Opatření rektora UK v roce 2019


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2019

Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

Čl. 14, čl. 16 odst. 1, čl. 17 odst. 1, čl. 19 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 28 odst. 2 a čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření UK

11. 1. 2019

EO

2/2019

O užití devizových prostředků z činnosti Univerzity Karlovy

-

1. 2. 2019

EO

3/2019

Pravidla pro rozdělování financí na projekty 4EU+

-

1. 2. 2019

EO

4/2019

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2018

-

4. 2. 2019

OVaV

5/2019

Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

Čl. 8 odst. 1 Grantového řádu UK

1. 9. 2019

OVaV

6/2019

Harmonogram akademického roku 2019/20

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK

1. 3. 2019

OSZS

7/2019

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021


Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK

1. 3. 2019

OSZS

8/2019

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově – změna opatření rektora č. 44/2018

-

1. 3. 2019

OVaV

9/2019

Žádosti o prodloužení financování projektů Primus


čl. 6 odst. 7 Zásad soutěže Primus

1. 3. 2019

OVaV

10/2019

Změna opatření rektora č. 73/2017 ve znění opatření rektora č. 32/2018 – Organizační řád rektorátu

-

1. 4. 2019

PO

11/2019

Změna opatření rektora č. 68/2017 - Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 4. 2019

CCŽV

12/2019

O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu

Ustanovení § 80 odst. 5 a § 81b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů

15. 4. 2019

OSZS

13/2019

Standardy studijních programů Univerzity Karlovy

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., část první, kapitola A, bod VI, odst. 2

1. 9. 2019

OKVA

14/2019

Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

Čl. 11 odst. 4 Akreditačního řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2019

OKVA

15/2019

Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací

Čl. 12 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 7 odst. 5 Rigorózního řádu UK a Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

1. 10. 2019

OSZS, ÚDAUK a ÚK

16/2019

Změna opatření rektora č. 72/2017 – Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Čl. 12 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 7 odst. 5 Rigorózního řádu UK

1. 10. 2019

OSZS, ÚDAUK a ÚK

17/2019

Doplnění přílohy č. 3 k opatření rektora č. 60/2018 - Vzorové opatření pro výkon spisové služby na rektorátu UK, fakultách a dalších součástech UK

Čl. 22 odst. 5 OR č. 60/2018 - Spisový řád Univerzity Karlovy

15. 5. 2019

Archiv / OSS


18/2019

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

-

1. 6. 2019

IPSC

19/2019

Změna opatření rektora č. 39/2017 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

čl. 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 6. 2019

CCŽV

20/2019

Dodatek č. 3 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 6. 2019

PO

21/2019

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2019/2020

čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2019

OSZS

22/2019

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2019/2020

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2019

OSZS

23/2019

Změna opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu

-

15.6.2019

EO

24/2019

Vyhlášení 17. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2020)

Čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1.10.2019

0VaV

25/2019

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

Čl. 3 odst. 5 a čl. 4 odst. 3 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem

1.10.2019

OSZS

26/2019

Spolupráce v rámci organizace studia doktorského studijního programu akreditovaného na více fakultách Univerzity Karlovy

-

1.10.2019

OSZS / OKVA

27/2019

Závazná podoba formuláře Zápisu o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce

Čl. 12 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UK

1.10.2019

OSZS / DPO* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektora


Poslední změna: 2. srpen 2019 13:11 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám