Opatření rektora UK v roce 2022

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Opatření rektora v roce 2022

Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2022

Opatření rektora k rozpočtovému provizoriu

[Zrušeno OR č. 43/2022]

-

15.1.2022

EO

2/2022

Mimořádné opatření na univerzitě

[zrušeno OR č. 9/2022]

-

15.1.2022

Pers. odbor

3/2022

Změna opatření rektora č. 23/2021 – Zavedení a definování pojmu „postdoktorand“

-

17.1.2022

OVaV

4/2022

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

-

15.1.2022

PO

5/2022

Pověření ředitelů součástí, kterým byl svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu

-

18.1.2022

Pers. odbor

6/2022

Pravidla a prováděcí metodika zaměstnanecké mobility v rámci programu ERASMUS+

-

24.1.2022

OZV

7/2022

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2022

[zrušeno OR 36/2022]

-

24.1.2022

OVaV

8/2022

Příspěvky ze sociálního fondu

Čl. 21 Pravidel hospodaření UK

1.5.2022

EO

9/2022

Zrušení mimořádného opatření na univerzitě č. 2/2022

-

18.2.2022

Pers. odbor

10/2022

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1.3.2022

OSZS

11/2022

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

[Zrušeno OR č. 13/2024]

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

1.3.2022

OSZS

12/2022

Změna opatření rektora č. 7/2022 „Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2022“

[zrušeno OR č. 36/2022], [zrušeno OR č. 43/2022]

-

1.3.2022

OVaV, Evropské centrum

13/2022

Změna opatření rektora č. 41/2020 – Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity

[změněno OR č. 17/2023 a OR č. 21/2023]

-

1.5.2022

PO

14/2022

Statut Ceny Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci

-

1.5.2022

OVV

15/2022

Statut Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR)

-

1.5.2022

OVV

16/2022

Osvobození od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

[změněno OR 34/2022]

§ 8 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

25.4.2022

OSZS

17/2022

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy

Změněno OR č. 10/2023

OR č. 17/2022 ve znění OR č. 10/2023 - Úplné znění

Změněno OR č. 10/2024

OR č. 17/2022 ve znění OR č. 10/2023 a OR č. 10/2024 - Úplné znění

-

1.5.2022

PO

18/2022

Podpora výzkumně-vzdělávací spolupráce s Ukrajinou

Zrušeno [OR č. 7/2023]

-

15.5.2022

OVaV

19/2022

Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy

-

15.5.2022

ÚK

20/2022

Statut celouniverzitního panelu pro IT (CePIT)

-

1.6.2022

ÚVT

21/2022

Pravidla pro přijímání a prošetřování oznámení protiprávního jednání spočívajícího v porušení práva Evropské unie (whistleblowing)

[Změněno OR č. 5/2023]

Opatření rektora č. 21/2022 ve znění opatření rektora č. 5/2023 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

1.6.2022

Odbor vnitřního auditu a kontroly

22/2022

Změna opatření rektora č. 13/2019 – Standardy studijních programů Univerzity Karlovy

-

1.6.2022

OKVA

23/2022

Změna opatření rektora č. 14/2019 – Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

-

1.6.2022

OKVA

24/2022

Statut Stipendia Václava Havla

§ 91 odst. 4 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a čl. 11 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.6.2022

OZV

25/2022

Vyhlášení 20. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2023)

čl. 4 odst. 9 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1.7.2022

OVaV

26/2022

Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023

[změněno OR 33/2022]

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2022

OSZS

27/2022

Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2022/2023

čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2022

OSZS

28/2022

Ombudsman Univerzity Karlovy

[změna OR č. 2/2024]

-

1.7.2022

KR

29/2022

Změna Opatření rektora č. 25/2019 Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem ve znění opatření rektora č. 33/2019, 35/2020, 32/2021 a č. 42/2021

[Zrušeno OR č. 25/2023]

-

1.10.2022

OSZS

30/2022

Dodatek č. 1 k opatření rektora č. 57/2021

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15.7.2022

PO

31/2022

Statut Rady pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy

-

1.8.2022

UK POINT

32/2022

Výkon práce z domova (home office)

[Zrušeno OR č. 44/2023]

-

1.10.2022

Pers. odbor

33/2022

Změna opatření rektora č. 26/2022 – Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023

-

1.10.2022

OSZS

34/2022

Změna opatření rektora č. 16/2022 - Osvobození od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

-

3. 10. 2022

OSZS

35/2022

Pravidla pro vytápění objektů a místností na Univerzitě Karlově

3. 10. 2022

SBZ, BO

36/2022

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2023

10. 11. 2022

OVaV

37/2022

Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově a vyhlášení 12. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

15. 11. 2022

OVaV

38/2022

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2023

[Zrušeno OR č. 48/2023]

15. 11. 2022

OVaV

39/2022

Odevzdávání a kontrola závěrečných prací v programech celoživotního vzdělávání zaměřených na výkon povolání

čl. 5 odst. 6 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

15. 11. 2022

CCŽV

40/2022

Dodatek č. 2 k Opatření rektora č. 57/2021

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 12. 2022

PO

41/2022

Odpisový plán Univerzity Karlovy

[Zrušeno OR č. 56/2023]

čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

1. 1. 2023


EO

42/2022

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023

[Zrušeno OR č. 8/2024]

1. 1. 2023

OVaV

43/2022

Zrušení neaktuálních opatření rektora

1. 1. 2023

PO

44/2022

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2023

[Zrušeno OR č. 50/2023]

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

1. 1. 2023

OZV


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum – nyní UK Point

KR - Kancelář rektora/rektorky

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPřihlášení k odběru novinek


Chcete dostávat do e-mailu informace o nově zveřejněných opatřeních rektora a některých dalších aktualitách v předpisech?

Pak pošlete, prosím, svůj e-mail na .


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektoraPoslední změna: 1. březen 2024 08:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám