 1. 12. 2021, 10 hod., online

A: 22. 2. 2022, 10 hod.

A: 24. 5. 2022, 10 hod, Zelená posluchárna

B: 2. 12. 2021, 10 hod., online

B: 23. 2. 2022, 10 hod.

B: 23. 5. 2022, 10 hod, Zelená posluchárna

C: 2. 12. 2021, 13 hod., online

C: 24. 2. 2022, 10 hod.

C: 25. 5. 2022, 10 hod, Zelená posluchárna


Poslední změna: 1. duben 2022 12:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám