Opatření rektora č. 11/2023

Název:

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. března 2023


Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy


Čl. 1 Úvodní ustanovení


Tyto Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy upravují v souladu se zvláštním právním předpisem1 náležitosti, které stanoví Grantový řád Univerzity Karlovy (dále jen „Grantový řád“ a „univerzita“) a další podrobnosti o Grantové agentuře univerzity (dále jen „GA UK“).


Čl. 2 Rozdělení grantových prostředků (k čl. 4 odst. 4 písm. d) a e) Grantového řádu)

 1. Pro každou sekci se z grantových prostředků vyčleněných pro GA UK v rámci rozpočtu univerzity v kalendářním roce přidělují pro grantové projekty prostředky ve výši součtu potřebných prostředků pro pokračování grantových projektů v rámci sekce a prostředků pro nové grantové projekty v rámci sekce podle odstavce 2; rozdělení prostředků na potřebné prostředky pro pokračování grantových projektů a prostředky pro nové grantové projekty má pro oborovou radu pouze orientační charakter.

 2. Výše prostředků pro nové projekty v rámci dané sekce se vypočte jako podíl prostředků požadovaných na nové projekty v rámci této sekce vůči celkovým požadovaným prostředkům na nové projekty v běžném kalendářním roce násobený celkovými prostředky vyčleněnými na nové projekty v běžném kalendářním roce.

 3. Prostředky pro zabezpečení činnosti GA UK a SVV se stanoví ve výši 2,5 % z grantových prostředků vyčleněných pro GA UK a SVV v rámci rozpočtu univerzity v daném kalendářním roce s ohledem na OR č. 37/2022 Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově a vyhlášení 12. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově.

 4. Posouzení přihlášky nového grantového projektu (dále jen „projekt“) se děje na základě smlouvy mezi univerzitou a posuzovatelem; za včas a řádně dodaný posudek náleží oponentovi odměna ve výši obvyklé na UK. Výši odměny stanoví kvestor na návrh Grantové rady univerzity.


Čl. 3

 1. Hlediska posuzování přihlášek a žádostí, závěrečná zpráva (k čl. 7 odst. 1 Grantového řádu) Vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 2), na které je žadatel zapsán, se týká zejména skutečností, zda

    a. 

  přihláška nového projektu je v souladu se strategickými záměry fakulty a univerzity,

    b. 

  lze zajistit projektu potřebné provozní zázemí z prostředků pracovišť fakulty a

    c. 

  personální složení pracovního týmu je přiměřené stanoveným cílům.

 2. Přihláška nového projektu2 je posuzována nejméně dvěma oponenty a to především podle následujících hledisek:

    a. 

  vědecká závažnost a aktuálnost projektu,

    b. 

  zpracování návrhu projektu a reálnost cílů řešení,

    c. 

  koncepce a metodika řešení,

    d. 

  přiměřenost finančních nákladů.

 3. Projekty jsou po skupinách dále posuzovány zpravodaji, kteří posoudí projekt, korektnost oponentských posudků, a v případech rozporného hodnocení oponentů si zpravidla vyžádají další posudek. Zpravodajové se účastní hodnotícího zasedání oborové rady a podávají jí informace o projektech při stanovení výsledného pořadí projektů.

 4. Žádosti o pokračování projektu jsou posuzovány zpravodaji, kteří podávají oborové radě informace o korektnosti vynaložení finančních prostředků a výsledcích projektu, především publikačních. Oborová rada může Grantové radě univerzity navrhnout ukončení projektu též v případě (čl. 6 odst. 6 písm. c) Grantového řádu), kdy postup prací a naplňování cílů je v rozporu s přihláškou, projekt má dosud nízký vědecký výstup nebo jej nemá žádný, nebo pokud došlo k hrubému pochybení při čerpání finančních prostředků.

 5. Závěrečná zpráva o ukončení projektu obsahuje seznam publikačních a jiných výstupů projektu, celkové slovní zhodnocení výsledků a přínosu projektu a komentované zdůvodnění výdajů čerpaných z přidělených finančních prostředků. Závěrečné zprávy jsou posuzovány zpravodaji, kteří podávají oborové radě informace o korektnosti vynaložení finančních prostředků, výsledcích projektů a jejich celkovém hodnocení.


Čl. 4 Administrativní náležitosti, termíny (k čl. 7 odst. 5 Grantového řádu)

 1. Podávání přihlášek projektů, žádostí o pokračování projektu, vyjádření děkana fakulty, vyrozumění podle čl. 7 odst. 7 Grantového řádu, podávání závěrečných zpráv o ukončených projektech a další související úkony probíhají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (dále jen „elektronickým způsobem“).

 2. Přihlášky projektů a žádosti o pokračování projektu se podávají prostřednictvím fakulty, na které je žadatel, resp. hlavní řešitel, zapsán.

 3. Hlavním řešitelem přihlášky projektu může být student ve standardní době magisterského nebo doktorského studia.

 4. Součástí přihlášky projektu a žádosti o pokračování projektu je specifikace požadovaných finančních prostředků podle čl. 5 odst. 2. Výše finančních prostředků specifikovaná v žádosti o pokračování projektu nesmí překročit o více jak 10% částku uvedenou ve finančním výhledu pro daný rok uvedenou v přihlášce projektu; tímto nejsou dotčena ustanovení čl. 5.

 5. Povinné přílohy přihlášky jsou stručný životopis hlavního řešitele a stručný životopis vedoucího (podle čl. 7 odst. 3 věty druhé Grantového řádu), včetně seznamu nejvýše deseti nejdůležitějších publikací za posledních 5 let. Součástí přihlášky projektu je i čestné prohlášení o samostatném zpracování přihlášky.

 6. Přihláška projektu, nebo žádost o pokračování projektu, která neobsahuje všechny požadované údaje, a kde nebyla žadatelem nebo hlavním řešitelem zjednána na výzvu náprava, nebude hodnocena.

 7. Žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele. Student může v pozici hlavního řešitele souběžně řešit nejvýše jeden projekt. Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně nebo může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně. Pokud se student již podílí na řešení jednoho projektu, může být uveden nejvýše na dvou přihláškách současně, pokud se podílí na řešení dvou projektů, může být uveden pouze na jedné přihlášce a pokud se podílí na řešení tří projektů, nemůže být na přihlášce uveden.

 8. Žádost o změnu hlavního řešitele nebo o změnu školitele anebo akademického pracovníka podle odstavce 2 (jakožto člena řešitelského týmu) se podává elektronickým způsobem;

  o žádosti rozhoduje Grantová rada, nebo na základě jejího pověření předseda Grantové rady. Informace o provedené nebo připravované změně jiného člena řešitelského týmu je náležitostí žádosti o pokračování projektu, nebo závěrečné zprávy o ukončení projektu. Těmito změnami nejsou dotčeny limity podle čl. 5 odst. 2 až 4.

 9. Termín podávání přihlášek nových projektů a žádostí o pokračování projektů, termín pro podání závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů, termín předložení návrhu Grantové rady univerzity podle čl. 4 odst. 4 písm. f) Grantového řádu a zprávy podle čl. 4 odst. 4 písm. g) Grantového řádu se každoročně stanoví opatřením rektora. V tomto opatření se mohou stanovit též další termíny a administrativní náležitosti.

 10. Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nedoporučení grantového projektu k financování zasílá Grantové radě hlavní řešitel do 15 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.


Čl. 5 Finanční prostředky

 1. Finanční prostředky jsou projektu přiděleny vždy na jeden kalendářní rok.

 2. Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu, činí nejvýše 300.000 Kč ročně. Tyto prostředky se dělí na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu, stipendijní prostředky3, pobytové náklady (popř. cestovné)4, ostatní neinvestiční náklady (dále souhrnně označeno jako „přímé náklady“) a doplňkové náklady. Doplňkové náklady nemohou přesáhnout 15% přímých nákladů projektu a jsou určeny pro fakultu, na které je hlavní řešitel zapsán nebo na které je školitel anebo akademický pracovník podle čl. 4 odst. 2 zařazen.

 3. Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, se stanovují takto:

    a. 

  mzdové prostředky a ostatní osobní náklady včetně odvodů: nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 4 odst. 2,

    b. 

  prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele.

 4. Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) a b) činí více než 75%.

 5. V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout

    a. 

  formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40.000 Kč,

    b. 

  formou stipendií nejvýše 100.000 Kč,

    c. 

  kombinací mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nebo stipendií nejvýše 100.000 Kč

 6. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje smlouva uzavíraná podle Grantového řádu.

 7. Součástí smlouvy podle odstavce 5 je též

    a. 

  závazek hlavního řešitele a fakulty převést nevyčerpané finanční prostředky zpět univerzitě,

    b. 

  závazek řešitele předložit na vyžádání Grantové rady univerzity nebo oborové rady GA UK podrobné doklady k čerpání použitých finančních prostředků,

    c. 

  závazek děkana fakulty vyhovět návrhům hlavního řešitele na přiznání stipendií, které budou podány v souladu s projektem a s vnitřními předpisy univerzity,

    d. 

  závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci univerzitě a příslušné fakultě; publikace, které neobsahují tuto dedikaci a afiliaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.

    e. 

  Duševní vlastnictví upravuje smlouva uzavíraná podle Grantového řádu v platném znění.


Čl. 6 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Administrativní zabezpečení činnosti GA UK zajišťuje odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Toto opatření se vztahuje i na pokračující projekty, na něž byla podána přihláška před účinností tohoto nařízení.

 3. Tímto opatřením se zrušuje opatření rektora č. 35/2021.

 4. Toto opatření bylo projednáno ve Vědecké radě Univerzity Karlovy dne 23. února 2023.

 5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2023.


V Praze dne 27. února 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení
Poznámky

1

§ 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. a usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. srpna 2009.


2

Netýká se přihlášky, se kterou děkan příslušné fakulty vyjádřil podle čl. 7 odst. 6 Grantového řádu odůvodněný nesouhlas; tato přihláška se pouze zařadí do evidence.3

Čl. 6 odst. 3 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


4

V rámci položky pobytové náklady se uvádějí prostředky navrhované na jízdné a ubytování studenta řešitele i studentů členů řešitelského kolektivu, a to vždy při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti; pokud je hlavní řešitel zároveň zaměstnancem, může mu být proplaceno cestovné v souladu s příslušnými předpisy. Pro akademické a vědecké pracovníky je cestovné možno požadovat jen v mimořádných případech.
Poslední změna: 1. březen 2023 10:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám