Opatření rektora UK v roce 2012

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2012

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 36/2014]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2012

2/2012

Zásady udělování finančního bonusu za významné granty

[změněno OR č. 16/2013]


-

1. 3. 2012

3/2012

Harmonogram akademického roku 2012/13

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

19. 3. 2012

4/2012

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2013/2014

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy

(Řád přijímacího řízení)

19. 3. 2012

5/2012

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2012/2013

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2012

6/2012

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2012/2013

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2012

7/2012

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2012

8/2012

Vyhlášení 10. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2013)

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 10. 2012

9/2012

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

[doplňuje OR č. 12/2003]

[zrušeno OR č. 12/2015]

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy

1. 10. 2012

10/2012

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v akademickém roce 2012/2013

-

5. 10. 2012

11/2012

Termíny a další podrobnosti k předkládání průběžné zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2012

Čl. 6 odst. 5 opatření rektora č. 20/2011

1. 11. 2012

12/2012

Vyhlášení 4. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2013)

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

1. 11. 2012

13/2012

Zvýšení limitů pro stipendia na Univerzitě Karlově

Čl. 16 odst. 1 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

20. 10. 2012

14/2012

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2013

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 11. 2012

15/2012

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2012

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

10. 12. 2012

16/2012

Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

[změněno OR č. 25/2015]

[zrušeno OR č. 14/2018]

1. 11. 2013

17/2012

Změna opatření rektora č. 28/2007

čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

1. 11. 2013

18/2012

Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti

[zrušeno OR č. 31/2017]


Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

1. 1. 2013

19/2012

Statut Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

1. 1. 2013

NK


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 10. leden 2024 08:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám