Dozorčí rada

Dozorčí rada dbá na dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy a v této souvislosti provádí kontrolu činnosti Grantové rady univerzity a oborových rad GA UK.

Současná DR má 6 členů ve složení: předseda a pět členů (dle regulí Grantového řádu UK; byla jmenována rektorkou s účinností k 1. 3. 2022).

Činnost

DR průběžně kontroluje hospodárné využívání grantových prostředků, včetně konkrétního nakládání s prostředky přidělenými jednotlivým grantovým projektům.


Členové DR jsou oprávněni nahlížet do všech písemných materiálů GR a oborových rad GA UK. Mohou se též bez práva hlasovat účastnit jednotlivých zasedání GR a oborových rad.


DR se při výkonu své působnosti zabývá podněty a připomínkami týkajícími se GA UK a soutěže na podporu SVV.


DR neprodleně upozorní rektora na zjištěné nedostatky a navrhne způsob jejich odstranění.


DR má šest členů, jednoho navrhuje senát, jednoho navrhuje vědecká rada univerzity, třetím členem je kvestor, zbývající tři členové jsou zástupci skupin oborů uvedených v čl. 2. Členem DR nemůže být člen GR nebo člen oborové rady.

Členy DR jmenuje rektor. Předsedou DR stanoví rektor člena DR jmenovaného na návrh senátu nebo vědecké rady univerzity.

Funkční období členů DR je tříleté. Rektor může člena DR odvolat, pokud závažným způsobem neplní své povinnosti.


DR vypracovává výroční zprávu o své činnosti, která se předkládá rektorovi, vědecké radě univerzity a senátu. Výroční zpráva se též obvyklým způsobem zveřejňuje.

Složení DR

jméno

zaměstnavatel/funkce

Prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc., předseda

MFF

Fyzikální ústav

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

RUK

Kvestor UK

Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

LFHK

Přednosta ústavu fyziologie

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

FHS

Katedra sociální a kulturní antropologie

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

PF

Proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost

prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.

PřF

Katedra analytické chemiePoslední změna: 7. duben 2022 12:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám