Opatření rektora UK v roce 2023

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Opatření rektora v roce 2023

Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2023

Zrušení opatření rektora č. 30/2016 – Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae

25.1.2023

OVaV

2/2023

Zásady soutěže Primus

[Zrušeno OR č. 6/2024]

1. 2. 2023

OVaV

3/2023

Vyhlášení 8. ročníku soutěže Primus UK (rok 2024)

[Zrušeno OR č. 7/2024]

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1. 2. 2023

OVaV

4/2023

Statut Centra péče o duši Univerzity Karlovy

1. 2. 2023

KR

5/2023

Změna opatření rektora č. 21/2022 – Pravidla pro přijímání a prošetřování oznámení protiprávního jednání spočívajícího v porušení práva Evropské unie (Whistleblowing)

1. 2. 2023

KR

6/2023

Statut Mezinárodní rady Univerzity Karlovy a Skupiny poradců rektorky Univerzity Karlovy

15. 2. 2023

OVaV

7/2023

Podpora výzkumně-vzdělávací spolupráce s Ukrajinou

15. 2. 2023


OVaV

8/2023

Podpora podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

1. 3. 2023

OVaV

9/2023

Způsob podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

1. 3. 2023

OVaV

10/2023

Změna opatření rektora č. 17/2022 – Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy

1. 3. 2023

PO

11/2023

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 3. 2023

OVaV

12/2023

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy


1. 3. 2023

OSZS

13/2023

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

[Změněno OR č. 11/2024]

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy


1. 3. 2023

OSZS

14/2023

Zásady soutěže vysoce kvalitních monografií na UK

31. 3. 2023

OVaV

15/2023

Změna opatření rektora č. 10/2020 – Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

[Změněno OR č. 30/2023]

[Zrušeno OR č. 27/2023]

30. 3. 2023

OZV

16/2023

Změna opatření rektora č. 51/2021 – Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

§ 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy


1. 4. 2023

OSZS

17/2023

Změna opatření rektora č. 41/2020 ve znění opatření rektora č. 13/2022 – Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity

[Změněno OR č. 21/2023]

1. 4. 2023

PO

18/2023

Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy

6. 4. 2023

UK Point

19/2023

Zásady Univerzitních výzkumných center

12. 4. 2023

OVaV

20/2023

Změna opatření rektora č. 35/2019 – Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy

1. 5. 2023

OVaV

21/2023

Změna opatření rektora č. 41/2020 ve znění opatření rektora č. 13/2022 a 1712023 — Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity

1. 5. 2023

PO

22/2023

Zásady programu Cooperatio

15. 5. 2023

OVaV

23/2023

Pravidla pro rozdělení prostředků určených na zabezpečení činnosti rad vědních oblastí programu Cooperatio

15. 5. 2023

OVaV

24/2023

Veřejná kontrola písemné části státní zkoušky

Čl. 9 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2023

OSZS

25/2023

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za delší studium)

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se  

studiem


1. 10. 2023

OSZS

26/2023

Změna opatření rektorač.40/2021-Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově


1. 6. 2023

OVaV, ÚK

27/2023

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

15. 6. 2023

OZV

28/2023

Podpora uchazečů a studujících se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově

1. 6. 2023

UK Point

29/2023

Statut cen za mimořádný vědecký výsledek dosažený v rámci účelové podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 7. 2023

OVaV

30/2023

Změna opatření rektora č. 10/2020 – Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově – ve znění opatření rektora č. 15/2023

31. 5. 2023

OZV

31/2023

Mediální krizová komunikace Univerzity Karlovy

15. 6. 2023

OVV

32/2023

Pravidla pro poskytnutí prostředků z fondu mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy

1. 7. 2023

EMPO

33/2023

Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024

čl. 7 Stipendijního řádu UK

1. 10. 2023

OSZS

34/2023

Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2023/2024

čl. 8 Stipendijního řádu UK

1. 10. 2023

OSZS

35/2023

Změna Opatření rektora č. 42/2020 - Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením – „Přihláška zdarma“

1. 10. 2023

OSZS, UK Point

36/2023

Vyhlášení 21. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2024)

Vyhlášení 21. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2024)


1. 7. 2023

OVaV

37/2023

Základní kurzy pedagogických kompetencí

15. 7. 2023

CCŽV

38/2023

Statut Paedagogia Univerzity Karlovy

15. 7. 2023

CCŽV

39/2023

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

1. 9. 2023

ÚVT, UK Point

40/2023

Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ Chair

[Změněno OR č. 16/2024]

15. 9. 2023

OVaV

42/2023

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (poplatek za studium v cizím jazyce)

Čl. 4 odst. 4 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem

1. 10. 2023

OSZS

43/2023

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy, v platném znění

11. 9. 2023

UK Point

44/2023

Výkon práce na dálku na Univerzitě Karlově

1. 10. 2023

PaM

45/2023

Pravidla jednotného propagačního vizuálního stylu Univerzity Karlovy

Čl. 56 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění


1. 11. 2023

OVV

46/2023

Změna opatření rektora č. 57/2021 o svěření nemovitého majetku – dodatek č. 3

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění, a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy, v platném znění

1. 11. 2023

PO

47/2023

Změna opatření rektora č. 37/2022

-

20. 11. 2023

OVaV

48/2023

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2024

§ 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2019 č. 697, Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

27. 11. 2023

OVaV

49/2023

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2024

[Změna OR č. 1/2024]

15. 12. 2023

OVaV

50/2023

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2024

Čl. 2 odst. 6 opatření rektora č. 33/2018, Statut fondu mobility Univerzity Karlovy

1. 1. 2024

OZV

51/2023

Pravidla poskytování a čerpání dnů osobního volna a rozvoje na Univerzitě Karlově

1. 1. 2024

EPMO

52/2023

Pružné rozvržení pracovní doby na Univerzitě Karlově

1. 1. 2024

EPMO

53/2023

Rámcové principy kariérního rozvoje technicko-hospodářských pracovníků na Univerzitě Karlově

1. 1. 2024

EPMO

54/2023

Pracovní cesty zaměstnanců a výjezdy studentů Univerzity Karlovy uskutečněné mimo pracovněprávní vztah

1. 1. 2024

EPMO

55/2023

Předcházení střetu zájmů v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem

Čl. 19 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy, v platném znění

1. 1. 2024

OVaV

56/2023

Odpisový plán Univerzity Karlovy

čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

1. 1. 2024

EPMO


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum – nyní UK Point

KR - Kancelář rektora/rektorky

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPřihlášení k odběru novinek


Chcete dostávat do e-mailu informace o nově zveřejněných opatřeních rektora, kvestora a některých dalších aktualitách v předpisech?

Pak pošlete, prosím, svůj e-mail na .


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektoraPoslední změna: 23. duben 2024 12:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám