Opatření rektora UK č. 15/2012

Název:

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2012

K provedení:

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

Účinnost:

10. prosince 2012Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2012Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tímto opatřením se, v souladu s čl. 8 odst. 5 opatření rektora č. 9/2011, stanoví termín předložení přehledu vynaložených finančních prostředků v rámci projektů Univerzitních výzkumných center za rok 2012 (dále jen „přehled finančních prostředků“) a podrobnosti o jeho obsahu, způsobu předložení a projednání.


Čl. 2

Přehled finančních prostředků


 1. Součástí přehledu finančních prostředků je

    a. 

  stručné shrnutí finančních prostředků vynaložených v roce 2012,1

    b. 

  přehled změn v řešitelském kolektivu.2

 2. Spolu s přehledem finančních prostředků se též podává žádost o přidělení finančních prostředků na další kalendářní rok, včetně celkových mzdových nákladů juniorů.3Čl. 3

Způsob a termín předložení


 1. Přehled finančních prostředků se podává na předepsaném formuláři v jednom písemném a jednom elektronickém vyhotovení; formulář bude počínaje dnem 18. prosince 2012 k dispozici na www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/UNCE“. Písemné vyhotovení, opatřené podpisy hlavního řešitele projektu a děkanů všech fakult (ředitelů jiných součástí) zúčastněných na projektu, se předkládá odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK.

 2. Elektronické vyhotovení se zasílá e-mailem na adresu .

 3. Termín pro předložení písemného i elektronického vyhotovení je 20. února 2013.Čl. IV

Účinnost


Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. prosince 2012.
V Praze dne 6. prosince 2012Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poznámky

1

Shrnutí je obsaženo ve formulářích E.

2

Přehled změn je obsažen ve formuláři F, který se odevzdává pouze jeden za celý projekt.

3

Žádost je obsažena v předepsaných formulářích E v části „Plán na rok 2013“. Zde předkladatel vyplní částku, která byla jako předpokládaná přidělena dne 15. 12. 2011. Tato suma bude rozepsána do dílčích položek rozpočtu.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám