Opatření rektora UK v roce 2017

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2017

Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy

-

1. 1. 2017

CPPT

2/2017

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy 

[změněno OR č. 51/2017]

[zrušeno OR č. 73/2017]

Čl.  14 odst.  4  Statutu Univerzity Karlovy

1. 1. 2017


3/2017

Evidence účastníků programů Progres, upřesnění způsobu výpočtu výše finančních bonifikací programů Progres

[zrušeno OR č. 10/2018]

Čl. IV odst. 6 a čl. V odst. 6 Zásad programů Progres

1. 1. 2017

4/2017

Pravidla pro účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 2/2018]

Čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

6. 1. 2017

5/2017

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2017

[zrušeno OR č. 3/2018]

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

15. 1. 2017

6/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2017

7/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2017

8/2017

Svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

[doplněno dodatkem č. 1 – viz OR č. 62/2017]

[zrušeno OR č. 45/2021]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2017

PO

9/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2017

10/2017

Svěření nemovitého majetku do správy 2. lékařské fakulty

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2017

11/2017

Změna opatření rektora č. 3/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2015

[zrušeno OR č. 59/2017]

-

15. 2. 2017

12/2017

Úprava názvu Univerzity Karlovy v některých opatřeních rektora a zrušení některých opatření rektora

Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon o vysokých školách

1. 3. 2017

PO

13/2017

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

[zrušeno OR č. 72/2017]

-

1. 3. 2017

14/2017

Harmonogram akademického roku 2017/18

[zrušeno OR č. 6/2018]

Čl. 3 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1. 3. 2017

15/2017

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

[zrušeno OR č. 7/2018]

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

1. 3. 2017

16/2017

Jednací řád Komise programů pro podporu vědy na UK

[zrušeno OR č. 12/2020]

-

1. 4. 2017

OVaV

17/2017

Zásady soutěže Primus

[změněno OR č. 5/2018 a č. 48/2018]

[zrušeno OR č. 41/2019]

-

1. 4. 2017

OVaV

18/2017

Změna opatření rektora č. 27/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 30/2020]

-

1. 4. 2017

OVZ

19/2017

Vyhlášení 2. ročníku soutěže Primus UK (rok 2018)

[zrušeno OR č. 4/2018]

Čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1. 4. 2017

20/2017

Odpisový plán Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 60/2017]

Čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

1. 4. 2017

21/2017

Změna Opatření rektora č. 24/2016 - Knihovního řádu

[zrušeno OR č. 51/2018]

Zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákon, v platném znění

1. 4. 2017

ÚK

22/2017

Obsah, způsob předložení a projednání závěrečných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 25/2018]

-

14. 4. 2017

OVaV

23/2017

Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 28/2023]

-

1. 4. 2017

IPSC, ÚK

24/2017

Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy

Čl. 31 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy

1. 4. 2017

EO/OSZS

25/2017

Pověření ředitelů součástí, kterým byl svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu

[změněno OR č. 32/2020]

[zrušeno OR č. 5/2022]

-

10. 4. 2017

PO

26/2017

Novelizace Opatření rektora č. 9/2014  Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze ve znění opatření rektora č. 17/2014

[zrušeno OR č. 35/2019]

Čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

1. 4. 2017

OVaV

27/2017

Změna Opatření rektora č. 34/2015

-

1. 5. 2017

OZV

28/2017

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

[zrušeno OR č. 26/2021]

Čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

10. 4. 2017

EO

29/2017

Změna opatření rektora č. 20/2013

[zrušeno OR č. 30/2021]

-

1. 4. 2017

30/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Pedagogické fakulty, 2. lékařské fakulty a Kolejí a menz

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

10. 4. 2017

31/2017

Evidence výsledků aktivit tvůrčí činnosti

[zrušeno OR č. 24/2018]

-

1. 4. 2017

OVaV

32/2017

Standardy studijních programů Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 13/2019]

-

10. 4. 2017

OKVA

33/2017

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 34/2018]

-

10. 4. 2017

PO

34/2017

Pravidla počítačové sítě Univerzity Karlovy

-

1. 9. 2017

ÚVT

35/2017

Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově

-

1. 5. 2017

OK

36/2017

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

[zrušeno OR č. 20/2018]

-

1. 10. 2017

OSZS

37/2017

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

[zrušeno OR č. 13/2018]

Čl. 3 odst. 6 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

15. 6. 2017

38/2017

Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství a v magisterském studijním programu Zubní lékařství

Ustanovení § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpis

1. 6. 2017

OSZS

39/2017

Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

[změněno OR č. 19/2019]

čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 7. 2017

CCŽV

40/2017

Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

čl. 3 odst.  5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 6. 2017

CCŽV

41/2017

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 25/2018]

čl. 2 odst. 3 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

OVaV

42/2017

Vyhlášení 15. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2018)

[zrušeno OR č. 48/2021]

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

OVaV

43/2017

Zásady Univerzitních výzkumných center

[zrušeno OR č. 19/2023]

1. 6. 2017

OVaV

44/2017

Vyhlášení 2. kola soutěže univerzitních výzkumných center UK (od roku 2018)

[zrušeno OR č. 19/2023]

čl. 7 odst. 4 Zásad Univerzitních výzkumných center

1. 6. 2017

OVaV

45/2017

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

[změněno OR č. 67/2017 a č. 1/2018]

[zrušeno OR č. 25/2019]

Čl.  3 odst. 5 a čl. 4 odst. 3  přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem

1. 7. 2017

OSZS

46/2017

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty na Univerzitě Karlově

Zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

1. 7. 2017

OVaV

47/2017

Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově

čl. 34 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

CCŽV

48/2017

Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 44/2019]

[zrušeno OR č. 25/2021]

čl. 26 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

OSZS

49/2017

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2017/2018

[zrušeno OR č. 22/2019]

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

OSZS

50/2017

Zřízení Bioetické platformy Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 43/2019]

-

1. 7. 2017

51/2017

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 73/2017]

čl. 14 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

1. 7. 2017

52/2017

Svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku

[Doplněno Dodatkem č. 1 - dle OR č. 65/2017]

[Doplněno Dodatkem č. 2 - dle OR č. 42/2018]

[Doplněno Dodatkem č. 3 - dle OR č. 20/2019]

[zrušeno OR č. 57/2021]

čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 7. 2017

PO

53/2017

Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací

[zrušeno OR č. 24/2018]

-

1. 7. 2017

OVaV

54/2017

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2017/2018

[zrušeno OR č. 21/2019]

čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

OSZS

55/2017

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

[zrušeno OR č. 37/2018]

§ 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2017

OSZS

56/2017

Struktura zprávy o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity Karlovy

čl. 8 odst. 4 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy UK

1. 10. 2017

OKVA

57/2017

Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce


§ 47a, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  a čl. 19 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu UK

1. 10. 2017

OKVA

58/2017

Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

[zrušeno OR č. 14/2019]

čl. 11 odst. 4 Akreditačního řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2017

OKVA

59/2017

Zásady soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 20/2021]

-

1. 9. 2017

OVaV

60/2017

Odpisový plán Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 41/2022]

čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

1. 10. 2017

EO

61/2017

Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou

§ 47a, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

1. 10. 2017

OKVA

62/2017

Dodatek č. 1 k OR č. 8/2017 o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

[zrušeno OR č. 45/2021]

-

1. 10. 2017

PO

63/2017

Podpora přípravy mezinárodních kolaborativních projektů

-

1. 10. 2017

OVaV

64/2017

Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 54/2018]

-

1. 10. 2017

OVaV

65/2017

Dodatek č. 1 k Opatření rektora č. 52/2017

[zrušeno OR č. 57/2021]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15. 10. 2017

PO

66/2017

Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree a multiple-degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia

§ 47a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 19 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu UK

15. 10. 2017

OKVA

67/2017

Změna Opatření rektora č. 45/2017 – Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

[změněno OR č. 1/2018]

[zrušeno OR č. 25/2019]

Čl. 3 odst. 5 a čl. 4 odst. 3 přílohy č. 2 Statutu UK - Poplatky spojené se studiem

1. 11. 2017

OSZS

68/2017

Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

[změněno OR č. 11/2019]

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání UK

1. 11. 2017

CCŽV

69/2017

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2018

[zrušeno OR č. 56/2018]

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

1. 12. 2017

OVaV

70/2017

Vyhlášení 9. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2018)

[zrušeno OR č. 55/2018]

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

1. 12. 2017

OVaV

71/2017

Evidence programů celoživotního vzdělávání

čl. 3 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

15. 11. 2017

CCŽV

72/2017

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

[změněno OR č. 16/2019]

-

1. 12. 2017

OSZS, ÚDAUK a ÚK

73/2017

Organizační řád rektorátu

[změněno OR č. 32/2018, OR č. 10/2019 a OR č. 32/2019 a OR č. 17/2020]

[zrušeno OR č. 12/2021]

-

1. 1. 2018

PO

74/2017

Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

-

1. 1. 2018

OVaV

75/2017

Obsah, formální náležitosti a způsob předložení průběžných zpráv o uskutečňování programů Progres za rok 2017

[zrušeno OR č. 43/2019]

Čl. VI, odst. 5 Zásad programů Progres

2. 1. 2018

OVaV

76/2017

Průběžné zprávy soutěže Primus

[zrušeno OR č. 49/2018]

Čl. VI, odst. 5 Zásady soutěže Primus č. 17/2017

2. 1. 2018

OVaV

77/2017

Závěrečné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center v letech 2012-2017

[zrušeno OR č. 43/2019]

Čl. 6, odst. 11 Zásad Univerzitních výzkumných center č. 43/2017

2. 1. 2018

OVaV

78/2017

Katalog prací pro hospodářsko – správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 11/2018]

čl. 4 odst. 4 písm. b) Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

22. 12. 2017

Pers. odbor


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 10. leden 2024 08:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám