Opatření rektora UK v roce 2019

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2019

Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

Čl. 14, čl. 16 odst. 1, čl. 17 odst. 1, čl. 19 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 28 odst. 2 a čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření UK

11. 1. 2019

EO

2/2019

O užití devizových prostředků z činnosti Univerzity Karlovy

-

1. 2. 2019

EO

3/2019

Pravidla pro rozdělování financí na projekty 4EU+

[zrušeno OR č. 4/2020]

-

1. 2. 2019

EO

4/2019

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2018

[zrušeno OR č. 30/2021]

-

4. 2. 2019

OVaV

5/2019

Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 37/2022]

Čl. 8 odst. 1 Grantového řádu UK

1. 9. 2019

OVaV

6/2019

Harmonogram akademického roku 2019/20

[zrušeno OR č. 11/2020]

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK

1. 3. 2019

OSZS

7/2019

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

[zrušeno OR č. 5/2021]

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK

1. 3. 2019

OSZS

8/2019

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově – změna opatření rektora č. 44/2018

-

1. 3. 2019

OVaV

9/2019

Žádosti o prodloužení financování projektů Primus

[zrušeno OR č. 43/2019]


čl. 6 odst. 7 Zásad soutěže Primus

1. 3. 2019

OVaV

10/2019

Změna opatření rektora č. 73/2017 ve znění opatření rektora č. 32/2018 – Organizační řád rektorátu

[změněno OR č. 32/2019]

[zrušeno OR č. 12/2021]

-

1. 4. 2019

PO

11/2019

Změna opatření rektora č. 68/2017 - Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 4. 2019

CCŽV

12/2019

O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu

[Zrušeno OR č. 9/2024]

Ustanovení § 80 odst. 5 a § 81b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů

15. 4. 2019

OSZS

13/2019

Standardy studijních programů Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 22/2022]

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., část první, kapitola A, bod VI, odst. 2

1. 9. 2019

OKVA

14/2019

Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

[změněno OR č. 23/2022]

Čl. 11 odst. 4 Akreditačního řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2019

OKVA

15/2019

Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací

Čl. 12 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 7 odst. 5 Rigorózního řádu UK a Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

1. 10. 2019

ÚK

16/2019

Změna opatření rektora č. 72/2017 – Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Čl. 12 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 7 odst. 5 Rigorózního řádu UK

1. 10. 2019

OSZS, ÚDAUK a ÚK

17/2019

Doplnění přílohy č. 3 k opatření rektora č. 60/2018 - Vzorové opatření pro výkon spisové služby na rektorátu UK, fakultách a dalších součástech UK

Čl. 22 odst. 5 OR č. 60/2018 - Spisový řád Univerzity Karlovy

15. 5. 2019

Archiv / OSS


18/2019

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 30/2019]

-

1. 6. 2019

IPSC

19/2019

Změna opatření rektora č. 39/2017 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

čl. 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 6. 2019

CCŽV

20/2019

Dodatek č. 3 k Opatření rektora č. 52/2017

[zrušeno OR č. 57/2021]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 6. 2019

PO

21/2019

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2019/2020

[zrušeno OR č. 34/2021] od 1. 10. 2021

čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2019

OSZS

22/2019

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2019/2020

[zrušeno OR č. 33/2021] od 1. 10. 2021

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2019

OSZS

23/2019

Změna opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu

[zrušeno OR č. 8/2022]

-

15. 6. 2019

EO

24/2019

Vyhlášení 17. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2020)

[zrušeno OR č. 48/2021 od 1.1.2022]

Čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 10. 2019

OVaV

25/2019

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

[změněno OR č. 33/2019, OR č. 35/2020, OR 32/2021, OR č. 42/2021 a OR č. 29/2022]


[Zrušeno OR č. 25/2023]


Čl. 3 odst. 5 a čl. 4 odst. 3 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem

1. 10. 2019

OSZS

26/2019

Spolupráce v rámci organizace studia doktorského studijního programu akreditovaného na více fakultách Univerzity Karlovy

-

1. 10. 2019

OSZS / OKVA

27/2019

Závazná podoba formuláře Zápisu o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce

Čl. 12 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UK

1. 10. 2019

OSZS / DPO

28/2019

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2020

[zrušeno OR č. 48/2020]

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 8. 2019

OVaV

29/2019

Vyhlášení 11. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2020)

[zrušeno OR č. 48/2021 od 1.1.2022]

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

30. 8. 2019

OVaV

30/2019

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 44/2020]

-

1. 9. 2019

ÚVT, IPSC

31/2019

Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna v rámci Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 1/2020]

-

1. 9. 2019

Pers. odbor

32/2019

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 12/2021]

čl. 14 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

1. 10. 2019

33/2019

Změna opatření rektora č. 25/2019 - Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

[změněno OR č. 33/2019, OR č. 35/2020, OR 32/2021 a OR č. 42/2021]


[Zrušeno OR č. 25/2023]


-

1. 10. 2019

OSZS

34/2019

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

[zrušeno OR č. 51/2021]

46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2019

OSZS

35/2019

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy

[Přílohy změněny OR č. 20/2023]

Nové přílohy 2.1 až 2.6 pdf., doc.

Čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

1. 10. 2019

OVaV

36/2019

Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 19/2022]

-

1.12.2019

ÚK

37/2019

Zrušení Česko – čínského centra Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 30/2021]

-

13.11.2019

KR

38/2019

Pravidla pro účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově

Čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

1.12.2019

EO

39/2019

Změna opatření rektora č. 16/2016 ve znění opatření rektora č. 9/2018

(Zásady programů Progres)

[zrušeno OR č. 52/2020]

-

16.12.2019

OVaV

40/2019

Dodatek č. 4 k Opatření rektora č. 52/2017

[zrušeno OR č. 57/2021]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy

a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.1.2020

PO

41/2019

Zásady soutěže Primus

[zrušeno OR č. 55/2020]

-

1.1.2020

OVaV

42/2019

Vyhlášení 5. ročníku soutěže Primus UK (rok 2021)

[zrušeno OR č. 56/2020]

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1.1.2020

OVaV

43/2019

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus

[zrušeno OR č. 53/2020]

čl. 6 odst. 1 opatření rektora č. 16/2016 ve znění pozdějších předpisů, čl. 6 odst. 7 a 9 a čl. 7 odst. 4 opatření rektora č. 43/2017, čl. 3 odst. 1 opatření rektora č. 44/2017, čl. 6 odst. 5 a 8 opatření rektora č. 17/2017 ve znění pozdějších předpisů

1.1.2020

OVaV

44/2019

Změna opatření rektora č. 48/2017 – Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 25/2021] od 1.9.2021

čl. 26 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.1.2020

OSZS* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

KR - Kancelář rektora

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPřihlášení k odběru novinek


Chcete dostávat do e-mailu informace o nově zveřejněných opatřeních rektora a některých dalších aktualitách v předpisech?

Pak pošlete, prosím, svůj e-mail na .


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektora


Poslední změna: 29. únor 2024 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám